Personeelszaken & Arbeid: studie en kennis

 

 Personeelszaken en arbeid als studie en kennisgebied

 

 Arbeidsrecht - Human Resource Management (HRM) - Organisatiepsychologie

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

1 - Start

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie  8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering  10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Wat is Human Resource Management (HRM)?

Wat is Human Resource Management (HRM)?

 • De meest gehanteerde definitie van HRM in de literatuur is van Storey (2000): “HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het op een strategische wijze inzetten van sterk betrokken en bekwame medewerkers, en hierbij gebruikmaakt van een scala aan personeelstechnieken”.
 • Recentelijk is ook de term talentmanagement belangrijk. Hierbij gaat het om “het strategisch management van de stroom van talent door de organisatie, met als doel verzekeren dat het nodige talent wordt aangetrokken, behouden, ontwikkeld en gemotiveerd om te werken richting de strategische doelstellingen van de organisatie” (Effron & Ort, 2010; McCauley & Wakefield, 2006).
 • Meer lezen: Human Resource Management; Back to the Basics van Lievens - Boek & JoHo's
Wat is een carrière, wat is werk en waarom werken wij?

Wat is een carrière, wat is werk en waarom werken wij?

Wat zijn de definities van carrière

 • Een carriere is je maatschappelijke levensweg werk die aangeeft wat je in je leven gedaan hebt, het werk dat je doet of de de banen die je hebt gehad, betaald of onbetaald
 • Verwante begrippen: loopbaan, levensloop, maatschappelijke positie, succes

Wat zijn de definities van werk ?

 • Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. (wiki)
 • Werken in economisch verband is arbeid
 • Werknemer is een persoon die betaald werk doet dat door een ander (persoon of organisatie) wordt betaald

Waar bestaat werk uit?

 • Hannah Arendt maakt in ‘The Human Condition’ (1958) het onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen:
 • Arbeid (labor) is volgens Arendt de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het lichaam. De groei van het lichaam wordt mogelijk gemaakt door de producten van de arbeid. Het is nodig om het menselijk lichaam, het leven, in stand te houden. Arbeid heeft een solistisch karakter, de mens is alleen en kan alleen zichzelf in leven houden. Arbeid vloeit voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van ons lichaam.
 • Werk (work) is juist onnatuurlijk. Het produceert een artificiële wereld van objecten. Middels werk produceert de mens een enorme variëteit aan producten, artefacten. Deze geven stabiliteit aan het elven, ze scheppen een meer permanente wereld. Werk is tijdelijk, het wordt afgesloten met een duidelijk en concreet product. Ook werken kent volgens Ardendt een solistisch karakter.
 • Handelen (action) is de enige van de 3 zonder solistisch karakter. Bij handelen is het contact met mensen juist van belang. Handelen is een activiteit direct tussen mensen, zonder materie of voorwerpen als intermediair. Het is ook veel onverwachter dan arbeid en werk.
 • In de klassieke Griekse samenleving was handelen bijvoorbeeld primair, werk en arbeid volgden daarna. Volgens Arendt is dat in deze tijd ook het geval. In ons dagelijks spraakgebruik is er geen onderscheid tussen arbeid en werk. Het lijkt erop dat werk in de zin van Arendt minder voorkomt en dat er steeds meer sprake is van arbeid in de zin van Arendt.
 • Zie ook 'Waarom werken wij' (Luijk)

Op welke manier kan je naar werk kijken?

 • In de derde eeuw voor Christus onstond het stoïcisme, waarbinnen juist het loskomen van materiële en andere behoeftes het grootste goed was. Grondleggers waren Zeno, Kleanthes en Chrysippus. Een veel latere bekende aanhanger was de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Voor hen gold als hoogste doel de apathie; slechts diegene is wijs die vrij is van hartstochten, men dient onafhankelijk te zijn van alle uiterlijkheden.
 • Ook Aristoteles had voor arbeid slechts een geringe waardering. Aristoteles zag werk als een minderwaardige activiteit (Anthony, 1977). In het Christendom hebben arbeid en activiteit lange tijd een relatief lage status gehad. De 'arbeid' van de geest was veel belangrijker dan de 'platte' arbeid van het lichaam, het werken om den brode.
 • In het Boeddhisme is er een met de Joods-Christelijke traditie vergelijkbare waardering van arbeid.
 • In de Islam is eveneens sprake van een positieve waardering van arbeid.
 • Zie ook 'Waarom werken wij' (Luijk)

Is er recht op werk?

 • De Universele Verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen.
 • Deze rechten zijn ook opgenomen in een VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen over werk, arbeidsomstandigheden, voorzieningen en dergelijke zijn afgesloten in het kader van de ILO. In 2003 waren wereldwijd 188 miljoen mensen officieel werkloos, 6% van de arbeidsbevolking. Het feitelijk aantal ligt veel en veel hoger: er is aanzienlijke verborgen werkloosheid, zoals in staatsbedrijven (China), ambtenarij (Afrika) en de landbouw. Ook wordt in veel landen het werk van vrouwen (in de landbouw, het huishouden, de huisindustrie) niet officieel als werk geregistreerd.
 • Mensen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Ze mogen werk vrij kiezen. Er moet sprake zijn van een redelijke betaling, veilige werkomstandigheden en een redelijke beperking van werkuren. Iedereen heeft het recht zich te organiseren in een vakbond en heeft (binnen redelijke grenzen) stakingsrecht. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. Elke vorm van slavernij is verboden.
 • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/werk-en-mensenrechten

Is werk of een carrière meer dan geld verdienen?

 • Dat werk voor het individu inmiddels meer is dan louter een manier om in het bestaan te voorzien wordt onder andere aangetoond door empirisch onderzoek. De resultaten liggen steeds in dezelfde lijn; tussen de 15 en 20% van de respondenten geeft aan te stoppen met werken, ongeveer 80% blijft echter gewoon doorwerken, hoewel dat uit financieel oogpunt dus niet meer nodig is. Van dit laatste percentage zegt wel een groot deel onder andere voorwaarden te willen werken
 • Werk blijkt een belangrijke statusverschaffer kan zijn, een bron van contacten met anderen, een middel om de tijd in te delen, structuur te geven aan het leven, een mogelijkheid om bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werk geeft het gevoel nuttig te zijn
 • Zie ook 'Waarom werken wij' (Luijk)
3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

 

Samenvattingen shops: Bedrijfskunde & Marketing Opleidingen - Bundel

Samenvattingen shops: Bedrijfskunde & Marketing Opleidingen - Bundel

Samenvattingen Shop Accountancy & Boekhouding
Samenvattingen Shops Bedrijfskunde & Marketing Opleidingen
4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

 

Hieronder vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als psycholoog of coach in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

 

Afghanistan

 • Heb je een achtergrond in de psychologie of psychiatrie? Gebruik je kennis en ervaring om mensen met conflictgerelateerde problemen te helpen. (b) 

Argentinië

 •  Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)

Bangladesh

 • Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

Bolivia

 • Deel als psycholoog je kennis met een stichting die kunst en muziek inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (v)
 • Is volleybal je sport en spreek je een woordje Spaans? Help dan met het trainen van jonge volleyballers en spring in als coach. (v)

Cambodja

 • Ben jij goed in het aansturen van mensen? Coach een ontwikkel een internationaal salesteam. (b)

China

 • Aan de slag als Swim Director of sportcoach bij een Nederlandse sportorganisatie voor kinderen in Shanghai. (b)
 • Werk in een daycare center voor geestelijk gehandicapten en neem daarnaast deel aan een uitgebreid cultureel programma. (v)

Canada

 • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)
 • Vind jij het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden? Begin dan als kampleider en bezorg hen de vakantie van hun leven. (b)

Costa Rica

 • Ondersteun mensen door het bieden van psychologische therapie. (v)
 • Help kinderen en jongeren in achterstandswijken door het geven van creatieve therapie. (v)

Curaçao

 • Help in een kindermuseum en begeleid kinderen bij uiteenlopende activiteiten. (s)
 • Werk je graag met kinderen? Je kan helpen als kinderpsycholoog bij een stichting die zich inzet voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (b)

Dominicaanse Republiek

 • Ga werken in een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. Je assisteert o.a. bij de dagelijkse bezigheden en organiseert activiteiten. (v)

Egypte

 • Ondersteun en coach verstandelijk beperkten en help mee met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

Engeland- Verenigd Koninkrijk

 • Zet je in voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (v)

Ethiopië

 • Heb je ervaring in de psychiatrie? Deel je kennis en vaardigheden en train begeleiders in een opvangcentrum voor straatkinderen. (v)

Filipijnen

 • Heb jij een achtergrond in de psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om deze kinderen en jongeren geestelijke bijstand te bieden en te begeleiden. (v)
 • Use your skills as an educated psychologist to help traumatised children and youth by organising group activities. (v)
 • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

Ghana

 • Ben jij sportief? Word sportcoach in Ghana en laat jouw passie voor sport aan de lokale kinderen zien. (v)
 • Mogelijkheid om ervaring op te doen op bijvoorbeeld het gebied van fysiotherapie en volksgezondheid. (s)

Guatemala

 • Kom werken als psycholoog bij een organisatie en help kinderen en families in Guatemala. (v)

India

 • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie of gezondheidszorg.(v)
 • Help mensen met conflictgerelateerde problemen als psycholoog of psychiater. (b)
 • Deel je medische kennis en draag bij aan de verbetering aan lokale klinieken. (v)

Indonesië

 • Geef therapie op scholen of lokale zorginstellingen. (v)
 • Zet je ervaring als therapeut in door oefentherapie te geven aan gehandicapte kinderen en je kennis over te dragen aan lokale hulpverleners. (s)
 • Werken als fysiotherapeut bij een lokale organisatie. (v) 

Italië

 • Draag bij aan een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden en uiteenlopende activiteiten te organiseren. (v)

Laos

 • Geef coaching in een veeteeltproject dat gericht is op het bieden van een basisinkomen aan Laotiaanse boeren en hun gemeenschap. (v)

Myanmar (Burma)

 • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

Nigeria

 • Ga met je masterdiploma psychologie of ervaring als psychiater werken met mensen die conflictgerelateerde problemen hebben. (b)

Oostenrijk

 • Organiseer leuke activiteiten of workshops voor gehandicapten in een leefgemeenschap. (v)

Pakistan

 • Kom werken in lokale wees- en verzorgingstehuizen die zijn opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

Peru

 • Gebruik je kennis van psychologie om jongeren in een jeugdgevangenis te begeleiden en te ondersteunen. (s)
 • Heb je ervaring op het gebied van psychologie? Bied dan hulp in de gezondheidszorg bij een lokale kliniek. (v)

Thailand

 • Breng je pedagogische kennis in de praktijk en doe ervaring op in een buurthuis of dagopvang. (s)

Verenigde Staten van Amerika

 •  Kom helpen bij een zomerkamp als coach. (b)

Zimbabwe

 • Werk als psychosociale hulpverlener met mensen die te lijden hebben gehad onder conflict. (b)

Zuid-Soedan

 • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Australië

   • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

   China

   • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

   Curaçao

   • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
   • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
   • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
   • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
   • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

   Frankrijk

   • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

   Ghana

   • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

   Kenia

   • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

   India

   • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
   • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
   • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

   Indonesië

   • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

   Ivoorkust

   • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

   Nederland

   • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

   Suriname

   •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

   Verenigde Staten van Amerika

   • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
   • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

   Zuid-Afrika

   • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

     

   5 - Verdieping & Versterking

   Proces 5 - Verdiepen & Versterken

   • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
   • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
   Uitgelichte samenvattingen rond Human Resource Management (HRM)

   Uitgelichte samenvattingen rond Human Resource Management (HRM)

    

   Algemene inleiding in HRM

   Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay - Boek & JoHo's

   • Veelgebruikt handboek over HRM dat niet alleen een stevige introductie in HRM geeft, maar ook een overkoepelend perspectief op HRM biedt.
   • Besproken worden de uitdagingen en mogelijke oplossingen van HRM en van de manier waarop een organisatie HRM in kan zetten.
   • Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen binnen HRM, van recruitment en selectie tot en met personeelsbeloningen.

   Human Resource Management; Back to the Basics van Lievens - Boek & JoHo's

   • Dit handboek geeft een overzicht van de belangrijkste onderdelen van HRM.
   • Het boek behandelt niet alleen de verschillende mogelijkheden om problemen aan te pakken, maar ook hoe deze aanpak wordt ervaren door werknemers.
   • In tegenstelling tot veel andere boeken over HRM reflecteert dit boek een moderne visie en worden per onderdeel recente ontwikkelingen en trends besproken.
   • Vroeger stond de personeelsafdeling bekend als een softe, ineffectieve en onbelangrijke afdeling. Nu heeft de personeelsafdeling onder de nieuwe naam ‘Human Resource Management’ ontzettend veel aanzien, is het gezichtsbepalend voor een bedrijf en wordt het gezien als een van de belangrijkste troeven om voordeel te behalen op concurrenten. De personeelsafdeling en zijn activiteiten kunnen dus gezien worden als een ‘strategische tool’ om voordeel te behalen op de concurrenten. Dit boek sluit aan bij deze recente ontwikkelingen.

   Carrièrekeuze, loopbaanontwikkeling & competentiemanagement

   Wat houdt procesmotivatie in? - Chapter 6

   • Drie manieren waarop iemand gemotiveerd kan zijn.

   Hoe kun je work analysis en competentiemodeling toepassen? - Chapter 2

   • Beschrijving van een verschuiving in het denken in banen en functies naar competenties.

   Hoe kun je personeel trainen en ontwikkelen? - Chapter 5

   • Uitleg van de traditionele methoden voor de ontwikkeling van personeel, wat de voor- en nadelen van deze methoden zijn en welke recentere methoden als alternatief mogelijk zijn.

   How to facilitate employee development and education? Chapter 10

   • Omschrijving van hoe mensen leren en hoe je dit kunt optimaliseren (Engelstalig).

   Hoe belangrijk is loopbaanmanagement? - Chapter 8

   • Wat loopbaanmanagement inhoudt, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke rol je er zelf in kunt spelen.

   Zelfinzicht & Loopbaankeuzes - JoHo Abonneebundel

   • Bundel over zelfkennis, loopbaankeuze en competentieontwikkeling.

   HRM en strategie

   Organisational Behaviour - Sinding & Waldstrom - Boek & JoHo's

   • Veelgebruikt handboek over gedrag in organisaties.
   • Het boek is geschreven vanuit een bedrijfsmatig perspectief, het is vooral gericht op de manieren waarop individuele motieven kunnen worden ingezet om doelen van een bedrijf te behalen.

   Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay - Boek & JoHo's

   • Veelgebruikt handboek over HRM dat niet alleen een stevige introductie in HRM geeft, maar ook een overkoepelend perspectief op HRM biedt.
   • Besproken worden de uitdagingen en mogelijke oplossingen van HRM en van de manier waarop een organisatie HRM in kan zetten.
   • Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen binnen HRM, van recruitment en selectie tot en met personeelsbeloningen.

   Strategic Human Resource Management (Boselie) - Boek & JoHo's

   • Strategisch boek over hoe HR kan worden ingezet om bedrijfsmatige doelen te behalen.
   • Het boek is meer geschreven vanuit een bedrijfskundig perspectief dan vanuit een psychologisch perspectief.

   Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage van Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright - Boek & JoHo's

   • Bedrijfskundige introductie tot de basis van HRM.

   Personnel Economics In Practice van Gibbs & Lazear - Boek & JoHo's

   • Specifiek boek over de toepassing op human resource management van economische overwegingen en berekeningen, in brede zin.
   • Het behandelt met welke overwegingen en formules je beslissingen kan nemen over personeel aannemen, managen, belonen en laten gaan.

   Veranderingsmanagement

   Organizational Change van Senior & Swailes - Boek & JoHo's

   • Handboek over hoe je verandering binnen organisaties kunt aanpakken.
   • Het boek is geschreven vanuit een bedrijfsmatig perspectief en is gericht op managers.

   Success and failure in organizational change (2011) - Burnes & Jackson - Artikel

   • Dit artikel onderzoekt de stelling dat een potentiële reden voor het falen van invoeren van veranderingen een gebrek aan afstemming is tussen het waardesysteem van de verandering en van de werknemers.

   Leadership competencies for implementing planned organizational change (2010) - Battilana - Artikel

   • In dit artikel wordt aangetoond dat het waarschijnlijk is dat managers verschillende activiteiten benadrukken in de geplande organisatieverandering implementatie, afhankelijk van de mix van hun leiderschapscompetenties.

   The Effects of Transformational and Change Leadership on Employees’ Commitment to a Change (2008) - Herold - Artikel

   • Artikel dat de effecten van transformationeel leiderschap onderzoekt.

   Leren Veranderen (Caluwé & Vermaak) - Boek & JoHo's

   • Apart boek dat duidelijk maakt hoe moeilijk het kan zijn om jezelf en anderen te veranderen en hoe je hiermee om kunt gaan.
   • Onder andere de kleurentheorie wordt uitgebreid behandeld.
   • Het boek is nogal subjectief geschreven.

   Aanverwante kennis & studiegebieden

   Uitgelichte samenvattingen rond internationaal samenwerken, leidinggeven en Human Resource Management

   Uitgelichte samenvattingen rond internationaal samenwerken, leidinggeven en Human Resource Management

    

   Cross-cultureel management

   Cross-Cultural Management - Peterson & Thomas - Boek & JoHo's

   • Boek over hoe je cross-cultureel management en internationaal leidinggeven aan kunt pakken.

   Handbook of coaching psychology (Palmer & Whybrow) - Boek & JoHo's

   • Dit boek gaat specifiek over coaching psychologie, het behandelt een hoop facetten van het behandelen en begeleiden van mensen.
   • De auteurs handelen vanuit de positieve psychologie, de insteek is om mensen te helpen in hun verlangen naar groei en ontwikkeling, er wordt niet gewerkt vanuit een (verondersteld) psychisch probleem.
   • Het boek bespreekt zowel traditionele als moderne en alternatieve manieren van coachen.
   • Het boek is oorspronkelijk gericht op therapie maar is veel breder bruikbaar en kan ook in het algemeen worden gebruikt voor omgang waarbij mensen in hun waarde laat en tegelijkertijd stimuleert zich verder te ontwikkelen.

   Diversiteitsmanagement: de rol van sociale identiteiten van Brewer - Artikel

   • Artikel over de verschillende mogelijke identiteiten binnen groepen en hoe je groepsidentiteit kunt sturen.

    

   Internationaal Human Resource Management

   Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay - Boek & JoHo's

   • Veelgebruikt handboek over HRM dat niet alleen een stevige introductie in HRM geeft, maar ook een overkoepelend perspectief op HRM biedt.
   • Besproken worden de uitdagingen en mogelijke oplossingen van HRM en van de manier waarop een organisatie HRM in kan zetten.
   • Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen binnen HRM, van recruitment en selectie tot en met personeelsbeloningen.
   • Er wordt onder andere besproken hoe je een internationale HRM strategie kunt maken en hoe je met diversiteit om kunt gaan.

   Joining together: Group theory and Group skills van Johnson & Johnson - Boek & JoHo's

   • Boek over hoe groepsdynamica werkt en hoe je het op een constructieve manier kunt gebruiken.
   • Meerdere aspecten van groepsgedrag worden behandeld, onder andere diversiteit en hoe je het op een positieve manier in kunt zetten.

   De voordelen van diversiteit van Galinsky et al. - artikel

   • Artikel over hoe de voordelen van diversiteit binnen groepen het best tot hun recht komen.

    

   Aanverwante kennis & studiegebieden

    

    

   Uitgelichte samenvattingen rond Arbeidsrecht en Sociaal Recht

   Uitgelichte samenvattingen rond Arbeidsrecht en Sociaal Recht

    

   Arbeidsrecht

    Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al. - Boek & JoHo's

    • Boek over de basis van het Nederlandse arbeidsrecht.
    • Een apart hoofdstuk is gewijd aan internationaal arbeidsrecht en internationale arbeidsovereenkomsten.

     

    Sociaal recht

    Inleiding Nederlands sociaal recht van Barentsen & Van Voss - Boek & JoHo's

    • Handboek over arbeidsrecht, ontslagrecht, stakingsrecht, medezeggenschapsrecht, sociale zekerheid, werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheid en andere sociale voorzieningen.

    Hoofdzaken socialezekerheidsrecht van Klosse & Vonk - Boek & JoHo's

    • Uitgebreid handboek over socialezekerheidsrecht.

    Sociale zekerheidsrecht van Klosse & Vonk - Boek & JoHo's

    • Boek over de basis van socialezekerheidsrecht.

     

    Aanverwante kennis & studiegebieden

     

    Tools voor JoHo abonnees: uitgelichte boeksamenvattingen rond arbeids- en organisatiepsychologie

    Tools voor JoHo abonnees: uitgelichte boeksamenvattingen rond arbeids- en organisatiepsychologie

     

    Algemene inleiding in Arbeids- en organisatiepsychologie

    Human Resource Management; Back to the Basics van Lievens - Boek & JoHo's

    • Dit handboek geeft een overzicht van de belangrijkste onderdelen van HRM.
    • Het boek behandelt niet alleen de verschillende mogelijkheden om problemen aan te pakken, maar ook hoe deze aanpak wordt ervaren door werknemers.
    • In tegenstelling tot veel andere boeken over HRM reflecteert dit boek een moderne visie en worden per onderdeel recente ontwikkelingen en trends besproken.
    • Vroeger stond de personeelsafdeling bekend als een softe, ineffectieve en onbelangrijke afdeling. Nu heeft de personeelsafdeling onder de nieuwe naam ‘Human Resource Management’ ontzettend veel aanzien, is het gezichtsbepalend voor een bedrijf en wordt het gezien als een van de belangrijkste troeven om voordeel te behalen op concurrenten. De personeelsafdeling en zijn activiteiten kunnen dus gezien worden als een ‘strategische tool’ om voordeel te behalen op de concurrenten. Dit boek sluit aan bij deze recente ontwikkelingen.

    Work in the 21st century. An introduction to industrial and organizational psychology (Landy & Conte) - Boek & JoHo's

    • Dit handboek behandelt op een genuanceerde manier de vele verschillende facetten van organisatiepsychologie.
    • Het boek geeft een stevige inleiding in de organisatiepsychologie en de geschiedenis ervan.

    Understanding and managing organizational behavior van George & Jones - Boek & JoHo's

    • Dit boek behandelt organisatiegedrag: het gedrag van individuen en groepen binnen organisaties, maar ook het gedrag van organisaties zelf.
    • Het boek is gericht op het kweken van begrip voor allerlei vormen van gedrag.
    • Het is een toegankelijk boek dat tegelijkertijd een gedegen en genuanceerde uitleg van organisatiegedrag geeft.

    Social Psychology and Organizations van De Cremer, Van Dick & Murnighan - Boek & JoHo's

    • In tegenstelling tot veel bedrijfskundige boeken die organisatiepsychologie als een middel voor het behalen van winst beschouwen, gaat dit boek uit van een psychologisch perspectief.
    • Het boek bespreekt op een genuanceerde manier hoe sociale psychologie van toepassing is binnen organisaties.
    • Het boek behandelt niet alleen de onderdelen die in veel andere boeken over organisatiepsychologie ook worden behandeld, zoals leiderschap en conflicten, maar maakt ook onderwerpen bespreekbaar die minder vaak worden behandeld: overmatig zelfvertrouwen, creativiteit en sociale identiteit.

     

    Verdieping in Arbeids- en organisatiepsychologie

    Organisational Behaviour - Sinding & Waldstrom - Boek & JoHo's

    • Veelgebruikt handboek over gedrag in organisaties.
    • Het boek is geschreven vanuit een bedrijfsmatig perspectief, het is vooral gericht op de manieren waarop individuele motieven kunnen worden ingezet om doelen van een bedrijf te behalen.

    Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay - Boek & JoHo's

    • Veelgebruikt handboek over HRM dat niet alleen een stevige introductie in HRM geeft, maar ook een overkoepelend perspectief op HRM biedt.
    • Besproken worden de uitdagingen en mogelijke oplossingen van HRM en van de manier waarop een organisatie HRM in kan zetten.
    • Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen binnen HRM, van recruitment en selectie tot en met personeelsbeloningen.

    Strategic Human Resource Management (Boselie) - Boek & JoHo's

    • Strategisch boek over hoe HR kan worden ingezet om bedrijfsmatige doelen te behalen.
    • Het boek is meer geschreven vanuit een bedrijfskundig perspectief dan vanuit een psychologisch perspectief.

    Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage van Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright - Boek & JoHo's

    • Bedrijfskundige introductie tot de basis van HRM.

    Images of Organization (Morgan) - Boek & JoHo's

    • Boek met een alternatieve visie op organisatiepsychologie, dit filosofische boek past algemene interpersoonlijke vaardigheden en bredere concepten toe op organisaties en management.
    • Kritisch en subjectief, niet bruikbaar als inleiding in organisatiepsychologie.

     

    Specialisaties binnen Arbeids- en organisatiepsychologie

    Groepsdynamica (Johnson) - Boek & JoHo's

    • Boek over algemene uitdagingen binnen groepen, zoals leiderschap, besluitvorming en conflicten.

    Begeleiden van groepen, Groepsdynamica in praktijk van Remmerswaal - Boek & JoHo's

    • Praktisch boek over hoe je groepen kunt begeleiden.
    • Het boek bevat een algemene uitleg van groepsdynamica en kan vanuit verschillende perspectieven en beroepsgroepen worden gebruikt.
    • Een groot aantal facetten van groepsvorming en groepsontwikkeling wordt behandeld
    • Het boek is opbouwend ingedeeld, het begint bij het ontstaan van een groep en sluit af met de impact van een groep op het individu.

    Handbook of workstress (Barling, Kelloway & Frone) - Boek & JoHo's

    • Dit boek behandelt de vele aspecten van stress met betrekking tot werk.
    • Het boek gaat in het bijzonder in op de vele mogelijke oorzaken van werkstress. Ook behandelt het werkstress voor specifieke populaties. Het benoemt de verschillende gevolgen van werkstress en noemt een aantal interventies.
    • Het is een dik boek dat een hoop informatie bevat, hierdoor wordt de informatie op veel plekken weergegeven in lijsten en bulletpoints.

    Handbook of coaching psychology (Palmer & Whybrow) - Boek & JoHo's

    • Dit boek gaat specifiek over coaching psychologie, het behandelt een hoop facetten van het behandelen en begeleiden van mensen.
    • De auteurs handelen vanuit de positieve psychologie, de insteek is om mensen te helpen in hun verlangen naar groei en ontwikkeling, er wordt niet gewerkt vanuit een (verondersteld) psychisch probleem.
    • Het boek bespreekt zowel traditionele als moderne en alternatieve manieren van coachen.

    Behavioural roles of the consultant - Lippitt & Lippitt - Artikel

    • Dit artikel bespreekt de rollen die een consultant kan hebben.

    Menselijke fouten

    Human Factors in Simple and Complex Systems - Boek & JoHo's

    • Algemeen boek over ergonomie en de manier waarop mensen systemen toepassen.
    • Het boek behandelt hoe mensen dingen waarnemen, beslissingen maken en reageren.

    Streetlights and Shadows; Searching for the Keys to Adaptive Decision Making van Klein - Boek & JoHo's

    • Psychologisch boek over hoe mensen bepaalde denkpatronen aannemen en hoe dit ongedaan kan worden gemaakt.
    • Er worden een aantal voorbeelden gegeven van hoe menselijke interpretaties en beslissingen gevolgen kunnen hebben voor een organisatie en de samenleving, maar de focus ligt op het ontrafelen van het menselijk denken.

    A Life in Error, From Little Slips to Big Disasters van Reason - Boek & JoHo's

    • Boek over de verschillende fouten die kunnen worden gemaakt, zowel binnen organisaties als in het alledaagse leven.
    • Het boek behandelt ook de overeenkomsten tussen verschillende fouten en theorieën om ze te verklaren.

    Introduction to Human Factors Engineering van Wickens e.a. - Boek & JoHo's

    • Boek over welke factoren invloed hebben op menselijk gedrag en hoe je systemen kunt ontwerpen zodat ze rekening houden met menselijke factoren.
    • Dit boek kan zowel nuttig zijn voor ontwerpers van producten en diensten als voor human resource management binnen organisaties.

     

    Aanverwante kennis & studiegebieden

     

      

    6 - Voorbereiding & Verzekering

    Proces 6 - Voorbereiden & Checken

    • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
    • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
    • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

            

       

    7 - Inspiratie & Samenwerking

    Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

    • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
    • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
    • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

    Samenwerken met JoHo 

    Partnerselectie: Stage in het buitenland I

    Partnerselectie: Stage in het buitenland I

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    Partnerselectie: Werken & Ontwikkelen

    Partnerselectie: Werken & Ontwikkelen

    Wereldstage & Wereldjob

    Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

    Het Coachhuis

    Ben je coach, trainer, therapeut, mediator of een andere professional? Of heb je een eigen bedrijf? En wil je je klanten in een sfeervolle, representatieve ruimte ontvangen? Wilt je flexibel huren per uur? Zit je graag op verschillende plekken in het land? Of wil je juist vaak vanaf één vaste plek werken? Ben je op zoek naar voordelige tarieven? Kijk dan eens op de kaart van Het Coachhuis!

    DSW Zorgverzekeraar

    DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
     
     

        

    8 - Werk & Ervaring

    Proces 8 - Ervaren & Werken

    • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
    • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
    • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

    JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

    JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

    JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

    Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

    JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

    Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

    Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

    Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

      

    9 - Beslissing & Acceptatie

    Proces 9 - Beslissen & Accepteren

    • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
    • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
    • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

     

    Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
     

    Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

    The world of JoHo footer met landenkaart

    Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

    JoHo abonnement (€20,- p/j)

    • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
    • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
    • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
    • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
    • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

     of met een JoHo donateurschap

    JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

    • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
    • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
    • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
    • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

     

    Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

    10 - Vervolg & Evaluatie

    10 - Evalueren & Vervolgen

    • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
    • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
    • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
    JoHo: paginawijzer

    Thema's

    Wat vind je op een JoHo Themapagina?

    • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
    • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

    Crossroad: volgen

    • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

    Crossroad: kiezen

    • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

    Footprints: bewaren

    • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
    • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

    Abonnement: nemen

    • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

    Hoe is de pagina op gebouwd

    • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
    • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
    • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
    • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
    • De statussen:
    1. Start
    2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
    3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
    4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
    5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
    6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
    7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
    8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
    9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
    10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
     JoHo: footprints achterlaten
     JoHo: pagina delen