Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis

 

Wat is economie?

Wat is economie?

Wat betekent economie?

 • Economie betekent alle productie en ruilhandelactiviteiten die plaatsvinden: al het kopen en verkopen. Omdat middelen schaars zijn, wordt bestudeerd hoe mensen beslissingen maken, hoe mensen met elkaar omgaan en welke krachten en trends de economie beïnvloeden. 

Wat is macro-economie?

 • Macro-economie betreft de economie van een gehele maatschappij, in het bijzonder fenomenen zoals inflatie, werkeloosheid en economische groei.

Wat is micro-economie?

 • Micro-economie betreft hoe een gezin of bedrijf beslissingen maakt en zich gedraagt in specifieke markten.

Wat is fiscale economie?

 • Fiscale economie betreft economie die samenhangt met belastingen.

Wat is Internationale economie?

 • Internationale economie betreft de interacties tussen economische machten in de wereldeconomie

Wat is bedrijfseconomie?

 • Bedrijfseconomie betreft het economisch handelen van productieorganisaties, waarbij arbeid en kapitaal worden ingezet om ondernemingsdoelen na te streven.

 

Wat is micro- en macro-economie, internationale economie. fiscale economie en econometrie?

Wat is micro- en macro-economie, internationale economie. fiscale economie en econometrie?

Wat is micro-economie?

 •  Micro-economie bestudeert het economisch gedrag van individuele economische eenheden zoals producenten en consumenten en de markten die deze eenheden omvatten. Micro-economie probeert het (i.c. economische) gedrag van mensen te verklaren en te voorspellen. Daarnaast gaat het over de verdeling van schaarse goederen. De vraag die hierbij vaak gesteld wordt is hoe kan iemand, met de schaarse middelen die er zijn, zo goed mogelijk in zijn behoefte voorzien.

Wat is macro-economie?

 • Economische principes worden ontwikkeld op twee niveaus: micro- en macro-niveau. Micro-economie houdt zich bezig met keuzes die individuele consumenten, gezinnen en bedrijven maken. Macro-economie houdt zich bezig met het grote plaatje van de economie: de overheid, de huishoudens en de bedrijvensector. 
 • Macro-economie bestudeert de werking van de economie als geheel, en nationale economie in het bijzonder, teneinde economische gebeurtenissen te verklaren en economische politiek te verbeteren. Zo worden binnen de macro-economie bijvoorbeeld verbanden bestudeerd tussen de totale consumptie, de totale productie, de totale werkloosheid en het nationaal inkomen.
 • Bron en verder verdiepen: Macroeconomics (Mankiw).

Wat is internationale economie?

 • De internationale financiële markten spelen een steeds grotere rol in de wereld. Monetaire en macro-economische verhoudingen tussen landen bepalen voor een belangrijk deel de internationale financiële ontwikkelingen.
 • Bron en verder verdiepen: International Finance (Eun, Resnick & Sabherwal)

Wat is econometrie?

 • Econometrie is de toepassing van statistische methoden op economische data.

Wat is fiscale economie?

 • De fiscale economie is de tak van economie die zich bezighoudt met belastingen en alles wat daarmee samenhangt.
 • Het begrip fiscale economie kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Vanuit de ondernemer bekeken is de fiscus een kostenpost die een sterke invloed heeft op de beslissingen van de ondernemer. 
Wat is het verschil tussen micro-economie en macro-economie, en waarom bestaat micro-economie?

Wat is het verschil tussen micro-economie en macro-economie, en waarom bestaat micro-economie?


Wat is het verschil tussen micro- en macro-economie?

 • Definitie: Micro-economie bestudeert het economisch gedrag van individuele economische eenheden zoals producenten en consumenten en de markten die deze eenheden omvatten.
 • Definitie: Macro-economie bestudeert het economisch gedrag van samengestelde economische eenheden (meestal landen of nog grotere eenheden) en werkt met samengestelde economische variabelen zoals economische groei, interest en werkloosheid.
 • Uit deze definities blijkt dat micro en macro economie elkaar aanvullen: de grotere eenheden zijn opgebouwd uit de kleinere en het gedrag van de kleinere eenheden wordt mede bepaald door grotere eenheden. Denk hierbij aan de invloed die vakbonden, werkgeversorganisaties, consumentenbonden en nationale staten hebben op individuele consumenten of fabrikanten.
 • Micro-economie probeert het (i.c. economische) gedrag van mensen te verklaren en te voorspellen. Daarnaast gaat het over de verdeling van schaarse goederen. De vraag die hierbij vaak gesteld wordt is hoe kan iemand, met de schaarse middelen die er zijn, zo goed mogelijk in zijn behoefte voorzien. Om te komen tot meer dan een beschrijving van unieke gebeurtenissen, worden daarbij vooral theorieën gebruikt. Een theorie is een systeem van regels en veronderstellingen om gebeurtenissen in de praktijk te verklaren. Aangezien zich steeds nieuwe situaties voordoen, zal men de theorieën blijven verbeteren. Micro-economische theorieën nemen vaak de vorm aan van modellen.
 • Definitie: Een model is een mathematische weergave van een element uit de praktijk, met behulp van een theorie geconstrueerd, zodat relevante aspecten gekwantificeerd kunnen worden.
 • Let wel, een model geeft enkel bepaalde aspecten van de praktijk weer, het is dus een abstractie. Een model kan alleen iets voorspellen indien de voorwaarde wordt aangenomen, dat alle niet in het model weergegeven aspecten geen invloed of altijd dezelfde invloed hebben op de uitkomst (de zgn. ceteris paribus-clausule).
 • Daarnaast wordt er in de micro economie gekeken naar een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hier komen de begrippen positieve en normatieve aspecten aan de orde
 • Definitie: Positieve aspecten van wetenschap beschrijven hoe elementen in de praktijk samenhangen.
 • Definitie: Normatieve aspecten van wetenschap beschrijven welke samenhangen van elementen in de praktijk wenselijk zijn.
 • Over de wenselijkheid van bepaalde situaties in de werkelijkheid (geen inflatie, 100% werkgelegenheid, de dictatuur van het proletariaat, optimalisatie van de winst van mijn bedrijf, een zo hoog mogelijk rendement op mijn investering) kan de micro-economie geen uitspraken doen. Wel kan, door het verduidelijken van bepaalde samenhangen, het maken van keuzes worden vereenvoudigd.

Welke groepen zijn te onderscheiden in de micro-economische theorie en praktijk?

 • De individuele economische factoren die de micro-economie bestudeerd vallen in twee groepen uiteen: aanbieders en afnemers. In de praktijk vervult iedereen in de loop der tijd beide rollen, maar voor de theorie wordt enkel het moment van aanbieden en het moment van afnemen beschouwd.
 • Definitie: Een markt is een samentrekking van aanbieders en afnemers, die door hun interacties en mogelijke interacties de prijs van een product bepaalt.
 • Definitie: Een industrie omvat alle aanbieders van eenzelfde product.
 • Definitie: Een markt met volkomen concurrentie is er een met vele aanbieders en afnemers van gelijkwaardige producten. Hierbij hebben individuele aanbieders of afnemers geen enkele invloed op de prijs.
 • Definitie: Arbitrage is het kopen van een product tegen een lage prijs en dit goed doorverkopen voor een hogere prijs op een andere locatie.
 • De prijs die in een markt met volkomen concurrentie ontstaat, noemen we de marktprijs. De marktprijs fluctueert hevig, doordat bedrijven met elkaar concurreren. Op markten met minder concurrentie kunnen gelijkwaardige producten tegen verschillende prijzen worden aangeboden. De marktprijs van een product is dan de gemiddelde prijs. Wanneer bepaalde goederen op de ene locatie duurder zijn dan op de andere locatie kan er arbitrage optreden. Deze arbitrage zal doorgaan, tot het moment dat er geen significant verschil in prijs meer is tussen de twee locaties.
 • Definitie: Een markt zonder concurrentie is een markt waarin één aanbieder de prijs bepaald. Er is hier sprake van een monopolistische markt. (Bijvoorbeeld de diamantenmarkt).
 • Definitie: Een kartel is een groep aanbieders van gelijkwaardige producten die een onderlinge prijs- of leveringsafspraak hebben gemaakt. (Bijvoorbeeld de OPEC, een kartel van olieproducerende landen).
 • De marktgrootte geeft aan welke aanbieders en afnemers tot een bepaalde markt gerekend worden, zowel geografisch als ook per productcategorie.
 • De markt voor onroerend goed is bijvoorbeeld sterk geografisch bepaald: Een vierkante meter kantoorruimte in het WTC in Amsterdam wordt op een andere markt verhandeld dan een vierkante meter kantoorruimte in Zwolle of Roermond.
 • Andere producten zoals aardolie kennen een wereldmarkt: hun prijs is overal op de wereld ongeveer gelijk (omdat het anders winstgevend zou worden het product van de ene naar de andere markt te brengen).
 • Het bepalen van de marktgrootte is vaak erg belangrijk om precieze concurrentieverhoudingen te begrijpen en om beslissingen te nemen met betrekking tot het beleid van een bedrijf.

Wat zijn reële en nominale prijzen?

 • Bij het vergelijken van de prijs van een bepaald goed op verschillende tijdstippen, moeten prijzen gemeten worden aan het algemene prijsniveau op die tijdstippen om zo reële in plaats van nominale prijzen te krijgen.
 • Definitie: Reële prijzen zijn prijzen aangepast aan inflatie
 • Definitie: Nominale prijzen zijn absolute prijzen, niet aangepast aan inflatie
 • Om de inflatie te bepalen gebruiken we prijsindexcijfers:
 • Definitie: De consumenten prijs index (CPI) meet het gezamenlijk prijsniveau van consumentengoederen
 • Definitie: De producenten prijs index (PPI) meet het gezamenlijk prijsniveau van grondstoffen, halffabricaten en productiefactoren

Bronnen

 

Wat is internationale economie en waarom bestaat het?

Wat is internationale economie en waarom bestaat het?

Wat zijn de kernvragen van internationale economie?

 • Internationale economie is de studie van interacties in de wereldeconomie. Kernvragen die aan de orde zijn bij internationale economie zijn:
  • Hoe worden internationale bedrijven beïnvloed door de wereldeconomie?
  • Wat is het effect van hun investerings- en marktstrategieën op de kapitaalmarkt en de structuur van de wereldeconomie?
  • Welke effecten heeft economische globalisering op de prijs van producten, productiehoeveelheden, investeringen in R&D, reclame budget, enzovoorts?

Waarom is internationale economie relevant?

 • Als internationaal econoom werk je vooral aan vraagstukken over de voortschrijdende internationalisering van de economie. Je gaat bijvoorbeeld werken op de beleidsafdeling van een internationaal opererend bedrijf, of de Wereldbank. Je kunt ook in aanmerking komen voor een PhD positie en een carrière maken in de wetenschappelijke wereld.
 • Kennis van internationale economie is essentieel wanneer je werkzaam bent in de internationale handel, de financiële wereld, bij de overheid of supranationale organisaties.
Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

 • Bij bedrijfs- en organisatiestudies wordt vanuit verschillende vakgebieden gekeken hoe een organisatie handelt, welke oorzaken er aan ten grondslag liggen en hoe de organisatie effectief aangestuurd kan worden.
 • Het vakgebied omvat twee aspecten:
 1. Het descriptieve aspect: een analyse van de handelswijze, inclusief oorzaak/gevolg relaties.
 2. Het prescriptieve aspect: een aanbeveling van bedrijfsstructuur en manier van handelen.
 • Organisatiekunde is pragmatisch, d.w.z. theoretisch onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht en toepasbaar. Men kan spreken over een interdisciplinaire benadering, omdat vanuit verschillende vakgebieden een nieuwe benadering tot stand wordt gebracht (in tegenstelling tot een multidisciplinaire benadering).
 • Organisatiekunde streeft overzicht over de hele organisatie na en staat haaks op specialisme. Door de groeiende invloed van diverse macro-economische factoren op bedrijven is namelijk de behoefte ontstaan voor overzicht en visie over het geheel. Het vak Bedrijfskunde komt overeen met Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie, Organisatie en Management of Management.
 • Wiki definitie: "Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen"
Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Macro-economie?

Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Macro-economie?

Analyseren

 • In de macro-economie ben je bezig om de economische groei op de korte en lange termijn te analyseren aan de hand van de theorie van de bepaling van productie, werkloosheid, inflatie, rentevoeten, wisselkoersen, en andere variabelen; 
 • Je leert hulpmiddelen van economische analyse te beheersen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modellen voor de korte-, middellange- en lange termijn;
 • Meer weten? Lees meer over analyseren.

Omgevingsbewustzijn

 • Als macro-econoom volg je sociaal-economische ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van je vakgebied. 
 • Je leert hiermee welke factoren de welvaart in een volkshuishouding als geheel bepalen;
 • Meer weten? Lees meer over omgevingsbewustzijn.

Oordeel vormen

 • In de macro-economie gebruik je macro-economische modellen en hun voorspellingen om te helpen bij de ontwikkeling en evaluatie van economisch beleid en business strategie.
 • Zo leer je zelfstandig een mening vormen die je kunt onderbouwen.
 • Meer weten? Lees meer over oordeel vormen.

Visie hebben

 • Je plaatst jouw visie op de economie in een ruimere context en in een langetermijn-perspectief van je eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel). Je schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, je onderkent trends en kunt deze tevens naar strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(onderdeel) vertalen.
 • Door je werk als macro-econoom ontwikkel je een toekomstbeeld en kun je deze ook uitdragen. Je leert afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen te onderkennen.
 • Meer weten? Lees meer over visie hebben.

Meer info

Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Micro-economie?

Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Micro-economie?

Analyseren

 • In de micro-economie ben je continu bezig om concepten en inzichten van de micro-economie toe te passen op concrete keuzesituaties voor consumenten en producenten;
 • Daarmee oefen je te analyseren en leer je problemen te signaleren, verbanden tussen gegevens te zien, gegronde conclusies te kunnen trekken en consequenties te kunnen inschatten.
 • Meer weten? Lees meer over analyseren.

Omgevingsbewustzijn

 • Als micro-econoom volg je sociaal-economische ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van je vakgebied. 
 • Je leert hiermee te bepalen hoe de keuzes van consumenten en producenten afhankelijk zijn van de context, bijvoorbeeld de mededingingssituatie op de markt of overheidsbeleid;
 • Meer weten? Lees meer over omgevingsbewustzijn

Oordeel vormen

 • In de micro-economie kom je op basis van beschikbare informatie tot realistische, onderbouwde en bruikbare conclusies over mogelijke alternatieve handelwijzen, zoals het beoordelen van de effectiviteit van (overheids)maatregelen om de werking van markten te bevorderen.
 • Zo leer je zelfstandig een mening vormen die je kunt onderbouwen.
 • Meer weten? Lees meer over oordeel vormen.

Visie hebben

 • Je plaatst jouw visie op de economie in een ruimere context en in een langetermijn-perspectief van je eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel). Je schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, je onderkent trends en kunt deze tevens naar strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(onderdeel) vertalen.
 • Door je werk als micro-econoom ontwikkel je een toekomstbeeld en kun je deze ook uitdragen. Je leert afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen te onderkennen.
 • Meer weten? Lees meer over visie hebben.

Meer info

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij een klantenservice of in de sales?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij een klantenservice of in de sales?

Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij een klantenservice of in de sales. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

 

Argentinië

 • Geniet van het bruisende leven dat Buenos Aires je te bieden heeft terwijl je overdag werkzaam bent als technische helpdesk-medewerk(st)er binnen een meertalig bedrijf. (b)

Australië

 • Ga aan de slag als reisagent en assisteer klanten bij alle zaken waar zij tegenaan lopen voor en tijdens hun reis. (b)

Bulgarije

 • Verschillende callcenters, o.a. in Sofia en Veliko Turnovo zoeken regelmatig callcenter medewerkers die Nederlands spreken. (b)

Canada

 • Ga werken als reisagent en bezorg klanten een relaxte vakantie. (b)

Curaçao

 • Ben je commercieel én dienstverlenend ingesteld? Ga dan aan de slag in de customerservice bij een internationale speler op het gebied van toerisme. (b)

Filipijnen

 • Ben jij klantvriendelijk en heb je goede communicatieve vaardigheden? Ga aan de slag als callcentermedewerker binnen een internationaal team. (b)

Griekenland

 • Work at the frontdesk of a diving school on Crete. Welcome guests, advise customers on the available activities and answer their questions. (b)

Marokko

 • Nederlandstalige medewerkers gezocht voor een klantenservice in Rabat en Casablanca. (b)

Nederland

 • Native speaker of German, French or Danish and looking for a job in the Netherlands? This international company with several locations in the Netherlands is looking for international callcenter agents. (b)

Nieuw-Zeeland

 • Ga aan de slag bij een hostel in Auckland en help bij alle receptie gerelateerde werkzaamheden, zoals reserveringen maken en klanten te woord staan. (s)
 • Vind fulltime werk in Nieuw-Zeeland als klantenservice medewerker. Er zijn mogelijkheden bij verschillende bedrijven in Auckland, Waikato en Wellington. (b)

Portugal

 • Ondersteun de klantenservice van verschillende organisaties in Lissabon. (b)

Spanje

 • Wil jij het verschil maken tussen een rampvakantie en een die vlekkeloos verloopt? Ga dan nu aan de slag bij een alarmcentrale in Barcelona en help mensen op weg bij pech, ziekte of ongeval. (b)

Turkije

 • Ga werken in een callcenter in bijvoorbeeld Antalya of Istanbul waar aan afwisselende projecten wordt gewerkt. (b)
 • Scherp je verkoop- en klantenservicevaardigheden aan in een flexibele helpdesk- of sales job. (b)

Zuid-Afrika

 • Toe aan een nieuwe internationale stap in jouw carrière? In Zuid-Afrika kun je na een training aan de slag als Customer Service Centre Agent. Er zijn mogelijkheden voor een langere periode op niveau conform Nederlands salaris. (b) 
 • Nederlands sprekende Help Desk Agent in Johannesburg gezocht. (b)
 • Spreek jij meerdere talen? Ga dan aan de slag als klantenservice-medewerker voor het maken van internationale vluchtreserveringen. (b)

Verenigde Staten

 • Ga werken in een internationaal team als callcentermedewerker. (b)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

 

Albanië

 • Assisteer kinderen en jongeren op een creatieve manier met huiswerk en activiteiten bij een gemeenschapscentrum. (v)

Bolivia

 • Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst als therapie met een stichting die werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (b)

Bonaire

 • Draag bij aan het behoud van de cultuur en geschiedenis van Bonaire door in een cultuurhistorisch museum op het eiland aan de slag te gaan. Je kan onder andere tours, culturele evenementen en uitwisselingsprojecten organiseren. (v)
 • Ga als stagiair dans of acrobatiek aan de slag met jongeren die op het eiland gaan performen tijdens festivals. (s)

Canada

 • Ga als vrijwilliger aan de slag op een school in de Canadese indianengemeenschap in de provincie Ontario. Geef les op het gebied van muziek en drama en help bij een theateropvoering. (v)

Chili

 • Doe ervaring op als media stagiair(e) bij een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de armste buurten van Santiago. (s)

China

 • Loop stage bij een organisatie die mensen op zoveel mogelijk manieren kennis wil laten maken met Beijing. Van fietstochten door de hutongs, tot taalcursussen Chinees, en kookworkshops. (s)
 • Wil jij echt iets betekenen voor de Tibetaanse bevolking? Werk dan mee bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
 • Ga aan de slag in een tehuis voor kinderen van gedetineerden. Terwijl hun ouders in de gevangenis zitten worden deze kinderen hier opgevangen. Je kan Engelse les geven, samen met de kinderen sporten en donateurs rondleiden. (v)

Costa Rica

 • Oefen je Spaans door vrijwilligerswerk te gaan doen bij een liefdadigheidsinstelling. (v)

Frankrijk

 • Werk mee in een opvangtehuis voor vluchtelingen. Ondersteun bij onderwijs, help in een vluchtelingencafé of bied ondersteuning bij asielaanvragen en alfabetiseringswerk in de buitenwijken van Parijs. (v)

Gambia

 • Organiseer sportactiviteiten en/of help mee met het bedenken van creatieve activiteiten voor jongeren. (v)
 • Help mee met de dagelijkse activiteiten bij een jongerencentrum in een vissersdorp. (s)

Ghana

 • Zet je met het hele gezin in voor een sociaal of educatief vrijwilligersproject. (v)
 • Fotografeer en film voor een non-profit organisatie de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen van projecten in de bouw en het onderwijs, zodat hun donateurs op de hoogte blijven. (v)

Guatemala

 • Help bij een project dat kinderen met een hazenlip weer op gewicht wil brengen in een lokaal ziekenhuis. (v)
 • Zorg voor internationaal brand-awareness van handgemaakte producten door Maya-vrouwen met deze uitdagende marketing stage bij een fairtrade winkel. (s)
 • Ben je professioneel ontwerper en spreek je Spaans? Ontwerp als vrijwilliger een trendy collectie van sieraden en accessoires met een Latin-touch voor de internationale fairtrade markt. (v)

Indonesië

 • Ga aan de slag in een kinderopvang of begeleid straatkinderen en vluchtelingen binnen een sociaal project. (v)
 • Help bij het verder ontwikkelen van de artistieke vaardigheden van de Papoea's. Het gaat om gedetailleerd houtsnijwerk, kleurige schilderijen en van boombast gemaakte beschilderde doeken. (v)

Israel en de Palestijnse gebieden

 • Werk mee in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Je zult er onder andere eten geven, koffie/thee verzorgen, bedden opmaken, aankleden maar bovenal aandacht geven aan de bewoners. (b)
 • Doe mee met een programma in Jeruzalem dat probeert om Israëliërs en Palestijnen dichter bij elkaar te brengen. (v)

Laos

 • Wil jij kinderen goed leren lezen? Lever je bijdrage aan een leesproject voor Laotiaanse kinderen en geef begeleiding en tools aan docenten. (v)

Malawi

 • Help mee op een kinderspeelplaats en begeleid bij educatief spelen. (v)

Myanmar (Burma)

 • Help de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid door te gaan werken voor een grote ontwikkelingsorganisatie. (b)

Nicaragua

 • Wil je je op een creatieve manier inzetten voor kansarme kinderen in Ticuantepe? Ga dan aan de slag door lessen te geven in dans, circus en kunst en stimuleer zo hun ontwikkeling. (v)

Pakistan

 • Ga werken bij een opvangtehuis voor gehandicapten en minder bedeelden in Karachi. (v)

Peru

 • Draag een steentje bij aan de ontwikkeling van de leefomgeving van de lokale bevolking door aan de slag te gaan bij een liefdadigheidsinstelling. (v)
 • Kom kinderen helpen in lokale scholen, buurthuizen en opvangshuizen. (v)

Roemenië

 • Met diverse projecten kan je hulp bieden aan kinderen uit arme gezinnen, ouderen of daklozen in Boekarest, Sibiu of Cluj-Napoca.

Tanzania

 • Geef lessen Nederlandse Taal en Cultuur op verschillende locaties in Tanzania. (b)
 • Help mee bij een empowerment project voor vrouwen, die hun eigen inkomen genereren door het maken en verkopen van sieraden. (v)
 • Help bij een organisatie op Zanzibar die op een creatieve manier de problemen rondom afval en werkloosheid wil tegengaan. (v)

Zuid-Afrika

 • Lever je bijdrage aan een wereld zonder armoede door te werken voor een ontwikkelingsorganisatie die de lokale bevolking ondersteunt op verschillende gebieden. (b)
 • Kom mee helpen bij een sociaal project waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen. (v)
 • Ondersteun een project in Kaapstad dat zich richt op het onwikkelen van sportprogramma's voor mensen met een handicap. (v)

Verenigde Staten

 • Help bij sociale projecten met maatschappelijk achtergestelde groepen door de hele V.S. (v)

Vietnam

 • Draag jouw steentje bij door het geven van (Engelse) lessen en het doen van spelletjes met de kinderen in een kindertehuis. (v)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

Economie en economische wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

Economie en economische wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Consumer Behavior van Hoyer e.a.

Boeksamenvatting bij Consumer Behavior van Hoyer e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Consumer Behavior van Hoyer e.a.

 • Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Het begrijpen van consumentengedrag
 • Hoofdstuk 2: Motivatie, bekwaamheid en kansen
 • Hoofdstuk 3: Blootstelling, aandacht en perceptie
 • Hoofdstuk 4: Kennis en begrip
 • Hoofdstuk 5: Attitudes gebaseerd op veel inspanning
 • Hoofdstuk 6: Attitudes gebaseerd op weinig inspanning
 • Hoofdstuk 7: Geheugen
 • Hoofdstuk 8: Probleemherkenning en informatie zoeken
 • Hoofdstuk 9: Schatten en beslissen met veel inspanning
 • Hoofdstuk 10: Schatten en beslissen met weinig inspanning
 • Hoofdstuk 11: Processen na de beslissing
 • Hoofdstuk 12: Diversiteit van consumenten
 • Hoofdstuk 13: Sociale klasse en huishouden
 • Hoofdstuk 14: Psychografie: Waarden, persoonlijkheid, levensstijl
 • Hoofdstuk 15: Sociale invloeden
 • Hoofdstuk 16: Gedrag en gevolgen
 • Hoofdstuk 17: Symbolisch consumentengedrag
 • Hoofdstuk 18: Ethiek en verantwoordelijkheid

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis

Boeksamenvatting bij Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis

Samenvattingen en studiehulp bij Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis

 • Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Inleiding economische methodologie
 • 1. Het beeld van de wetenschap
 • 2. Methoden van een positieve economie
 • 3. De ontdekkingslogica van Popper
 • 4. Lakatos en Kuhn
 • 5. De sociologie van wetenschappelijke kennis
 • 6. Postmodernisme, Pluralisme en Retorica
 • 7. Waardeoordelen in de economie

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker of wetenschapper

 

Boeksamenvatting bij Economics van Taylor & Mankiw

Boeksamenvatting bij Economics van Taylor & Mankiw

Samenvattingen en studiehulp bij Economics van Taylor & Mankiw

 • Boeksamenvatting bij Economics van Taylor & Mankiw is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: De tien beginselen van de economie
 • Hoofdstuk 2: denken als een econoom
 • Hoofdstuk 3: de marktwerking van vraag en aanbod
 • Hoofdstuk 4: elasticiteit
 • Hoofdstuk 5: de theorie van consumentenkeuze
 • Hoofdstuk 6: bedrijven in competitieve markten
 • Hoofdstuk 7: consumenten, producenten, en de efficiëntie in de markt
 • Hoofdstuk 8: aanbod, vraag en overheidsbeleid
 • Hoofdstuk 9: het belastingstelsel en de kosten van belastingheffing
 • Hoofdstuk 10: publieke goederen, algemene middelen, en merit goederen
 • Hoofdstuk 11: externaliteiten en marktfalen
 • Hoofdstuk 12: informatie en gedragseconomie
 • Hoofdstuk 13: productiebeslissingen van bedrijven
 • Hoofdstuk 14: marktstructuren 1: monopolie
 • Hoofdstuk 15: marktstructuren 2: monopolistische concurrentie
 • Hoofdstuk 16: marktstructuren 3: oligopolie
 • Hoofdstuk 17: de arbeidsmarkt
 • Hoofdstuk 18: inkomensongelijkheid en armoede
 • Hoofdstuk 19: de onderlinge afhankelijkheid en de voordelen die ontstaan door handel
 • Hoofdstuk 20: het meten van het inkomen van een natie
 • Hoofdstuk 21: het meten van de kosten van het levensonderhoud
 • Hoofdstuk 22: groei en productie
 • Hoofdstuk 23: werkeloosheid
 • Hoofdstuk 24: besparingen, investeringen en het financiële systeem
 • Hoofdstuk 25: de basiselementen van finance
 • Hoofdstuk 26: het monetair systeem
 • Hoofdstuk 27: geldgroei en inflatie
 • Hoofdstuk 28: de macro-economie van een open economie: de basisconcepten
 • Hoofdstuk 29: een macro-economische theorie van de open economie
 • Hoofdstuk 30: de business-cyclus
 • Hoofdstuk 31: keynesiaanse economie en het IS-LM model
 • Hoofdstuk 32: geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod
 • Hoofdstuk 33: de invloed van monetair en fiscaal beleid op de geaggregeerde vraag
 • Hoofdstuk 34: de korte termijn afweging tussen inflatie en werkeloosheid
 • Hoofdstuk 35: aanbodkant-beleidsvoering
 • Hoofdstuk 36: gemeenschappelijke muntzones en de Europese Monetaire Unie
 • Hoofdstuk 37: de financiële crisis en de soevereine schuld

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Samenvattingen en studiehulp bij Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue is gedeeld op JoHo WorldSupporter is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Economie is keuzes maken in schaarste
 • Hoofdstuk 2: De markt en de circular flow
 • Hoofdstuk 3: Vraag en aanbod resulteert in een marktevenwicht
 • Hoofdstuk 4: Elasticiteit van vraag en aanbod
 • Hoofdstuk 5: Falen van de markt: publieke goederen en externe invloeden.
 • Hoofdstuk 6: Bedrijven en hun kosten
 • Hoofdstuk 7: volledig vrije mededinging
 • Hoofdstuk 8: Monopolie
 • Hoofdstuk 9: monopolistische concurrentie en oligopolie
 • Hoofdstuk 10: BNP en economische groei
 • Hoofdstuk 11: business cycles, werkloosheid en inflatie
 • Hoofdstuk 12: geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod
 • Hoofdstuk 13: Fiscaal beleid, tekorten en leningen.
 • Hoofdstuk 14: Geld, banken en financiële instituties
 • Hoofdstuk 15: Rentevoeten en monetair beleid
 • Hoofdstuk 16: Internationale handel en wisselkoersen

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Meer lezen

Bedrijfseconomie en Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo

 • Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter A – Introduction
 • Chapter B – Financial Statement Analysis
 • Chapter C – Time value of money: An introduction
 • Chapter D – Valuing cash flow streams
 • Chapter E – Interest Rates
 • Chapter F – Bonds
 • Chapter G – Investment decision Rules
 • Chapter H – Capital Budgeting
 • Chapter I – Stock valuation
 • Chapter J – Risk and Return
 • Chapter K – Equity Risk Premium
 • Chapter L – The Cost of Capital

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

 • Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1 Doel en bestuur van de onderneming
 • Hoofdstuk 2 Financiële markten en instituties
 • Hoofdstuk 8 Netto contante waarde en andere investeringscriteria
 • Hoofdstuk 9 Verdisconteerde kasstroom-analyse voor het maken van investeringsbeslissingen
 • Hoofdstuk 10 Project Analyse
 • Hoofdstuk 11 Risico, rendement en de ‘opportunity cost of capital’
 • Hoofdstuk 12 Risico, rendement en kapitaal budgettering
 • Hoofdstuk 13 WACC en bedrijfswaardering
 • Hoofdstuk 14 Introductie in Corporate Financing
 • Hoofdstuk 15 Eigen vermogen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Financieel Managemen en Financiele Administratie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

 • Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1. Introduction to Corporate Finance
 • Chapter 2. Corporate Governance
 • Chapter 3. Financial Statement Analysis and Long-Term Planning
 • Chapter 4. Discounted Cash Flow Valuation
 • Chapter 6. Net present Value and Other Investment Rules
 • Chapter 7. Making Capital Investment Decisions
 • Chapter 8. Risk Analysis, Real Options, and Capital Budgeting
 • Chapter 9. Risk and Return: Lessons from Market History
 • Chapter 10. Risk and Return: The Capital Asset Pricing Model
 • Chapter 12. Risk, Cost of Capital, and Capital Budgeting
 • Chapter 13. Corporate Financing Decisions and Efficient Capital Markets

Naar de samenvatting

Meer lezen

Financieel Managemen en Financiele Administratie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken van Hazeu

Boeksamenvatting bij Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken van Hazeu

Samenvattingen en studiehulp bij Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken van Hazeu

 • Boeksamenvatting bij Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken van Hazeu is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Keuzewijzer voor samenvattingen van Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken - Hazeu - 2e druk
 • Inleiding tot Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken - Chapter 1
 • Wat zijn neoklassieke en institutionele economieën? - Chapter 2
 • Wat is het transactiekostenconcept? - Chapter 3
 • Wat is de nieuwe institutionele economie? - Chapter 4
 • Welke toepassingen zijn er op macroniveau en in de publieke sector? - Chapter 5
 • Conclusie van Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken - Chapter 6

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie & Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Samenvattingen en studiehulp bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Economic globalisation – what, how and when? - Chapter 1
 • What is the importance of correct data? - Chapter 2
 • What are International trade-drivers and constraints? - Chapter 3
 • What are some other insights on international trade? - Chapter 4
 • What constitutes trade impediments? - Chapter 5
 • How to deal with distance in international trade? - Chapter 6
 • What is international management? - Chapter 7
 • What are exchange rates? - Chapter 8
 • What are currency Crises? - Chapter 9
 • What are the benefits of capital mobility? - Chapter 10
 • What are financial crises? - Chapter 11
 • How did the European financial crisis impact the global economy and how can tax systems stimulate financial stability? - Chapter 12
 • Can globalization lead to growth? - Chapter 13
 • Does globalization equal inequality? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Meer lezen

International Business en Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel

Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel

Samenvattingen en studiehulp bij International Economics van Pugel

Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Deel A: Introductie
 • Deel B: Een overzicht van de wereldhandel
 • Deel C: Arbeidsproductiviteit en comparatief voordeel: Het model van Ricardo
 • Deel D: Grondstoffen, comparatief voordeel en inkomensverdeling
 • Deel E: Het Standaard Handels Model
 • Deel F: Schaaleconomieën, imperfecte concurrentie en internationale handel
 • Deel G: Internationale factormobiliteit
 • Deel H: Instrumenten van handelspolitiek
 • Deel I: De politieke economie van handelsregulering
 • Deel J: Handelsbeleid in ontwikkelingslanden
 • Deel K: Controversen over handelsbeleid
 • Deel L: De Nationale Rekening en de betalingsbalans

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel

Meer lezen

International Business en Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al.

Boeksamenvatting bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al

Boeksamenvatting bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1: The world economy
 • Chapter 2: Macroeconomics in general
 • Chapter 3: The goods market
 • Chapter 4: The financial market / money market
 • Chapter 5: The IS-LM relation
 • Chapter 6: The IS-LM model
 • Chapter 7: Output, interest rate & exchange rate
 • Chapter 8: The labour market
 • Chapter 9: The AS-AD model
 • Chapter 10: The natural rate of unemployment and the Philips curve
 • Chapter 11: Inflation and money growth
 • Chapter 12: Exchange rate regimes
 • Chapter 13: Growth in the economy
 • Chapter 14: Capital and output
 • Chapter 15: Technological progress
 • Chapter 16: Financial markets and expectations
 • Chapter 17: Expectations, consumption and investment
 • Chapter 18: Expectations, output and policy
 • Chapter 19: The euro at fourteen
 • Chapter 20: The crisis
 • Chapter 21: High debt
 • Chapter 22: Policy and policy makers
 • Chapter 23: Monetary and fiscal policy rules and constraints

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al.

Meer lezen

International Business en Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Macroeconomics van Mankiw

Boeksamenvatting bij Macroeconomics van Mankiw

Samenvattingen en studiehulp bij Macroeconomics van Mankiw

 • Boeksamenvatting bij Macroeconomics van Mankiw is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Macro-economie - chapter 1
 • Macro-economische termen - chapter 2
 • Het Nationaal Inkomen - chapter 3
 • Het Monetaire Systeem - chapter 4
 • Inflatie - chapter 5
 • Open economie - chapter 6
 • Werkloosheid - chapter 7
 • Economische groei I: Accumulatie van kapitaal en bevolkingsgroei - chapter 8
 • Economische groei 2: Technologie, Empirie en beleid - chapter 9
 • Introductie op economische fluctuaties - chapter 10
 • Het IS-LM model van Keynes - chapter 11
 • Toepassingen van het IS-LM model - chapter 12
 • Het Mundell-Fleming model - chapter 13
 • Geaggregeerde aanbod - chapter 14
 • Een dynamisch model van geaggregeerd aanbod en geaggregeerde levering - chapter 15
 • Understanding Consumer Behavior - chapter 16
 • The Theory of Investment - chapter 17
 • Alternative Perspectives on Stabilization Policy - chapter 18
 • Government Debt and Budget Deficits - chapter 19
 • The Financial System: Opportunities and Dangers - chapter 20

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman

Boeksamenvatting bij Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman

Samenvattingen en studiehulp bij Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman

 • Boeksamenvatting bij Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Algemene economie en omgevingsfactoren - chapter 1
 • Productie - chapter 2
 • Productie-elementen - chapter 3
 • Uitgaven - chapter 4
 • Inkomen - chapter 5
 • Collectieve sector - chapter 6
 • Economische cyclus en macrogegevens - chapter 7
 • Prijsstijging en koopkracht - chapter 8
 • Conjunctuur - chapter 9
 • Langetermijngroei - chapter 10
 • Nederlandse economie - chapter 11
 • Conjunctuurgevoeligheid - chapter 12
 • Macro-economie en ondernemingsbeleid - chapter 13

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie en Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Microeconomics: Consumer and Firms van Goolsbee

Boeksamenvatting bij Microeconomics: Consumer and Firms van Goolsbee

Samenvattingen en studiehulp bij Microeconomics: Consumer and Firms van Goolsbee

 • Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Introduction to microeconomics - Chapter 1
 • How do you use a supply and demand model? - Chapter 2
 • How to do a market analysis? - Chapter 3
 • Why is consumer behavior useful? - Chapter 4
 • Which factors influence demand? - Chapter 5
 • What is the production behavior model? - Chapter 6
 • What are the different types of costs? - Chapter 7
 • What is perfect competition? - Chapter 8
 • What is market power? - Chapter 9
 • What is general equilibrium? - Chapter 14
 • Microeconomics: consumer and firms - Goolsbee - 1st edition - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Microeconomics van Pindyck & Rubinfeld

Boeksamenvatting bij Microeconomics van Pindyck & Rubinfeld

Samenvattingen en studiehulp bij Microeconomics van Pindyck & Rubinfeld

 • Boeksamenvatting bij Microeconomics van Pindyck & Rubinfeld is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Micro- en macro-economie
 • Hoofdstuk 2: De basisprincipes van vraag en aanbod
 • Hoofdstuk 3: Het gedrag van de consument
 • Hoofdstuk 4: Individuele vraag en marktvraag
 • Hoofdstuk 5: Consumentengedrag en onzekerheid
 • Hoofdstuk 6: Productie
 • Hoofdstuk 7: Productiekosten
 • Hoofdstuk 8: Winstmaximalisatie en concurrentieaanbod
 • Hoofdstuk 9: Analyse van competitieve markten
 • Hoofdstuk 10: Marktmacht
 • Hoofdstuk 11: Prijsbepaling
 • Hoofdstuk 12: Oligopolisten
 • Hoofdstuk 13: Speltheorie
 • Hoofdstuk 14: Productiefactoren
 • Hoofdstuk 15: Investeringstijd
 • Hoofdstuk 16: Efficiëntie en evenwicht
 • Hoofdstuk 17: Asymmetrische Informatie in de markt
 • Hoofdstuk 18: Externe factoren en overheidsgoederen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Principles of marketing engineering van Lilien e.a.

Boeksamenvatting bij Principles of marketing engineering van Lilien e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Principles of marketing engineering van Lilien e.a.

 • Boeksamenvatting bij Principles of marketing engineering van Lilien e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt segmenteren en targeting in? - Chapter 3
 • Wat voor strategie ligt achter positionering? - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Communicatie & Marketing als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Communicatiemedewerker & Marketingmedewerker

Boeksamenvatting bij Principles of Microeconomics van McDowell e.a.

Boeksamenvatting bij Principles of Microeconomics van McDowell e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Principles of Microeconomics van McDowell e.a.

 • Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe kunnen we als econoom denken? - Chapter 1
 • Hoe werken markten, specialisatie, en economische efficiëntie? - Chapter 2
 • Hoe werken markten, aanbod, vraag en elasticiteit? - Chapter 3
 • Hoe werkt de vraagzijde van de markt? - Chapter 4
 • Hoe werkt de kostenzijde van de markt? - Chapter 5
 • Hoe werkt economische efficiëntie? - Chapter 6
 • Hoe werkt de “onzichtbare hand”? - Chapter 7
 • Hoe werkt imperfecte competitie en wat zijn de gevolgen van marktmacht? - Chapter 8
 • Wat is de rol van speltheorie in de economie? - Chapter 9
 • Hoe werkt speltheorie in de praktijk? - Chapter 10
 • Hoe werken externaliteiten en eigendomsrechten? - Chapter 11
 • Wat is de rol van informatie in de economie? - Chapter 12
 • Hoe werkt de arbeidsmarkt? - Chapter 13
 • Wat is de rol van de overheid in de markteconomie? - Chapter 14
 • Wat zijn de micro funderingen voor een macro economische crisis? - Chapter 15
 • Hoe werkt de macro-economie? - Chapter 16
 • >Hoe werkt het bruto binnenlands product (BBP)? - Chapter 17
 • Hoe werken prijsniveaus en inflatie? - Chapter 18
 • Wat is de relatie tussen lonen en werkloosheid op de arbeidsmarkt? - Chapter 19
 • Hoe werken economische groei, productiviteit, en de levensstandaard? - Chapter 20
 • Hoe werken de kapitaalmarkten? - Chapter 21
 • Hoe werken economische fluctuaties op de korte termijn? - Chapter 22
 • Hoe werken geld en rentepercentages? - Chapter 23
 • Wat is het IS-LM Model? - Chapter 24
 • Wat is de rol van fiscaal beleid in het stabiliseren van de economie? - Chapter 25
 • Wat is de rol van monetair beleid in het stabiliseren van de economie? - Chapter 26
 • Hoe werken geaggregeerde vraag, aanbod, en inflatie? - Chapter 27
 • Wat is de relatie tussen verwachtingen en inflatiebeleid? - Chapter 28
 • Hoe werkt de internationale economie? - Chapter 29
 • Principles of Economics - McDowell e.a. - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Samenvattingen en studiehulp bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is rechtseconomie? - Chapter 1
 • Wat is welvaart, hoe werken markten en wat is de invloed van de overheid? - Chapter 2
 • Eigendomsrechten - Chapter 3
 • Overeenkomsten - Chapter 4
 • Onrechtmatige daad - Chapter 5
 • Geschillenbeslechting - Chapter 6
 • Onvolledige mededinging, het monopolie - Chapter 7
 • Milieurecht - Chapter 8
 • Sociale zekerheid - Chapter 9
 • Misdaad en straf - Chapter 10

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Meer lezen

Fiscaal Recht en Belastingrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij Sports Economics van Downward

Boeksamenvatting bij Sports Economics van Downward

Samenvattingen en studiehulp bij Sports Economics van Downward

 • Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1 - Economics of sport
 • Chapter 2 - Nature, organization and economic significance of sport
 • Chapter 7 - The professional sports market
 • Chapter 8 - Outcome uncertainty
 • Chapter 9 - Professional sports leagues and cross-subsidization
 • Chapter 10 - Attendance and broadcasting of professional team sports
 • Chapter 11 - The professional team sports labor market
 • Chapter 12 - Infrastructure and sports events

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij The Economics of Imperfect Labor Markets van Boeri & Van Ours

Boeksamenvatting bij The Economics of Imperfect Labor Markets van Boeri & Van Ours

Samenvattingen en studiehulp bij The Economics of Imperfect Labor Markets van Boeri & Van Ours.

 • Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What are some key definitions related to the labor market? - Chapter 1
 • What is the importance of minimum wages in the labor market? - Chapter 2
 • What is the benefit of collective bargaining for the labor market? - Chapter 3
 • What are causes en effects of discrimination in the labor market? - Chapter 4
 • What are different perspectives on working hours? - Chapter 5
 • What are the requirements for early retirement? - Chapter 6
 • Which family policies can be considered concerning the labor market? - Chapter 7
 • Why is it important to invest in education in the endowment of human capita? - Chapter 8
 • What are the causes en effects of migration on the labor market? - Chapter 9
 • Why is employment protection of the workforce important? - Chapter 10
 • What are benefits from unemployment? - Chapter 11
 • Active labor market policies - Chapter 12
 • When and why are payroll taxes applied? - Chapter 13

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie & Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager en Organisatie-adviseur

 

     

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen