Regelgeving & Juridische zaken: bij lang verblijf in buitenland of emigratie

 

Regelgeving bij langer verblijf in het buitenland en emigratie

 

Geboorte - Stemrecht - Testament - Uitschrijven Gemeente

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Oriëntatie

uitzoeken of er verdragen zijn gesloten tussen Nederland en je nieuwe woonland (denk aan sociale zekerheid, uitkeringen; zie ook Checklist Sociale voorzieningen)

basiskennis opdoen over de in je nieuwe woonland geldende wetten & regels (schaf bijvoorbeeld een landspecifiek handboek aan als dat verkrijgbaar is)

verdiepen in gedrag, gewoonten en cultuur, respect voor autoriteiten, aan- en verkoop van onroerend goed, welke goederen mag je wel en niet importeren, etc.

juridische geldigheid uitzoeken van contracten en akten die je in Nederland had (testament, euthanasie verklaring, samenlevingscontract, donorcodicil etc.)

verdiepen in regelingen voor het wel of niet mogen meenemen van Nederlandse uitkeringen

verdiepen in de sociale voorzieningen ("social security") in je nieuwe woonland (ziekte, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg, toeslagen)

kennis opdoen of verdiepen over wet- en regelgeving omtrent trouwen, scheiden, ziek zijn, overlijden of kinderen krijgen in het buitenland

procedures uitzoeken rondom uitschrijven auto in Nederland en importeren+inschrijven op je nieuwe woonbestemming, wegenbelasting, kentekenplaten, parkeervergunning, overzetten rijbewijs (opnieuw examen?), lokale verkeersregels etc.

kennis opdoen over behoud of verlies van Nederlandse nationaliteit, tijdig verlengen van paspoort, stemmen in het buitenland

Uitschrijven

aandachtspunten lezen omtrent uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

tijdig uitschrijven bij je woongemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

Wat zijn de gevolgen rondom lang verblijf buitenland of emigratie als je als EU inwoner verhuist naar een land dat tot de EU behoort?

Wat zijn de gevolgen rondom lang verblijf buitenland of emigratie als je als EU inwoner verhuist naar een land dat tot de EU behoort?

 • Ben je Nederlander en heb je plannen om te gaan wonen en werken in een land dat tot de EU behoort, dan heb je het recht om in dat land permanent te wonen.
  • een niet-EU inwoner moet kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om in dat land te wonen
  • een niet-EU inwoner moet kunnen aantonen over een ziektekostenverzekering te beschikken
 • als EU inwoner die in een ander EU land langer dan drie maanden wil gaan wonen, moet je je wel inschrijven bij de bevoegde instanties (vergelijkbaar met de IND in Nederland)
 • Daarmee heb je ook het recht op sociale zekerheid in het betreffende EU land
 • Als werknemer, zelfstandige of gedetacheerd werknemer heb je het recht om te wonen in het EU-land waar je werkt
  • wanneer je werkeloos wordt of bent, heb je het recht om gedurende een bepaalde (redelijke) periode in een andere lidstaat te wonen om er werk te zoeken; vaak is dit drie tot zes maanden
   • dat geldt ook als je tijdelijk niet in staat bent om te werken, bv. door ziekte of ongeval
   • dat geldt ook als je als onvrijwillig werkloze ingeschreven staat bij een arbeidsbureau
   • dat geldt ook als je als werkloze een beroepsopleiding volgt (ben je vrijwillig werkloos geworden, dan moet de opleiding wel te maken hebben met je vorige baan)
 • Tevens heb je als EU inwoner het recht om in het nieuwe EU land te stemmen (actief kiesrecht) en eventueel ook om verkozen te worden (passief kiesrecht) bij de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen (dus niet: regionale en/of landelijke politiek)
  • is er geen stemplicht, dan word je in sommige EU landen automatisch op de kiezerslijst ingeschreven; in andere EU landen moet je om inschrijving verzoeken; check dat dus tijdig als je daadwerkelijk wilt gaan stemmen
 • Bovendien mag je als EU inwoner je familieleden altijd meenemen, zelfs als zij níet de Nederlandse (en of andere EU-) nationaliteit hebben
  • welk kan een inreisvisum verplicht zijn, maar dat moet een land kosteloos en zonder veel bureaucratie verstrekken
 • Ook heb je het recht je persoonlijke bezittingen mee te nemen naar dat land, zonder dat je er douanegeld of belasting over moet betalen
  • voor je auto mag wel een inschrijfbelasting worden geheven
  • voor bepaalde goederen kunnen beperkingen gelden (bv. wapens, munitie)
 • Je rijbewijs is in je nieuwe EU land automatisch geldig (mits het natuurlijk niet verlopen is); bij verlenging vraag je een nieuw rijbewijs in je (nieuwe) EU land
 • Ook heeft je verhuizing fiscale gevolgen; middels belastingverdragen tussen EU lidstaten is geregeld dat je inkomen niet dubbel belast zal worden
  • via deze verdragen is "fiscaal inwonerschap" geregeld, zie ook het Topic 'Belastingen en Fiscale Zaken'
  • in beginsel betaal je in het land waar je fiscaal inwoner bent belasting over al je inkomsten (bv. je wereldinkomen) en vermogen
 • Tevens heb je als EU burger het recht op het vragen van juridisch advies bij de zogenaamde Wegwijzerdienst van de EU en kun je een klacht indienen bij de betrokken overheid en/of de EU dienst Solvit
  • geeft e.e.a. geen bevredigend resultaat dan kun je als EU inwoner overwegen een procedure te starten door de Europese Commissie te vragen een rechtszaak te starten bij het Europese Hof van Justitie; vaak een lang traject
Wanneer verkrijg je als EU inwoner het permanent verblijfsrecht in een ander EU-land?

Wanneer verkrijg je als EU inwoner het permanent verblijfsrecht in een ander EU-land?

Je verkrijg een permanent verblijfsrecht binnen de vijf jaar als je:

 • met pensioen gaat (je hebt het laatste jaar wel in dat EU land gewerkt, of er minstens drie jaar onafgebroken gewoond)
 • arbeidsongeschikt raakt (je moet dus stoppen met werken), nadat je minstens twee jaar onafgebroken in het land hebt gewoond
  • raak je arbeidsongeschikt door een arbeidsongeval of beroepsziekte dan geldt de "twee jaar onafgebroken"-regel niet
 • als grenswerker in een ander EU land gaat werken, op voorwaarde dat je minstens een keer per week naar je woonplaats terugkeert; je hebt daarvoor wel minstens drie jaar na elkaar gewerkt in het land waar je het permanent verblijfsrecht wilt verkrijgen

Je verkrijgt het permanent verblijfsrecht sowieso:

 • als je voor je werk vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land hebt gewoond
 • óók als je: tijdelijk het land weer verlaat (minder dan zes maanden per jaar), langer dan die zes maanden afwezig bent voor militaire dienstplicht, eenmalig voor maximaal 12 maanden het land verlaat voor een belangrijke reden (zwangerschap, bevalling, ernstige ziekte, werk, beroepsopleiding, detachering naar buitenland)

Woon je langer dan twee jaar na elkaar in een ander land dan het land waarvan je het permanente verblijfsrecht hebt, dan riskeer je dat recht te verliezen.

Tip: check altijd de recente regelgeving van het land waarvan je het permanente verblijfsrecht wilt verkrijgen; wetgeving kan altijd veranderen of anders worden geïnterpreteerd.

Verzekeringsvragen bij wonen in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden

Verzekeringsvragen bij wonen in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden

Is het land van bestemming nog van invloed op de manier waarop je je verzekert voor ziektekosten?

Is het land van bestemming nog van invloed op de manier waarop je je verzekert voor ziektekosten?

 • Nederland heeft, via verdragen, met een aantal landen afspraken gemaakt over de vergoeding van ziektekosten.
 • daardoor kun je in die landen aanspraak maken op zorg tijdens een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld vakantie), maar soms ook als je er woont.
 • ontvang je bijvoorbeeld een AOW uitkering of word je gedetacheerd door je werkgever en emigreer je naar een EU / EER / Verdragsland? Dan ben je verplicht verzekerd via Nederland .Ga je echter naar een van deze landen in verband met werk voor een lokale werkgever of emigratie (zonder uitkering, met alleen een tijdelijke uitkering of zonder pensioen vanuit NL) dan moet je je lokaal of via een internationale ziektekostenverzekering verzekeren.
Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wel of niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?


  Wat zijn aandachtspunten bij arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland

  • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.
  • Bij vertrek naar het buitenland, is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval, tenzij een eventuele (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor. Bij terugkeer kom je ook niet meer (zomaar) voor dekking voor bijvoorbeeld WIA in aanmerking.
  • Er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. Zou je dit niet doen, dan is er geen verzekering waar je aanspraak op kunt doen en zou je zijn aangewezen op eigen vermogen of een bijstanduitkering.
  • Om het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren kan je kiezen tussen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of een Ongevallenverzekering.
  • Een arbeidsongeschiktheidverzekering is een verzekering waarbij er wordt gekeken of je nog kunt werken en waarbij een periodieke uitkering wordt betaald als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Bij een ongevallenverzekering speelt het kunnen uitvoeren van werkzaamheden geen enkele rol en ontvang je eenmalig een uitkering als je aan de voorwaarden voldoet. De aanleiding voor het overlijden of blijvende invaliditeit moet altijd een ongeval zijn.
  • Een ongevallenverzekering is beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering; die laatste keert ook uit als je arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte.
  • Je hoeft voor een ongevallenverzekering geen aantoonbaar salaris te hebben en bij de aanvraag hoeft ook geen gezondheidsverklaring ingevuld te worden.
  • Een ongevallen verzekering geeft wel een buffer voor moeilijke tijden, maar is toch een stuk beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Overweeg om een emigratie of expatverzekeringspakket af te sluiten, die wel kan worden afgesloten inclusief een arbeidsongeschiktheidsdekking.
  • Let bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering op de voorwaarden wat betreft uitsluitingen en andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking in risicolanden en tijdens avontuurlijke sporten.

  Moet je je (bij)verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

  Moet je je (bij)verzekeren voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Moet je je (bij)verzekeren voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  • als je buiten Nederland gaat wonen of werken, dan eindigt meestal je verplichte verzekering voor de Algemene nabestaandenwet (Anw), waarmee bij jouw overlijden de uitkering voor een nabestaande (gehuwd of samenwonend) of wees vervalt
  • je kunt je hiertegen vrijwillig verzekeren vanaf de dag dat je niet langer verplicht verzekerd was, maar uiterlijk binnen 1 jaar na het einde van die verplichte verzekering.
  • hoe sneller hoe beter echter, in verband met het risico op tussentijds overlijden: zolang je niet bent aangemeld, geen uitkering bij overlijden.
  • je kunt je gedurende een periode van maximaal 10 jaar verzekeren. Daarna wordt vastgesteld of je in aanmerking komt voor een verlenging.
  • de premie is een jaarlijks opnieuw vastgesteld percentage van je inkomen (met een maximum), gebaseerd op de Nederlandse belastingwetgeving en berekend over zowel je Nederlandse als niet-Nederlandse inkomen. Bij aanmelding geef je een geschat inkomen op, dat wordt achteraf beoordeeld en eventueel bijgesteld.
  • bij het vaststellen van de Anw uitkering wordt rekening gehouden met eventuele eigen inkomen van de nabestaande
  • de Anw uitkering vervalt sowieso wanneer de nabestaande 65 jaar wordt.
  • een halfwezenuitkering (uitkering aan kind waarvan één ouder is overleden) eindigt als de halfwees 18 jaar wordt. Een wezenuitkering (uitkering aan kind waarvan beide ouders overleden zijn) eindigt meestal bij het 16e levensjaar.
  • woont de nabestaande in een land binnen de EU/EER of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, dan gaat de Anw uitkeringsaanvraag via de uitvoeringsinstantie in het betreffende woonland. Zo niet, dan vraag je het rechtstreeks aan bij de SVB in Nederland.
  • de Wet BEU (beperking export uitkeringen) kan gevolgen hebben voor het wel of niet uitgekeerd krijgen van Anw nabestaanden of wezen uitkeringen: controle op naleving van de regels rondom het recht op uitkering binnen deze Wet moet wel mogelijk zijn.
  • niet verzekerd zijn op het moment van overlijden betekent dus geen uitkering voor de nabestaanden. Onverzekerd zijn is bij te verzekerenof (deels) op te vangen door een (tijdelijke) overlijdensrisico verzekering.
  • informeer ook naar de wetgeving in het nieuwe woonland. Is iemand bij overlijden niet voor de Anw verzekerd, dan kan de nabestaande op grond van internationale regelingen toch recht hebben op een gedeeltelijke Nederlandse nabestaandenuitkering. Dit geldt voor een aantal landen, met name binnen de EU.
  • of het zinvol is je (vrijwillig) te verzekeren hangt met name af van de gezinssituatie (zonder kinderen niet of nauwelijks zinvol) en het inkomen van beide volwassenen.
  • Check JoHo emigratie- en expatverzekering.nl voor updates en verzekeringsopties.
  Wat is het verschil tussen inpatient en outpatient kosten bij een (internationale) ziektekostenverzekering?

  Wat is het verschil tussen inpatient en outpatient kosten bij een (internationale) ziektekostenverzekering?

  Met name internationale ziektekostenverzekeraars gebruiken deze twee termen om aan te geven welke kosten zij wel en niet vergoeden.

  • Inpatient kosten: zijn grof gesteld alle kosten die je in een ziekenhuis maakt, maar alleen wanneer je in het ziekenhuis wordt opgenomen én er moet overnachten. Onderzoeken in het ziekenhuis of een dagbehandeling vallen hier dus niet onder.
  • Outpatient kosten zijn kosten die gemaakt kunnen worden in een ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Alle kosten in het ziekenhuis, waarbij  je niet hoeft te overnachten zijn outpatient kosten. Uiteraard vallen ook de kosten die je buiten het ziekenhuis maakt, onder outpatient.

  Met alleen dekking voor inpatient kosten, bestaat de kans dat je zelf moet betalen voor allerlei dure behandelingen en onderzoeken die in het ziekenhuis plaatsvinden.

  Meer lezen:

  Waar let je op bij het verzekeren van een woning die je achterlaat of onderverhuurt in Nederland, als je zelf voor lang verblijf in het buitenland bent?

  Waar let je op bij het verzekeren van een woning die je achterlaat of onderverhuurt in Nederland, als je zelf voor lang verblijf in het buitenland bent?

  • ga je je huis verhuren, check dan met bank of verzekeraar (de hypotheeknemer) of dit is toegestaan en of er evt. extra voorwaarden worden gesteld aan huurder, huurcontract, aansprakelijkheid.
  • dit geldt ook voor (huis)verzekeringen zelf: verzekeraar stelt bij vertrek en/of onderhuur vaak aanvullende eisen rondom aansprakelijkheid, inboedel, opstal, inbraak.
  • soms rekent de bank of verzekeraar extra rente, doordat een huis met huurders in waarde daalt.
  • hou er rekening mee dat Nederlandse verzekeraars regelmatig überhaupt geen particuliere dekking meer bieden indien je als eigenaar van het huis in het buitenland woont en bent uitgeschreven bij de gemeente in Nederland. Ook verhuur van de woning is dan vaak lastig te verzekeren.
  • besteed bij het verzekeren van je woning in Nederland aandacht aan o.a.: opstalverzekering, eigenarenbelang, inboedelverzekering, verhuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstandverzekering

  Wat kan JoHo voor je betekenen?

  Wanneer kun je een overbruggingsverzekering overwegen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Wanneer kun je een overbruggingsverzekering overwegen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Bij emigratie is er soms een tijdelijke verzekering nodig voor ziektekosten. In Nederland stopt te basiszorgverzekering vaak per datum uitschrijving, meestal de datum van daadwerkelijk vertrek. In het nieuwe woonland is alles meestal niet direct geregeld. Formaliteiten, administratieve vertraging en andere zaken zorgen er voor dat het soms enige tijd duurt voordat er zekerheid is omtrent dekking volgens het lokale publieke zorgsysteem. Dit kan enkele weken duren, enkele maanden, en soms is er wel een wachttijd van 1 of 2 jaar. In genoemde situaties kan een overbruggingsverzekering handig zijn.

  Een overbruggingsverzekering voldoet veelal aan de volgende kenmerken:

  1. Primaire dekking voor ziektekosten (geen aanvullende ziektekosten verzekering vanuit NL nodig)
  2. Geen minimale looptijd.
  3. De verzekering is opzegbaar, met restitutie van reeds betaalde premie.

  Hou er rekening mee dat een reguliere doorlopende of aflopende reisverzekering niet voldoet als overbruggingsverzekering:

  • de verzekeringsvoorwaarden kunnen niet-ingezetenen uitsluiten van dekking
  • standaard reisverzekeringen zijn vaak gebaseerd op een basis dekking van de zorgverzekering in Nederland (die je niet meer hebt)
  • als emigrant keer je in de overgangssituatie soms nog terug naar Nederland om resterende zaken te regelen; een tijdelijke reisverzekering dekt veelal geen claims gedurende verblijf in het land van (oorspronkelijke) herkomst

  Wat kan JoHo voor je betekenen?

  Wat zijn aandachtspunten als je jezelf, en je eventuele gezin, passend wilt verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?

  Wat zijn aandachtspunten als je jezelf, en je eventuele gezin, passend wilt verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?

  Onderzoek voor jezelf en je eventuele partner en/of kinderen:

  • wat zijn redenen om je specifiek te verzekeren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?
  • wat zijn voor- en nadelen van het lokaal afsluiten van een ziektekostenverzekering?
  • wat zijn de gevolgen van het vervallen van de Nederlandse zorgverzekering?
  • wat zijn aandachtspunten rondom arbeidsongeschiktheid en nabestaandenverzekeringen?
  • op welke manier beïnvloeden het land van bestemming en doel van verblijf in het buitenland een keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?
  • welke behoefte aan (extra) dekkingen heb je als het gaat om verzekeren bij lang verblijf in het buitenland?
  • welke verzekering is überhaupt geschikt als je voor langere tijd naar het buitenland gaat en/of gaat emigreren?
  • welke inhoudelijke verschillen zijn er tussen de diverse internationale ziektekostenverzekeringen, waar op te letten?
  • welke Nederlandse en internationale emigratie-, expat en ziektekostenverzekeringen zijn er?
  • aan welke administratieve regelzaken dien je aandacht te besteden?
  Wat zijn aandachtspunten als je een internationale ziektekostenverzekering via je werkgever kunt regelen?

  Wat zijn aandachtspunten als je een internationale ziektekostenverzekering via je werkgever kunt regelen?

  In sommige gevallen biedt de werkgever een ziektekostenverzekering aan. Dat lijkt erg handig, maar overweeg ook in hoeverre de nadelen kunnen doorwegen in je persoonlijke situatie:

  • er is geen of beperkte keuze: vaak bepaal je niet zelf wat er wel of niet verzekerd is
  • als je stopt met de baan, stopt ook de verzekering
  • als je met pensioen gaat, loopt de verzekering niet door
  • je kunt niet altijd je gezin meeverzekeren

  Als de verzekering stopt omdat je er niet meer werkt, moet je op zoek naar een andere baan. Dit kan een probleem worden als je wat ouder bent en als je niet meer gezond bent.

  Wat zijn aandachtspunten omtrent het verzekeren van je inboedel als je deze laat transporteren naar je nieuwe woonland?

  Wat zijn aandachtspunten omtrent het verzekeren van je inboedel als je deze laat transporteren naar je nieuwe woonland?

  • check tot welk maximum bedrag je (Erkende) verhuizer zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd. Afhankelijk van de waarde van je inboedel kan je overwegen een aanvullende inboedelverzekering af te sluiten. Denk bijvoorbeeld ook aan schimmelschade clausules, zeker bij verhuizing naar tropische bestemmingen
  • bij overzeese verhuizingen kunnen extra voorwaarden gelden ten aanzien van aansprakelijkheid.
  • kosten van een aanvullende verzekering zijn een percentage van de verzekerde waarde plus meestal eenmalige poliskosten.
  • de goederen zijn in een eventuele opslaglocatie beperkt verzekerd. Bij de meeste verzekeraars heb je de mogelijkheid om je inboedelverzekering over te zetten op het adres van opslaglocatie. Je kunt bij de meeste verhuisbedrijven ook een opslagverzekering afsluiten.
  Wat zijn verzekeringsaandachtspunten bij een tussentijds bezoek aan Nederland?

  Wat zijn verzekeringsaandachtspunten bij een tussentijds bezoek aan Nederland?

  Woon je voor langere of onbepaalde tijd in het buitenland en kom je voor een tijdelijk bezoek naar Nederland, bijvoorbeeld tijdens een verlofperiode en/of voor het bezoek aan familie, hou dan rekening met de volgende aandachtspunten:

  • check of je verzekering ook een Nederland-dekking biedt (vaak wel als je werelddekking hebt, maar er zijn uitzonderingen)
  • check of er een maximale periode is voor je tijdelijk verblijf in Nederland; het overschrijden van die periode betekent bij de meeste verzekeraars dat de verzekering "geacht wordt te zijn beëindigd op de dag dat je in Nederland terugkeerde"
  • check de toegestane frequentie van een bezoek aan Nederland (vaak één of enkele keren per verzekerd jaar)
  • check of een uitstapje naar een land buiten Nederland eveneens is verzekerd (bijvoorbeeld als je met je familie vanuit Nederland een vakantie naar een land buiten Nederland boekt)
  • check waarvoor je precies bent verzekerd tijdens het tijdelijke bezoek; er kunnen bijvoorbeeld rubrieken/modules worden uitgesloten van dekking bij een tijdelijk bezoek aan Nederland
  • check na welke periode van verblijf in Nederland je weer verplicht bent je in te schrijven in Nederland; je bent dan ook weer verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten (vanaf het moment dat je weer ingezetene bent); het moment van inschrijven bij je gemeente is hierin een belangrijke factor
  • hou er rekening mee dat er ander eigen risico's kunnen gelden voor bepaalde rubrieken bij een tussentijds bezoek aan Nederland
  • hou er rekening mee dat de verzekeraar je periode van verblijf in Nederland kan checken aan de hand van aan te leveren boekings- en/of vluchtgegevens
  • kom je tijdelijk terug vanwege een bevalling in Nederland, dan zijn er aanvullende aandachtspunten en verschilt per verzekering wat vergoedt wordt (denk ook aan reiskosten van meereizende partner en/of kinderen); vraag advies aan JoHo
  • hou er rekening mee dat een internationale ziektekostenverzekering veelal geen dekking geeft in Nederland zolang je een verzekeringsplicht hebt voor de basiszorgverzekering in Nederland
  Wat zijn voor- en nadelen van het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land waar je voor langere tijd verblijft?

  Wat zijn voor- en nadelen van het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land waar je voor langere tijd verblijft?

  Lokaal verzekeren kan soms, in een enkel geval is het zelfs verplicht. Verdiep je echter ook in een aantal nadelen aan lokaal verzekeren.

  Er is bijvoorbeeld geen dekking voor:

  • de heen- en terugreis
  • vooraf en na afloop van de werkzaamheden
  • reizen buiten het land waar je verblijft
  • repatriëring (om medische redenen of familie-omstandigheden)
  • behandeling in een privékliniek
  • (nabehandelings-) kosten bij terugkomst in NL

  Er is vaak beperkte dekking voor ziektekosten. Gebruik maken van medische zorg in Nederland kan niet en naar wens bevallen in Nederland is evenmin mogelijk. Ook overkomst van familie bij ernstige ziekte is niet gedekt. Bij verhuizing of reis naar een ander land is de verzekering niet mee te nemen. Daarnaast zijn de polisvoorwaarden in andere taal en is schade claimen vaak lastiger.

  Wij kunnen ons waarschijnlijk in Curaçao zelf verzekeren voor de basisziektekosten. Daarnaast zoeken we een passende internationale verzekering voor o.a. onze vakanties & reizen, aansprakelijk, ongevallen, inboedel in het buitenland en voor ons pensioen & AOW gat.

  Curaçao emigrant

  Welke andere risico's zou je kunnen verzekeren als je leeft en woont in het buitenland?

  Welke andere risico's zou je kunnen verzekeren als je leeft en woont in het buitenland?

  Ga je emigreren dan kun je naast het regelen van je internationale ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en nabestaandenrisico ook denken aan:

  • particuliere aansprakelijkheid: word je in het buitenland persoonlijk aansprakelijk gesteld voor schade die je per ongeluk aan derden of aan de bezittingen van een derde hebt toegebracht, dan kunnen de kosten flink oplopen; met name de kosten voor letselschade.
  • rechtsbijstand: van arbeidsconflicten en strafzaken tot schadeclaims bij verkeersongevallen en koopovereenkomsten die niet nagekomen worden; het kan handig zijn om terug te kunnen vallen op deskundige rechtshulp. Let wel goed op beperkende voorwaarden.
  • huis, inboedel en goederentransport: het verzekeren van zowel de woning als de inboedel in het buitenland, maar ook het verzekeren van de achterblijvende woning in Nederland, als het goederentransport bij emigratie of terugkeer naar Nederland. Factoren als woonland, periode van leegstand of verhuur, soort woning en soort inboedel zijn van invloed op dekking en premie.
  • ongevallenverzekering: eenmalige uitkering bij een ongeval, waarbij de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de mate van invaliditeit
  • reisverzekering: korte of lange vakanties die je in je nieuwe woonland maakt, periodieke reizen naar Nederland, reizen naar andere landen, zakentrips: dekking van ziektekosten, bagage e.a. kosten
  • levensverzekering: je ontvangt een uitkering als je als verzekerde op een bepaalde, afgesproken, einddatum leeft ( 'uitkering bij leven') of overlijdensrisicoverzekering: uitkering als je als verzekerde overlijdt vóór een afgesproken einddatum ( 'uitkering bij overlijden')
  • uitvaartverzekering: denk ook aan eventuele aanvullende kosten voor vervoer naar Nederland of juist een uitvaart in je nieuwe woonland
  • auto/fiets/motorverzekering: check de regelgeving van je verzekering bij het meenemen van vervoermiddelen naar je nieuwe woonland en/of sluit in je nieuwe woonland tijdig een verzekering af voor gebruik van het vervoermiddel

  In enkele gevallen zal je een in Nederland al bestaande polis over kunnen zetten naar je nieuwe woonland; in de meeste gevallen breng je deze rubrieken onder in een nieuwe expat of emigratieverzekering en/of sluit je in je nieuwe woonland deze verzekeringen af.

  Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?

  Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering?

  Welke factoren kunnen van belang zijn bij het maken van een goede keuze voor een internationale ziektekostenverzekering

  Wat een goede keuze is, is maatwerk en hangt af van verschillende factoren, onder meer:

  • leeftijd
  • nationaliteit
  • gezondheid
  • wensen qua dekking
  • reden van verblijf in het buitenland (pensioen, werk, reizen, etc)
  • medische zorg in je woonland
  • verwachte verblijfsduur
  • budget
  • verplichte regelingen
  Hoe werkt aangifte van je pasgeboren kind in het buitenland en wat is de regelgeving rondom nationaliteit?

  Hoe werkt aangifte van je pasgeboren kind in het buitenland en wat is de regelgeving rondom nationaliteit?

  • kinderen van een Nederlandse moeder of vader, waar die dan ook ter wereld worden geboren, krijgen automatisch de Nederlandse nationaliteit.
  • word je kind in het buitenland geboren, dan geef je dat ook in het buitenland aan. Raadzaam is om het daarnaast ook in te schrijven in het Nederlandse geboorteregister (Den Haag). Daarvoor dient de geboorteakte door de autoriteiten in het betreffende land én door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoording te worden gelegaliseerd. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat een kind stateloos wordt, in het (extreme) geval dat een geboorteregister in het buitenland verdwijnt of wordt vernietigd.
  • ben je als Nederlandse vrouw getrouwd met een niet-Nederlandse man en je kind wordt in het land van de man geboren, dan krijgt het kind niet alleen de Nederlandse nationaliteit maar ook de nationaliteit van de man. In veel landen erkennen de autoriteiten de Nederlandse nationaliteit van het kind dan niet.

  In sommige gevallen krijgt een kind bij geboorte een dubbele nationaliteit:

  • sommige landen hebben de regel dat een kind (ook) de nationaliteit krijgt van het land waar het wordt geboren (grondgebiedbeginsel). Ook als het om 1 of 2 ouders uit het buitenland gaan. Een kind kan dan 2 of 3 nationaliteiten hebben;
  • sommige landen hebben de regel dat een kind bij de geboorte de nationaliteit van beide ouders krijgt, als de ouders een verschillende nationaliteit hebben. In dat geval heeft het kind 2 nationaliteiten;
  • sommige kinderen van buitenlandse ouders worden van rechtswege Nederlander: als de ouders zelf in Nederland zijn geboren én hun ouders tijdens de geboorte van het kind in Nederland gevestigd waren. Ook zij hebben dus 2 nationaliteiten.
  • deze dubbele nationaliteit is niet oneindig meer, de Nederlandse overheid streeft ernaar om dubbele nationaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Lees ook de Keuzekit Visa & Documenten.
  Waar let je qua regelgeving op als je als Nederlander gaat scheiden in het buitenland?

  Waar let je qua regelgeving op als je als Nederlander gaat scheiden in het buitenland?

  • als je in het buitenland getrouwd bent en het huwelijk is in Nederland ingeschreven bij de burgerlijke stand van je (Nederlandse) woonplaats, geldt je huwelijk als Nederlands huwelijk. Je ontbind je huwelijk dan met een Nederlandse echtscheiding. Of een in Nederland gesloten huwelijk in een ander land kan worden ontbonden, hangt af van de regels van het betrokken land. Voor juridisch advies en rechtsbijstand kan je contact opnemen met een advocaat in het betrokken land.
  • echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is de relatief meest eenvoudige procedure als je als Nederlanders woonachtig in het buitenland wilt scheiden. Voor echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek hoef je, in samenwerking met een internationaal georiënteerde familierechtspecialist, niet naar Nederland te komen. De bespreking van het model-scheidingsconvenant en (als jullie minderjarige kinderen hebben) en het ouderschapsplan kan samen met het kantoor via een gezamenlijke video-meeting of per e-mail plaatsvinden.
  • om vanuit het buitenland op gemeenschappelijk verzoek te kunnen scheiden moet je allebei de Nederlandse nationaliteit hebben, de Nederlandse taal beheersen, bereid zijn je identiteit te laten verifiëren (door de Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat, dan wel door een plaatselijke advocaat of notaris) en samen uit eventuele twistpunten zijn (boedelverdeling, toewijzing echtelijke woning, eventuele alimentatie). Voldoe je niet aan een van deze voorwaarden, dan is een gemeenschappelijke afwikkeling van de echtscheiding meestal niet mogelijk. In dat geval kan je vanuit Nederland worden bijgestaan in een eenzijdige echtscheidingsprocedure.
  • bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek vanuit het buitenland is, na ontvangst van een stappenplan, globaal het volgende inbegrepen: digitaal opstellen van een model-convenant (waarin je samen de gezamenlijke afspraken vastlegt), digitaal opstellen van model-ouderschapsplan (bij kinderen), verzamelen van de benodigde stukken, bespreking van het concept-convenant via een video-meeting of per e-mail, griffierecht, verzoekschrift-procedure bij de Rechtbank, akte van berusting, inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente.
   • indien je beiden de Nederlandse nationaliteit hebt, is van allebei een verklaring van Nederlanderschap nodig. Deze vraag je aan bij de Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat in het land van verblijf. Indien één beiden niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan is van die persoon een document nodig van een autoriteit in het land van verblijf (bijvoorbeeld een gemeentelijk uittreksel) waarin de nationaliteit wordt aangegeven.
   • daarnaast is een afschrift van de huwelijksakte nodig, verkrijgbaar bij het gemeentehuis van de plaats waar je gehuwd bent.
   • hebben jullie minderjarige kinderen (<18 jaar), dan is van ieder kind een geboorteakte nodig, verkrijgbaar bij de gemeente van de geboorteplaats van je kind(eren). Is een kind in het buitenland geboren dan kun je daar een afschrift geboorteakte opvragen.
   • ook zijn twee getekende en gelegaliseerde kantoorverklaringen nodig, bedoeld voor het kantoor dat de scheiding regelt om jou als cliënt te identificeren. De kantoorverklaring ontvang je ter invulling per e-mail en laat je ondertekenen bij een ambassade of consulaat in het land van verblijf. Een consulair medewerker zal hierna de handtekeningen legaliseren op het document. Indien de ambassade of het consulaat hier niet aan mee kan werken, dan kan eventueel legalisatie plaatsvinden via een plaatselijke advocaat of notaris. 
   • nadat je alle documenten hebt verzameld stuur je deze in één keer per post aan het kantoor. Op dat moment mogen deze maximaal twee maanden oud zijn, na drie maanden vervalt de geldigheid van de meeste stukken. De procedure bij de Rechtbank duurt daarna een kleine vier weken, het gehele traject kan normaliter binnen zes weken afgewikkeld worden.
   • na ontvangst en controle van alle documenten en betaling wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de Rechtbank. De rechtbank spreekt meestal binnen vier weken de echtscheiding uit en bekrachtigt het eventuele convenant. Na afgifte van de echtscheidingsbeschikking krijgt je die toegezonden met daarbij een akte van berusting. Deze dient je te ondertekenen en per post te retourneren, waarna de echtscheiding in Nederland wordt ingeschreven bij de huwelijksgemeente of de gemeente Den Haag.
  • ga je in het buitenland scheiden en keer je alleen terug naar Nederland? Het innen van alimentatie is extra moeilijk als je betalingsplichtige ex-partner in het buitenland woont. Een uitspraak van een Nederlandse rechtbank is niet zondermeer uitvoerbaar in het buitenland. Zonodig moet hiervoor eerst een gerechtelijke procedure gevoerd worden. Om problemen bij het innen van kinder- en partneralimentatie in het buitenland aan te pakken, zijn internationaal afspraken gemaakt,  onder meer vastgelegd in het Verdrag van New York. Voorwaarde is wel dat de betalingsplichtige in een land woont dat is aangesloten bij het Verdrag van New York.
  • ga je in het buitenland scheiden en staat het visum op naam van je partner (hij of zij is hoofdaanvrager)? Check dan voortijdig wat de gevolgen zijn voor jezelf. In een aantal landen behoudt bij scheiding (alleen) de hoofdaanvrager automatisch het recht op het visum, net als eventuele kinderen. Zeker wanneer je als partner een tijdelijk visum had, moet je bij scheiding opnieuw een visum gaan aanvragen op basis van je eigen kwaliteiten.
  • een 'resident' visum wordt veelal toegekend op basis van het feit dat jij en je partner een stabiele relatie hebben (ook om fraude met tijdelijke voor het visum gearrangeerde relaties te voorkomen). Ga je scheiden, dan kan het zijn dat er om aanvullende details over het hoe, wat, waar en waarom wordt gevraagd.

  Scheiden & de kinderen

  • een kind vanaf 12 jaar mag zelf aangeven bij welke ouder het wil wonen; de rechter neemt dat verzoek mee in zijn uiteindelijke beslissing
  • bij een scheiding mogen geëmigreerde partners niet zomaar vertrekken met een of meerdere kinderen naar Nederland; de ouder met het (mede) gezagsrecht moet toestemming geven of een rechter moet vervangende toestemming verlenen
  • altijd, maar zeker in het geval van trouwen in het buitenland of met een buitenlandse partner, is het vooraf vastleggen van afspraken rondom voogdijschap raadzaam
  Hoe werkt stemmen in het buitenland?

  Hoe werkt stemmen in het buitenland?

  • als iedere Nederlander, wonend in het buitenland, zou gaan stemmen levert dat een flink aantal zetels op in de Tweede Kamer. Eerder becijferde men al eens dat dit aantal "stemmers vanuit het buitenland" dan zo'n 8 kamerzetels op zou kunnen leveren.
  • stemmen is een recht binnen de Nederlandse en Europese democratie en het kan je dus ook wat opleveren als je wilt dat de politiek rekening houdt met belangen en wensen van alle buiten Nederland wonende Nederlanders; denk naast de algemene politieke koers ook aan bv. procedures gericht op Nederlanders die wonen buiten Nederland, aan regels rondom dubbele nationaliteit en Nederlanderschap, aan beleid rondom re-migratie en/of het mee kunnen nemen van je internationale partner, aan vereenvoudiging van stemprocedures in het buitenland, aan het openen of sluiten van consulaten en ambassades of aan regels omtrent het behoud of juist af kunnen zien van het Nederlandse zorgstelsel.
  • ook als je in het buitenland woont maar niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heb je stemrecht, voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
  • wil je stemmen, dan moet je je wel eerst (per verkiezing) registreren als kiezer
   • alle kiezers buiten Nederland vallen automatisch binnen de kieskring van Den Haag
   • registreren kan vanaf enkele maanden tot uiterlijk enkele weken voor de verkiezing.
   • je registreert je via de website van de gemeente Den Haag ("Kiezen buiten Nederland: registratie verkiezingen").
   • vooraf aanmelden kan ook, je ontvangt dan automatisch, circa 6 maanden voor de verkiezingsdag, een officieel registratieverzoek. Tijdig vooraf aanmelden kan lonen, omdat de benodigde documenten van vroege aanmelders vaak ook eerder worden verstuurd
  • stemmen als Nederlander die in het buitenland woont kan op de volgende manieren (op het registratieformulier kun je aangeven op welke manier je wilt stemmen):
   • per brief: je ontvangt dan per post (of e-mail) een stembiljet en per post aanvullend een stembewijs en een retourenvelop; dat geheel stuur je gezamenlijk terug naar Den Haag en/of een van de ruim 20 ambassades die als stembureau zijn aangewezen
    • diverse stemgerechtigden geven bij verkiezingen aan de benodigde documenten erg laat te ontvangen per reguliere post; er zijn enkele creatieve experimenten van ambassades waarbij deze documenten (per snelle post) naar de ambassade zelf worden gestuurd en je ze daar alsnog tijdig kunt afhalen (op vertoon van een geldig Nederlands ID bewijs)
   • bij volmacht: je machtigt een kiesgerechtigde inwoner van Nederland om voor jou te stemmen. Hij of zij krijgt van jou het ingevulde en ondertekende registratieformulier, ondertekent het ook, en stuurt het op naar de Unit Verkiezingen van de Gemeente Den Haag (let op, er gelden deadlines). Deze kiezer ontvangt daarna een volmachtbewijs. Wijs iemand aan die je goed vertrouwt: een familielid, vriend, vriendin, oud-collega, etc. Volmachtgever en -nemer ondertekenen beiden het registratieformulier
   • persoonlijk: als je op de dag van de verkiezingen toch in Nederland zou zijn. 
   • het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert experimenten uit om in het buitenland te stemmen via internet, maar daar zitten nog vele met name internet-beveiligings-issues aan verbonden
  • stemmen per volmacht heeft de volgende voordelen t.o.v. stemmen per brief:
   • je loopt niet het risico dat de benodigde documenten in een van de postverzendingen kwijtraken, of dat je retourzending te laat aankomt
   • de door jou gevolmachtigde stemt op de dag van de verkiezingen, dat betekent dat je tot die dag de verkiezingscampagnes en debatten kunt volgen (vooral een voordeel als je nog twijfelt over op welke partij of persoon je stemt)
   • heb je je al geregistreerd als stemmer per brief, en wil je iemand alsnog een volmacht geven, dan kan dat door opnieuw een registratieverzoek in te dienen, nu met de gegevens van de volmachtnemer; het briefstembewijs wordt dan ongeldig gemaakt
   • een kiezer in Nederland mag maximaal 2 volmachten uitbrengen, los van zijn/haar eigen stem
  • volg je de Nederlandse politiek vanaf de zijlijn maar wil je je voorafgaand aan de verkiezingen verdiepen in de huidige standpunten van politieke partijen? Gebruik een van de vele online stemwijzers om je kennis up-to-date te brengen en standpunten van partijen op een aantal kernonderwerpen te vergelijken.

  In welke gevallen is het handig een testament op te stellen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?
  Tips & Ervaringen rondom Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  Tips & Ervaringen rondom Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  • Verdragen: Ik ben een paar maanden geleden naar Engeland verhuisd vanwege het werk van mijn man. Ik ontvang, vanwege een auto ongeval, een WAO uitkering. Wij willen nu in Engeland belasting gaan betalen, omdat we denken dat dit voor ons aantrekkelijker kan zijn. Maar ik moet nu eerst via de Belastingdienst Buitenland achterhalen wat er in het verdrag tussen Nederland en Engeland hierover beschreven is; mijn uitkering komt immers 100% uit Nederland. (Engeland)

  Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

  Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

     

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen