Strafrecht & Criminologie: stage tot studeren in het buitenland

 

Criminologie, strafrecht en strafprocesrecht in binnen- en buitenland: van studie, stage tot onderzoek doen

 

Delict - Formeel strafrecht - Materieel strafrecht - Onrechtmatige daad - Overtreding - Schuld

Crimineel gedag - Gevangenschap - Gevangenissen - Misdaad - Reclassering

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud

Studiehulp en samenvattingen

 • Samenvattingen en studiehulp voor materieel strafrecht
 • Samenvattingen en studiehulp voor formeel strafrecht
 • Kennisthema's: o.a. criminologie, strafrecht, strafprocesrecht,

Vragen en antwoorden

 • Wat is formeel en materieel strafrecht?
 • Wat is criminologie?
 • Wat is de positie van het strafrecht binnen het nederlandse recht?
 • Wat zijn redenen om te straffen?
 • Wat is materieel strafrecht en wat is strafprocesrecht?
 • Wat is klassiek strafrecht en wat is bijzonder strafrecht?

Competenties en vaardigheden

 • Welke vaardigheden en competenties oefen je met strafrecht
 • Juridische vaardigheden: van arresten bestuderen tot argumenteren

Buitenland

 • Studeren in het buitenland
 • Stage in het buitenland
 • Rechtsbijstand verzekeren in het buitenland
 • Problemen oplossen in het buitenland: van bedreiging en misdrijf tot omgang met politie
Strafrecht en strafprocesrecht bestuderen: vragen en antwoorden

Strafrecht en strafprocesrecht bestuderen: vragen en antwoorden

Wat is criminologie en waar komt crimineel gedrag vandaan?

Wat is criminologie en waar komt crimineel gedrag vandaan?

Wat is criminologie?

 • Criminologie kan worden gedefinieerd als een systematische studie naar de natuur, omvang, oorzaak en controle van wetovertredend gedrag. Het is een toegepaste sociale wetenschap waarin criminologen op zoek zijn naar kennis van criminaliteit en controle op criminaliteit gebaseerd op empirisch onderzoek. Dit onderzoek vormt de basis voor begrip,uitleg, voorspelling, preventie en strafrechtelijk beleid.
 • De term criminologie is in 1885 geïntroduceerd door Raffele Garofalo (1914), sindsdien is de inhoud en de omvang van het gebied controversieel. De onderwerpen die tot de criminologie behoren zijn elastisch. Er zijn enkele vaste componenten:
  • De definitie en aard van criminaliteit als gedrag dat schade toebrengt;
  • Verschillende types criminele activiteiten, van individuele ‘spontane’ criminele daden tot georganiseerde criminaliteit
  • Profielen van bepaalde daders en slachtoffers;
  • Statistische analyse van de omvang, verspreiding, patroon en kosten van criminaliteit;
  • Analyse van de oorzaken die zorgen voor criminaliteit.
 • Er is geen duidelijkheid over of criminologie ook zou moeten kijken naar de reactie van de maatschappij op criminaliteit, het formuleren van strafwetten, de rol van slachtoffers in het proces en het vergelijkend mondiale perspectief.

Waar komt het woord 'criminologie' vandaan?

 • Het woord 'criminologie' is een samenstelling van het Latijnse woord 'crimen' wat criminaliteit of beschuldiging betekent en het Griekse woord 'logos' wat onderzoek of studie betekent. De naam van dit onderzoeksgebied is hiermee dan ook veelzeggend, want criminologen doen onderzoek naar criminaliteit.

Wat bestuderen victomologen?

 • Victomologie is een relatief nieuw onderzoeksgebied met als grondleggers Hans von Hentig (1948) en Benjamin Mendelsohn (1963). Victomologie is bijna het tegenovergestelde van criminologie. Het is een studie naar wie er slachtoffer wordt, hoe men slachtoffer wordt, hoeveel schade slachtoffers oplopen en hun rol in een criminele daad. Het kijkt ook naar de rechten van slachtoffers en de rol die zij hebben in het strafrechtsysteem. Victimologie kan worden gedefinieerd als de wetenschappelijke studie naar de fysieke, emotionele en financiële schade die mensen kunnen oplopen door criminele activiteiten.
 • Er is een controversie over de vraag of er sprake zou moeten zijn van een brede kijk of een smalle kijk moet zijn op victimologie. In de brede kijk zou victimologie de studie moeten zijn naar alle slachtoffers, bij de smalle kijk zou men alleen moeten kijken naar de slachtoffers van criminaliteit.
 • Sinds de vroege jaren in de 1970’s is victimologie opgenomen in de mainstream criminologie.

Bronnen en verder lezen

Wat is strafrecht?

Wat is strafrecht?


Wat is strafrecht?

 • Het strafrecht houdt zich bezig met het bestraffen van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. De Staat heeft een monopolie om te straffen omdat alleen de overheid mag straffen. Een burger die een strafbaar feit pleegt moet verantwoording afleggen aan de overheid, die hem vervolgens straf kan opleggen. Dit is een belangrijk verschil met het civiele (of burgerlijke) recht, waarin de verhouding tussen burgers onderling wordt geregeld. De Staat blijft hier buiten, omdat het civiele recht een zaak is van twee (of meer) burgers.
 • Het strafrecht is opgedeeld in twee onderdelen, het materiele strafrecht en het formele strafrecht.zHet materiele strafrecht, het rechtsgebied dat regelt welke gedragingen onder welke omstandigheden strafbaar zijn, waaruit de straffen bestaan en onder welke voorwaarden het strafrecht mag worden toegepast. Het formele strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd, omvat de regels die nodig zijn om het strafrecht uit te kunnen voeren en te verwezenlijken.

Wat is materieel strafrecht

 • De volgende vragen staan centraal in het materiele strafrecht
  • Welke gedragingen zijn wel of niet toegestaan in Nederland en welke personen kunnen daarvoor gestraft worden?
  • Welke strafbepalingen zijn er (zoals oplichting, moord, diefstal etc.)?
  • Wat is de structuur van het strafbare feit?
  • Hoe zit het bijvoorbeeld met medeplichtigheid, wederrechtelijkheid, causaliteit, opzet, culpa, poging en voorbereiding, noodweer, daderschap, deelneming of strafuitsluitingsgronden?

Waarom is materieel strafrecht relevant?

 • Wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd, zal de overheid optreden ter bescherming van de rechtsorde. Daarbij kan de overheid ver ingrijpen op het leven van burgers, door bijvoorbeeld vrijheidsstraffen op te leggen of andere dwangmiddelen toe te passen.
 • Strafrecht vraagt derhalve om rechtspolitieke keuzes van wat rechtvaardig is, waarbij het belang tussen samenleving, verdachten en slachtoffers continu in acht genomen moet worden.

Wat is formeel strafrecht?

 • Mensen die met strafprocesrecht bezig zijn vragen zich af hoe de gang van zaken juridisch is geregeld tussen het gepleegde strafbare feit en de sanctionering door een rechter, of van het doen van onderzoek tot en met de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf.
 • Zo wordt onder meer behandeld:
  • An welke regels is opsporing gebonden, of vervolging, wat is het rechterlijk beslissingsmodel (348/350 Sv)?
  • wat is wel of geen bewijs, wat zijn de consequenties van onrechtmatig verkregen bewijs?
  • Hoe dient een vonnis gemotiveerd te worden?

Waarom is strafprocesrecht relevant?

 • Of je het nu wil of niet, je zal in Nederland altijd in aanraking komen met zaken die het strafprocesrecht aangaan. Van beveiligingscamera's op de muur tot meer blauw op straat, de 'sterke arm van de wet' zal er altijd zijn om je te beschermen en indien nodig op te sporen.
 • Het is dan ook voor iedere burger relevant te weten waar de grenzen liggen van deze overheidsmacht.
 • Voor juristen en criminologen of opsporingsambtenaren en politieagenten is het niet alleen relevant maar essentieel om te weten wat de overheid wel of niet rechtmatig mag doen in het opsporen of vervolgen van een verdachte, want voor hen kan een kleine overtreding het verschil betekenen tussen vrij of vast - of schuld of onschuld.

Verder lezen?

 

Hoe zit het strafrecht in elkaar, en wat zijn de deelgebieden?

Hoe zit het strafrecht in elkaar, en wat zijn de deelgebieden?


Wat is de positie van het strafrecht binnen het nederlandse recht

 • Binnen het recht zijn er verschillende rechtsgebieden. Het strafrecht houdt zich bezig met het bestraffen van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. De Staat heeft een monopolie om te straffen omdat alleen de overheid mag straffen. Een burger die een strafbaar feit pleegt moet verantwoording afleggen aan de overheid, die hem vervolgens straf kan opleggen.
 • Dit is een belangrijk verschil met het civiele (of burgerlijke) recht, waarin de verhouding tussen burgers onderling wordt geregeld. De Staat blijft hier buiten, omdat het civiele recht een zaak is van twee (of meer) burgers.
 • Let wel, ook het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burgers en de Staat. Dit rechtsgebied houdt zich bezig met het functioneren van de overheid. Voorbeelden van bestuursrechtelijke kwesties zijn het afgeven van een horecavergunning door de gemeente of de beslissing van de overheid tot de aanleg van een nieuwe spoorlijn. De algemene regels van het bestuursrecht zijn te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 • In het civiele recht kan de ene burger de andere burger dagvaarden en zo het geschil voorleggen aan een onafhankelijke (burgerlijke) rechter die een beslissing neemt. In het strafrecht daarentegen kan alleen de Officier van Justitie (OvJ) een verdachte van een strafbaar feit voor de (straf)rechter brengen. De OvJ is een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM), het staatsorgaan dat belast is met de vervolging van verdachten.
 • Voor slachtoffers van strafbare feiten bestaat de mogelijkheid om schadevergoeding te verzoeken bij de strafrechter (art. 51f Sv) Dit voorkomt een lange, dure en ingewikkelde procedure bij de civiele rechter.

Wat zijn redenen om te straffen?

 • Over het waarom, het doel, van straffen bestaan verschillende zienswijzen. In het algemeen worden als doelen van het opleggen van straffen genoemd: vergelding en preventie.
 • Het vergeldingsaspect impliceert dat door het opleggen van straf, het kwaad dat de dader van een strafbaar feit heeft veroorzaakt, wordt vergolden door leedtoevoeging.
 • Het andere doel, de preventie, onderscheidt 2 soorten van preventie: de speciale en generale. Met speciale preventie wordt beoogd te voorkomen dat de dader nog een keer strafbare feiten pleegt en met generale preventie wordt beoogd te voorkomen dat anderen dan de gestrafte een strafbaar feit plegen.

Wat is materieel strafrecht en wat is strafprocesrecht?

 • Het strafrecht wordt verdeeld in twee takken: het materieel strafrecht en het formeel strafrecht.
 • Het materieel strafrecht legt vast welke gedragingen wel of niet toegestaan zijn en welke personen daarvoor gestraft kunnen worden. Het omvat strafbepalingen (zoals oplichting, moord, diefstal etc.) en algemene leerstukken over bijvoorbeeld medeplichtigheid, poging en noodweer. Voor een belangrijk deel wordt het materieel strafrecht geregeld in het Wetboek van Strafrecht (Sr).
 • Het formele strafrecht (of strafprocesrecht) omvat de regels van het strafproces. Deze regels zijn grotendeels te vinden in het Wetboek van Strafvordering (Sv).
 • Naast het materiële en formele strafrecht bestaat er ook nog het sanctierecht. Hierin is geregeld onder welke voorwaarden bepaalde straffen mogen worden opgelegd en ten uitvoer worden gelegd. Het sanctierecht het is zowel in het Sr als in het Sv geregeld.
 • Het formele en materiële strafrecht moet men niet verwarren met de begrippen wetten in formele en materiële zin. Dit laatste onderscheid heeft te maken met de totstandkoming van wetten.

Watis klassiek strafrecht en wat is bijzonder strafrecht?

 • Het strafrecht dat is opgenomen in het Wetboek van Strafvordering en Strafrecht duidt men aan als het klassieke (of commune) strafrecht.
 • Bovendien zijn er strafbepalingen in andere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, Opiumwet, Wet wapens en munitie, Wet toezicht effectenverkeer etc. Deze wetten vormen samen het bijzondere strafrecht en zijn dan ook bijzondere strafwetten.

Bronnen

Hoe zit het strafprocesrecht in elkaar, en wat valt onder formeel strafrecht?

Hoe zit het strafprocesrecht in elkaar, en wat valt onder formeel strafrecht?

Wat is de positie van het strafprocesrecht binnen het recht?

 • Binnen het recht zijn er verschillende rechtsgebieden. Het strafrecht houdt zich bezig met het bestraffen van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. De Staat heeft een monopolie om te straffen omdat alleen de overheid mag straffen. Een burger die een strafbaar feit pleegt moet verantwoording afleggen aan de overheid, die hem vervolgens straf kan opleggen.
 • Dit is een belangrijk verschil met het civiele (of burgerlijke) recht, waarin de verhouding tussen burgers onderling wordt geregeld. De Staat blijft hier buiten, omdat het civiele recht een zaak is van twee (of meer) burgers.
 • Let wel, ook het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burgers en de Staat. Dit rechtsgebied houdt zich bezig met het functioneren van de overheid. Voorbeelden van bestuursrechtelijke kwesties zijn het afgeven van een horecavergunning door de gemeente of de beslissing van de overheid tot de aanleg van een nieuwe spoorlijn. De algemene regels van het bestuursrecht zijn te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 • In het civiele recht kan de ene burger de andere burger dagvaarden en zo het geschil voorleggen aan een onafhankelijke (burgerlijke) rechter die een beslissing neemt. In het strafrecht daarentegen kan alleen de Officier van Justitie (OvJ) een verdachte van een strafbaar feit voor de (straf)rechter brengen. De OvJ is een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM), het staatsorgaan dat belast is met de vervolging van verdachten.
 • Voor slachtoffers van strafbare feiten bestaat de mogelijkheid om schadevergoeding te verzoeken bij de strafrechter (art. 51f Sv) Dit voorkomt een lange, dure en ingewikkelde procedure bij de civiele rechter.

Wat betekent strafprocesrecht?

 • Om tot bestraffing te komen zal een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd moeten worden waarin vastgesteld moet worden wat er precies is gebeurd en welke personen daarbij betrokken zijn geweest. Dat onderzoek vindt plaats binnen bepaalde regels, die grotendeels in het Wetboek van Strafvordering zijn neergelegd.
 • Het deel van het strafrecht dat ziet op de regels voor strafrechtelijk onderzoek wordt strafprocesrecht, formeel strafrecht of strafvordering genoemd.

Wat zijn de juridische regels rond de voorbereiding op een proces?

 • Een proces wordt voorbereid met een voorbereidend onderzoek. In het voorbereidend onderzoek wordt onderzocht of er een strafbaar feit is gepleegd en of er een verdachte kan worden gevonden. Verder wordt bewijsmateriaal tegen deze verdachte verzameld.
 • Het voorbereidend onderzoek vormt in twee opzichten een ‘voorbereiding’.
 • Ten eerste zal de officier van justitie op basis van dit onderzoek beslissen of de verdachte al dan niet voor een rechter wordt gedagvaard om te worden berecht. Indien hij denkt dat de rechter niet tot een veroordeling kan komen, zal hij afzien van vervolging (seponeren).
 • Ten tweede is de ‘voorbereiding’ gelegen in het verzamelen van materiaal op basis waarvan de rechter de vragen van artikel 350 Sv zal kunnen beantwoorden.

Wat is een strafproces, en wat is strafbaar feit?

 • Een strafbaar feit is een feit dat in een wettelijke strafbepaling strafbaar is gesteld. Een strafbaar feit is echter onderdeel van een groter geheel, namelijk de strafbaarheid.
 • Een definitie van strafbaarheid is: een menselijke of rechtspersoonlijke gedraging, die valt binnen een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten is.
 • Deze vier onderdelen worden ook wel de voorwaarden voor strafbaarheid genoemd. Als de rechter heeft vastgesteld dat aan deze vier voorwaarden is voldaan, kan een straf worden opgelegd.
 • De rechter beoordeelt echter niet alleen of aan de vier voorwaarden voor strafbaarheid zijn voldaan, het oordeel van politie en OM gaat vooraf aan dat van de rechter. De politie en het OM zijn de eerste instanties die oordelen over het vervuld zijn van de voorwaarden. Zij bepalen vervolgens of de rechter ook om een oordeel zal worden gevraagd.

Wat is schuld, opzet, daderschap en causaliteit?

 • Naast de kennis van de voorwaarden voor strafbaarheid en de uitbreiding daarvan, zijn causaliteit en daderschap mede van belang om vast te stellen wie wel en wie niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Causaliteit en daderschap hebben betrekking op de eerste vraag van artikel 350 Sv. Er wordt dus beoordeeld of de verdachte het hem ten laste gelegde feit heeft begaan.
 • Een probleem bij de causaliteit en het daderschap is dat in een concreet geval niet altijd de strafrechtelijk aansprakelijke persoon is aan te wijzen, door alleen te kijken naar wat er in het verleden is gebeurd in het licht van de delictsomschrijving. Er moet hiervoor een beroep worden gedaan op algemene theoretische opvattingen. De causaliteitstheorieën en de opvattingen betreffende het daderschap kunnen hier uitkomst bieden.
 • Bij de causaliteitstheorie staat de volgende vraag centraal: wat moet in het algemeen als oorzaak van een bepaald gevolg worden beschouwd? Bij de opvattingen betreffende het daderschap staat de vraag wie maatschappelijk als degene die een bepaalde delictsomschrijving heeft vervuld of kan vervullen centraal.

Wat is een delictsomschijving en wat is een tenlastelegging?

 • Een tenlastelegging is niet zomaar een beschrijving van wat iemand gedaan zou hebben. De beschrijving vindt plaats in samenhang met de delictsomschrijving die op het beschrevene van toepassing wordt geacht.
 • Er wordt dus een verband gelegd tussen de tenlastelegging en de delictsomschrijving.
 • Voor zover de tenlastelegging woordelijk overeenkomt met de delictsomschrijving, is de tenlastelegging niet bewezen indien het gebeuren niet tevens onder de delictsomschrijving valt. Het voldoen aan de delictsomschrijving is nu als het ware een onderdeel geworden van de tenlastelegging: de tenlastelegging is pas bewezen als eveneens aan de delictsomschrijving is voldaan.

Wat is het beslissingsschema van art 348/350 Sv?

 • Na het onderzoek ter terechtzitting gaan de rechters beraadslagen over de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv. De rechters gaan dan kijken of het ten laste gelegde feit bewezen kan worden.
 • De bewijsvraag heeft geen betrekking tot het bestaan van strafuitsluitingsgronden. Deze hoeven slechts aannemelijk gemaakt te worden.

Wat is een vonnis?

 • De artikelen 358 en 359 Sv vormen het wettelijk kader voor de opbouw van het vonnis. Op basis van art. 358 lid 1-3 Sv moet de rechter de beslissingen die hij op grond van art. 349 lid 1 Sv en art. 350 Sv heeft genomen in zijn vonnis opnemen.
 • Dat wil zeggen dat de rechter in het vonnis de volgende beslissingen moet vermelden:
  • dat de dagvaarding nietig is (art. 358 lid 1 Sv)
  • dat hij onbevoegd is (art. 358 lid 1 Sv)
  • dat het OM niet-ontvankelijk is (art. 358 lid 1 Sv)
  • dat de vervolging moet worden geschorst (art. 358 lid 1 Sv)
  • dat de verdachte heeft betoogd dat één van de hierboven genoemde beslissingen door de rechter moet worden genomen, maar de rechter het daarmee oneens is (art. 358 lid 3 Sv)
  • of het tenlastegelegde bewezen is, ook al stuurt verdachte niet aan op een vrijspraak (art. 358 lid 2 Sv)
  • of het bewezen verklaarde strafbaar is, ook al stuurt verdachte niet aan op een OVAR (art. 358 lid 2 Sv)
  • of de verdachte strafbaar is, ook al stuurt verdachte niet aan op een OVAR (art. 358 lid 2 Sv)?

Wat is de invloed van mensenrechten op het strafprocesrecht?

 • Mensenrechten zijn rechten die zo belangrijk gevonden worden dat de overheid garandeert dat zij op deze rechten onder normale omstandigheid geen inbreuk zal maken. De meeste mensenrechten zijn terug te vinden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Grondwet. In plaats van mensenrechten wordt ook wel eens gesproken van grondrechten of fundamentele rechten.
 • Mensenrechten hebben verticale werking. Dat wil zeggen dat ze gelden in de relatie overheid-burger. Schending van mensenrechten gebeurt dan door de overheid. Horizontale werking van mensenrechten is echter ook mogelijk. De mensenrechten worden dan door medeburgers geschonden.
 • In Nederland hebben verdragen een speciale status (art. 93 en 94 Gw). Nederland kent een monistisch stelsel. Verdragen werken direct door in de Nederlandse rechtsorde indien het gaat om ‘een ieder verbindende bepalingen’. Dat zijn bepalingen die geen nadere uitwerking nodig hebben om te kunnen functioneren. In de strafrechtspraktijk wordt heel vaak beroep gedaan op de bepalingen uit het EVRM.
 •  

Wat zijn sancties op onregelmatigheden in het strafprocesrecht?

 • Eind jaren tachtig waren buiten de wet om drie strafprocessuele sancties op onrechtmatig handelen tot stand gekomen. De behoefte rees om dit strafprocesrecht van een wettelijke basis te voorzien. Daarom is art. 359a Sv in het leven geroepen. Het artikel maakt duidelijk dat de rechtbank rechtsgevolgenkan verbinden aan verzuim van vormen bij het voorbereidend onderzoek. Daarbij kan het gaan om strafverlaging, bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid van het OM. De bedoeling van het artikel is codificatie.
 • Het artikel is vrijblijvend geformuleerd: de rechter ‘kan’. Hieruit blijkt dat de rechtbank wellicht ook andere consequenties kan verbinden aan onregelmatigheden. De bedoeling was niet dat de wet de beslissing van de rechter sterk zou sturen. De toepassing van art. 359a Sv is lange tijd met betrekkelijk veel onzekerheden omgeven geweest. Pas in het Loze Hashpijp arrest is door de Hoge Raad een kader gecreëerd dat enige duidelijkheid biedt.

Wat zijn veelgebruikte afkortingen in het strafprocesrecht?

 • In het strafprocesrecht worden veel afkortingen voor
 • Het kan dan handig zijn om een lijst van veelgebruikte afkortingen te hebben

Bronnen en verder lezen?

Welke vaardigheden en competenties oefen je met strafrecht?

Welke vaardigheden en competenties oefen je met strafrecht?

 

Analyseren

 • Wanneer je bezig bent met je afvragen of iets noodweer is of niet, of dat de handeling van de overheid wel of niet rechtmatig was, ben je bezig met het verbanden leggen tussen gegevens en met gegronde conclusies trekken.
 • Daarmee ontwikkel je je analyseervermogen en zo leer je complexe problemen op te delen in onderdelen en om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden
 • Meer weten? Lees meer over analyseren

Creatief zijn

 • Bij strafrecht is jurispudentie erg belangrijk, waardoor je gedwongen wordt om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, waarbij je met nieuwe en originele ideeën en oplossingen in aanraking komt.
 • Zo oefen je om creatief te zijn en daarmee ontwikkel je het vermogen om efficiënt en automatisch te worden in het denken en het oplossen van problemen.
 • Meer weten? Lees meer over creatief zijn

Integer zijn

 • Bij strafrecht ben je intensief bezig met mogelijke overtredingen op de algemeen aanvaarde normen en waarden en oefen je om mensen aan te spreken op overtredingen.
 • Daarmee wordt spelenderwijs integer gedrag gestimuleerd.
 • Meer weten? Lees meer over integer zijn

Oordeel vormen

 • Of je het nu leuk vindt of niet, uit de beschikbare informatie zal je een realistische, onderbouwde en bruikbare conclusie moeten trekken over bijvoorbeeld schuld of onschuld, doleus of niet, en of acties überhaupt strafbaar zijn of niet.
 • Dit betekent dat je je oordeelsvermogen scherpt en daarmee alternatieve handelswijzen leert in te zien.
 • Meer weten? Lees meer over oordeelsvorming

Meer info

Problemen oplossen in het buitenland: van bedreiging en misdrijf tot omgang met politie

Problemen oplossen in het buitenland: van bedreiging en misdrijf tot omgang met politie

Wat te doen als je door de politie wordt opgepakt?


Wat te doen als je door de politie wordt opgepakt?


 • Als je wordt opgepakt door de politie en/of justitie, sta er dan op dat er contact wordt opgenomen met de Nederlandse vertegenwoordiging. Dit kan een ambassade of consulaat zijn. 
 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan bemiddelen en communiceren met je familie, maar kan er niet voor zorgen dat je uit de gevangenis wordt gehaald. Wanneer jij in het buitenland bent gearresteerd betekent dit dat je ook volledig bent onderworpen aan het rechts- en gevangenissysteem van dat land. Dat strafrechtelijk systeem kan nogal verschillen van het Nederlandse systeem.

Tips

 • Familieleden en vrienden kunnen contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het nummer +31 247 247 247.
Wat te doen als je slachtoffer wordt van mishandeling?

Wat te doen als je slachtoffer wordt van mishandeling?

 • Als je slachtoffer bent van mishandeling, breng dan zo snel mogelijk de lokale politie op de hoogte en laat een politierapport opmaken. Dit rapport heb je nodig voor je verzekeringsmaatschappij om eventueel compensatie te krijgen.
 • Medische kosten als gevolg van een mishandeling worden gedekt door de verzekering als je voor spoedeisende medische kosten verzekerd bent. Mocht je als gevolg van de mishandeling medisch niet meer in staat zijn om verder te reizen, dan worden terugreiskosten waarschijnlijk gedekt door je verzekering. Neem dus contact op met de alarmcentrale bij spoedeisende medische hulp.
Wat moet je doen als je slachtoffer bent van verkrachting?

Wat moet je doen als je slachtoffer bent van verkrachting?

 • Als je slachtoffer bent van verkrachting kan je contact opnemen met de ambassade of het consulaat. Zij zullen je helpen met het vinden van een tolk of een arts. Als je echter direct de lokale politie inschakelt dan is de kans dat bewijsmateriaal verloren gaat het kleinst. Het hangt van je persoonlijke voorkeur af en het land waar je je bevindt wat je afweging is.
 • Bel je alarmcentrale als je langs het ziekenhuis wil/moet en een beroep wil doen op de medische onkostenvergoeding. Ook kunnen ze je bijstaan door een eerdere vlucht naar Nederland te regelen of familie over te laten komen ter ondersteuning.

Welke vaardigheden en competenties oefen je met strafrecht?

Welke vaardigheden en competenties oefen je met strafrecht?

 

Analyseren

 • Wanneer je bezig bent met je afvragen of iets noodweer is of niet, of dat de handeling van de overheid wel of niet rechtmatig was, ben je bezig met het verbanden leggen tussen gegevens en met gegronde conclusies trekken.
 • Daarmee ontwikkel je je analyseervermogen en zo leer je complexe problemen op te delen in onderdelen en om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden
 • Meer weten? Lees meer over analyseren

Creatief zijn

 • Bij strafrecht is jurispudentie erg belangrijk, waardoor je gedwongen wordt om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, waarbij je met nieuwe en originele ideeën en oplossingen in aanraking komt.
 • Zo oefen je om creatief te zijn en daarmee ontwikkel je het vermogen om efficiënt en automatisch te worden in het denken en het oplossen van problemen.
 • Meer weten? Lees meer over creatief zijn

Integer zijn

 • Bij strafrecht ben je intensief bezig met mogelijke overtredingen op de algemeen aanvaarde normen en waarden en oefen je om mensen aan te spreken op overtredingen.
 • Daarmee wordt spelenderwijs integer gedrag gestimuleerd.
 • Meer weten? Lees meer over integer zijn

Oordeel vormen

 • Of je het nu leuk vindt of niet, uit de beschikbare informatie zal je een realistische, onderbouwde en bruikbare conclusie moeten trekken over bijvoorbeeld schuld of onschuld, doleus of niet, en of acties überhaupt strafbaar zijn of niet.
 • Dit betekent dat je je oordeelsvermogen scherpt en daarmee alternatieve handelswijzen leert in te zien.
 • Meer weten? Lees meer over oordeelsvorming

Meer info

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen juridische en bestuursinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen juridische en bestuursinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

Advocatuur en juridische sector in het buitenland: uitgelichte stages en vrijwilligerswerk

Advocatuur en juridische sector in het buitenland: uitgelichte stages en vrijwilligerswerk

Gevangenissen en reclassering in binnen en buitenland: uitgelichte stages, vrijwilligerswerk en activiteiten

Gevangenissen en reclassering in binnen en buitenland: uitgelichte stages, vrijwilligerswerk en activiteiten

Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

JoHo: crossroads uit de bundels
JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen