Bedrijfskundige en management in het buitenland via betaald werk, stage en vrijwilligerswerk

 

Werken in het buitenland op het gebied van bedrijfsorganisatie, management en advies

 

Betaald werk, stage, vrijwilligerswerk of werkervaringsplek als bedrijfskundige, bedrijfsmanager, consultant, coordinator, groepsleider, manager of organisatie-adviseur

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: bedrijfsorganisatie en management in het buitenland

Management & Verkennen

 • Wat is leidinggeven en waar gaat het om?
 • Wat is professionaliteit en professioneel handelen,en deskundig zijn en vakmanschap tonen?
 • Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?
 • Wat zijn aandachtspunten als je werkt of leiding geeft in internationaal teamverband?
 • Wat is de kracht autoriteit en het gevaar van blinde gehoorzaamheid?
 • Welke leiderschapsstijlen zijn te onderscheiden?
 • Wat is de rol van een management- en organisatie-adviseur?
 • Hoe word je management consultant of organisatie-adviseur?
 • Wat komt er kijken bij uitzending als expat naar het buitenland?

Management & & Vacatures

 • In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?
 • In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?
 • Waar kan je werken in het buitenland bij het bestuur en de overheid: vacatures, werkgevers en bemiddelaars ?

Management & & Vaardigheden

 • Wat zijn de belangrijkste vaardigheden en eigenschappen van een leider, manager?
 • Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als management- en organisatie-adviseur?
 • Welke competenties en vaardigheden heb je nodig voor accountancy en boekhouden?
 • Wat kan je doen om je analysevaardigheden te versterken of te ontwikkelen?
 • Wat kan je doen om je oordeelsvorming te versterken of te ontwikkelen?
 • Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen?
 • Wat zijn de 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving?

Management & & Vertrek naar buitenland

 • Wanneer vervalt je zorgverzekering als je betaald gaat werken in het buitenland?
 • Hoe kan je in het buitenland toch verzekerd blijven als je betaald gaat werken?
 • Hoe kan je in het buitenland goed verzekerd zijn als vrijwilligerswerk gaat doen of stagelopen?
 • Wat neem je wel en niet mee als je op reis gaat om te werken?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Leiderschap en management: vragen en antwoorden

Leiderschap en management: vragen en antwoorden

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden en eigenschappen van een leider en manager?

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden en eigenschappen van een leider en manager?

De meest gebruikte classificatie van managementvaardigheden is geintroduceerd door Robert L. Katz:

 • Technical skills: dit is de specifieke kennis en de vaardigheden die nodig zijn voor de taken.
 • Human skills: skills die nodig zijn om goed met andere mensen te werken.
 • Conceptual skills: de vaardigheden die managers gebruiken om na te denken en te conceptualiseren over abstracte en complexe situaties. Hierbij is het belangrijk dat ze het bedrijf zien als een geheel, de relaties tussen verschillende units begrijpen en kunnen visualiseren hoe de organisatie in de externe omgeving past.

Log in en lees meer over vaardigheden, persoonlijkheid en richtlijnen voor effectief management (voor donateurs)

Wat is leidinggeven en waar gaat het om?

Wat is leidinggeven en waar gaat het om?

Wat is leiding geven?

 • Bij leidinggeven gaat het om het bepalen van duidelijke doelstellingen en wordt tevens zorg gedragen dat medewerkers, of groepsleden, bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

Wat zijn synoniemen van het geven van leiding?

 • Aanvoeren, besturen, leiden en managen

Wat zijn vormen van leidinggeven?

 • Coördineren,stimuleren, motiveren en besluiten nemen
Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?

Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?


Wat is het nivo waarop je leiding kan geven?

De mate waarin je de competentie 'leidinggeven' kan beheersen, is oplopend:

 1. Coördineren
 2. Stimuleren en motiveren
 3. Strategische besluiten nemen

Wat is coördineren?

 • Je kunt delegeren en je draagt zorg voor een goede werkverdeling.
 • Je zorgt voor naleving van afspraken, regels, procedures en kwaliteitseisen.
 • Je vraagt naar en waardeert de inbreng van medewerkers.
 • Je bewaakt de voortgang in het realiseren van doelstellingen.
 • Je kunt prestaties (h)erkennen en je spreekt medewerkers aan op geleverde bijdragen/resultaten.

Wat is stimuleren en motiveren?

 • Je stimuleert en motiveert anderen om zich in te zetten voor het behalen van de organisatiedoelstellingen en je biedt waar nodig ondersteuning; je kiest hierbij passende motivatiemiddelen - je weet de juiste snaar te raken.
 • Je bevordert een productieve en plezierige werkomgeving.
 • Je draagt de visie en missie van de organisatie uit en je stimuleert anderen dit ook te doen.
 • Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers voor het ontplooien van initiatieven.
 • Je complimenteert en beloont medewerkers voor individuele en gezamenlijk behaalde resultaten.

Wat is strategische besluiten nemen?

 • Je kunt leidinggeven aan discussies over het strategische beleid en het lange termijn perspectief van de organisatie.
 • Je creëert commitment in de organisatie (of het organisatieonderdeel) door een aansprekende visie neer te zetten, plannen en doelen te stellen en hier consequent naar toe te werken.
 • Je hebt oog voor en anticipeert op relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en je kunt deze vertalen naar een strategisch beleid.
Wat zijn aandachtspunten als je werkt of leiding geeft in internationaal teamverband?

Wat zijn aandachtspunten als je werkt of leiding geeft in internationaal teamverband?

Steeds vaker ontstaan global teams, waarin collega's vanuit verschillende tijdszones en met verschillende culturen veelal online samenwerken. Deze manier van samenwerking vergt een andere manier van onderlinge communicatie en een andere leiderschapsstijl.

Waarom eigenlijk internationaal samenwerken in multiculturele teams?

 • het kan zeer efficiënt zijn: door te werken vanuit verschillende tijdzones kan er veel meer tijd, tot wel 24 uur per dag, worden besteed aan bijvoorbeeld gedeelde projecten of gezamenlijke klantenservice
 • werken vanuit verschillende culturen met verschillende werkmethodes en nieuwe inzichten kan bijdragen aan een bredere visie binnen de organisatie
 • een organisatie kan er kosten mee besparen, denk aan reis- en verblijfskosten

Wat zijn elementen die bijdragen aan succesvol virtueel samenwerken binnen een internationaal team?

 • voldoende aandacht geven aan onderlinge communicatie: controle binnen een team kan lastiger zijn en misverstanden ontstaan sneller door het ontbreken van (fysiek) persoonlijk contact
 • helder maken van het gemeenschappelijke doel waar aan wordt gewerkt; bouwen aan teamspirit zonder dat medewerkers elkaar face2face zien; verdelen en inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden met heldere communicatie
 • een goede mix vinden in toegepaste leiderschapsstijlen (waarvan de acceptatie wereldwijd varieert): balans tussen enerzijds controle houden en aantoonbaar leiding geven en anderzijds medewerkers faciliteren en vertrouwen geven
 • respect houden voor onderlinge culturele verschillen; denk bv. aan anders omgaan met deadlines, de manier waarop besluiten worden genomen, met het geven van feedback, met het oplossen van conflicten; idealiter werkt met vanuit een gezamenlijke, gedeelde, nieuwe (werk)cultuur
 • regelmatig houden van online overleg, die bijdragen aan goede onderlinge communicatie, een positief teamgevoel en aan helder houden van afspraken en doelen
Wat is de kracht autoriteit en het gevaar van blinde gehoorzaamheid?

Wat is de kracht autoriteit en het gevaar van blinde gehoorzaamheid?


 • Een mooi voorbeeld van de kracht van autoriteit vinden we uiteraard in het beroemde experiment van Milgram, waarin proefpersonen geïnstrueerd werden elektrische schokken te geven aan anderen en deze proefpersonen deze instructies ook op bleven volgen ondanks dat de andere personen hen smeekten om te stoppen (deze personen kregen uiteraard geen echte elektrische schokken). Na het experiment kwam de vraag natuurlijk naar boven hoe het kan dat mensen gehoorzamen aan zo’n opdracht. Er werden verschillende verklaringen bedacht, o.a. dat het aan geslacht lag, dat mannen eerder tot zoiets in staat zouden zijn dan vrouwen. Of dat ze niet wisten in hoeverre deze schokken echt gevaarlijk waren.
 • Deze verklaringen zijn echter in later onderzoek allemaal ontkracht. De kracht van autoriteit werd volgens Milgram puur bewerkstelligd door het feit dat de professor een grote witte jas aan had en duidelijk de leiding had over het experiment. Blijkbaar zit er bij ons diep van binnen een gevoel van verplichting om mensen die autoriteit over ons hebben, te gehoorzamen (obedience-to-authority). Er is sterk bewijs voor de obedience-to-authority verklaring. Ten eerste is het duidelijk dat de deelnemers door gingen omdat de onderzoeker dat vroeg. Zelf vonden ze het vreselijk en ze vroegen de onderzoeker ook of ze konden stoppen omdat het lijden van de slachtoffers te groot zou zijn. Een ander bewijs is dat in een ander experiment het slachtoffer vroeg of het kon stoppen waarop de onderzoeker opdroeg door te gaan.

Wat zijn de gevaren van blinde gehoorzaamheid?

 • Aangezien gehoorzamen een belangrijke motivator is voor menselijk gedrag, zullen er ongetwijfeld ook vele voordelen aan verbonden zijn. Het is belangrijk om in een land of een organisatie een wijdverspreid autoritair systeem te hebben die uit meerdere lagen bestaat. Op deze manier kunnen er uitgebreide structuren ontwikkeld worden voor de productie van bronnen, handel, defensie, verbreding en sociale controle. Zonder deze structuur ontstaat er al snel een anarchie, die zich vooral kenmerkt door chaos, eenzaamheid en andere negatieve gevolgen. Vanuit onze cultuur zijn we daarom van kleins af aan getraind om te geloven dat gehoorzamen goed is en ongehoorzaam zijn slecht. We denken daardoor maar weinig na over de voor- en nadelen die er kleven aan gehoorzaamheid. Informatie die ons aangereikt wordt door een autoritair figuur biedt ons namelijk een gemakkelijke aanwijzing met betrekking tot onze beslissingen in wat we zullen doen. Aangezien mensen met autoriteit over het algemeen ook meer toegang hebben tot bepaalde informatie en macht, lijkt het ook logisch dat we snel geneigd zijn om hun meningen te volgen. Dit hoeft echter lang niet altijd juist te zijn, net als bij de andere wapens van beïnvloeding.
 • In de geneeskunde is de kracht van autoriteit erg sterk aanwezig. De medische wereld heeft op de meeste mensen ook een uitstraling van macht en aanzien. Problemen ontstaan echter wanneer medici fouten maken en niemand hier iets van durft te zeggen, aangezien ze hoger in de machtshiërarchie staan. Wanneer iemand van hoger aanzien orders geeft, worden deze orders helaas maar al te vaak zonder nadenken opgevolgd. Dit is jammer, want het zou juist veel veiliger zijn als er een wederzijds systeem van controle zou zijn om zo het beste met het welzijn van de mensen die behandeld worden om te gaan. Er zijn natuurlijk ook mensen die hier een voordeel uit proberen te halen, zoals reclamebureaus. In reclames wordt nu vaak een acteur ingezet die dokter moet spelen en een bepaald product moet aanprijzen.

Hoe verhouden associaties zich tot inhoud?

 • Helaas gaan we maar al te vaak in op de symbolen van autoriteit in plaats van de inhoud ervan. We laten ons vaak beïnvloeden door alleen maar titels, kleding en andere oppervlakkige aanduidingen van autoriteit.

Wat is de rol van een titel met betrekking tot autoriteit?

 • Titels zijn waarschijnlijk de moeilijkste en tegelijkertijd ook de gemakkelijkste symbolen van autoriteit. Wanneer er ergens titels worden gebruikt die getuigen van hoog aanzien, leidt dit vaak tot een verdraaide perceptie van deze situaties. Het is dus niet alleen het plezier van een situatie waardoor dingen groter en belangrijker lijken, maar het belang ervan speelt vaak nog een grotere rol. Formaat kan ook een indicatie van status geven. Daarom dragen artiesten ook vaak schoenen met hakken. Het belangrijkste punt is dat uiterlijke signalen van status en autoriteit vaak kunstmatig aangebracht worden.

Wat is de rol van kleding met betrekking tot autoriteit?

 • Een tweede manier waarop we vaak reageren met meegaand gedrag (compliance), is door de aanwezigheid van bepaalde kleding. Vooral invloedrijk hierbij zijn de witte jas, het politie-uniform en het pak. Daarnaast kan je ook al status verkrijgen door gewoon aandacht te besteden aan goed gestijlde en dure kleding.
 • Sociaal psycholoog Bickman deed een experiment waarbij voorbijgangers op straat werd gevraagd iets geks te doen, zoals afval van de straat oppakken. Er waren twee condities namelijk één waarbij de persoon die de vraag stelde een uniform van een beveiliger droeg en één waarbij hij dagelijkse kleren droeg en veel meer mensen gingen op de opdracht in als hij de vraag in een uniform stelde. Ook een vervolg op dit onderzoek waarbij voorbijgangers iets gevraagd werd door een man met of zonder uniform maar waarbij de opdracht buiten het zicht van de opdrachtgever gedaan moest worden, liet zien dat mensen veel vaker gehoorzamen als een uniform gedragen wordt. Het pak is ook erg effectief bleek uit een onderzoek waarin een man de verkeersregels moest overtreden in zowel een net zakenpak als in werkkleding. Als de man in het zakenpak overstak, werd hij door 3,5 x zoveel mensen gevolgd dan wanneer de man in de werkkleding dit deed.

Wat voor andere symbolen van autoriteit zijn er?

 • Naast titels en kleding kan je ook nog op een andere manier autoriteit uitstralen, bijvoorbeeld door veel juwelen te dragen of in dure auto’s te rijden. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de invloed ervan en deze wordt dus vaak ook heel erg onderschat. Een onderzoek heeft gevonden dat mensen minder snel toeteren naar een nieuwe dure auto als deze bij een groen stoplicht blijft staan dan naar een oude eenvoudige auto.

Hoe kan je je verdedigen tegen dit soort symbolen van autoriteit?

 • Één manier om je tegen de oppervlakkige symbolen van autoriteit te wapenen is om het verrassingseffect ervan uit te schakelen. Aangezien we de invloed van autoriteit (en de symbolen ervan) vaak onderschatten, zijn we er vaak onvoldoende op verdacht in situaties waarin mensen ons proberen te beïnvloeden. Een fundamentele manier van verdediging hiertegen is dan ook dat we ons meer bewust worden van de macht van autoriteit. Als dit verhoogde bewustzijn dan gekoppeld kan worden aan een herkenning van gemanipuleerde symbolen van autoriteit, kan er op een goede en voorzichtige manier om gegaan worden met situaties waarin een poging wordt gedaan om je te beïnvloeden via autoriteit. Je moet echter wel opletten dat je niet altijd weerstand toont tegenover autoriteit, aangezien het in de meeste gevallen goed is om mee te gaan met autoritaire figuren, aangezien zij over het algemeen wel weten waar ze over praten.
 • Als we onszelf in situaties waarin een autoriteit aanwezig is twee vragen stellen, kunnen we waarschijnlijk wel bepalen of we in die situatie de autoritaire figuur nu wel of niet moeten volgen. De eerste vraag is dat wanneer we geconfronteerd worden met een autoritair figuur, we onszelf dan af moeten vragen of deze autoriteit ook echt een expert is. Het is dan goed om je te richten op twee soorten informatie, namelijk de diploma’s en de relevantie van deze diploma’s op het huidige onderwerp. Als we dan tot de conclusie zijn gekomen dat we daadwerkelijk met een autoriteit te maken hebben, is het goed om jezelf nog een tweede vragen te stellen, namelijk of het in deze situatie logisch is dat de autoriteit de waarheid spreekt en te vertrouwen is. We staan onszelf namelijk toe ons sneller en sterker te laten beïnvloeden door mensen die onpartijdig zijn, dan door mensen die zelf iets te winnen hebben wanneer ze ons overtuigen van hun meningen en standpunten.
 • Voordat we meegaan in iemands autoriteit zouden we een tweede vraag moeten stellen, namelijk: Wat kunnen we van de betrouwbaarheid van deze man verwachten? Hierbij kan je je ook afvragen welk voordeel het een expert oplevert als jij meegaat met zijn suggesties. Als we kritisch kijken naar of een autoriteit wel te vertrouwen is, is het goed om kennis te hebben van een klein trucje die hierbij vaak gebruikt wordt. Het komt namelijk vaak voor dat wanneer mensen ons proberen te overtuigen van het feit dat ze te vertrouwen zijn, dat ze dan iets zeggen of doen wat eigenlijk tegen hun eigen belangen in gaat. Deze benadering is een subtiele, maar vaak effectieve techniek om je eerlijkheid te ‘bewijzen’. Mensen gebruiken deze techniek vaak door aan te geven dat ze misschien niet nummer één zijn ergens in, maar bijvoorbeeld wel nummer twee of door ook zwakheden of negatieve dingen van zichzelf of hun producten te vertellen. Ook in restaurants wordt soms gebruik gemaakt van deze techniek, wanneer obers de bestelling die in eerste instantie geplaatst wordt, afraden, omdat er bijvoorbeeld iets niet goed is gegaan met dat specifieke vlees. Dit lijkt tegen de belangen van de ober in te gaan, maar het resultaat is dat de ober als een vertrouwelijke persoon gezien wordt en daardoor logischerwijs meer fooi krijgt, maar ook meer autoriteit krijgt als het bijvoorbeeld gaat om de wijnkeuze bij het gerecht (welke uiteraard dan neerkomt op een dure wijn).
Welke leiderschapsstijlen zijn te onderscheiden?

Welke leiderschapsstijlen zijn te onderscheiden?

Taakgericht leidinggeven en aansturen:

 • op een taak- en doelgerichte wijze sturing geven aan medewerkers. Je formuleert afdelings- en functiedoelen, je verdeelt taken, je geeft instructies, maakt afspraken, je bewaakt de voortgang en je corrigeert. Taakgericht leidinggeven heeft overlap met: plannen en organiseren.

Mensgericht leidinggeven en aansturen:

 • op stimulerende, participatieve en motiverende wijze sturing en begeleiding geven aan medewerkers. De nadruk ligt hier op samenwerking.

Groepsgericht leidinggeven en aansturen:

 • Richting en sturing geven aan een team, werk, of projectgroep. Je brengt samenwerkingsrelaties tot stand en onderhoudt deze (samenbindend).

Organisatiegericht leidinggeven en aansturen:

 • Je geeft richting aan de organisatie door de (organisatie) visie actief uit te dragen. Je zet processen en ontwikkelingen in gang die benodigd zijn om de visie te realiseren (verschil met visie: dit is visie vertalen naar Plannen en organiseren).
Leiding geven versus besluiteloosheid: begrippen, definities en inzichten

Leiding geven versus besluiteloosheid: begrippen, definities en inzichten

Wat is leidinggeven en waar gaat het om?

Wat is leidinggeven en waar gaat het om?

Wat is leiding geven?

 • Bij leidinggeven gaat het om het bepalen van duidelijke doelstellingen en wordt tevens zorg gedragen dat medewerkers, of groepsleden, bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

Wat zijn synoniemen van het geven van leiding?

 • Aanvoeren, besturen, leiden en managen

Wat zijn vormen van leidinggeven?

 • Coördineren,stimuleren, motiveren en besluiten nemen
Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?

Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?


Wat is het nivo waarop je leiding kan geven?

De mate waarin je de competentie 'leidinggeven' kan beheersen, is oplopend:

 1. Coördineren
 2. Stimuleren en motiveren
 3. Strategische besluiten nemen

Wat is coördineren?

 • Je kunt delegeren en je draagt zorg voor een goede werkverdeling.
 • Je zorgt voor naleving van afspraken, regels, procedures en kwaliteitseisen.
 • Je vraagt naar en waardeert de inbreng van medewerkers.
 • Je bewaakt de voortgang in het realiseren van doelstellingen.
 • Je kunt prestaties (h)erkennen en je spreekt medewerkers aan op geleverde bijdragen/resultaten.

Wat is stimuleren en motiveren?

 • Je stimuleert en motiveert anderen om zich in te zetten voor het behalen van de organisatiedoelstellingen en je biedt waar nodig ondersteuning; je kiest hierbij passende motivatiemiddelen - je weet de juiste snaar te raken.
 • Je bevordert een productieve en plezierige werkomgeving.
 • Je draagt de visie en missie van de organisatie uit en je stimuleert anderen dit ook te doen.
 • Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers voor het ontplooien van initiatieven.
 • Je complimenteert en beloont medewerkers voor individuele en gezamenlijk behaalde resultaten.

Wat is strategische besluiten nemen?

 • Je kunt leidinggeven aan discussies over het strategische beleid en het lange termijn perspectief van de organisatie.
 • Je creëert commitment in de organisatie (of het organisatieonderdeel) door een aansprekende visie neer te zetten, plannen en doelen te stellen en hier consequent naar toe te werken.
 • Je hebt oog voor en anticipeert op relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en je kunt deze vertalen naar een strategisch beleid.
Wat is professioneel handelen, deskundig zijn en vakmanschap tonen, als competentie

Wat is professioneel handelen, deskundig zijn en vakmanschap tonen, als competentie

Wat zijn vormen van professioneel zijn?

Wat is beroepsmatig werken?

 • Werken volgens de regels van een bepaald beroep.

Wat is deskundigheid?

 • Deskundigheid is het beschikken over kennis van zaken, ervaring en vaardigheid nodig om een taak of functie te vervullen.

Wat is vakmanschap?

 • Een vaardigheid in een beroep of handeling, de vaardigheid om hoog kwalitatief werk af te leveren. 

Wat is het nivo waarop je professioneel kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'professioneel handelen' kan beheersen, is oplopend:

 1. Beschikken over kennis en vaardigheden
 2. Zelfstandig initiatief tonen binnen je vakgebied
 3. Goed presteren binnen je vakgebied en het nivo van anderen verhogen

Wat is over voldoende kennis en vaardigheden beschikken en het kunnen toepassen?

 • Je hebt genoeg kennis van zaken en kunt opdrachten fatsoenlijk uitvoeren binnen de bepaalde kaders.
 • Je bent in staat om situaties goed in te schatten en maakt gepast gebruik van je kennis en vaardigheden.
 • Je werkt continu aan het bijhouden van je (vak)kennis.

Wat is zelfstandig handelen en initatief binnen je vakgebied?

 • Je kennis en vaardigheden met betrekking tot je vakgebied zijn actueel en diepgaand.
 • Je deelt je vakkennis actief met anderen en maakt zelf ook gebruik van de kennis van anderen.
 • Je bent zelfstandig, zorgvuldig en resultaatgericht ingesteld en handelt ook zo. 

Wat is erg goed presteren in je vakgebied en anderen te stimuleren beter te worden?

 • Je bevordert het niveau van kennis en vaardigheden binnen het bedrijf.
 • Je zorgt voor een uitstekend niveau van dienstverlening vanuit je eigen vakgebied.
 • Je hebt kennis en bent up-to-date met nieuwe (technologische) ontwikkelingen op het betreffende en gerelateerde werkgebieden. Je bent hierbij in staat om deze informatie doeltreffend te gebruiken in je werkzaamheden.
Wat is professionaliteit?

Wat is professionaliteit?

Wat is professionaliteit?

 • Professionaliteit is de mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak adequaat uit te oefenen. 

Wat zijn gerelateerde competenties aan professioneel handelen en professionaliteit?

 • Vakmanschap tonen
 • Deskundig zijn
 • Beroepsmatig werken
 • Initatief tonen binnen je vakgebied
Wat is resultaatgerichtheid?

Wat is resultaatgerichtheid?

Wat is resultaatgerichtheid?

 • Resultaatgericht zijn, is het gefocust zijn op het concretiseren van doelen.
 • Het betreft het realiseren van resultaten volgens het afgesproken tijdpad en kader.

Wat zijn gerelateerde begrippen en competenties aan resultaatgerichtheid?

 • Doelgericht zijn
 • Focus hebben
 • Realisme tonen
 • Pragmatisch zijn
 • Sturen op resultaat
Wat is resultaatgericht zijn, en doelgerichtheid, als competentie?

Wat is resultaatgericht zijn, en doelgerichtheid, als competentie?

Wat is het nivo waarop je resultaatgericht kan zijn?

De mate waarin je de competentie 'resultaatgericht zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. je inzetten om gestelde doelen te realiseren
 2. het nemen van initiatief
 3. het behalen van lange-termijndoelstellingen

Wat is je inzetten om gestelde doelen te realiseren?

 • Je maakt duidelijke afspraken over de te realiseren doelen en je eigen bijdrage daaraan.
 • Je zet je waarneembaar in om de gestelde doelen te realiseren.
 • Je geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden.
 • Je bent vasthoudend bij verstoringen en tegenslag.

Wat is het bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief?

 • Je stelt jezelf ambitieuze doelen.
 • Je maakt een goede afweging tussen inspanning en mogelijk resultaat.
 • Je bent vasthoudend in het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen; je stelt zo nodig de aanpak bij.
 • Je besteedt tijd effectief en efficiënt.
 • Je zorgt dat medewerkers worden aangesproken op hun resultaten en erop afgerekend worden als ze het afgesproken resultaat niet behalen.
 • Je werkt outputgericht en je stelt prioriteiten.

Wat is je richten op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten?

 • Je realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen als buiten het eigen aandachtsgebied.
 • Je stelt meetbare (strategische) doelstellingen op en definieert daarbij de resultaten op langere termijn.
 • Je maakt afspraken over de wijze waarop lange-termijndoelen van de organisatie behaald moeten worden; je toetst en borgt naleving van afspraken.
 • Je stimuleert anderen in het stellen en realiseren van ambitieuze doelen en je vertoont hierin voorbeeldgedrag.
 • Je faciliteert anderen of neemt obstakels voor anderen weg, zodat gemeenschappelijke doelen kunnen worden bereikt.
Management- en organisatie-advies: vragen en antwoorden

Management- en organisatie-advies: vragen en antwoorden

Op welke wijze kan management en organisatie-advies worden uitgevoerd?
Op welke gebieden kan je allemaal management of organisatie-advies geven?
Welke types management- en organisatie-adviesbureaus bestaan er?
Wat is de rol van een management- en organisatie-adviseur?

Wat is de rol van een management- en organisatie-adviseur?

 

Hoofdonderscheidingen in rolopvattingen van de organisatieadviseur zijn:

 • De rol van de resource consultant, waarbij de adviseur expertise en service levert en inhoudelijk met de probleemoplossing bezig is; het experttype.

 • De rol van de proces consultant, waarbij de adviseur de opdrachtgever (cliënt en organisatie) helpt om zelf de problemen op te lossen, daarbij wijzend op de organisatorische processen, hun gevolgen en op methoden en technieken om veranderingen tot stand te brengen; de adviseur treedt hier dus vooral begeleidend op en bewakend in procesmatige zin.

 • De rol van de opleider, die een vormende bijdrage wil leveren, gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de cliënt en zijn organisatie.

 • De rol van de organisatieadviseur is afhankelijk van de situatie en gebonden aan persoonlijke capaciteiten. De nadruk is  in de loop der tijd verschoven van 'advies geven' naar 'resultaat bewerkstelligen en performance leveren'. Kennis en ervaring zijn nog steeds belangrijk, maar de opdrachtgever vraagt steeds vaker om dat advies ook uit te voeren. Outsourcing wordt dan ook steeds vaker een onderdeel van het advieswerk.

 • Bij de keuze voor een organisatieadviesbureau is het als sollicitant niet alleen belangrijk te weten welke rol men zou kunnen vervullen als organisatieadviseur, maar ook of het type bureau ruimte heeft voor een dergelijke rol

Hoe word je management consultant of organisatie-adviseur?
Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als management- en organisatie-adviseur

Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als management- en organisatie-adviseur

Wat zijn de competenties en eigenschappen die als organisatieadviseur leert of nodig hebt?

Een globale profielschets;

 • Bij een adviesrelatie zou er altijd sprake moeten zijn van gevraagd advies, waarbij objectivering van de situatie en positie van de organisatie, door adviseur en opdrachtgever, de oorsprong van de vraag zullen vormen.

 • Belangrijk is dat de opdrachtgever bewust is van de grenzen aan zijn capaciteit, zodat het hebben en groeien van wederzijds respect van adviseur en opdrachtgever een bodem vindt voor een goed advies. De (bekwame) adviseur zal door integriteit en gepaste bescheidenheid het vertrouwen weten te winnen van de opdrachtgever, waarbij de gewenste basis wordt gelegd voor een open relatie.

 • Een adviseur zal in staat zijn goed te luisteren en kritische vragen te stellen, om vervolgens een spiegel voor te houden over de gewenste en niet gewenste gevolgen van voorgenomen beslissingen en deze te objectiveren. Het resultaat zal zijn dat de vraagstukken in een breder kader geplaatst kunnen worden en daardoor de oplossingsmogelijkheden groter zullen worden.

 • Niet alleen is creativiteit en geestelijke beweeglijkheid voorwaarde om in moeilijke situaties ruimte te scheppen, maar meer nog het kunnen analyseren van een probleem.

 • Een adviseur zal slagen in het ontwaren van complexe, welhaast onoverzichtelijke situaties en in staat zijn door te stoten naar de essentie. Mensenkennis en ervaring zijn belangrijk gereedschap voor de adviseur om goed te functioneren in zijn/haar werk. Deze geven de adviseur de mogelijkheid zijn onafhankelijkheid te bewaren doordat hij/zij in staat zal zijn eigen persoonlijke bevindingen over te brengen aan de opdrachtgever, los van de aard van die bevindingen (positief of negatief).

 • Naast deze persoonlijke kenmerken zal de adviseur natuurlijk beschikken over de vereiste vakkennis en terreinkennis.

Samengevat

 • zal een adviseur goed kunnen luisteren en specifiek analytisch kunnen luisteren. Zijn analytisch vermogen is sterk ontwikkeld. Daarbij zal een adviseur zich zeer duidelijk moeten kunnen uitdrukken, opdat ambigue situaties geen kans hebben om te ontstaan. Deze duidelijkheid naar de opdrachtgever zal zich naast mondelinge uitdrukkingsvaardigheid vooral manifesteren in de redactionele kwaliteiten. Het eenduidig uiteen kunnen zetten van de problematiek en mogelijk gewenste oplossingen in woord en geschrift naast het goed luisteren zijn een voorwaarde voor een geslaagd adviseur.

Welke persoonskenmerken van de organisatieadviseur onderscheiden zich van bijvoorbeeld een ondernemer?

 • Deze zijn terug te vinden in de volgende kreten van gewenste karaktereigenschappen. Deze eigenschappen van de organisatieadviseur worden in willekeurige volgorde genoemd:
 • Mijdt het avontuur
 • Analytisch; 'wetenschappelijk'
 • Expert; deskundig op beperkt aantal terreinen; specialist
 • Professional
 • Individualistisch/ solistisch
 • Meestal geen leider of manager; weinig charisma
 • Denker/ cerebraal/ rationalist
 • Werkt graag aan oplossingen die tegen kritiek bestand zijn/ grondigheid
 • Niet erg geneigd tot beslissingen
 • Kameleon/ aanpassingsvermogen/ situatiegericht/ contingentie
 • Eenzijdigheid
 • Bedachtzaam/ soms traag/ stabiliteit
 • Minder eenvoudig/ complex (t.o.v. ondernemer)
 • Minder marktgericht (t.o.v. ondernemer)
 • Sociaal vaardig
Waar komt management- en organisatie-advies vandaan?

Waar komt management- en organisatie-advies vandaan?


De grondleggers

 • De grondleggers van het organisatieadvieswerk zijn Fred W. Taylor (1856-1915) en Gilbreth (1878-1924). Zij waren vooral bezig met de ontdekking en ontwikkeling van systematieken en technieken bij het laten functioneren van organisaties en het beheersen daarvan. Deze systematieken en technieken waren in het bijzonder gericht op de productiefunctie in industriële bedrijven (metaalnijverheid en bouwnijverheid). Hier vindt het zogenaamde 'scientific management' zijn oorsprong. Voor het eerst wordt dan systematisch aandacht geschonken aan het efficiencyvraagstuk ofwel de opvoering van de productiviteit. Organisatorische problemen in het productieproces kregen aandacht in de vorm van productieplanning, kostenanalyse en beloningstechnieken. Om deze aspecten te verbeteren werden tijdstudies, methodenstudies, bewegingsstudies en vermoeidheidstudies verricht, planningstechnieken ontwikkeld en aanbevelingen gedaan voor de inrichting van de productieorganisatie.
 • Fayol (1841-1925) was de grondlegger van de managementprocestheorie op het niveau van de overkoepelende organisatie. Zijn analyses en advieswerk richten zich op vraagstukken over de algemene bedrijfsvoering, planning op korte, middellange en lange termijn en budgettering, en in het bijzonder op vraagstukken van organisatie, coördinatie en leidinggeven. Ook in Nederland in de jaren twintig richtte het organisatieadvieswerk zich op de vraag: Hoe moeten de productieprocessen georganiseerd worden, zodat die processen effectief en efficiënt kunnen verlopen. Dit soort advieswerk werd met name door ingenieurs verricht. Sindsdien heeft het beroep organisatieadviseur en het vak organisatiekunde een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

Jaren vijftig

 • In de jaren vijftig ontwikkelde het advieswerk zich in de richting van de administratieve organisatie; hierbij ging het niet alleen om procedures, maar ook om plannings- en voortgangsbeheersing. Het denken over organisatiestructuren en de invloed van managementbenaderingen (stijlen van leidinggeven, delegatie, centralisatie versus decentralisatie, etc.) komt in de jaren zestig tot ontwikkeling. Strategieformulering (ongeveer in 1965) en de vertaling daarvan in strategisch management, alsmede de aandacht voor de omgevingsinvloeden en de mogelijkheden om die vanuit het management zelf mede te bepalen (algemeen beleid), zijn bij de organisatieadviseur pas vanaf 1970/1975 een onderwerp van aandacht geworden. Na 1975 wordt de wisselwerking tussen maatschappij en organisatie geïntegreerd in het strategisch denken. Doelstelling en mogelijkheden op markten worden dan mede in het werkingsveld van maatschappelijke situaties bekeken.

Jaren negentig en later

 • In de jaren negentig vraagt een steeds ingewikkelder wordende omgeving, organisaties op een groot aantal fronten tegelijkertijd te reageren. Organisaties moeten slagvaardig en succesvol kunnen zijn. Daarvoor zullen zij zowel moeten saneren als verbeteren en vernieuwen. Daardoor neemt de vraag toe naar geïntegreerde programma's die samenhang brengen in een groot aantal problemen in verschillende disciplines. Een ander aspect is de ontwikkeling van internationalisatie binnen de organisatieadviesbranche. Daarbij gaat het niet zozeer om adviseurs die in verschillende landen werkzaam zijn, maar om internationale kennis. De markt en de benodigde kennis over die markt is in toenemende mate een internationale aangelegenheid. Deze internationalisering in de branche uit zich vooral in de participatie van organisatieadviesbureaus in internationale ketens en/of internationale netwerken. Een uitzondering op de uitwisseling van deze marktkennis die wordt vergaard in bovengenoemde keten, vormen strategische advisering en advisering over topstructuren, deze worden veelvuldig op internationaal niveau uitgevoerd door adviseurs die in verschillende landen werkzaam zijn.
 • Voor ontwikkelingen na de jaren negentig  zie de (Topic) pagina's over management, bedrijven & organisaties

Kort samengevat

 • Kort samengevat zien we dat er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden van de primaire processen (deelsystemen binnen de organisatie), via aandacht voor de relaties tussen deelsystemen, naar het totale systeem (de organisatie) en tenslotte het organisatienetwerk (relaties met andere systemen). Ook in de organisatieadvieswereld is men dus steeds meer toe gegaan naar een steeds hoger aggregatieniveau; gevolg van een steeds complexere maatschappij.
Ondernemen versus ondergaan: begrippen, definities en inzichten

Ondernemen versus ondergaan: begrippen, definities en inzichten

Wat is ondernemend zijn?

Wat is ondernemend zijn?

Wat betekent ondernemend zijn?

 • Ondernemen is het signaleren van kansen en deze omzetten in acties - veelal over niet gebaande wegen - die bijdragen aan betere resultaten van de organisatie.
 • Projecten opstarten en nieuwe mogelijkheden zien.
 • Proactief handelen, verantwoordelijkheid nemen of risico aangaan

Wat zijn gerelateerde competenties aan ondernemend zijn?

 • Zaken kunnen oppakken
 • Innovatief kunnen handelen
 • Kunnen anticiperen
 • Ondernemingsgericht stimuleren

 

Wat is ondernemend zijn, anticiperen en proactief handelen, als competentie?

Wat is ondernemend zijn, anticiperen en proactief handelen, als competentie?

Wat zijn vormen van ondernemend zijn?

 • De competentie 'ondernemenrd zijn' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals  zaken kunnen oppakken  innovatief handelen en anticiperen

Wat is zaken kunnen oppakken?

 • Zaken oppakken is het aangaan van nieuwe kansen, mogelijkheden zien, actie  ondernemen en daar verantwoordelijkheid voor dragen

Wat is innovatief handelen?

 • innovatief handelen is vernieuwend en buiten bestaande kaders denken en doen. 

Wat is anticiperen en proactief handelen?

 • Anticiperen en proactief handelen is het vooruitlopen op en herkennen van situaties, van te voren rekening houden met wat kan gebeuren.

Wat is het nivo waarop je ondernemend kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'ondernemend zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. je kunt kansen herkennen van kansen
 2. Je kunt kansen vertalen en oppakken
 3. je kunt anderen stimuleren ondernemend te zijn

Wat is het herkennen van kansen?

 • Je staat open voor verandering, verbetering en vernieuwing.
 • Je schat signalen goed in.
 • Je speelt in op wensen van de gebruiker.

Wat is het vertalen en het pakken van kansen?

 • Je houdt je actief bezig met de toekomst en de continuïteit van de organisatie.
 • Je zoekt kansen en neemt initiatief binnen je eigen vakgebied; je kunt naar praktische producten of diensten vertalen.
 • Je kunt inspelen op signalen vanuit de omgeving en koppelt hier acties aan, je laat geen kansen liggen.
 • Je durft (verantwoorde) risico's te nemen om bestaande oplossingen en aanpakken te verbeteren

Wat is het aansporen van ondernemerschap?

 • Je kunt ontwikkelingen in de omgeving vertalen naar andere dan de gebruikelijke plannen, ook buiten jouw eigen vakgebied.
 • Je stuurt vernieuwende activiteiten aan en enthousiasmeert hierbij anderen; je kunt succes verkopen.
 • Je start activiteiten en stimuleert anderen tot verbetering en vernieuwing.
Wat is durf hebben, risico nemen en verantwoordelijkheid dragen, als competentie?

Wat is durf hebben, risico nemen en verantwoordelijkheid dragen, als competentie?

Wat is het nivo waarop je durf kunt hebben?

De mate waarin je de competentie 'durf hebben' kan beheersen, is oplopend:

 1. In staat zijn om beslissend te zijn
 2. In staat zijn risico's te nemen en verantwoordelijkheid te dragen
 3. Verantwoordelijkheid uitdragen

Wat is in staat zijn om beslissend en respectvol te zijn?

 • Je kunt in diverse situaties het juiste gedrag vertonen.
 • Je bent niet bang en gaat – waar nodig - de confrontatie aan.
 • Je staat open voor feedback van anderen en laat je aanspreken op je handelingen en gedrag.
 • Je bent altijd respectvol tegenover anderen.

Wat is risico's nemen en verantwoordelijkheid dragen wanneer dat nodig is?

 • Je neemt verantwoorde, gecalculeerde risico's.
 • Je kunt inspelen op het gedrag van anderen en kunt omgaan met verschillende soorten gedrag.
 • Je handelt vanuit zelfvertrouwen en eigen overtuiging, je neemt verantwoordelijkheid over de beslissingen die je neemt.
 • Je neemt standpunten in en dwingt hiermee respect af.

Wat is uitstraling hebben en vertrouwen uitstralen?

 • Je bent in staat om onder druk te handelen en doelbewust en daadkrachtig zijn in risicosituaties. 
 • Je bent actief in situaties die crisismanagement vereisen en neemt het voortouw bij het leiden van dit soort situaties. 
 • Je betrekt collega's bij het beslechten van een probleem of vraagstuk en je geeft blijk van vertrouwen in de expertise van de ander.
 • Je straalt gezag en vertrouwen uit en je verwerft aanzien door krachtig, consistent, consequent en vastberaden op te treden.
Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?

Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?


Wat is het nivo waarop je leiding kan geven?

De mate waarin je de competentie 'leidinggeven' kan beheersen, is oplopend:

 1. Coördineren
 2. Stimuleren en motiveren
 3. Strategische besluiten nemen

Wat is coördineren?

 • Je kunt delegeren en je draagt zorg voor een goede werkverdeling.
 • Je zorgt voor naleving van afspraken, regels, procedures en kwaliteitseisen.
 • Je vraagt naar en waardeert de inbreng van medewerkers.
 • Je bewaakt de voortgang in het realiseren van doelstellingen.
 • Je kunt prestaties (h)erkennen en je spreekt medewerkers aan op geleverde bijdragen/resultaten.

Wat is stimuleren en motiveren?

 • Je stimuleert en motiveert anderen om zich in te zetten voor het behalen van de organisatiedoelstellingen en je biedt waar nodig ondersteuning; je kiest hierbij passende motivatiemiddelen - je weet de juiste snaar te raken.
 • Je bevordert een productieve en plezierige werkomgeving.
 • Je draagt de visie en missie van de organisatie uit en je stimuleert anderen dit ook te doen.
 • Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers voor het ontplooien van initiatieven.
 • Je complimenteert en beloont medewerkers voor individuele en gezamenlijk behaalde resultaten.

Wat is strategische besluiten nemen?

 • Je kunt leidinggeven aan discussies over het strategische beleid en het lange termijn perspectief van de organisatie.
 • Je creëert commitment in de organisatie (of het organisatieonderdeel) door een aansprekende visie neer te zetten, plannen en doelen te stellen en hier consequent naar toe te werken.
 • Je hebt oog voor en anticipeert op relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en je kunt deze vertalen naar een strategisch beleid.
Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

  Wat betekent de competentie: creatief zijn?

  • Het benaderen van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, waarbij je met originele en nieuwe ideeën en oplossingen komt. 
  • Het vermogen om efficiënt en automatisch te worden in het denken en het oplossen van problemen. 
  • Je kunt gevestigde denkpatronen doorbreken.

  Wat is het nivo waarop je creatief kunt zijn?

  De mate waarin je de competentie 'creatief zijn' kan beheersen, is oplopend:

  1. Anders kunnen kijken
  2. Innovatief zijn
  3. Oplossingsgericht zijn:

   Wat is anders kunnen kijken en omdenken?

   • Anders kunnen kijken, of omdenken wil zeggen dat je vanaf een andere kant een kwestie, probleem of vraag kan benaderen, dat je ook kritisch en doordacht kan reageren
    • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
    • Je bent niet gebonden aan vaste patronen en (denk)kaders.
    • Je kunt bestaande werkwijzen verbeteren.
    • Je kunt inhaken op nieuwe zienswijzen.
    • Je merkt problemen/knelpunten tijdig op en draagt oplossingen aan.

   Wat is innovatief zijn?

   • Innovatief zijn is het hebben en stimuleren van nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Je richt je met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten (synoniemen: vernieuwingsgerichtheid).
    • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit nieuwe en onverwachte invalshoeken.
    • Je denkt conceptueel na over vraagstukken.
    • Je kunt bestaande ideeën en oplossingen met elkaar in verband brengen om tot een nieuwe oplossing of nieuw idee te komen.
    • Je komt regelmatig met ongebruikelijke en innovatieve voorstellen en ideeën.

   Wat is oplossingsgericht zijn?

   • Oplossingsgericht zijn is het kunnen denken in termen van oplossingen, problemen worden niet genegeerd en niet nodeloos geproblematiseerd.
    • Je ondersteunt en inspireert anderen in een vernieuwend denkproces
    • Je maakt van samenwerken een win-win-situatie, waarbij eigen ideeën en ideeën van anderen samenkomen, en komt tot vernieuwende voorstellen.
    • Je draagt ertoe bij dat vernieuwende ideeën tot uitvoering worden gebracht.
    • Je schept een klimaat waarin creativiteit gestimuleerd wordt.

   Wat zijn aanwijzingen en indicatoren voor je creativiteit?

   • nieuwsgierigheid, concentratie, humor, een hoog energieniveau, aanpassingsvermogen, onafhankelijkheid, speelsheid, non-conformiteit, risicogedrag, aantrekkingskracht tot het complexe en mysterieuze, bereidheid tot fantaseren en dagdromen, inventiviteit en intolerantie voor verveling.
   • Deze indicatoren kunnen echter ook worden gebruikt bij het identificeren van begaafde of getalenteerde kinderen.
   Bedrijfskunde en economie: vragen en antwoorden over vakken en vakgebieden

   Bedrijfskunde en economie: vragen en antwoorden over vakken en vakgebieden

   Wat is bedrijfseconomie?

   Wat is bedrijfseconomie?

   Wat betekent bedrijfseconomie?

   • Bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen productieorganisaties. De productieorganisatie is een samenwerkingsverband van de productiefactoren arbeid en kapitaal. Het kapitaal zijn de grondstoffen en de duurzame productiemiddelen van de onderneming
   • Een onderneming streeft in principe naar winst. De grootte van de winst is afhankelijk van de efficiency en effectiviteit van het ondernemingsproces.

    

   Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

   Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

   • Bij bedrijfs- en organisatiestudies wordt vanuit verschillende vakgebieden gekeken hoe een organisatie handelt, welke oorzaken er aan ten grondslag liggen en hoe de organisatie effectief aangestuurd kan worden.
   • Het vakgebied omvat twee aspecten:
   1. Het descriptieve aspect: een analyse van de handelswijze, inclusief oorzaak/gevolg relaties.
   2. Het prescriptieve aspect: een aanbeveling van bedrijfsstructuur en manier van handelen.
   • Organisatiekunde is pragmatisch, d.w.z. theoretisch onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht en toepasbaar. Men kan spreken over een interdisciplinaire benadering, omdat vanuit verschillende vakgebieden een nieuwe benadering tot stand wordt gebracht (in tegenstelling tot een multidisciplinaire benadering).
   • Organisatiekunde streeft overzicht over de hele organisatie na en staat haaks op specialisme. Door de groeiende invloed van diverse macro-economische factoren op bedrijven is namelijk de behoefte ontstaan voor overzicht en visie over het geheel. Het vak Bedrijfskunde komt overeen met Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie, Organisatie en Management of Management.
   • Wiki definitie: "Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen"
   Wat is economie?

   Wat is economie?

   Wat betekent economie?

   • Economie betekent alle productie en ruilhandelactiviteiten die plaatsvinden: al het kopen en verkopen. Omdat middelen schaars zijn, wordt bestudeerd hoe mensen beslissingen maken, hoe mensen met elkaar omgaan en welke krachten en trends de economie beïnvloeden. 

   Wat is macro-economie?

   • Macro-economie betreft de economie van een gehele maatschappij, in het bijzonder fenomenen zoals inflatie, werkeloosheid en economische groei.

   Wat is micro-economie?

   • Micro-economie betreft hoe een gezin of bedrijf beslissingen maakt en zich gedraagt in specifieke markten.

   Wat is fiscale economie?

   • Fiscale economie betreft economie die samenhangt met belastingen.

   Wat is Internationale economie?

   • Internationale economie betreft de interacties tussen economische machten in de wereldeconomie

   Wat is bedrijfseconomie?

   • Bedrijfseconomie betreft het economisch handelen van productieorganisaties, waarbij arbeid en kapitaal worden ingezet om ondernemingsdoelen na te streven.

    

   Wat is rechtseconomie?

   Wat is rechtseconomie?

   Wat is het doel van rechtseconomie?

   De wetgever wil met het stellen van rechtsregels, het gedrag van de burger beïnvloeden. Het is de bedoeling dat sommige handelingen die schade zouden kunnen opleveren voor de maatschappelijke welvaart voorkomen worden, terwijl bepaalde handelingen die een vergroting van de maatschappelijke welvaart zouden kunnen betekenen gestimuleerd worden. Het recht is hiertoe het middel bij uitstek. Het doel van rechtseconomie is bestuderen hoe en wanneer het recht het meest efficiënt gebruikt wordt.

   Welke vragen staan centraal binnen de rechtseconomie?

   De volgende vragen staan centraal binnen de rechtseconomie:

   • Welke invloed oefent het recht op het gedrag van individuen uit?

   Toelichting: Een uitgangspunt van de rechtseconomie is dat mensen zich nutsmaximaliserend gedragen. Uit de ter beschikking staande keuzemogelijkheden zullen de mensen dat alternatief kiezen dat volgens hun voorkeuren het beste is. Deze keuze levert het individu het hoogste nut op. Dit is hetzelfde als de hoogste individuele welvaart. Mensen zullen zich alleen aan de wet houden indien dit hen een hoger nut oplevert.

   Daaruit komt ook de volgende vraag voort:

   • Zou een eventuele verandering van het recht tot andere, betere resultaten kunnen leiden? Welk effect hebben de rechtsregels op de maatschappelijke welvaart?

   Hoe wordt de invloed van rechtsregels op de maatschappelijke welvaart getoetst?

   Om te meten welke invloed een rechtsregel op de maatschappelijke welvaart heeft, hanteren de rechtseconomen twee criteria, namelijk:

   • Het Pareto-criterium; en
   • Het Hicks-Kaldor-criterium

   Deze criteria zullen hieronder verder toegelicht worden.

   Hoe kunnen de besproken begrippen gedefinieerd worden?

   (Maatschappelijke) welvaart: Dit is de welvaart (het nut voor) van alle individuen in de samenleving gezamenlijk. Dat wil zeggen de optelsom van de keuzes die het hoogste nut opleveren voor alle individuen. 

   Rechtseconomie: Het vakgebied waarin een economische analyse van het recht centraal staat. Het is de bestudering van het recht met behulp van inzichten uit de economische wetenschap.

   Efficiënt: Doelmatig; een maatregel is efficiënt wanneer deze een nuttig effect heeft. Hiermee wordt bedoeld dat het een positieve invloed heeft op de grootte van de welvaart. Efficiëntie betekent in de economie de optimale maatschappelijke welvaart.

   Nutsmaximaliserend: Uit de ter beschikking staande keuzemogelijkheden zullen de mensen dat alternatief kiezen dat volgens hun voorkeuren het beste is.

   Het Pareto-criterium: Er is een toename van de maatschappelijke welvaart wanneer het nut van één of meer leden van de samenleving groter wordt zonder dat het nut van enig ander lid van de samenleving kleiner wordt. Dit noemt men een Pareto-verbetering. Wanneer er geen Pareto-verbetering meer mogelijk is, is er sprake van een Pareto-optimum. Een Pareto-optimale situatie wordt ook wel Pareto-efficiënt genoemd.

   Het Hicks-Kaldor-criterium: Hierbij gaat het om de balans tussen winnaars en verliezers bij een verandering. De vraag bij dit criterium moet zijn of de winst van de winnaars groter is dan het verlies van de verliezers. Is dit het geval, dan spreken we van verbetering van maatschappelijke welvaart. Wie wint en wie verliest is dus niet van belang, enkel of de winst groter is dan het verlies.

   Een efficiënte situatie op grond van het Hicks-Kaldor-criterium betekent dat er geen verandering meer mogelijk is, waarbij de winst van de winnaars het verlies van de verliezers kan compenseren. Wanneer de winst en het verlies een uitkomst van nul hebben, even groot zijn, is de situatie optimaal. Het Hicks-Kaldor-criterium houdt wel rekening met nutsverlies door een of meerdere individuen, in tegenstelling tot het Pareto-criterium.

   Meer lezen?

   Bovenstaande inleiding tot Rechtseconomie is onderdeel van de samenvatting 'Recht en Efficiëntie' van Van Velthoven. De volledige samenvatting vind je op WorldSupporter

   Wat is human resource management (HRM)?

   Wat is human resource management (HRM)?

   • De meest gehanteerde definitie van HRM in de literatuur is van Storey (2000): “HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het op een strategische wijze inzetten van sterk betrokken en bekwame medewerkers, en hierbij gebruikmaakt van een scala aan personeelstechnieken”.
   • Recentelijk is ook de term talentmanagement belangrijk. Hierbij gaat het om “het strategisch management van de stroom van talent door de organisatie, met als doel verzekeren dat het nodige talent wordt aangetrokken, behouden, ontwikkeld en gemotiveerd om te werken richting de strategische doelstellingen van de organisatie” (Effron & Ort, 2010; McCauley & Wakefield, 2006).

   Bronnen en meer lezen

   Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

   Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

    

   Wat is het verschil tussen boekhouden en accounting?

   • Een boekhouder legt veranderingen vast in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden van een bedrijf.
   • Bij bedrijven van meer dan 50 werknemers, een omzet van meer dan 8,8 miljoen of ingewikkelde financiële transacties wordt meestal een accountant ingeschakeld.
   • Handelingen die door een accountant worden gedaan, zijn bijvoorbeeld de boekhouding controleren, periodieke uitgaven en inkomsten verwerken, jaarrekeningen opstellen, budgetten met resultaten vergelijken en belastingvoordelen in kaart brengen.

   Welke financiële overzichten kun je opstellen?

   • De boekhouding in het algemeen geeft veranderingen weer in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden.
   • In financiële dagboeken worden dagelijks alle financiële gebeurtenissen geregistreerd, bijvoorbeeld in een kasboek, verkoopboek etc.
   • Het grootboek houdt voor elke balanspost afzonderlijk een overzicht (grootboekrekening) bij van de financiële feiten. Debet (schulden) en credit (bezittingen) moeten in het grootboek gelijke bedragen zijn.
   • De jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en een toelichting en geeft externe verslaglegging onder andere voor de fiscus over het vermogen en het resultaat alsmede omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf. De jaarrekening is het financiële gedeelte van het jaarverslag en valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een accountant.
   • De balans geeft de financiële situatie van een bedrijf weer, met aan de linkerkant de activa (bezittingen) en aan de rechterkant de passiva (bronnen waarmee een bedrijf is opgebouwd). De passiva bestaan uit vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen (activa min de schulden).
   • De winst- en verliesrekening of resultatenrekening geeft de opbrengsten en kosten van een bepaalde periode weer, meestal een jaar.
   • Het kasstroomoverzicht is niet wettelijk verplicht maar wordt door de grote ondernemingen meestal wel opgenomen als extra vorm van verslaglegging. Het geeft objectief de mutaties binnen de liquide middelen (direct te gebruiken financiële middelen) over een jaar weer.

   Meer lezen:

   Wat is het verschil tussen enkel en dubbel boekhouden?

   • Bij enkel boekhouden worden financiële dagboeken bijgehouden en wordt direct hieruit de jaarrekening afgeleid.
   • Bij dubbel boekhouden wordt naast financiële dagboeken een grootboek bijgehouden, waaruit de jaarrekening wordt afgeleid.
   • Het is wettelijk verplicht dat de interne boekhouding binnen bedrijven, die wordt gebruikt door aandeelhouders en werknemers, overeenkomt met externe verslaglegging voor de fiscus en overige belanghebbende organisaties.
   Wat is international business?

   Wat is international business?

   • International Business is de studie van ondernemingen die nationale grenzen overschrijden. Hieronder vallen grensoverschrijdende activiteiten van bedrijven, interacties van bedrijven met de internationale omgeving en vergelijkende studies van bedrijven als een organisatievorm in verschillende landen.     
   • Internationaal management is de studie van het proces van plannen, organiseren, regiseren en controleren van de organisatie. Managers gebruiken internationaal management om de doelen van een organisatie te bereiken wanneer het betrokken is bij grensoverschrijdende activiteiten of functies buiten de nationale staat.
   Wat is micro- en macro-economie, internationale economie. fiscale economie en econometrie?

   Wat is micro- en macro-economie, internationale economie. fiscale economie en econometrie?

   Wat is micro-economie?

   •  Micro-economie bestudeert het economisch gedrag van individuele economische eenheden zoals producenten en consumenten en de markten die deze eenheden omvatten. Micro-economie probeert het (i.c. economische) gedrag van mensen te verklaren en te voorspellen. Daarnaast gaat het over de verdeling van schaarse goederen. De vraag die hierbij vaak gesteld wordt is hoe kan iemand, met de schaarse middelen die er zijn, zo goed mogelijk in zijn behoefte voorzien.

   Wat is macro-economie?

   • Economische principes worden ontwikkeld op twee niveaus: micro- en macro-niveau. Micro-economie houdt zich bezig met keuzes die individuele consumenten, gezinnen en bedrijven maken. Macro-economie houdt zich bezig met het grote plaatje van de economie: de overheid, de huishoudens en de bedrijvensector. 
   • Macro-economie bestudeert de werking van de economie als geheel, en nationale economie in het bijzonder, teneinde economische gebeurtenissen te verklaren en economische politiek te verbeteren. Zo worden binnen de macro-economie bijvoorbeeld verbanden bestudeerd tussen de totale consumptie, de totale productie, de totale werkloosheid en het nationaal inkomen.
   • Bron en verder verdiepen: Macroeconomics (Mankiw).

   Wat is internationale economie?

   • De internationale financiële markten spelen een steeds grotere rol in de wereld. Monetaire en macro-economische verhoudingen tussen landen bepalen voor een belangrijk deel de internationale financiële ontwikkelingen.
   • Bron en verder verdiepen: International Finance (Eun, Resnick & Sabherwal)

   Wat is econometrie?

   • Econometrie is de toepassing van statistische methoden op economische data.

   Wat is fiscale economie?

   • De fiscale economie is de tak van economie die zich bezighoudt met belastingen en alles wat daarmee samenhangt.
   • Het begrip fiscale economie kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Vanuit de ondernemer bekeken is de fiscus een kostenpost die een sterke invloed heeft op de beslissingen van de ondernemer. 
   Wat is internationale economie en waarom bestaat het?

   Wat is internationale economie en waarom bestaat het?

   Wat zijn de kernvragen van internationale economie?

   • Internationale economie is de studie van interacties in de wereldeconomie. Kernvragen die aan de orde zijn bij internationale economie zijn:
    • Hoe worden internationale bedrijven beïnvloed door de wereldeconomie?
    • Wat is het effect van hun investerings- en marktstrategieën op de kapitaalmarkt en de structuur van de wereldeconomie?
    • Welke effecten heeft economische globalisering op de prijs van producten, productiehoeveelheden, investeringen in R&D, reclame budget, enzovoorts?

   Waarom is internationale economie relevant?

   • Als internationaal econoom werk je vooral aan vraagstukken over de voortschrijdende internationalisering van de economie. Je gaat bijvoorbeeld werken op de beleidsafdeling van een internationaal opererend bedrijf, of de Wereldbank. Je kunt ook in aanmerking komen voor een PhD positie en een carrière maken in de wetenschappelijke wereld.
   • Kennis van internationale economie is essentieel wanneer je werkzaam bent in de internationale handel, de financiële wereld, bij de overheid of supranationale organisaties.
   Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Macro-economie?

   Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Macro-economie?

   Analyseren

   • In de macro-economie ben je bezig om de economische groei op de korte en lange termijn te analyseren aan de hand van de theorie van de bepaling van productie, werkloosheid, inflatie, rentevoeten, wisselkoersen, en andere variabelen; 
   • Je leert hulpmiddelen van economische analyse te beheersen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modellen voor de korte-, middellange- en lange termijn;
   • Meer weten? Lees meer over analyseren.

   Omgevingsbewustzijn

   • Als macro-econoom volg je sociaal-economische ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van je vakgebied. 
   • Je leert hiermee welke factoren de welvaart in een volkshuishouding als geheel bepalen;
   • Meer weten? Lees meer over omgevingsbewustzijn.

   Oordeel vormen

   • In de macro-economie gebruik je macro-economische modellen en hun voorspellingen om te helpen bij de ontwikkeling en evaluatie van economisch beleid en business strategie.
   • Zo leer je zelfstandig een mening vormen die je kunt onderbouwen.
   • Meer weten? Lees meer over oordeel vormen.

   Visie hebben

   • Je plaatst jouw visie op de economie in een ruimere context en in een langetermijn-perspectief van je eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel). Je schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, je onderkent trends en kunt deze tevens naar strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(onderdeel) vertalen.
   • Door je werk als macro-econoom ontwikkel je een toekomstbeeld en kun je deze ook uitdragen. Je leert afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen te onderkennen.
   • Meer weten? Lees meer over visie hebben.

   Meer info

   Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Micro-economie?

   Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Micro-economie?

   Analyseren

   • In de micro-economie ben je continu bezig om concepten en inzichten van de micro-economie toe te passen op concrete keuzesituaties voor consumenten en producenten;
   • Daarmee oefen je te analyseren en leer je problemen te signaleren, verbanden tussen gegevens te zien, gegronde conclusies te kunnen trekken en consequenties te kunnen inschatten.
   • Meer weten? Lees meer over analyseren.

   Omgevingsbewustzijn

   • Als micro-econoom volg je sociaal-economische ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van je vakgebied. 
   • Je leert hiermee te bepalen hoe de keuzes van consumenten en producenten afhankelijk zijn van de context, bijvoorbeeld de mededingingssituatie op de markt of overheidsbeleid;
   • Meer weten? Lees meer over omgevingsbewustzijn

   Oordeel vormen

   • In de micro-economie kom je op basis van beschikbare informatie tot realistische, onderbouwde en bruikbare conclusies over mogelijke alternatieve handelwijzen, zoals het beoordelen van de effectiviteit van (overheids)maatregelen om de werking van markten te bevorderen.
   • Zo leer je zelfstandig een mening vormen die je kunt onderbouwen.
   • Meer weten? Lees meer over oordeel vormen.

   Visie hebben

   • Je plaatst jouw visie op de economie in een ruimere context en in een langetermijn-perspectief van je eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel). Je schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, je onderkent trends en kunt deze tevens naar strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(onderdeel) vertalen.
   • Door je werk als micro-econoom ontwikkel je een toekomstbeeld en kun je deze ook uitdragen. Je leert afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen te onderkennen.
   • Meer weten? Lees meer over visie hebben.

   Meer info

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     Australië

     • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

     China

     • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

     Curaçao

     • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
     • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
     • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
     • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
     • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

     Frankrijk

     • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

     Ghana

     • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

     Kenia

     • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

     India

     • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
     • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
     • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

     Indonesië

     • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

     Ivoorkust

     • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

     Nederland

     • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

     Suriname

     •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

     Verenigde Staten van Amerika

     • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
     • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

     Zuid-Afrika

     • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

     Uitzending als expat in het buitenland: vragen en antwoorden

     Uitzending als expat in het buitenland: vragen en antwoorden

     Op welke manier kan een bedrijf je ondersteunen als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

     Op welke manier kan een bedrijf je ondersteunen als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

     Realiseer je dat bedrijven die werknemers uitzenden naar het buitenland in allerlei soorten en maten bestaan, van klein en beginnend tot zeer groot en ervaren. De ondersteuning die wordt geboden varieert dan ook enorm:

     • (taal- en cultuur)training voor vertrek
     • hulp bij (administratieve) regelzaken voor vertrek; sociale voorzieningen, verzekeringen, visa, vergunningen
     • ontvangst en wegwijs maken in de eerste periode na aankomst
     • introductie meeting(s) met collega's
     • hulp bij administratieve regelzaken, arbeidscontracten, vergunningen, openen van een bankrekening
     • medische ondersteuning en begeleiding
     • hulp bij het vinden van passende huisvesting
     • activiteiten(programma) voor snelle sociale integratie
     • hulp voor de partner die meekomt; van werkvergunning tot ondersteuning bij activiteiten, vrijwilligerswerk, studie, cursus etc.
     • hulp bij het vinden van passend onderwijs voor de kinderen, of bij het regelen van kinderopvang of oppas
     • ondersteuning bij het vinden van sociale activiteiten: sportclub, vereniging etc.
     Op welke manier wordt een goed expatbeleid ingericht door een bedrijf dat werknemers uitzendt naar het buitenland?

     Op welke manier wordt een goed expatbeleid ingericht door een bedrijf dat werknemers uitzendt naar het buitenland?

     • neem het huidige expatbeleid onder de loep. Hoe zijn de expatgewoonten geworden tot wat ze nu zijn? Zijn er gewoonten die bij uitzondering werden toegestaan nu regel geworden?
     • introduceer verschillende beloningspakketten.Veel organisaties behandelen expats als een homogene groep en maken daardoor structureel teveel kosten. Door onderscheidt te maken in de beloningspakketten naar type uitzending of type expatriate, is het mogelijk om kosten te besparen
     • overweeg ‘lokaal plus’- pakketten. Werkgevers moeten kritisch kijken naar de redenen waarom ze werknemers in het buitenland plaatsen. Gaat het om tijdelijke internationale detacheringen met de bedoeling om ze te repatriëren nadat de opdracht is afgelopen? Of zijn het plaatselijk gerecruiteerde werknemers of expats die voor onbepaalde tijd in het buitenland werken?
     • vergelijk. Vergelijk het expatbeleid om ervoor te zorgen dat je niet over- of ondercompenseert. Arbeidsvoorwaarden voor expats zijn aan verandering onderhevig.
     • zorg voor het gezin van de expat. Ongelukkige partners of kinderen hebben een sterke negatieve invloed op het welzijn van de expatriate. De kans op vroegtijdige beëindiging danwel ‘uitzitten’ van de uitzending wordt groter.
     • zorg voor een evacuatieplan voor expats. Wacht niet af tot er een ramp gebeurt maar zorg voor een noodplan waardoor je snel kunt evacueren.
     • overweeg ook lokaal personeel. Afhankelijk van het land, de aard van het project en de beschikbaarheid van geschikte eigen kandidaten, is het soms zinvol om lokaal personeel in te huren in plaats van een expat te sturen.
     • kijk naar hoe de vergoeding om koopkracht te behouden, is toegepast. De hoogte van de ‘cost of living’-vergoeding is afhankelijk van aannames over hoe bekend expats zijn met hun stad en welke kosten reeds vergoed worden op een andere manier.
     • bescherm tegen hogere belastingtarieven, maar overdrijf niet. Om de financiële impact van buitenlandse belastingen op de expat te minimaliseren, hanteren de meeste organisaties een ‘no gain no loss’ beleid.
     • zorg voor een realistisch woonbeleid. Huisvesting is een van de duurste onderdelen van elke uitzending. Neem daarom voldoende tijd om passende en redelijke richtlijnen op te stellen voor het huren van een woning.
     • houd de wisselkoersschommelingen en inflatie in de gaten. De wereldwijde economische crisis en de aanhoudende inflatie in sommige landen resulteert in veranderde wisselkoersen en koopkrachtniveau tussen thuis- en gastlanden.
     • verwelkom terugkerende expatriates. Zelfs grote ondernemingen hebben moeite om terugkerende expatriates een goede plek te bieden. Terugkomen in het thuisland kan even stressvol zijn als beginnen aan een buitenlandse uitzending.
     Wat zijn aandachtspunten om een goede start te maken in je werkomgeving bij lang verblijf in het buitenland?

     Wat zijn aandachtspunten om een goede start te maken in je werkomgeving bij lang verblijf in het buitenland?

     • verdiep je zo snel mogelijk in de lokale (zaken)cultuur: wat is de stijl van werken, hoe werken besluitvormingsprocessen, welke fasen in onderhandelingen zijn er en hoe worden relaties opgebouwd.
      • in veel werkculturen buiten Nederland is men niet gewend aan het forceren van beslissingen, de "zo gaan we het doen en niet anders" cultuur. Beslissingen worden in overleg genomen, rekening houdend met uiteenlopende meningen. Is een beslissing eenmaal volgens dat proces genomen, dan kan je (meer dan in Nederland) rekenen op loyaliteit.
     • passend c.q. netjes gekleed gaan, ongeacht de temperatuur buiten, is altijd verstandig.
     • zakendoen is altijd, maar zeker in het buitenland, people business: relatie, relatie en relatie.
     • visitekaartjes zijn onmisbaar bij zakelijke contacten; hou rekening met de gangbare afmetingen van kaartjes op je bestemming als je wilt dat jouw kaartje wordt bewaard.
     • de vaak 'easy going' manier van met elkaar omgaan betekent niet dat afspraken vervolgens niet gedetailleerd in contracten en formele afspraken worden vastgelegd en nageleefd.
     • wees voorzichtig met informele omgangsvormen met collega's; de losse amicale Nederlandse manier wordt in het buitenland lang niet altijd begrepen of zelfs volledig verkeerd geïnterpreteerd. In Nederland al gevoelige zaken als pesten op het werk of intimidatie liggen buiten Nederland vaak nog vele malen gevoeliger.
     • in veel landen los je eventuele problemen met collega's niet op door er zelf op af te stappen, maar benader je juist je leidinggevende die bepaalt in welke mate er corrigerend moet worden opgetreden.
     • de scheiding die we in Nederland vaak kennen tussen 'werk' en 'privé' is in landen buiten Nederland vaak niet zo strict. Hoe je met collega's omgaat in je vrije tijd kan sneller gevolgen hebben voor arbeidsverhoudingen. Gedragsregels zijn meestal veel explicieter vastgelegd, hetgeen door veel werknemers eerder als "helder" dan als "betuttelend" wordt beschouwd.

     Directe humor, ironie en sarcasme wordt in Duitsland vaak niet begrepen. Het is het buurland van Nederland, totaal anders. Een grap tijdens een vergadering komt vaak helemaal niet aan; ze staren je aan en hebben geen idee wat je bedoelt, denken dat je ze in de maling neemt. Ik heb een hekel aan mensen die zeggen dat Duitsers geen humor hebben want dat is absoluut niet zo, maar er zijn wel degelijk verschillen in type humor, ze zijn minder cynisch dan wij.

     Duitsland emigrant

     Formele uitingen geven aan welke plaats iemand in de samenleving inneemt, en of je een hogere of lagere plaats inneemt dan de ander. Daarvoor zijn visitekaartjes ook een must: aan de functie die daar op staat kan je afleiden hoe je hem of haar moet benaderen. Wie er dieper buigt, of hoe je elkaar moet aanspreken.

     Emigrant Japan

     Toen mijn eerste arbeidscontract in Nieuw-Zeeland onverwacht niet werd verlengd door de economische crisis, ontstond er bij ons allebei paniek. Wat nu? Om toch maar weer zo snel mogelijk inkomen te hebben, heb ik een baan aangenomen die niet bij me paste. Ik had het al snel niet goed naar zijn zin in die nieuwe baan. Ik sprak er niet echt over met mijn vrouw, was bang dat het voor ons allebei te moeilijk zou worden. Vooraf hadden we het ons nog zó voorgenomen: goed blijven praten als er moeilijke momenten zouden komen. Maar als je in zo’n situatie komt, is dat toch lastig.

     Nieuw-Zeeland emigrant

     Op mijn werk merk ik dat mensen in de VS anders met hiërarchie omgaan dan in Nederland. Als de hoofdonderzoeker de kamer binnen komt lopen, staan meerdere mensen direct op om hun stoel aan te bieden. Er heerst veel meer hiërarchie op de werkvloer. Ik leerde er mee omgaan door eerst af te wachten en de kat uit de boom te kijken. Op die manier kreeg ik inzicht in de situatie en weet ik inmiddels wanneer ik me wel en niet hoef aan te passen.

     USA emigrant

     Wat kan je bij je werkgever inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden naar het buitenland?

     Wat kan je bij je werkgever inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden naar het buitenland?

     • gingen (ex)collega's je voor, is er interne bedrijfsinformatie beschikbaar (bijvoorbeeld over lokale werkcultuur, huisvesting, contracten)
     • is het mogelijk om (met of zonder partner) een verkenningsreis te maken?
     • is er een minimum en maximum termijn opgenomen in je contract? Wat gebeurt er als je eerder dan het minimum weg wilt, of na het maximum wilt blijven?
     • kan er een terugkeer garantie in je contract worden opgenomen (bv. minimaal zelfde positie als waarin je bent uitgezonden)
     • is je werkvergunning ook van toepassing bij het ter plaatse wijzigen van werkgever
     • kan je werkgever meehelpen om niet te geïsoleerd van het Nederlandse bedrijf te raken, teveel ontwikkelingen te missen, het contact met leidinggevenden te verliezen, of helpen om intern in Nederland te laten zien wat je in/vanuit het buitenland aan waarde toevoegt
     • kan je je vrijwillig laten verzekeren voor AOW?
     • betaalt de werkgever de AOW premie door voor de duur van de uitzending?

     Wat kan JoHo voor je betekenen:

     Wat kun je als partner van een expat of digital nomad ondernemen als je in het buitenland woont?

     Wat kun je als partner van een expat of digital nomad ondernemen als je in het buitenland woont?

     Wil je als (expat) partner iets ondernemen als je in het buitenland woont?

     • eerdere statistieken gaven aan dat
      • ruim 50% van de vrouwelijke partners van expats en ruim 90% van de mannelijke partners van expats graag zou willen werken.
      • desondanks zo'n 65% van de partners in het buitenland niet werkt.
     • realiseer je dat deze periode, naast alle opstart drukte, ook een unieke kans geeft om iets te gaan doen dat je altijd al wilde doen. En dat kan ook iets anders zijn dan een betaalde baan: een nieuwe studie, eigen bedrijf, vrijwilligerswerk, even niets doen of fulltime moeder of vader zijn: allerlei kansen om je leven te verrijken.
     • neem tijd om voor jezelf te inventariseren wat je zou willen doen. Kom je uit op (betaald) werken, vraag je dan eerst af wat je motivatie is voordat je in de al dan niet aanwezige vacatures duikt: onafhankelijkheid, status, kennisdeling, je eigen talent ontwikkelen, extra geld, zinvol bezig zijn, etc.
     • hou wel rekening met het feit dat, vaak anders dan in Nederland, parttime banen minder vaak voorkomen, dat je als partner van lang niet altijd (betaald) mag werken, dat de verhouding salaris versus aantal werkuren volledig anders is of dat er gewoon geen goed matchende banen te vinden zijn in de regio waar je bent komen te wonen.
     • ook kan je dagpatroon (en resterend aantal uren voor wat voor dagbesteding dan ook) er sowieso anders uit zien, wanneer je bijvoorbeeld veel meer uur kwijt bent aan praktische zaken als het halen & brengen van je kinderen, aan boodschappen doen, maar ook aan het besteden van tijd aan zakenrelaties van je werkende partner of aan het zelf ontdekken van je nieuwe woonomgeving (reizen, excursies).
     • Veel partners van in het buitenland werkende expats vinden het belangrijk om, na een periode van gewenning, de regie in eigen handen te nemen. Oók om te voorkomen dat ze in 'het beruchte zwarte gat' vallen en geïrriteerd raken over een gebrek aan daginvulling.

     Wat kan je aan denken als je als partner wil ondernemen, of je wilt inzetten in het buitenland?

     • vrijwilligerswerk doen bij een ngo, bij de lokale school, in het verenigingsleven, voor expat communities.
     • zelf een (kleinschalig) ontwikkelingsproject starten.
     • vacature inventarisatiewerk: het inventariseren en gestructureerd beschikbaar maken van werk- en vrijwilligerswerk behoeftes, zodat grotere aantallen locals en internationals kunnen bijdragen. Lees ter inspiratie meer over de ontwikkeling van een Nederlands initiatief op de Filippijnen
     • starten van een webshop, bijvoorbeeld gericht op kleinschalig en duurzaam geproduceerde lokale artikelen (fairtrade).
     • adviseren van toekomstige expats en emigranten, vrijwillig of bijvoorbeeld via het opstarten van een adviesbureau of middels (betaalde) coaching services.
     • emigratieblog bijhouden: Jouw woon- & leefervaringen, je culturele verwonderingen, maar ook je ervaring met praktische regelzaken rondom het emigreren, verhuizen of leven in het buitenland is nuttig voor anderen. Informatie hieromtrent is versnipperd, dus kies zoveel mogelijk voor bijdragen aan structurele platforms.
     • activiteiten als reisbegeleiding voor kleine of grotere touroperators die graag werken met Nederlands (Duits/Frans/Engels) sprekenden.
     • ondersteunen van Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in jouw woonland (denk aan uitzoeken van regelgeving, ondersteuning bij beursbezoek, leggen van eerste handelscontacten).
     • actief worden voor Nederlandse overheids-servicekantoren; bijvoorbeeld "Education" of "Business" offices van Nederland in het buitenland.
     • freelance (uitzoek)werk voor Nederlandse opdrachtgevers.

     Tips:

     • zorg ervoor dat je, na eerste enthousiaste contacten, activiteiten concreter maakt en afbakent: hoe concreter hoe groter de kans op starten c.q. slagen.
     • sta open voor activiteiten die je niet of minder gewend bent, denk out-of-the-box; dat geeft uitdaging en vaak ook voldoening.
     • onderhoud je netwerk; wanneer je relatie met mensen goed is, gunnen ze je vaak dat leuke baantje of bellen ze jou als eerste als er iets georganiseerd moet worden.

     Quotes en soundbites

     "Het leven hier bevalt me erg goed. Ik geef onze zoon in de middag Nederlandse les. En ben actief als vrijwilliger op zijn school, bij een voedselbank in het dorp en bij het Rode Kruis. Tijd voor een baan heb ik niet, maar in ons geval is dat ook niet noodzakelijk."

     Duitsland emigrant

     "In Nederland was ik hoofd activiteitenbegeleider in een verpleeg- en verzorgingstehuis. Mijn man kreeg de kans om de China-vestiging van het consultancy bedrijf waar hij werkt te gaan leiden; ik ging mee. Ik heb net mijn eerste jaar als kleuterjuf op een internationale school afgerond. Qua niveau is het werk niet te vergelijken, maar het is leuk werk, ik heb veel vrijheid. En de banen liggen nou eenmaal niet voor het oprapen als je geen Chinees spreekt. Mijn man werkt zich in zijn carrière in een rechte lijn naar boven, ik klim langzaam op en zak steeds weer naar beneden. Maar dat wist ik van tevoren en dat is deze buitenlandervaring me ook wel waard."

     China expat partner

     "Ik verzorg als striptekenaar strips voor Nederlandse kranten. De grappen gaan vrijwel altijd over actuele Nederlandse thema's. Geen enkele lezer heeft ooit gemerkt dat ik als maker al ruim tien jaar op Vancouver Island woon. Ik krijg nu misschien wel meer mee van het nieuws dan toen ik nog in Nederland woonde."

     Emigrant Canada

     "Mijn partner is voor werk uitgezonden naar Parijs en ik ben meegegaan. Ik stelde mezelf de vraag: wat ga ik doen? Het was een logische stap mijn eigen ervaringen als expat te combineren met mijn deskundigheid als psycholoog."

     Frankrijk emigrant

     "Ik werkte in Nederland al lang en naar tevredenheid in het onderwijs. Plots kreeg mijn vrouw de kans om voor enkele jaren uitgezonden te worden; een kans die we met ons gezin niet wilden laten lopen. Ik zie wel wat ik straks ga doen in het buitenland; eerst moeten we als gezin wegwijs raken en heb ik uiteraard de directe zorg voor onze kinderen van nu drie en vijf."

     Suriname expat partner

     Wat zijn aandachtspunten als je werkt of leiding geeft in internationaal teamverband?

     Wat zijn aandachtspunten als je werkt of leiding geeft in internationaal teamverband?

     Steeds vaker ontstaan global teams, waarin collega's vanuit verschillende tijdszones en met verschillende culturen veelal online samenwerken. Deze manier van samenwerking vergt een andere manier van onderlinge communicatie en een andere leiderschapsstijl.

     Waarom eigenlijk internationaal samenwerken in multiculturele teams?

     • het kan zeer efficiënt zijn: door te werken vanuit verschillende tijdzones kan er veel meer tijd, tot wel 24 uur per dag, worden besteed aan bijvoorbeeld gedeelde projecten of gezamenlijke klantenservice
     • werken vanuit verschillende culturen met verschillende werkmethodes en nieuwe inzichten kan bijdragen aan een bredere visie binnen de organisatie
     • een organisatie kan er kosten mee besparen, denk aan reis- en verblijfskosten

     Wat zijn elementen die bijdragen aan succesvol virtueel samenwerken binnen een internationaal team?

     • voldoende aandacht geven aan onderlinge communicatie: controle binnen een team kan lastiger zijn en misverstanden ontstaan sneller door het ontbreken van (fysiek) persoonlijk contact
     • helder maken van het gemeenschappelijke doel waar aan wordt gewerkt; bouwen aan teamspirit zonder dat medewerkers elkaar face2face zien; verdelen en inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden met heldere communicatie
     • een goede mix vinden in toegepaste leiderschapsstijlen (waarvan de acceptatie wereldwijd varieert): balans tussen enerzijds controle houden en aantoonbaar leiding geven en anderzijds medewerkers faciliteren en vertrouwen geven
     • respect houden voor onderlinge culturele verschillen; denk bv. aan anders omgaan met deadlines, de manier waarop besluiten worden genomen, met het geven van feedback, met het oplossen van conflicten; idealiter werkt met vanuit een gezamenlijke, gedeelde, nieuwe (werk)cultuur
     • regelmatig houden van online overleg, die bijdragen aan goede onderlinge communicatie, een positief teamgevoel en aan helder houden van afspraken en doelen
     Welke verschillende contractvormen zijn er als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

     Welke verschillende contractvormen zijn er als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

     Expats, en afspraken plus contracten rondom expats, zijn er natuurlijk in allerlei soorten en maten. Simpel gesteld zijn er twee hoofdgroepen te onderscheiden:

     1- expats met een volledig “full service” pakket

     • vragen en antwoorden omtrent financiën zijn dan vaak in Nederland te vinden: alles betreffende inkomen wordt geregeld vanuit het hoofdkantoor van de uitzendende organisatie.
     • de meeste Nederlandse expats met een volledig pakket hebben een accountmanager of private banker bij hun Nederlandse bank.
     • het merendeel van het salaris wordt uitbetaald in euro’s en slechts een beperkt deel in de lokale valuta; veel lokale valuta heb je ook niet nodig want “ veel” of “alles”, van huisvesting tot huishoudhulp, chauffeur, reiskosten etc. wordt betaald door het bedrijf.

     2- lokale expats

     • lokale expats moeten veel meer financiële zaken zelf regelen, waar ook veel meer lokale aspecten meespelen.
     • lokale expats staan veelal niet meer ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in Nederland.
     • de AOW opbouw pauzeert
     • een lokale expat doet niet meer mee in het sociale zekerheidsstelsel in Nederland
     • het salaris wordt veelal volledig uitbetaald in lokale valuta
     • veel verzekeringen die in Nederland vanzelfsprekend waren, zijn niet meer passend of dekkend en sommige verzekeringen kunnen überhaupt niet meer afgenomen worden
     • er wordt geen pensioen opgebouwd in Nederland.
     • soms (als je een officiële werkvergunning en visum hebt) ben je verplicht mee te doen aan het lokale zekerheidsstelsel, soms krijg je de optie vrijwillig mee te doen of regel je je sociale zekerheid en verzekeringen particulier
     • doe je (al dan niet verplicht) mee in lokale stelsels, dan zijn uitkeringen of vergoedingen logischerwijs ook naar de standaarden van dat lokale stelsel
     Welke aandachtspunten zijn er rondom salaris en vergoeding als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

     Welke aandachtspunten zijn er rondom salaris en vergoeding als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

     (hou wel rekening met de schaal van het bedrijf waardoor je wordt uitgezonden als je zaken als salaris en ondersteunend pakket gaat bespreken)

     • wat word je lokale salaris (aangepast aan woon- en werksituatie ter plaatse)
     • is er ook een zgn. schaduwinkomen: inkomen dat je werkgever in Nederland bijhoudt, bv. in het kader van pensioenbijdragen en blijven registreren van je carrière (ontwikkeling)
     • is er een salariscomponent voor het (soms zwaardere) leven in het buitenland?
     • is er een salariscomponent voor het (soms duurdere) levensonderhoud?
     • is er, indien van toepassing, een compensatie voor duurdere huisvesting, huishoudelijk personeel e.d.?
     • is er een bonusregeling?
     • is er een tegemoetkoming voor kosten tijdens de “opstart” fase (extra kosten die je maakt omdat je ter plaatse nog niet goed bekend bent, tijdelijk in duurdere huisvesting zit, extra aanschaf van artikelen of kosten maakt voor regelwerk van benodigde documenten): bv. halve of hele maand salaris
     • is er een budget om je accommodatie in te richten: bv. een of twee maanden salaris
     • betaalt je werkgever de verhuiskosten bij (eventueel vroegtijdige) terugkeer
     • kan de werkgever ook helpen bij het regelen van een partner werkvergunning, of wordt een (financiële) bijdrage geboden bij vrijwilligerswerk, studie, cursus of andere activiteit van de partner?
     • biedt de werkgever financiële bijdragen voor de school-/studiekosten van meereizende kinderen, of van andere activiteiten?
     • biedt de werkgever financiële bijdragen voor al dan niet regelmatige reiskosten (van jezelf, partner en/of kinderen) tussen bestemming en Nederland, tijdens vakantie/verlof (naar Nederland of elders), of bij calamiteiten aan het thuisfront?
     • biedt de werkgever financiële bijdragen voor lokale lidmaatschappen (zakelijke netwerken, sportclub, social club)

     Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als management- en organisatie-adviseur

     Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als management- en organisatie-adviseur

     Wat zijn de competenties en eigenschappen die als organisatieadviseur leert of nodig hebt?

     Een globale profielschets;

     • Bij een adviesrelatie zou er altijd sprake moeten zijn van gevraagd advies, waarbij objectivering van de situatie en positie van de organisatie, door adviseur en opdrachtgever, de oorsprong van de vraag zullen vormen.

     • Belangrijk is dat de opdrachtgever bewust is van de grenzen aan zijn capaciteit, zodat het hebben en groeien van wederzijds respect van adviseur en opdrachtgever een bodem vindt voor een goed advies. De (bekwame) adviseur zal door integriteit en gepaste bescheidenheid het vertrouwen weten te winnen van de opdrachtgever, waarbij de gewenste basis wordt gelegd voor een open relatie.

     • Een adviseur zal in staat zijn goed te luisteren en kritische vragen te stellen, om vervolgens een spiegel voor te houden over de gewenste en niet gewenste gevolgen van voorgenomen beslissingen en deze te objectiveren. Het resultaat zal zijn dat de vraagstukken in een breder kader geplaatst kunnen worden en daardoor de oplossingsmogelijkheden groter zullen worden.

     • Niet alleen is creativiteit en geestelijke beweeglijkheid voorwaarde om in moeilijke situaties ruimte te scheppen, maar meer nog het kunnen analyseren van een probleem.

     • Een adviseur zal slagen in het ontwaren van complexe, welhaast onoverzichtelijke situaties en in staat zijn door te stoten naar de essentie. Mensenkennis en ervaring zijn belangrijk gereedschap voor de adviseur om goed te functioneren in zijn/haar werk. Deze geven de adviseur de mogelijkheid zijn onafhankelijkheid te bewaren doordat hij/zij in staat zal zijn eigen persoonlijke bevindingen over te brengen aan de opdrachtgever, los van de aard van die bevindingen (positief of negatief).

     • Naast deze persoonlijke kenmerken zal de adviseur natuurlijk beschikken over de vereiste vakkennis en terreinkennis.

     Samengevat

     • zal een adviseur goed kunnen luisteren en specifiek analytisch kunnen luisteren. Zijn analytisch vermogen is sterk ontwikkeld. Daarbij zal een adviseur zich zeer duidelijk moeten kunnen uitdrukken, opdat ambigue situaties geen kans hebben om te ontstaan. Deze duidelijkheid naar de opdrachtgever zal zich naast mondelinge uitdrukkingsvaardigheid vooral manifesteren in de redactionele kwaliteiten. Het eenduidig uiteen kunnen zetten van de problematiek en mogelijk gewenste oplossingen in woord en geschrift naast het goed luisteren zijn een voorwaarde voor een geslaagd adviseur.

     Welke persoonskenmerken van de organisatieadviseur onderscheiden zich van bijvoorbeeld een ondernemer?

     • Deze zijn terug te vinden in de volgende kreten van gewenste karaktereigenschappen. Deze eigenschappen van de organisatieadviseur worden in willekeurige volgorde genoemd:
     • Mijdt het avontuur
     • Analytisch; 'wetenschappelijk'
     • Expert; deskundig op beperkt aantal terreinen; specialist
     • Professional
     • Individualistisch/ solistisch
     • Meestal geen leider of manager; weinig charisma
     • Denker/ cerebraal/ rationalist
     • Werkt graag aan oplossingen die tegen kritiek bestand zijn/ grondigheid
     • Niet erg geneigd tot beslissingen
     • Kameleon/ aanpassingsvermogen/ situatiegericht/ contingentie
     • Eenzijdigheid
     • Bedachtzaam/ soms traag/ stabiliteit
     • Minder eenvoudig/ complex (t.o.v. ondernemer)
     • Minder marktgericht (t.o.v. ondernemer)
     • Sociaal vaardig
     Welke competenties en vaardigheden heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

     Welke competenties en vaardigheden heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

     Welke competenties zijn essentieel voor accountancy en boekhouden?

     Nauwkeurig zijn

     • Boekhouden en accountancy strekken zich van de dagelijkse kasboeken van een eenmansbedrijf tot de kasstroomoverzichten van een concern. Omdat veel gegevens worden hergebruikt, samengevoegd en gecategoriseerd op hoger niveau, is het cruciaal om geen fouten te maken in de bedragen. Secuur omgaan met getallen, categorieën en andere informatie is noodzakelijk voor boekhouden en accountancy.

     Analyseren

     • In de boekhouding en accountancy worden financiële gegevens van een korte tijdspanne, bijvoorbeeld financiële dagboeken, verwerkt in grotere overzichten, bijvoorbeeld een balans over de periode van een jaar. Hiervoor moet je verbanden zien tussen gegevens, gegevens samenvoegen, de juiste balansposten kiezen en ordening aanbrengen in complexe informatie en deze toegankelijk maken voor anderen.
     • Meer weten? Lees meer over analyseren

      

     Hoe ontwikkel je je als boekhouder/accountant?

     Organisatiebewust zijn

     • Als je een resultatenrekening opstelt voor een bepaald product, help je hiermee de organisatie in de besluitvorming rond het wel of niet blijven produceren van het product. Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan. De uitdaging hierbij is om in te zien welke informatie essentieel voor de organisatie is om uit te lichten en te rangschikken.
     • Meer weten? Lees meer over organisatiebewust zijn

     Integer zijn

     • De gegevens die je in de boekhouding en accountancy registreert en controleert, kunnen ook door de fiscus worden gebruikt om de hoogte van belastingen vast te stellen. Het is hierbij belangrijk om je bewust te zijn van tegenstrijdigheden en de verschillende mogelijkheden om informatie te interpreteren. Als je staat achter wat je doet, ben je ervoor aanspreekbaar.
     • Meer weten? Lees meer over integer zijn

     Verantwoordelijk zijn

     • Gegevens van de boekhouding en accountancy kunnen worden gebruikt door werknemers, investeerders en managers om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf, alsook door de fiscus en andere belanghebbenden. Als je je bewust bent van de impact van je taken en deze verantwoordelijkheid accepteert, ga je te werk met meer aandacht voor de directe en indirecte gevolgen die je veroorzaakt voor anderen.
     • Meer weten? Lees meer over integer zijn

     Meer info

     Wat kan je doen om je analysevaardigheden te verbeteren of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

     Wat kan je doen om je analysevaardigheden te verbeteren of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

     Hoe kun je de competentie ‘analyseren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Hoe kun je de competentie ‘analyseren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Analyseren tijdens je reis

     • Wanneer je op reis gaat, kom je vaak op plekken of in situaties terecht waarmee je (relatief) onbekend bent.
     • Om het meeste uit zo'n tijd te halen, is het waardevol om een goed beeld van een plek te vormen, zodat je je op een correcte manier kunt aanpassen aan je omgeving.
     • Zo kun je je omgeving observeren en analyseren aan de hand van de volgende punten: hoe gaan mensen met elkaar om, wat zijn de gewoontes van de plaatselijke bevolking, hoe verloopt het dagelijkse leven, wat zijn de rollen binnen de samenleving? Je kunt je natuurlijk al voor je op reis gaat tot op zekere hoogte voorbereiden op deze vragen.
     • Als je zo'n beeld hebt kunnen vormen en een plek tot op zekere hoogte hebt kunnen analyseren, kun je beter 'meedraaien' in een samenleving tijdens je reis en zo een diepgaandere ervaring hebben.

     Analyseren tijdens je studie

     • Tijdens je studie kan analyseren op grofweg twee manieren getest en geoefend worden: het analyseren van je studiemateriaal en het analyseren van je studieomstandigheden.
     • Elke studie vraagt op een bepaalde manier om analyseren, of dat nou tijdens een tentamen, een paper of een stage is. Je wordt gevraagd om nieuw lesmateriaal eigen te maken en deze vervolgens toe te passen, theoretisch of praktisch. Analyseren is hierbij van groot belang. Om dit te oefenen kun je klein beginnen: als je bijvoorbeeld een tekst leest kun je jezelf na een pagina afvragen wat er tot nu toe verteld is, of welk probleem gepresenteerd is. Wanneer je dit in kleine stukjes opdeelt, wordt de lesstof behapbaarder dan wanneer je alles in één keer wilt begrijpen. Ook tijdens het voorbereiden van een paper of scriptie ben je continu data aan het analyseren en weeg je af welke informatie je gebruikt voor je eigen stuk.
     • Naast een analyse van je studiemateriaal, is het observeren en analyseren van je studieomstandigheden ook van belang: wanneer heb je colleges, wanneer moet je zelfstudie doen, wanneer is er tijd voor sociale activiteiten en hoe kun je deze drie eventueel combineren? Wanneer je een correcte analyse van je situatie maakt, kun je op meerdere vlakken meer uit je studietijd halen.

     Analyseren tijdens je werk

     • Tijdens je werk kun je je analytisch vermogen gebruiken en oefenen bij zowel je werkzaamheden zelf als op je werkplek.
     • Bedenk wat er van je wordt verwacht: welke taken moet je doen, en staat er een bepaalde tijd voor? Wanneer je dit op orde hebt, kun je je beter richten op het goed afwerken van deze taken. Hierbij is het ook van belang om te analyseren welke taken prioriteit hebben, mogelijk met hulp van een collega of leidinggevende.
     • Een zekere analyse van je werkplek kan ook helpen bij het creëeren van een positieve werkomgeving. Als je bekend met met de cultuur van je werkplek, kun je hier beter op inspelen. Wanneer zich eventueel problemen voordoen, kun je deze dan ook beter oplossen.

     Analyseren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

     • Als je aan vrijwilligerswerk of een stage begint, kom je vaak in een nieuwe situatie, een nieuwe werkplek en soms zelfs een nieuw land terecht.
     • Daarom is het goed om bij de volgende zaken stil te staan: wat wordt er van je verwacht, wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe is de lokale cultuur en werkomgeving?
     • Wanneer je dit tot op zekere hoogte hebt kunnen analyseren, zul je je waarschijnlijk eerder thuisvoelen in je nieuwe omgeving. Helder communiceren en in gesprek gaan met je leidinggevenden en collega's is hierbij van groot belang.
     Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van de competentie 'analyseren'?
     Wat kan je doen om oordeelsvorming te verbeteren: vragen en antwoorden

     Wat kan je doen om oordeelsvorming te verbeteren: vragen en antwoorden

     Wat is een genuanceerd oordeel?

     Wat is een genuanceerd oordeel?

     Wat is genuanceerd oordelen?

     • Genuanceerd oordelen is het op basis van beschikbare informatie komen tot realistische, onderbouwde en bruikbare conclusies over mogelijke alternatieve handelwijzen.

     Wat is onhankelijke oordelen?

     • Onhankelijke oordelen is niet afgaan op meningen en reacties van anderen, maar zelfstandig een mening vormen zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Je eigen koers varen.

     Wat zijn gerelateerde compenties aan oordeelsvorming?

     • Oordelen op basis van feiten en invalshoeken
     • Alternatieven kunnen afwegen
     • Standpunten kunnen innemen
     • Anderen stimuleren om tot een onderbouwd en genuanceerd oordeel te komen
     Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

     Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

     Wat is het nivo waarop je oordeel vormen kunt beheersen?

     De mate waarin je de competentie 'oordeel vormen' kan beheersen, is oplopend:

     1. Oordelen op basis van feiten en invalshoeken.
     2. Alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen.
     3. Anderen kunnen stimuleren om tot een onderbouwd en genuanceerd oordeel te komen.

     Wat is een oordeel vormen op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken?

     • Je kunt snel en efficiënt de juiste informatie vergaren.
     • Je weegt de alternatieven af.
     • Je staat open voor de mening van anderen.
     • Je kunt jouw eigen mening goed onderbouwen.
     • Je overziet effecten van acties en besluiten die gebaseerd zijn op je eigen mening.

     Wat is alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen?

     • Je neemt meerdere invalshoeken of criteria in afweging, zoals klantenbelangen, kwaliteit, efficiëntie en kosten, praktische houdbaarheid, personeel, doelstellingen op zowel korte als lange termijn.
     • Je neemt ten aanzien van vraagstukken een persoonlijk standpunt in en je kunt duidelijk aangeven op basis waarvan je tot een bepaald oordeel bent gekomen.
     • Je betrekt mogelijke neveneffecten van jouw standpunt in de overwegingen.
     • Je bent in staat in complexe vraagstukken te beargumenteren waarom en in welke mate een bepaald alternatief de voorkeur verdient boven andere alternatieven.

     Wat is het stimuleren van een onderbouwde en genuanceerde oordeelsvorming?

     • Je maakt onderscheid in hoofd- en bijzaken en je prioriteert hoofdzaken.
     • Je schetst de gevolgen van het oordeel op korte en lange termijn en je houdt daarbij rekening met onzekere factoren.
     • Je stimuleert interactie over meningen en oordelen.
     Hoe kun je de competentie ‘oordeelsvorming’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Hoe kun je de competentie ‘oordeelsvorming’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Oordeelsvorming tijdens je reis

     • Tijdens je reis kom je in verschillende scenario's terecht waarin je een oordeel kunt vormen, bijvoorbeeld wanneer een plan niet verloopt zoals gedacht, bij het kiezen van een bestemming, of wanneer je in aanraking komt met gebruiken die je niet gewend bent. Op zulke momenten is het van belang dat je kunt nagaan of je je oordeel voor jezelf houdt, of uit.
     • Wanneer je met een reisgezelschap bent, is het belangrijk om je oordeel af te kunnen stemmen op anderen. Wat vinden zij van de volgende bestemming, van een bepaald hostel, of hoe willen zij omgaan met een probleem dat zich voordoet? Overleg en samenwerking is dan van belang.
     • Als je op reis gaat kom je vaak in aanraking met gewoontes die je niet gewend bent, en over sommige gewoontes zul je een oordeel hebben. Bedenk op zulke momenten echter of het belangrijk is dat je je mening laat horen, of dat je die voor je houdt. Wanneer je er toch over wilt praten, sta dan open voor een gesprek en veroordeel mensen niet te snel.

     Oordeelsvorming tijdens je studie

     • Als je gaat studeren, zul je veel keuzes moeten maken over je studie zelf, je woonplek, verenigingen en activiteiten buiten je studie om. Door genoeg informatie te verzamelen en je te verdiepen kun je beter een oordeel vormen over welke keuzes voor jou de beste zijn.
     • Je studietijd zelf is een uitstekende periode om je oordeelsvorming te ontwikkelen; hoogstwaarschijnlijk heb je meer keuzevrijheid dan voorheen, wat ook meer ruimte geeft tot het verder ontwikkelen van je identiteit en meningen over je omgeving en de wereld. Pak deze kans door je bewust te zijn van waar je staat en je te verdiepen, om met een weloverwogen mening te kunnen komen.
     • Tijdens colleges wordt vaak van je gevraagd om een analyse of mening te hebben over de lesstof; leer van je docenten en studiemateriaal hoe je hier verder in kunt groeien.

     Oordeelsvorming tijdens je werk

     • Tijdens je werk moet je vaak in teamverband werken. Er zullen momenten komen dat er beslissingen genomen moeten worden, waar verschillende meningen en oordelen aan bod komen. Zorg dat jij je standpunt goed kunt presenteren maar sta ook open voor anderen om tot een gezamelijk besluit te komen.
     • Je zult ook regelmatig een oordeel moeten kunnen geven over je eigen werk; wanneer vind jij dat je een project goed hebt voltooid en waar is nog ruimte voor verbetering? Als je goed voor ogen hebt wat het doel is, kun je je eigen bijdrages ook beter beoordelen. Sta daarbij ook open voor tips van anderen.
     • Wanneer het nodig is, is het ook van belang dat je een weloverwogen oordeel kunt vormen wanneer er bijvoorbeeld conflicten op de werkvloer zijn. Door rationeel te blijven en met heldere standpunten te komen, wordt een probleem eerder opgelost.

     Oordeelsvorming tijdens je vrijwilligerswerk of stage

     • Als je vrijwilligerswerk gaat doen, is het in de eerste instantie van belang dat je weet hoe een situatie in elkaar zit en welk doel er behaald moet worden. Zo kun je beter weten welke stappen er gezet moeten worden en kun je oordelen over de manier waarop dit verloopt, waardoor je ook beter ziet waar ruimte voor verbetering is.
     • Een beeld hebben van hoe jij zelf in elkaar zit bij het doen van vrijwilligerswerk is ook van groot belang. Je kunt dan namelijk beter kiezen welk vrijwilligerswerk bij je past en welke rol jij het beste kunt vertolken om bij te dragen aan het behalen van een doel.
     • Wanneer je stage gaat lopen, is het belangrijk om je goed te verdiepen in je nieuwe werkomgeving en je functie. Dan kun je vervolgens met weloverwogen meningen en vragen komen over bijvoorbeeld de werkwijzen en jouw rol binnen de organisatie.
     Wat kan je doen om je besluitvaardigheid te vergroten, een goede keuze te maken en niet te blijven twijfelen: vragen en antwoorden

     Wat kan je doen om je besluitvaardigheid te vergroten, een goede keuze te maken en niet te blijven twijfelen: vragen en antwoorden

     Hoe verloopt het proces van het maken van een keuze, of het nemen van een beslissing?

     Hoe verloopt het proces van het maken van een keuze, of het nemen van een beslissing?

     Hoe en wanneer maak je keuzes?

     • Iedereen heeft elke dag te maken met keuzes: welk ontbijt neem je? Pak je de fiets of de bus naar je werk? Doe je vandaag of morgen de was? Bel je die ene persoon nog even terug of niet?
     • De hele dag door maken we dit soort keuzes, ons brein is hier zo in getraind dat veel ondertussen onbewust gaat. Toch doorloopt iedereen bij het maken van een keuze een aantal fasen, soms bewust, soms onbewust. Bij het maken van grote, zwaarder wegende keuzes is het belangrijk bij deze fases stil te staan. 

     Hoe doorloop je een keuzeproces?

     Dit proces gaat als volgt:
     • Fase 1: Keuzebesef
     • Fase 2: Keuzestress
     • Fase 3: Keuze voorbereiden
     • Fase 4: Keuzes vergelijken
     • Fase 5: Keuze maken
     • Fase 6: Uitvoeren van je genomen beslissing
     Hoe maak je een goede keuze en een beslissing?

     Hoe maak je een goede keuze en een beslissing?

     Fases van een keuzeproce

     • Elke fase van het keuzeproces verwacht acties van je.
     • Ook kent elke fase zijn eigen moeilijkheden.
     • Een keuzeproces verloopt overigens niet altijd in dezelfde volgorde. Soms moet je even een fase terug of kun je direct een fase overslaan.

     Fase 1: Keuzebesef

     • De eerste fase is het besef dat je een beslissing moet gaan maken.

     Fase 2: Keuzestress

     • De tweede fase is de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen.
     • Keuzestress is een veelvoorkomend fenomeen: iedereen is wel eens met een lastige keuze geconfronteerd, echter hoe iemand ermee omgaat, verschilt per persoon.
     • Het is natuurlijk helemaal niet erg als je last hebt van keuzestress. Kiezen is ook eng. Het voelt definitief en je bent misschien bang voor de consequenties. Of voor wat anderen van je zullen vinden. Veel van dit soort gedachten zijn een vorm van weerstand of angst en de beste manier om daarmee om te gaan is te accepteren dat je het eng vindt en dan toch voor je keuze gaan. Eén troost: een keuze is nooit 100% definitief. Je kunt verkeerd kiezen, ja. Maar je gooit niet de ervaring weg die je al hebt opgebouwd in je leven. Je kunt altijd wéér kiezen. Uiteindelijk kom je er wel uit.

     Fase 3: Keuze voorbereiden

     • Fase drie is de oriëntatiefase waarbij kennis opgedaan wordt. Je kunt je oriënteren en kennis op te doen via de bekende wegen zoals online inlezen, events bezoeken, gebruik maken van je netwerk en met mensen praten die je voor zijn gegaan.

     Fase 4: Keuzes vergelijken

     • De volgende stap is alle opties naast elkaar leggen en vergelijkingen maken met de voor- en nadelen die je in fase drie hebt genoteerd.
     • Door het stellen van keuzevragen en het doen van keuzehulp-oefeningen kun je verschillende opties met elkaar vergelijken en erachter komen wat goed bij je past.
     • Je kunt hierbij denken aan praktische zaken, maar ook aan je interesses en welke doelen je wilt bereiken.

     Fase 5: Keuze maken

     • Wanneer je fase vier succesvol doorlopen hebt, dan is de volgende stap een beslissing maken. Vind je het alsnog lastig de knoop door te hakken? Dan heb je waarschijnlijk nog niet voldoende uit de vorige fases gehaald.
     • Doe een stapje terug en doorloop fase 3 en/of 4 nog eens een keer. Besef je dat er ook verschillende combinaties mogelijk zijn en dat je dus met één keuze verschillende doelstellingen kunt verwezenlijken. Een periode in het buitenland kun je bijvoorbeeld vervullen met een taal leren, duik- of surflessen volgen én vrijwilligerswerk doen in een werkveld dat je interesseert.

     Fase 6: Uitvoeren van je genomen beslissing

     • De laatste fase is het uitvoeren van je genomen beslissing.
     • Het is tijd om praktische zaken te regelen.

      

     Hoe kan je jezelf trainen en helpen bij het maken van een keuze en het nemen van de juiste beslissing?
     Hoe ga je om met tentamenstress, tentamenangst en negatieve faalangst?

     Hoe ga je om met tentamenstress, tentamenangst en negatieve faalangst?

     Positieve faalangst

     • Er zijn studenten die het maken van een tentamen altijd moeilijk vinden, ook als zij goed gestudeerd hebben. Zij voelen zich angstig en gespannen vóór en tijdens het tentamen. Voor enkelen kan dit een positief effect hebben. Sommige studenten hebben de spanning nodig om het tentamen goed te kunnen maken. Dit wordt ook wel positieve faalangst genoemd. Bij anderen werkt dit echter nadelig. De angst en spanning loopt dermate hoog op dat zij verlammen en niet meer goed na kunnen denken. Deze negatieve faalangst heeft gevolgen voor je prestaties.

     Hoe ga je om met tentamenstress en negatieve faalangst?

     • Een goede voorbereiding is voor mensen met negatieve faalangst erg belangrijk.
     • Doordat je elke dag iets doet ter voorbereiding op het tentamen, kan je tegen jezelf zeggen dat je goed hebt voorbereid en dus niet bang hoeft te zijn om het niet te halen. Zeg tegen jezelf dat je goed hebt geleerd en overtuig jezelf ervan dat je de stof weet en dat niemand je dat af kan nemen. Het hebben van zelfvertrouwen is hierbij dus zeer belangrijk. Het zal je helpen je onnodige angsten onder controle te houden.
     • Lukt het je niet om zelf van je faalangst af te komen, zoek dan hulp bij je studiecoördinator of studentpsycholoog.
     • Diverse studies hebben uitgewezen dat meditatie studenten helpt om te focussen en te concentreren. Daarnaast kan het studiestress verminderen.
      Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

      Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

      Wat is het nivo waarop je oordeel vormen kunt beheersen?

      De mate waarin je de competentie 'oordeel vormen' kan beheersen, is oplopend:

      1. Oordelen op basis van feiten en invalshoeken.
      2. Alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen.
      3. Anderen kunnen stimuleren om tot een onderbouwd en genuanceerd oordeel te komen.

      Wat is een oordeel vormen op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken?

      • Je kunt snel en efficiënt de juiste informatie vergaren.
      • Je weegt de alternatieven af.
      • Je staat open voor de mening van anderen.
      • Je kunt jouw eigen mening goed onderbouwen.
      • Je overziet effecten van acties en besluiten die gebaseerd zijn op je eigen mening.

      Wat is alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen?

      • Je neemt meerdere invalshoeken of criteria in afweging, zoals klantenbelangen, kwaliteit, efficiëntie en kosten, praktische houdbaarheid, personeel, doelstellingen op zowel korte als lange termijn.
      • Je neemt ten aanzien van vraagstukken een persoonlijk standpunt in en je kunt duidelijk aangeven op basis waarvan je tot een bepaald oordeel bent gekomen.
      • Je betrekt mogelijke neveneffecten van jouw standpunt in de overwegingen.
      • Je bent in staat in complexe vraagstukken te beargumenteren waarom en in welke mate een bepaald alternatief de voorkeur verdient boven andere alternatieven.

      Wat is het stimuleren van een onderbouwde en genuanceerde oordeelsvorming?

      • Je maakt onderscheid in hoofd- en bijzaken en je prioriteert hoofdzaken.
      • Je schetst de gevolgen van het oordeel op korte en lange termijn en je houdt daarbij rekening met onzekere factoren.
      • Je stimuleert interactie over meningen en oordelen.
      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

      Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

      Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

      Is de basiszorgverzekering geldig als je gaat werken in het buitenland?

      • Per instantie kan de informatie over de gevolgen van betaald of onbetaald werken in het buitenland aanzienlijk verschillen.
      • Toch is er wel een aantal algemene richtlijnen te geven over het aanhouden, beëindigen, of geldig zijn van je Nederlandse zorgverzekering. In het algemeen kun je zeggen dat
       • de dekking van je Nederlandse basiszorgverzekering vervalt als je langer dan drie maanden naar het buitenland gaat om betaald werk te gaan doen;
       • dat de dekking al vanaf je eerste werkdag vervalt
        • als je gaat werken in een EU land, Noorwegen, IJsland, of Zwitserland
        • als je gaat werken of in een 'eerste-werkdagland zoals Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Korea;
       • dat als de dekking is komen te vervallen, je de zorgverzekering ook kan laten beëindigen;
       • dat er wel andere, vaak voordeliger, verzekeringen zijn waarmee je de ziektekosten kunt verzekeren in het buitenland terwijl je betaald werk gaat doen 
      Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

      Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

      Activiteiten in het buitenland verzekeren: backpacken, reizen, sport, trips, tussenjaar en wereldreizen

      Activiteiten in het buitenland verzekeren: backpacken, reizen, sport, trips, tussenjaar en wereldreizen

           

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

      Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

      JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

      Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

      Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

      Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

      Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
       

      Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: crossroads uit de bundels
      JoHo: crossroads uit selectie
      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      Management & Leiderschap: thema's en startpagina's

      Management & Leiderschap: thema's en startpagina's

      JoHo: paginawijzer

      Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen