Pedagoog & Jeugdwerker: stagelopen tot werken het buitenland

 

Werken in de pedagogische sector, jeugdzorg of kinderverzorging in binnen- en buitenland

 

Betaald werk, stage, vrijwilligerswerk of werkervaringsplek als au pair, jeugdwerker, kinderverzorger, orthopedagoog, pedagoog, pedagogisch hulpverlener of pedagogisch medewerker

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud

Pedagogische sector & Verkennen

 • Wat is de pedagogische sector, waar kan je werken en wat ga je doen?
 • Werken met kinderen in het buitenland: wat is het, waarom zou je het doen en waar kan je het beste heen?

Pedagogische sector & Vacatures

 • In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij de kinderopvang of in jeugdwerk?
 • Wat zijn voorbeelden van lessen en spelletjes die je kunt gebruiken bij het lesgeven in het buitenland of nederland: voor en door JoHo Worldsupporters

Pedagogische sector & Vaardigheden

 • Wat zijn de competenties en functie-eisen van werken in de kinderverzorging of de jeugdzorg in het buitenland?
 • Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties:
  • orthopedagoog in binnen- en buitenland?
  • als pedagoog in binnen- en buitenland?
  • als pedagogisch medewerker jeugdzorg in binnen- en buitenland?
  • als pedagogisch ziekenhuismedewerker in binnen- en buitenland?
  • als sociaal pedagogisch hulpverlener in binnen- en buitenland?
 • Wat kan je doen om je omgevingsbewustzijn te vergroten en meer situatiegericht te handelen?
 • Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen?

Pedagogische sector & Vertrek

 • Welke zaken moet je regelen voor je gezondheid en veiligheid in het buitenland?
 • Wanneer vervalt je zorgverzekering als je gaat werken in het buitenland?
 • Hoe kan je je werkzaamheden in het buitenland verzekeren bij werk, stage en vrijwilligerswerk

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Wat is de pedagogische sector, waar kan je werken en wat ga je doen?

Wat is de pedagogische sector, waar kan je werken en wat ga je doen?


Wat is de pedagogische sector?

 • Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Deze wetenschap bestudeert de opvoeding en de verschillende ontwikkelingsfasen. Ook wordt de relatie tussen een kind en zijn omgeving bestudeerd. Daarbij kun je denken aan relaties met familie, tussen school, vriendjes en vriendinnetjes en de media. Een beoefenaar van deze studie heet pedagoog.
 • Er zijn veel verschillende soorten pedagogen en zij oefenen hun vak dan ook op zeer verschillende terreinen uit. Ze werken voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, verzorgers of vertegenwoordigers en voor andere bij opvoeding en onderwijs betrokken personen. Je zou kunnen stellen dat de pedagogiek een stapje verder gaat dan de psychologie: gedrag en gedragsproblemen worden niet alleen verklaard, maar er worden ook oplossingen voor gezocht.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van de pedagogische sector?

 • De term pedagogiek stamt af van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk kinderleiding betekent. In de tijd van de Republiek der Nederlanden, in de Gouden Eeuw, werden kinderen opgevoed met het oog op de hemel: daar moest het kind goed terechtkomen. Centraal stond aandacht voor ‘het unieke kind’. Aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw verschoof de aandacht in de opvoeding uiteindelijk naar ‘opvoeden in het belang van het kind’. Opvoeders kregen rechten en plichten, die mede voortkwamen uit de in 1905 vastgelegde kinderbeschermingswetten.
 • Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de buitenlandse invloeden op de Nederlandse opvoeding alsmaar gegroeid. Het meest opmerkelijke verschil in de geschiedenis van de pedagogiek, is dat tot en met de eerste helft van de twintigste eeuw door opvoeders alleen werd ingegrepen als dat nodig was, terwijl opvoeders zich nu veel meer richten op preventie. Vandaag de dag zijn er vele verschillende opleidingen op het gebied van pedagogiek: op mbo-, hbo- en universitair niveau.

Wat zijn de onderdelen van de pedagogische sector?

Als afgestudeerd pedagoog kun je op veel verschillende plekken terecht komen. Hieronder een opsomming van enkele werkvelden waar pedagogen werken:
- jeugdzorg;
- onderwijs;
- gehandicaptenzorg;
- verslavingszorg;
- ouderenzorg;
- psychiatrie;
- kinderopvang;
- gemeenten.

Wat zijn de 'producten en diensten' van de pedagogische sector

 • Zoals hierboven al aangegeven, kun je met pedagogiek vele kanten op. Er zijn veel verschillende organisaties en instellingen waar pedagogen werken. Het soort werk dat pedagogen doen en in welke functie zij hun werk uitvoeren, verschilt eveneens. Hieronder een opsomming van enkele organisaties en instellingen om je een beeld te geven van de plekken waar je als pedagoog aan de slag kan.

Jeugdhulpinstellingen

 • In deze instellingen wonen kinderen en jongeren die door problemen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Een behandelteam stelt een behandelplan op om de jongeren te helpen met hun psychische en/of lichamelijke problemen. Er zijn verschillende soorten instellingen die hieronder vallen. Zo kunnen jongeren terecht komen in een klein gezinshuis, in de crisisopvang of in instellingen voor een langer verblijf. Het kan zijn dat ze alleen overdag blijven, maar ook dat ze langdurig dag en nacht moeten worden opgevangen.

Kinderafdeling ziekenhuizen

 • Binnen ziekenhuizen zijn speciale kinderafdelingen. Kinderen die opgenomen of geopereerd moeten worden, krijgen daar intensieve begeleiding. Vaak begrijpen kinderen niet precies wat er aan de hand is en zijn ze bang. Binnen die speciaal voor kinderen gereserveerde afdelingen zorgt een behandelteam dat een kind een zo aangenaam mogelijk verblijf heeft.

Gemeenten

 • Gemeenten hebben speciale medewerkers in dienst om het beleid ten opzichte van kinderen en jongeren te bepalen en uit te voeren. De onderwerpen variëren van vrijetijdsbesteding voor jongeren tot het voorkomen van criminaliteit onder die jongeren. Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten op het gebied van jeugdhulp bovendien van de rijksoverheid heel veel extra taken op het gebied van jeugdhulp overgedragen gekregen.

Kinderdagverblijven

 • Kinderdagverblijven kunnen een zelfstandige organisatie zijn, maar ook bijvoorbeeld onderdeel van een bedrijf. Ouders brengen hun kinderen hier als zij bijvoorbeeld zelf aan het werk zijn. In kinderdagverblijven worden de kinderen ingedeeld in groepen van hun eigen leeftijd. Tijdens hun verblijf eten ze, doen ze middagdutjes en spelen ze. Net als thuis.

Instellingen voor opvoedingsondersteuning

 • Voorbeelden van deze instellingen zijn bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, GGD, Bureau Jeugdzorg, opvoedpunten, scholen en maatschappelijk werk. Ook wordt opvoedingsondersteuning steeds meer via Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) aangeboden. Binnen deze instellingen kunnen ouders individuele begeleiding bij het opvoeden krijgen, of groepsgewijze opvoedingsondersteuning via themabijeenkomsten en oudercursussen. Daarnaast zijn deze instellingen ook altijd een algemene bron van vrij verkrijgbare informatie over opvoeden en alles wat daarbij komt kijken.
Wat zijn de competenties en functie-eisen van werken in de kinderverzorging of de jeugdzorg in het buitenland?

Wat zijn de competenties en functie-eisen van werken in de kinderverzorging of de jeugdzorg in het buitenland?

Competenties:

 • Je moet goed kunnen observeren, want je houdt uiteraard een groep kinderen in de gaten.
 • Communicatie-vaardigheden: Je moet goed kunnen luisteren en weten wat je zegt, zowel tegen de kinderen als tegen de ouders.
 • Geduld: Kinderen kunnen soms lastig zijn, dus je hoort zo nu en dan geduld te hebben.
 • Oplossingsgerichtheid
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Relatiegericht, je bouwt als het ware een band op met de kinderen en de ouders.
 • Flexibiliteit, plannen verlopen niet altijd zoals verwacht en je bent in sommige gevallen extra nodig.

Functie-eisen:

 • Een VVE-diploma (voor- en vroegschoolse educatie), diploma Pedagogie of een certificaat in kinderopvang.
 • Je moet natuurlijk goed met kinderen kunnen omgaan en weten wat hun behoeften zijn, dit geldt ook voor kinderen die speciale zorg nodig hebben.
 • Kennis over de ontwikkelingen van een klein kind en benodigdheden.
 • Je moet bereidt zijn om een lange tijd in het buitenland te wonen.
 • EHBO-diploma
 • Open houding, je staat klaar voor eventuele veranderingen en bent nieuwsgierig naar nieuwe dingen.
 • Goed samenwerken, je werkt ook met andere collega's. Een goede samenwerking zorgt voor een prettige werkvloer.
 • Goede beheersing Engels en Nederlands.

 

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als orthopedagoog in binnen- en buitenland?

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als orthopedagoog in binnen- en buitenland?


Wat is de taakomschrijving als orthopedagoog?

 • De taak van de orthopedagoog is een behandeling te bieden voor mensen met problemen in hun ontwikkeling. Hiervoor doet de orthopedagoog psychologisch onderzoek om te achterhalen wat die problemen precies zijn en wat daarvan de oorzaak is. Bij de behandeling betrekt de orthopedagoog ook de begeleiders of familie en vrienden.

Wat zijn de functie-eisen aan een orthopedagoog?

 • Een orthopedagoog heeft een bachelor in pedagogiek afgerond en een master in orthopedagogiek.
 • Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het wetenschappelijk onderwijs.
 • De orthopedagoog is bevoegd onderzoeken te doen om de problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen.

Wat zijn belangrijke competenties voor een orthopedagoog?

 • Orthopedagogen moeten verstand hebben van mensen en hun gedrag, de invloeden op dat gedrag en het gedrag tussen mensen.
 • Ze gaan uit van wat cliënten wél kunnen en hoe ze zich zo snel mogelijk zelf kunnen leren te redden.
 • Kenmerkend voor een orthopedagoog is dat hij/zij zijn acties altijd zo goed mogelijk afstemt met ouders en andere opvoeders. Een orthopedagoog is helder over wat hij/zij zal doen en wil bereiken.

Welke type persoon past bij een orthopedagoog?

 • Als orthopedagoog moet je goed kunnen luisteren naar ouders en kinderen. Ook moet je goed kunnen samenwerken, ben je sociaal vaardig en heb je inzicht in de verhoudingen tussen mensen. Een orthopedagoog moet consequent zijn en een goede planner. Ten slotte moet een orthopedagoog leergierig zijn om altijd op de hoogte te kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied.
Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als pedagoog in binnen- en buitenland?

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als pedagoog in binnen- en buitenland?


Wat is de taakomschrijving als pedagoog?

 • Een pedagoog is een opvoedkundige die ouders adviseert en begeleidt bij opvoedkundige zaken, zoals bijvoorbeeld het stellen van regels. Daarnaast kan een pedagoog begeleiding geven aan kinderen in een probleemsituatie. Bijvoorbeeld aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een gedragsstoornis of bij problemen in de opvoeding zoals verwaarlozing, mishandeling of misbruik. De pedagoog doet niet alles zelf en werkt veel samen met therapeuten, psychologen en psychiaters. Een belangrijk onderdeel van het werk is dat met kinderen én de ouders wordt gewerkt.

Wat zijn de functie-eisen aan een pedagoog?

 • Er zijn veel verschillende soorten studies pedagogiek. Welke studie je kiest, bepaalt grotendeels in welke functie je wel of juist niet terecht zal komen.Je kunt pedagoog worden na aan de universiteit Pedagogische Wetenschappen of Sociologie te hebben gestudeerd. Ook kan je na je bachelor of wat jaren werkervaring masteropleidingen Pedagogiek volgen. Daar ontwikkel je je tot allround pedagoog. Je kunt ook in deeltijd of voltijds aan een hbo-instelling pedagogiek studeren.

Wat zijn belangrijke competenties voor een pedagoog?

 • Het is belangrijk als pedagoog dat je stevig in je schoenen staat. Niet alle ouders zien namelijk in dat ze hulp nodig hebben.
 • Ook moet je als pedagoog goed luisteren naar kinderen en ouders en proberen ze zoveel mogelijk te stimuleren.
 • Natuurlijk moet een pedagoog ook zeer zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie over patiënten.

Welke type persoon past bij een pedagoog?

 • Je bent zelfbewust, kunt goed luisteren, bent (pro)actief, nauwkeurig en doortastend
 • Het belangrijkste is natuurlijk dat je je goed in kan leven in anderen en dat je het leuk vindt om met mensen en vooral kinderen om te gaan.
Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als pedagogisch medewerker jeugdzorg in binnen- en buitenland?

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als pedagogisch medewerker jeugdzorg in binnen- en buitenland?


Wat is de taakomschrijving als pedagogisch medewerker jeugdzorg?

 • Als pedagogisch werker jeugdzorg verzorg en begeleid je kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Ook voed je deze kinderen op. Zij hebben die hulp nodig omdat hun ouders of verzorgers niet voor hen kunnen zorgen. Het kan ook zijn dat ze ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen hebben.
 • Met een team zorg je ervoor dat deze jongeren een prettige en veilige leefomgeving hebben. Je bedenkt bijvoorbeeld activiteiten of voertgesprekken met ze. Het behandelteam stelt een behandelplan op waarmee jij de jongeren probeert te stimuleren in hun ontwikkelingOok zorg je ervoor dat ze zelfstandig kunnen leven.
 • Je geeft hulp per individu en per groep. Ook dagelijkse verzorging als schoonmaken en de was doen, hoort bij je werk.

Wat zijn de functie-eisen aan een pedagogisch medewerker jeugdzorg?

 • Je kunt aan de slag als pedagogisch medewerker jeugdzorg B na het afronden van de mbo-4-opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg l. Voor een functie als pedagogisch medewerker jeugdzorg A moet je de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening hebben afgerond.

Wat zijn belangrijke competenties voor een pedagogisch medewerker jeugdzorg?

 • Je bent in staat voor de jongeren een huiselijke en veilige sfeer te creëren, zodat het behandelplan goed uitgevoerd kan worden.
 • Als pedagogisch medewerker jeugdzorg A kan je zelf bepalen welke behandeling je toe gaat passen.
 • Ook horen bij deze functie coördinerende taken en dus meer verantwoordelijkheid: je houdt de planning en de praktische uitvoering van de zorg in de gaten.

Welke type persoon past bij een pedagogisch medewerker jeugdzorg?

 • Je bent stressbestendig. Je bent respectvol naar andere mensen toe, hebt een motiverende persoonlijkheid, kunt goed luisteren en je bent geduldig.
 • Daarnaast moet je je goed in kunnen leven in de wereld van anderen, in het bijzonder van jongeren.
 • Je bent betrokken, creatief en bezit heel goede communicatieve vaardigheden.
 • Als pedagogisch medewerker jeugdzorg A moet je ook beschikken over leidinggevende kwaliteiten.

 

 

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als pedagogisch ziekenhuismedewerker in binnen- en buitenland?

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als pedagogisch ziekenhuismedewerker in binnen- en buitenland?


Wat is de taakomschrijving als pedagogisch ziekenhuismedewerker?

 • Als pedagogisch medewerker ziekenhuizen help je kinderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis en bereid je ze voor op onderzoeken of een operatie. Je geeft de kinderen en hun ouders informatie, maar speelt ook spelletjes met de kinderen om hun aandacht af te leiden van de ziekenhuisopname. Ook denk je met de artsen en verpleegkundigen mee over een behandelplan voor kinderen die langere tijd in het ziekenhuis moeten blijven. Vanzelfsprekend stem je je werk af op de leeftijd van de patiëntjes; een kleuter heeft natuurlijk behoefte aan heel andere zaken dan een tiener.

Wat zijn de functie-eisen aan een pedagogisch ziekenhuismedewerker ?

 • De beste HBO-opleidingen om pedagogisch medewerker in een ziekenhuis te worden, zijn Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
 • Ook de Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang en Pedagogisch Medewerker 4 Jeugdzorg-opleidingen zijn hiervoor een goede basis.

Wat zijn belangrijke competenties voor een pedagogisch ziekenhuismedewerker?

 • Je begeleidt kinderen in het ziekenhuis voorafgaand, tijdens en na onderzoeken en operaties.
 • Je denkt mee met de artsen en verpleegkundigen over hoe een kind het beste kan worden voorbereid op een behandeling of operatie.
 • Jij bent degene die ervoor zorgt dat kinderen tijdens hun verblijf een beetje afleiding krijgen.
 • Zeker kinderen die lang in het ziekenhuis moeten blijven, kunnen wel wat extra ontspanning en plezier gebruiken.

Welke type persoon past bij een pedagogisch ziekenhuismedewerker ?

 • Je hebt affiniteit met kinderen. Je bent geduldig, hebt inlevingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt goed luisteren en goed met conflicten omgaan.
 • Daarnaast ben je ook creatief ingesteld.
Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als sociaal pedagogisch hulpverlener in binnen- en buitenland?

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als sociaal pedagogisch hulpverlener in binnen- en buitenland?


Wat is de taakomschrijving als sociaal pedagogisch hulpverlener?

 • Als sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH'er) ondersteun je mensen die niet meer zelfstandig kunnen leven door een beperking, psychische problemen of problemen op het gebied van justitie of opvoeding. Dit kan je doen bij een instelling, een dagactiviteitencentrum, een werkproject of een begeleid wonen-project. Je werkt daarbij veel samen met andere hulpverleners zoals orthopedagogen, psychologen en verpleegkundigen.

Wat zijn de functie-eisen aan een sociaal pedagogisch hulpverlener?

 • Je hebt een hbo-opleiding SPH afgerond. Deze kun je bij veel hogescholen volgen, zowel voltijd, deeltijd en duaal. Ook kan je in deze functie aan de slag na het afronden van de mbo-4-opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg..

Welke type persoon past bij een sociaal pedagogisch hulpverlener?

 • Je hebt een stevige persoonlijkheid en kunt goed met mensen omgaan. Je hebt inzicht in de verhoudingen tussen mensen, met name tussen kinderen en hun opvoeders. Je bent een analytisch denker; je kan een probleem eerst analyseren, dan een oplossing bedenken en op basis daarvan een advies opstellen. Hiervoor heb je ook een onderzoekende houding nodig. Je hebt een brede interesse, kunt goed samenwerken en je bent creatief.

 

Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen onderwijs en pedagogische instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen onderwijs en pedagogische instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij de kinderopvang of in jeugdwerk?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij de kinderopvang of in jeugdwerk?

 • Hier vind je een selectie uit de JoHo services voor werk bij de kinderopvang of in jeugdwerk in het buitenland.
 • Het gaat hierbij vaak om functies waarbij een specifieke achtergrond en/of opleiding vereist is
 • Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacatures, tools en de bijbehorende organisaties (als je bent ingelogd) te bekijken.

 

Australië

 • Enthousiaste (pedagogiek) stagiair kan aan de slag in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, stage lopen op een basisschool of op een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. (s)
  Ben jij een enthousiaste pedagogiek student? Ga dan aan de slag in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. (s)

Bolivia

 • Kom werken in een familiehuis waar je onder andere kunt werken als kinderverzorger of leerkracht. (b)
 • Organiseer activiteiten voor kinderen zoals muziek maken, toneel spelen, sportactiviteiten of help de kinderen met huiswerkbegeleiding in een kinderopvang in La Paz. (v)

Burkina Faso

 • Help met een groep bij het renoveren of verbouwen van een opvanghuis. (v)

China

 • Ga aan de slag in een tehuis voor kinderen van gedetineerden. Terwijl hun ouders in de gevangenis zitten worden deze kinderen hier opgevangen. Je kan Engelse les geven, samen met de kinderen sporten en donateurs rondleiden. (v)
 • Steek je handen uit de mouwen en ga werken in een opvangcentrum voor gehandicapte kinderen in Shanghai of Chengdu. (v)

Costa Rica

 • Ga werken in een kinderdagverblijf in San Jose waar eigen initiatief en creativiteit belangrijk zijn. Je kan onder andere helpen met de verzorging van de kinderen, les geven of met hen spelen. (v)
 • Assisteer lokale leerkrachten met lesgeven op een kinderdagverblijf en organiseer activiteiten voor de kinderen. (v)

Curaçao

 • Help mee met het opstarten van verschillende projecten, het verzorgen van de kinderen en het organiseren van verschillende activiteiten in één van de kinderdagverblijven op het eiland. (v)
 • Doe jij een opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening? Loop dan stage of help mee bij een naschoolse kinderopvang in op Curaçao. (s)

Ecuador

 • Ga aan de slag bij een kinderdagverblijf in Quito dat gerund wordt door drie Nederlandse vrouwen. Je helpt bij de verzorging van deze kinderen en geeft hen extra aandacht. (v)
 • Help this Dutch organisation in providing childcare to the poorest families in Ecuador. (v)

Ethiopië

 • Assisteer lokale medewerkers in een opvanghuis, dagopvangcentrum of bij een kleuterschool door spelletjes te spelen met de kinderen en ze op een informele manier Engelse les te geven. (v)

Filipijnen

 • Help bij de verzorging en opvoeding van kinderen in een opvanghuis. Je kan bijvoorbeeld lesgeven, helpen bij het huiswerk of spelletjes doen. (v)
 • Ga aan de slag in een weeshuis. Je kan hier helpen bij de opvang van kinderen en het organiseren van leuke activiteiten. (v)

Ghana

 • Werk mee in een  opvanghuis in Kasoa. Help bij de verzorging, geef les en doe spelletjes met de kinderen. (v)

Guatemala

 • Kom voor langere tijd werken met kinderen. Je kan afhankelijk van je opleiding en ervaring aan de slag als leerkracht, creatief therapeut of kinderverzorger. (v)
 • Doe een werk- en meeloopstage in de kinderopvang of bij een opvanghuis. (s)

Haïti

 • Steek je handen uit de mouwen bij een kinderopvang. Help mee met de dagelijkse werkzaamheden zoals eten geven, spelen, lesgeven en het organiseren van activiteiten. (v)

India

 • Help als vrijwillger mee in een opvanghuis. (v) 

Indonesië

 • Bied ondersteuning bij een opvanghuis op Kalimantan en help met diverse werkzaamheden. (v)

Kenia

 • Help kinderen in sloppenwijken of in een opvanghuis door te assisteren bij het geven van onderwijs. (v)

Malawi

 • Je kan meehelpen, lesgeven en verzorging bieden in een opvanghuis in Blantyre voor kinderen met aids. (v)

Mexico

 • Werk mee in een familiehuis voor kinderen tegen kost en inwoning. Er zijn diverse mogelijkheden onder andere als docent, onderwijsassistent, creatief therapeut of sportbegeleider. (b/v)

Nepal

 • Werk jij graag met kinderen? Doe ervaring op bij een dagopvang voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. (v)
 • Doe ontwikkelingswerk op een school of een opvang in Kathmandu. (v)

Nieuw-Zeeland

 • Doe ervaring op in dit veelzijdige land door te gaan werken in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. (s)

Pakistan

 • Ga werken bij een lokaal opvang- of verzorgingstehuis dat is opgericht door een Nederlandse zuster. (b/v)

Roemenië

 • Ga naar Oost-Europa en help mee bij een opvanghuis dat niet alleen weeskinderen een thuis wil bieden, maar ook mishandelde moeders en zwangere vrouwen die nergens anders heen kunnen. (v)
 • Ga aan de slag in een opvanghuis. Je bent van harte welkom om het lokale personeel te ondersteunen met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

Seychellen

 • Werk mee in de kinderopvang en ervaar zo de lokale cultuur op dit tropische eiland. (s)

Sri Lanka

 • In Colombo en Kegalle zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van sociaal vrijwilligerswerk. Help bijvoorbeeld mee in een opvanghuis of een tehuis voor gehandicapte jongeren. (v)

Suriname

 • Kom mee helpen bij een sociaal project, waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen of kan werken bij een kinderopvang. (v)

Tanzania

 • Geef Engelse les in een weeshuis. (v)

Thailand

 • Ga in centraal Thailand aan de slag in een opvanghuis. Je kan onder andere lesgeven, meehelpen met het opknappen van de faciliteiten en leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. (v)
 • Zet je in voor een opvanghuis dat tevens een opvanghuis en school is voor kinderen van arme ouders. Je helpt mee met de verzorging van deze kinderen, geeft Engelse les of helpt mee met het onderhoud van de gebouwen. Een veelzijdig project! (v)

Togo

 • Help samen met de bevolking met de renovatie van een opvanghuis. Ook kan je de dorpskinderen animeren. (v)

Zimbabwe

 • Help in een opvanghuis of community project waar kinderen de aandacht en mogelijkheid krijgen om volwaardig op te kunnen groeien. (v)

Zuid-Afrika

 • Werk samen met een jongerenexpeditie in een opvanghuis voor kinderen waar je kan helpen bij de verzorging en opvoeding van de kinderen. Denk hierbij aan les geven, helpen bij het huiswerk, spelletjes doen en nog veel meer. (v)
 • Werk in een tehuis waar jonge kinderen en baby's worden opgevangen. (v)
 • Kom mee helpen bij een sociaal project, waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen of kan werken bij een kinderopvang. (v)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

Voorbeelden van lessen en spelletjes die je kunt gebruiken bij het lesgeven in het buitenland of nederland: voor en door JoHo Worldsupporters

Voorbeelden van lessen en spelletjes die je kunt gebruiken bij het lesgeven in het buitenland of nederland: voor en door JoHo Worldsupporters

Voorbeelden van les & spel (EN)

Quizzes

 • Quizzes are always popular and are great for testing the what/ where/when questions. Ask students to write their own questions in teams, or form questions using a simple text. A firm favourite with teachers and students, quizzes can be invaluable for practising superlatives (biggest/longest/widest) and can also be modelled on popular TV shows.

Bingo

 • This game requires little explanation. Play bingo with numbers, or for a more creative approach, use flashcards and vocabulary. The grids can be prepared easily beforehand and given out at the beginning of the lesson.

Voorbeelden van les & spel (NL)

 • Je baan in het buitenland is geregeld. Je geeft een half jaar Engelse les geven in China. Maar hoe houd jij in de zinderende hitte de leerlingen bij de les nadat jij een uur hebt uitgetrokken om hun het verschil tussen de ‘past-simple’ of de ‘past perfect’ bij te brengen. Met andere woorden wat doe jij als de kinderen op het punt staan om met propjes te schieten, je ontwetend aanstaren of in slaap dreigen te vallen?
 • Hieronder vind jij een paar spelletjes en activiteiten die leerzaam en leuk zijn om samen te ondernemen. Goed voor de afwisseling en sfeer en tevens goed voor de ontwikkeling van hun Engels.

Vangbal

 • Voor 8-12 scholieren
 • Benodigdheden: bal
 • Dit balspel bevordert het reactievermogen van de student. Hij leert snel en goed antwoorden. De studenten vormen een cirkel en de leraar gaat met de bal in het middelpunt van de cirkel staan (of hij helpt de student die in het midden plaatsneemt.
 • Leerkracht: What are you having for dinner tonight? (hij gooit de bal naar een de scholier): Scholier: I’m having vegetables with potatoes (hij gooit de bal terug naar de docent).
 • Als de scholier langer dan vijf seconden nadenkt voordat hij antwoord geeft moet de scholier in het midden van de cirkel de plaats van de docent innemen en de vragen stellen aan zijn team- of klasgenoten. Totdat een volgende klasgenoot het antwoord niet meer weet. Deze activiteit bevordert niet alleen de Engelse mondelinge vaardigheden maar zijn ook goed voor de motoriek en de sfeer in de groep.

Voorbeelden van activiteiten voor kinderen

 • Je helpt drie maanden de medewerkers in een weeshuis in Tanzania. Elke dag heb jij een groepje van tien kinderen onder je hoede. Maar Sabar gaapt nu al voor de tiende keer binnen vijf minuten terwijl jij toch echt dacht dat dit een spannend voorleesverhaaltje was. Je voelt en hoort dat de aandacht van de kinderen verslapt want het rumoer in de klas neemt toe. Wat te doen?
 • Tijd om spelletjes uit de kast te trekken. Hieronder vind jij een paar activiteiten die je samen met kinderen heel gemakkelijk kan ondernemen. Leerzaam en spannend om te doen.

Waterdragen

 • Twee kleutertjes leggen één parcours af met kleine hindernissen. In de hand houden ze een bekertje water vast en proberen dit heelhuids en vol naar de overkant te brengen. De kleuter met het meeste water in het bekertje aan de eindstreep heeft gewonnen.

Stand en de mand

 • Eén speelster Hannah gooit de bal in de lucht terwijl zij een medespeler uitkiest die de bal moet oprapen. Als ze de bal omhoog gooit roept zij; ‘stand in de mand en de bal is voor…..Sade’ Sade moet dan zo snel mogelijk de bal pakken. Als zij de bal heeft roept zij stop en moet iedereen stilstaan. Sade mag nog drie stappen zetten en probeert dan de bal door iemands benen te rollen. Lukt dat dan mag degene bij wie de bal door de benen rolt ‘stand in de mand’ roepen lukt dit niet danmoet Sade dit doen.

Meer spellen, lessen en voorbeelden?

Meer tips, spellen en activiteiten?

Log in voor meer tips, spellen en activiteiten als

 • Geheugenspel - Kennismakingspel - What’s the time Mr. Wolf? - Flessenvoetbal - De aap en de kokosnoot - Dennenappel carrousel  - Annemaria Koekoek - Etc

 

De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

JoHo: crossroads uit de bundels
JoHo: crossroads uit selectie
Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen