Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis

 

Bedrijfseconomie en economische wetenschappen als studie en kennisgebied

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

1 - Start

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie  8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering  10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Wat betekent economie?

Wat betekent economie?

Wat betekent economie?

 • Economie betekent alle productie en ruilhandelactiviteiten die plaatsvinden: al het kopen en verkopen. Omdat middelen schaars zijn, wordt bestudeerd hoe mensen beslissingen maken, hoe mensen met elkaar omgaan en welke krachten en trends de economie beïnvloeden. 
 • Macro-economie betreft de economie van een gehele maatschappij, in het bijzonder fenomenen zoals inflatie, werkeloosheid en economische groei.
 • Micro-economie betreft hoe een gezin of bedrijf beslissingen maakt en zich gedraagt in specifieke markten.
 • Bedrijfseconomie betreft het economisch handelen van productieorganisaties, waarbij arbeid en kapitaal worden ingezet om ondernemingsdoelen na te streven.
 • Fiscale economie betreft economie die samenhangt met belastingen.
 • Internationale economie betreft de interacties tussen economische machten in de wereldeconomie

 

Wat is micro- en macro-economie, internationale economie. fiscale economie en econometrie?

Wat is micro- en macro-economie, internationale economie. fiscale economie en econometrie?

Wat is micro-economie?

 •  Micro-economie bestudeert het economisch gedrag van individuele economische eenheden zoals producenten en consumenten en de markten die deze eenheden omvatten. Micro-economie probeert het (i.c. economische) gedrag van mensen te verklaren en te voorspellen. Daarnaast gaat het over de verdeling van schaarse goederen. De vraag die hierbij vaak gesteld wordt is hoe kan iemand, met de schaarse middelen die er zijn, zo goed mogelijk in zijn behoefte voorzien.

Wat is macro-economie?

 • Economische principes worden ontwikkeld op twee niveaus: micro- en macro-niveau. Micro-economie houdt zich bezig met keuzes die individuele consumenten, gezinnen en bedrijven maken. Macro-economie houdt zich bezig met het grote plaatje van de economie: de overheid, de huishoudens en de bedrijvensector. 
 • Macro-economie bestudeert de werking van de economie als geheel, en nationale economie in het bijzonder, teneinde economische gebeurtenissen te verklaren en economische politiek te verbeteren. Zo worden binnen de macro-economie bijvoorbeeld verbanden bestudeerd tussen de totale consumptie, de totale productie, de totale werkloosheid en het nationaal inkomen.
 • Bron en verder verdiepen: Macroeconomics (Mankiw).

Wat is internationale economie?

 • De internationale financiële markten spelen een steeds grotere rol in de wereld. Monetaire en macro-economische verhoudingen tussen landen bepalen voor een belangrijk deel de internationale financiële ontwikkelingen.
 • Bron en verder verdiepen: International Finance (Eun, Resnick & Sabherwal)

Wat is econometrie?

 • Econometrie is de toepassing van statistische methoden op economische data.

Wat is fiscale economie?

 • De fiscale economie is de tak van economie die zich bezighoudt met belastingen en alles wat daarmee samenhangt.
 • Het begrip fiscale economie kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Vanuit de ondernemer bekeken is de fiscus een kostenpost die een sterke invloed heeft op de beslissingen van de ondernemer. 
Wat is het verschil tussen micro-economie en macro-economie, en waarom bestaat micro-economie?

Wat is het verschil tussen micro-economie en macro-economie, en waarom bestaat micro-economie?

Wat is het verschil tussen micro- en macro-economie?

 • Definitie: Micro-economie bestudeert het economisch gedrag van individuele economische eenheden zoals producenten en consumenten en de markten die deze eenheden omvatten.
 • Definitie: Macro-economie bestudeert het economisch gedrag van samengestelde economische eenheden (meestal landen of nog grotere eenheden) en werkt met samengestelde economische variabelen zoals economische groei, interest en werkloosheid.
 • Uit deze definities blijkt dat micro en macro economie elkaar aanvullen: de grotere eenheden zijn opgebouwd uit de kleinere en het gedrag van de kleinere eenheden wordt mede bepaald door grotere eenheden. Denk hierbij aan de invloed die vakbonden, werkgeversorganisaties, consumentenbonden en nationale staten hebben op individuele consumenten of fabrikanten.
 • Micro-economie probeert het (i.c. economische) gedrag van mensen te verklaren en te voorspellen. Daarnaast gaat het over de verdeling van schaarse goederen. De vraag die hierbij vaak gesteld wordt is hoe kan iemand, met de schaarse middelen die er zijn, zo goed mogelijk in zijn behoefte voorzien. Om te komen tot meer dan een beschrijving van unieke gebeurtenissen, worden daarbij vooral theorieën gebruikt. Een theorie is een systeem van regels en veronderstellingen om gebeurtenissen in de praktijk te verklaren. Aangezien zich steeds nieuwe situaties voordoen, zal men de theorieën blijven verbeteren. Micro-economische theorieën nemen vaak de vorm aan van modellen.
 • Definitie: Een model is een mathematische weergave van een element uit de praktijk, met behulp van een theorie geconstrueerd, zodat relevante aspecten gekwantificeerd kunnen worden.
 • Let wel, een model geeft enkel bepaalde aspecten van de praktijk weer, het is dus een abstractie. Een model kan alleen iets voorspellen indien de voorwaarde wordt aangenomen, dat alle niet in het model weergegeven aspecten geen invloed of altijd dezelfde invloed hebben op de uitkomst (de zgn. ceteris paribus-clausule).
 • Daarnaast wordt er in de micro economie gekeken naar een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hier komen de begrippen positieve en normatieve aspecten aan de orde
 • Definitie: Positieve aspecten van wetenschap beschrijven hoe elementen in de praktijk samenhangen.
 • Definitie: Normatieve aspecten van wetenschap beschrijven welke samenhangen van elementen in de praktijk wenselijk zijn.
 • Over de wenselijkheid van bepaalde situaties in de werkelijkheid (geen inflatie, 100% werkgelegenheid, de dictatuur van het proletariaat, optimalisatie van de winst van mijn bedrijf, een zo hoog mogelijk rendement op mijn investering) kan de micro-economie geen uitspraken doen. Wel kan, door het verduidelijken van bepaalde samenhangen, het maken van keuzes worden vereenvoudigd.

Welke groepen zijn te onderscheiden in de micro-economische theorie en praktijk?

 • De individuele economische factoren die de micro-economie bestudeerd vallen in twee groepen uiteen: aanbieders en afnemers. In de praktijk vervult iedereen in de loop der tijd beide rollen, maar voor de theorie wordt enkel het moment van aanbieden en het moment van afnemen beschouwd.
 • Definitie: Een markt is een samentrekking van aanbieders en afnemers, die door hun interacties en mogelijke interacties de prijs van een product bepaalt.
 • Definitie: Een industrie omvat alle aanbieders van eenzelfde product.
 • Definitie: Een markt met volkomen concurrentie is er een met vele aanbieders en afnemers van gelijkwaardige producten. Hierbij hebben individuele aanbieders of afnemers geen enkele invloed op de prijs.
 • Definitie: Arbitrage is het kopen van een product tegen een lage prijs en dit goed doorverkopen voor een hogere prijs op een andere locatie.
 • De prijs die in een markt met volkomen concurrentie ontstaat, noemen we de marktprijs. De marktprijs fluctueert hevig, doordat bedrijven met elkaar concurreren. Op markten met minder concurrentie kunnen gelijkwaardige producten tegen verschillende prijzen worden aangeboden. De marktprijs van een product is dan de gemiddelde prijs. Wanneer bepaalde goederen op de ene locatie duurder zijn dan op de andere locatie kan er arbitrage optreden. Deze arbitrage zal doorgaan, tot het moment dat er geen significant verschil in prijs meer is tussen de twee locaties.
 • Definitie: Een markt zonder concurrentie is een markt waarin één aanbieder de prijs bepaald. Er is hier sprake van een monopolistische markt. (Bijvoorbeeld de diamantenmarkt).
 • Definitie: Een kartel is een groep aanbieders van gelijkwaardige producten die een onderlinge prijs- of leveringsafspraak hebben gemaakt. (Bijvoorbeeld de OPEC, een kartel van olieproducerende landen).
 • De marktgrootte geeft aan welke aanbieders en afnemers tot een bepaalde markt gerekend worden, zowel geografisch als ook per productcategorie.
 • De markt voor onroerend goed is bijvoorbeeld sterk geografisch bepaald: Een vierkante meter kantoorruimte in het WTC in Amsterdam wordt op een andere markt verhandeld dan een vierkante meter kantoorruimte in Zwolle of Roermond.
 • Andere producten zoals aardolie kennen een wereldmarkt: hun prijs is overal op de wereld ongeveer gelijk (omdat het anders winstgevend zou worden het product van de ene naar de andere markt te brengen).
 • Het bepalen van de marktgrootte is vaak erg belangrijk om precieze concurrentieverhoudingen te begrijpen en om beslissingen te nemen met betrekking tot het beleid van een bedrijf.

Wat zijn reële en nominale prijzen?

 • Bij het vergelijken van de prijs van een bepaald goed op verschillende tijdstippen, moeten prijzen gemeten worden aan het algemene prijsniveau op die tijdstippen om zo reële in plaats van nominale prijzen te krijgen.
 • Definitie: Reële prijzen zijn prijzen aangepast aan inflatie
 • Definitie: Nominale prijzen zijn absolute prijzen, niet aangepast aan inflatie
 • Om de inflatie te bepalen gebruiken we prijsindexcijfers:
 • Definitie: De consumenten prijs index (CPI) meet het gezamenlijk prijsniveau van consumentengoederen
 • Definitie: De producenten prijs index (PPI) meet het gezamenlijk prijsniveau van grondstoffen, halffabricaten en productiefactoren

Bronnen

 

 

Wat is internationale economie en waarom bestaat het?

Wat is internationale economie en waarom bestaat het?

Wat zijn de kernvragen van internationale economie?

 • Internationale economie is de studie van interacties in de wereldeconomie. Kernvragen die aan de orde zijn bij internationale economie zijn:
  • Hoe worden internationale bedrijven beïnvloed door de wereldeconomie?
  • Wat is het effect van hun investerings- en marktstrategieën op de kapitaalmarkt en de structuur van de wereldeconomie?
  • Welke effecten heeft economische globalisering op de prijs van producten, productiehoeveelheden, investeringen in R&D, reclame budget, enzovoorts?

Waarom is internationale economie relevant?

 • Als internationaal econoom werk je vooral aan vraagstukken over de voortschrijdende internationalisering van de economie. Je gaat bijvoorbeeld werken op de beleidsafdeling van een internationaal opererend bedrijf, of de Wereldbank. Je kunt ook in aanmerking komen voor een PhD positie en een carrière maken in de wetenschappelijke wereld.
 • Kennis van internationale economie is essentieel wanneer je werkzaam bent in de internationale handel, de financiële wereld, bij de overheid of supranationale organisaties.
Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

 • Bij bedrijfs- en organisatiestudies wordt vanuit verschillende vakgebieden gekeken hoe een organisatie handelt, welke oorzaken er aan ten grondslag liggen en hoe de organisatie effectief aangestuurd kan worden.
 • Het vakgebied omvat twee aspecten:
 1. Het descriptieve aspect: een analyse van de handelswijze, inclusief oorzaak/gevolg relaties.
 2. Het prescriptieve aspect: een aanbeveling van bedrijfsstructuur en manier van handelen.
 • Organisatiekunde is pragmatisch, d.w.z. theoretisch onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht en toepasbaar. Men kan spreken over een interdisciplinaire benadering, omdat vanuit verschillende vakgebieden een nieuwe benadering tot stand wordt gebracht (in tegenstelling tot een multidisciplinaire benadering).
 • Organisatiekunde streeft overzicht over de hele organisatie na en staat haaks op specialisme. Door de groeiende invloed van diverse macro-economische factoren op bedrijven is namelijk de behoefte ontstaan voor overzicht en visie over het geheel. Het vak Bedrijfskunde komt overeen met Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie, Organisatie en Management of Management.
 • Wiki definitie: "Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen"
Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Macro-economie?

Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Macro-economie?

Analyseren

 • In de macro-economie ben je bezig om de economische groei op de korte en lange termijn te analyseren aan de hand van de theorie van de bepaling van productie, werkloosheid, inflatie, rentevoeten, wisselkoersen, en andere variabelen; 
 • Je leert hulpmiddelen van economische analyse te beheersen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modellen voor de korte-, middellange- en lange termijn;
 • Meer weten? Lees meer over analyseren.

Omgevingsbewustzijn

 • Als macro-econoom volg je sociaal-economische ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van je vakgebied. 
 • Je leert hiermee welke factoren de welvaart in een volkshuishouding als geheel bepalen;
 • Meer weten? Lees meer over omgevingsbewustzijn.

Oordeel vormen

 • In de macro-economie gebruik je macro-economische modellen en hun voorspellingen om te helpen bij de ontwikkeling en evaluatie van economisch beleid en business strategie.
 • Zo leer je zelfstandig een mening vormen die je kunt onderbouwen.
 • Meer weten? Lees meer over oordeel vormen.

Visie hebben

 • Je plaatst jouw visie op de economie in een ruimere context en in een langetermijn-perspectief van je eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel). Je schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, je onderkent trends en kunt deze tevens naar strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(onderdeel) vertalen.
 • Door je werk als macro-econoom ontwikkel je een toekomstbeeld en kun je deze ook uitdragen. Je leert afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen te onderkennen.
 • Meer weten? Lees meer over visie hebben.

Meer info

Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Micro-economie?

Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Micro-economie?

 

  Analyseren

  • In de micro-economie ben je continu bezig om concepten en inzichten van de micro-economie toe te passen op concrete keuzesituaties voor consumenten en producenten;
  • Daarmee oefen je te analyseren en leer je problemen te signaleren, verbanden tussen gegevens te zien, gegronde conclusies te kunnen trekken en consequenties te kunnen inschatten.
  • Meer weten? Lees meer over analyseren.

  Omgevingsbewustzijn

  • Als micro-econoom volg je sociaal-economische ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van je vakgebied. 
  • Je leert hiermee te bepalen hoe de keuzes van consumenten en producenten afhankelijk zijn van de context, bijvoorbeeld de mededingingssituatie op de markt of overheidsbeleid;
  • Meer weten? Lees meer over omgevingsbewustzijn

  Oordeel vormen

  • In de micro-economie kom je op basis van beschikbare informatie tot realistische, onderbouwde en bruikbare conclusies over mogelijke alternatieve handelwijzen, zoals het beoordelen van de effectiviteit van (overheids)maatregelen om de werking van markten te bevorderen.
  • Zo leer je zelfstandig een mening vormen die je kunt onderbouwen.
  • Meer weten? Lees meer over oordeel vormen.

  Visie hebben

  • Je plaatst jouw visie op de economie in een ruimere context en in een langetermijn-perspectief van je eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel). Je schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, je onderkent trends en kunt deze tevens naar strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(onderdeel) vertalen.
  • Door je werk als micro-econoom ontwikkel je een toekomstbeeld en kun je deze ook uitdragen. Je leert afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen te onderkennen.
  • Meer weten? Lees meer over visie hebben.

  Meer info

  3 - Verzameling & Selectie

  Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
  • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

   

  4 - Vergelijking & Afweging

  Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij een klantenservice of in de sales?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij een klantenservice of in de sales?

  Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij een klantenservice of in de sales. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

   

  Argentinië

  • Geniet van het bruisende leven dat Buenos Aires je te bieden heeft terwijl je overdag werkzaam bent als technische helpdesk-medewerk(st)er binnen een meertalig bedrijf. (b)

  Australië

  • Ga aan de slag als reisagent en assisteer klanten bij alle zaken waar zij tegenaan lopen voor en tijdens hun reis. (b)

  Bulgarije

  • Verschillende callcenters, o.a. in Sofia en Veliko Turnovo zoeken regelmatig callcenter medewerkers die Nederlands spreken. (b)

  Canada

  • Ga werken als reisagent en bezorg klanten een relaxte vakantie. (b)

  Curaçao

  • Ben je commercieel én dienstverlenend ingesteld? Ga dan aan de slag in de customerservice bij een internationale speler op het gebied van toerisme. (b)

  Filipijnen

  • Ben jij klantvriendelijk en heb je goede communicatieve vaardigheden? Ga aan de slag als callcentermedewerker binnen een internationaal team. (b)

  Griekenland

  • Work at the frontdesk of a diving school on Crete. Welcome guests, advise customers on the available activities and answer their questions. (b)

  Marokko

  • Nederlandstalige medewerkers gezocht voor een klantenservice in Rabat en Casablanca. (b)

  Nederland

  • Native speaker of German, French or Danish and looking for a job in the Netherlands? This international company with several locations in the Netherlands is looking for international callcenter agents. (b)

  Nieuw-Zeeland

  • Ga aan de slag bij een hostel in Auckland en help bij alle receptie gerelateerde werkzaamheden, zoals reserveringen maken en klanten te woord staan. (s)
  • Vind fulltime werk in Nieuw-Zeeland als klantenservice medewerker. Er zijn mogelijkheden bij verschillende bedrijven in Auckland, Waikato en Wellington. (b)

  Portugal

  • Ondersteun de klantenservice van verschillende organisaties in Lissabon. (b)

  Spanje

  • Wil jij het verschil maken tussen een rampvakantie en een die vlekkeloos verloopt? Ga dan nu aan de slag bij een alarmcentrale in Barcelona en help mensen op weg bij pech, ziekte of ongeval. (b)

  Turkije

  • Ga werken in een callcenter in bijvoorbeeld Antalya of Istanbul waar aan afwisselende projecten wordt gewerkt. (b)
  • Scherp je verkoop- en klantenservicevaardigheden aan in een flexibele helpdesk- of sales job. (b)

  Zuid-Afrika

  • Toe aan een nieuwe internationale stap in jouw carrière? In Zuid-Afrika kun je na een training aan de slag als Customer Service Centre Agent. Er zijn mogelijkheden voor een langere periode op niveau conform Nederlands salaris. (b) 
  • Nederlands sprekende Help Desk Agent in Johannesburg gezocht. (b)
  • Spreek jij meerdere talen? Ga dan aan de slag als klantenservice-medewerker voor het maken van internationale vluchtreserveringen. (b)

  Verenigde Staten

  • Ga werken in een internationaal team als callcentermedewerker. (b)

  Legenda

  b = betaald werk

  v = vrijwilligerswerk

  s = stage

   

  Meer landen & regio's 

   

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen & in de culturele sector?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen & in de culturele sector?

  Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

   

  Albanië

  • Assisteer kinderen en jongeren op een creatieve manier met huiswerk en activiteiten bij een gemeenschapscentrum. (v)

  Bolivia

  • Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst als therapie met een stichting die werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (b)

  Bonaire

  • Draag bij aan het behoud van de cultuur en geschiedenis van Bonaire door in een cultuurhistorisch museum op het eiland aan de slag te gaan. Je kan onder andere tours, culturele evenementen en uitwisselingsprojecten organiseren. (v)
  • Ga als stagiair dans of acrobatiek aan de slag met jongeren die op het eiland gaan performen tijdens festivals. (s)

  Canada

  • Ga als vrijwilliger aan de slag op een school in de Canadese indianengemeenschap in de provincie Ontario. Geef les op het gebied van muziek en drama en help bij een theateropvoering. (v)

  Chili

  • Doe ervaring op als media stagiair(e) bij een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de armste buurten van Santiago. (s)

  China

  • Loop stage bij een organisatie die mensen op zoveel mogelijk manieren kennis wil laten maken met Beijing. Van fietstochten door de hutongs, tot taalcursussen Chinees, en kookworkshops. (s)
  • Wil jij echt iets betekenen voor de Tibetaanse bevolking? Werk dan mee bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
  • Ga aan de slag in een tehuis voor kinderen van gedetineerden. Terwijl hun ouders in de gevangenis zitten worden deze kinderen hier opgevangen. Je kan Engelse les geven, samen met de kinderen sporten en donateurs rondleiden. (v)

  Costa Rica

  • Oefen je Spaans door vrijwilligerswerk te gaan doen bij een liefdadigheidsinstelling. (v)

  Frankrijk

  • Werk mee in een opvangtehuis voor vluchtelingen. Ondersteun bij onderwijs, help in een vluchtelingencafé of bied ondersteuning bij asielaanvragen en alfabetiseringswerk in de buitenwijken van Parijs. (v)

  Gambia

  • Organiseer sportactiviteiten en/of help mee met het bedenken van creatieve activiteiten voor jongeren. (v)
  • Help mee met de dagelijkse activiteiten bij een jongerencentrum in een vissersdorp. (s)

  Ghana

  • Zet je met het hele gezin in voor een sociaal of educatief vrijwilligersproject. (v)
  • Fotografeer en film voor een non-profit organisatie de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen van projecten in de bouw en het onderwijs, zodat hun donateurs op de hoogte blijven. (v)

  Guatemala

  • Help bij een project dat kinderen met een hazenlip weer op gewicht wil brengen in een lokaal ziekenhuis. (v)
  • Zorg voor internationaal brand-awareness van handgemaakte producten door Maya-vrouwen met deze uitdagende marketing stage bij een fairtrade winkel. (s)
  • Ben je professioneel ontwerper en spreek je Spaans? Ontwerp als vrijwilliger een trendy collectie van sieraden en accessoires met een Latin-touch voor de internationale fairtrade markt. (v)

  Indonesië

  • Ga aan de slag in een kinderopvang of begeleid straatkinderen en vluchtelingen binnen een sociaal project. (v)
  • Help bij het verder ontwikkelen van de artistieke vaardigheden van de Papoea's. Het gaat om gedetailleerd houtsnijwerk, kleurige schilderijen en van boombast gemaakte beschilderde doeken. (v)

  Israel en de Palestijnse gebieden

  • Werk mee in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Je zult er onder andere eten geven, koffie/thee verzorgen, bedden opmaken, aankleden maar bovenal aandacht geven aan de bewoners. (b)
  • Doe mee met een programma in Jeruzalem dat probeert om Israëliërs en Palestijnen dichter bij elkaar te brengen. (v)

  Laos

  • Wil jij kinderen goed leren lezen? Lever je bijdrage aan een leesproject voor Laotiaanse kinderen en geef begeleiding en tools aan docenten. (v)

  Malawi

  • Help mee op een kinderspeelplaats en begeleid bij educatief spelen. (v)

  Myanmar (Burma)

  • Help de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid door te gaan werken voor een grote ontwikkelingsorganisatie. (b)

  Nicaragua

  • Wil je je op een creatieve manier inzetten voor kansarme kinderen in Ticuantepe? Ga dan aan de slag door lessen te geven in dans, circus en kunst en stimuleer zo hun ontwikkeling. (v)

  Pakistan

  • Ga werken bij een opvangtehuis voor gehandicapten en minder bedeelden in Karachi. (v)

  Peru

  • Draag een steentje bij aan de ontwikkeling van de leefomgeving van de lokale bevolking door aan de slag te gaan bij een liefdadigheidsinstelling. (v)
  • Kom kinderen helpen in lokale scholen, buurthuizen en opvangshuizen. (v)

  Roemenië

  • Met diverse projecten kan je hulp bieden aan kinderen uit arme gezinnen, ouderen of daklozen in Boekarest, Sibiu of Cluj-Napoca.

  Tanzania

  • Geef lessen Nederlandse Taal en Cultuur op verschillende locaties in Tanzania. (b)
  • Help mee bij een empowerment project voor vrouwen, die hun eigen inkomen genereren door het maken en verkopen van sieraden. (v)
  • Help bij een organisatie op Zanzibar die op een creatieve manier de problemen rondom afval en werkloosheid wil tegengaan. (v)

  Zuid-Afrika

  • Lever je bijdrage aan een wereld zonder armoede door te werken voor een ontwikkelingsorganisatie die de lokale bevolking ondersteunt op verschillende gebieden. (b)
  • Kom mee helpen bij een sociaal project waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen. (v)
  • Ondersteun een project in Kaapstad dat zich richt op het onwikkelen van sportprogramma's voor mensen met een handicap. (v)

  Verenigde Staten

  • Help bij sociale projecten met maatschappelijk achtergestelde groepen door de hele V.S. (v)

  Vietnam

  • Draag jouw steentje bij door het geven van (Engelse) lessen en het doen van spelletjes met de kinderen in een kindertehuis. (v)

  Legenda

  b = betaald werk

  v = vrijwilligerswerk

  s = stage

   

  Meer landen & regio's 

   

    

  5 - Verdieping & Versterking

  Proces 5 - Verdiepen & Versterken

  • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
  • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
  Tools voor JoHo abonnees: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen over economie en economische wetenschappen - Toolbundel

  Tools voor JoHo abonnees: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen over economie en economische wetenschappen - Toolbundel

  Uitgelichte samenvattingen rond algemene economie

  Uitgelichte samenvattingen rond algemene economie

   

  Inleiding op economie

  Economics van Taylor & Mankiw - Boek & JoHo's

  • Lijvig, omvangrijk handboek dat uitleg geeft van een groot aantal aspecten van de economie.

  International economics van Pugel - Boek & JoHo's

  • Boek over internationale economie, dat stap voor stap de belangrijkste begrippen en mechanismen van de economie uitlegt (Engelstalig).

  Algemene economie en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman - Boek & JoHo's

  • Toegankelijk boek over basisbegrippen van de economie.

  Economics of Strategy van Besanko e.a. - Boek & JoHo's

  • Inleiding op economische principes vanuit een strategisch/bedrijfskundig perspectief.

  Essentials of economics van Brue et al. - Boek & JoHo's

  • Inleidend boek over economie.
  • Dit boek is prettig in gebruik omdat het erop gericht is begrip en inzicht te scheppen.

  Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis - Boek & JoHo's

  • Boek over de basis van onderzoeksmethoden en wetenschapsfilosofie binnen de economie.

   

  Rechtseconomie

  Economie en Recht van Kanning - Boek & JoHo's

  • Toegankelijk boek over de wisselwerking tussen economie en recht.
  • Dit boek behandelt onder andere concurrentie, mededinging, externe effecten van productie of consumptie, collectieve goederen etc.

  Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & van Wijck - Boek & JoHo's

  • Inleidend tot gevorderd boek over economische aspecten van het recht.
  • Het boek zet aan tot denken en tracht het concept efficiëntie toe te passen op allerlei aspecten van de samenleving.
  • Dit boek behandelt onder andere marktwerking, geschillenbeslechting, monopolies, milieurecht etc.

   

  Aanverwante kennis & studiegebieden

   

  Uitgelichte samenvattingen rond macro-economie

  Uitgelichte samenvattingen rond macro-economie

  Algemene inleiding op macro-economie

  • Macroeconomics van Mankiw
  • Institutional Economics: An Introduction van Spithoven & Groenewegen
  • Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman

   

  Toegepaste & verdiepende macro-economie

  • Advanced Macroeconomics
  • Macroeconomics, A European Perspective van Blanchard
  • The Economics of Imperfect Labor Markets van Boeri & Van Ours
  • International Economics van Pugel

   

  Overheidsfinanciën en fiscale economie

  • Overheidsfinanciën van Kam

   

  Aanverwante kennis & studiegebieden

  Uitgelichte samenvattingen rond internationale economie

  Uitgelichte samenvattingen rond internationale economie

  Uitgelichte samenvattingen rond statistiek voor bedrijfskunde, economie & econometrie

  Uitgelichte samenvattingen rond statistiek voor bedrijfskunde, economie & econometrie

  Algemene inleiding in statistiek voor bedrijfskunde, economie & econometrie

  The Practice of Statistics for Business and Economics van Moore et al. - Boek & JoHo's

  Algemene statistiek samenvatting - JoHo custom edition - Boek & JoHo's

  • Samenvatting met toegankelijke uitleg over de basisonderdelen van de statistiek, zoals variabelen, meetschalen en steekproeven.

  Statistics for Business and Economics van Newbold, Carlson & Thorne - Boek & JoHo's

  • Dit uitgebreide boek gaat dieper in dan vergelijkbare boeken op statistische toepassingen voor bedrijfskunde en economie.
  • Het boek behandelt onder andere steekproeven, regressie en non-parametrische toetsen.

  Managerial Statistics van Keller - Boek & JoHo's

  • Uitgebreid handboek over statistiek voor toepassingen binnen management.
  • Prettig in gebruik omdat het verbanden legt met de praktijk en aan de hand van voorbeelden duidelijk maakt in welke gevallen de betreffende statistische methoden van toepassing zijn.

   

  Gevorderde statistiek, algebra & wiskunde

  Essential Mathematics for Economic Analysis by Sydsaeter & Hammond - Boek & JoHo's

  • Dit is een van de weinige boeken die een stevige uitleg bieden van algebra en wiskunde, toegepast op economie.
  • Het boek begint met uitleg van wiskundige getallen en formules en een stap-voor-stap uitleg van hoe je een wiskundige vergelijking oplost.
  • Na de basis gaat het boek nog dieper in op wiskunde voor toepassingen binnen de economie.
  • Het boek behandelt onder andere differentieren, integreren, afgeleide, vectoren en matrices.

  Mathematics for Economics van Hoy et al. - Boek & JoHo's

  • Boek dat aan de hand van veel voorbeelden en uitwerkingen weergeeft hoe je wiskunde toe kunt passen op economie.

   

  Econometrie en toegepaste wiskunde

  An Introduction to Game Theory - Boek & JoHo's

  • Uitleg van speltheorie.

  Economic Growth van Weil - Boek & JoHo's

  • Analyse van verschillende aspecten van economische groei.

  The Economics of Imperfect Labor Markets van Boeri & Van Ours - Boek & JoHo's

  • Economische analyse van de arbeidsmarkt.

   

  Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie

  Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie

   

  Onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie

  Research Methods for Business Students - Boek & JoHo's

  • Inleidend boek over onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie.

  Qualitative Research Methods van Marüster & Gijsenberg - Boek & JoHo's

  • Boek over kwalitatief onderzoek dat kan worden gebruikt voor toepassingen binnen bedrijfskunde en economie.

  Business Research Methods van Blumberg - Boek & JoHo's

  • Uitgebreid handboek over onderzoeksmethoden die praktisch kunnen worden toegepast binnen bedrijfskunde en economie.

  Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis - Boek & JoHo's

  • Boek over de basis van wetenschap en onderzoeksmethoden voor toepassingen binnen de economie.
  • Dit boek legt de nadruk op de belangrijkste wetenschapsfilosofen, zoals Popper, Kuhn etc.

  Analyse van bedrijfsprocessen van In 't Veld & Slatius - Boek & JoHo's

  • Boek over analyses van bedrijfsprocessen met een focus op systeembenadering.
  • Aan de orde komen onder andere belangrijke begrippen binnen de systeemkunde, verschillende methoden van systeembenadering, en de functie van het steady-state model in de uitvoering van processen.
  Tools voor JoHo abonnees: boeksamenvattingen van de beste leerboeken over bedrijfseconomie en economische wetenschappen - Toolbundel

  Tools voor JoHo abonnees: boeksamenvattingen van de beste leerboeken over bedrijfseconomie en economische wetenschappen - Toolbundel

    

  6 - Voorbereiding & Verzekering

  Proces 6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

          

     

  7 - Inspiratie & Samenwerking

  Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

  Samenwerken met JoHo 

  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

      

  8 - Werk & Ervaring

  Proces 8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

    

  9 - Beslissing & Acceptatie

  Proces 9 - Beslissen & Accepteren

  • Wat: beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen, gaan handelen naar je besluit
  • Hoe: keuzeproces afronden, beslissing nemen, accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, besluit gaan uitvoeren
  • Waarmee: acceptatieproces starten, stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

   

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  10 - Vervolg & Evaluatie

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
  • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen