Communicatiemedewerker & Marketingmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland

 

Stagelopen, vrijwilligerswerk doen of betaald werken binnen de communicatie- en marketingsector in het buitenland

 

Public relations - Public affairs - Productmanagement - Productmarketing

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Wat is communicatie en wat betekent communiceren?

Wat is communicatie en wat betekent communiceren?

 

  Communiceren

  • Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. Je gebruikt daarbij bestaande communicatiemiddelen effectief. Communicatie kan op verschillende manieren worden toegepast, zoals mondeling en schriftelijk. Vaak is de wijze van communiceren afhankelijk van de situatie. 

  PR & Communicatie

  • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
  • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden. Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
  • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld. Kleine organisaties hebben social media,  websites en advertenties  De grotere organisaties ontwikkelen communicatievisies en -beleid en werken constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
  Wat is marketing?

  Wat is marketing?

  • Philip Kotler definieert marketing als het proces en de activiteiten waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant, en sterke klantrelaties scheppen en opbouwen, om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen.
  • Het belang van marketing voor een ondernemer is groot. Immers, je creëert een product of dienst (toegevoegde waarde) voor je klanten en je krijgt in ruil daarvoor waarde (bijvoorbeeld geld) terug. Hiervoor is het belangrijk om winstgevende relaties met je klanten op te bouwen én deze te onderhouden. Dit segment van het ondernemerschap noemen we marketing.
  • Opvallend is dat succesvolle bedrijven gemeen hebben dat ze zich sterk richten op hun klanten en dat marketing bij hen een hoge prioriteit heeft. Ze streven er naar om hun klanten een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te bieden. In ruil daarvoor krijgen ze (meer) winst. De mate van intensiviteit die een ondernemer steekt in zijn klanten, bepaalt dus voor een groot deel zijn succes.
  • In de moderne marketingpraktijk en in het moderne marketingdenken ligt het accent op het zorgen voor klantwaarde en klanttevredenheid. De winst haalt een ondernemer uit het leveren van klanttevredenheid. Door superieure waarde te beloven aan nieuwe klanten en oude klanten tevreden te houden, bereikt hij zijn doel: winst.
  Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

  Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

  Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

  • Marketingdoelstellingen en marketingplan opstellen
  • Marktonderzoek (laten) doen
  • Marktgegevens verzamelen
  • Ordenen van de verzamelde gegevens
  • Marktgegevens bestuderen
  • De eigen succesfactoren ten opzichte van de concurrentie bepalen,
  • Sterkte / zwakteanalyses
  • Actieplannen, strategische plannen en operationele plannen
  • Operationeel marketingplan: zorg dragen voor alle activiteiten binnen de marketingmix: mailings, advertenties, [I]sales force[/I] supportmaterialen, symposia etc.
  • Advisering 'naar boven en beneden' over de plannen
  • Communicatie
  • Samenwerken met collega's
  • Marketingbeleid uitdragen naar alle medewerkers (met name de sales afdeling)
  • Informeren van collega's
  • Overtuigen van collega's binnen de onderneming ten aanzien van de besluitvorming (met name de salesafdeling over uit te voeren strategieën)
  • Motiveren van de buitendienst
  • Uitdragen en verdedigen van gemaakte keuzes ten aanzien van productenbeleid
  • Initiëren van symposia en reizen
  • Onderhouden van interne contacten: bijvoorbeeld afdeling productie, verkoop
  • Onderhouden van externe contacten, zoals:
  • Reclamebureaus (bijv. instructies voor promotionele materialen aan het reclamebureau)
  • Marktonderzoekbureaus (instructies voor marktonderzoek)
  • Begeleiden van projecten die door ingeschakelde bureaus worden uitgevoerd (bijv. toezien en beoordelen van de promotionele materialen en teksten)
  • Voeling houden met de markt: ontwikkelingen en trends volgen, literatuur lezen, contacten onderhouden met markt via persoonlijke contacten, seminars etc.
  • Marketingmanager: onder andere leidinggeven aan marketingassistenten of productmanagers, contact onderhouden met directie of commercieel manager

  De NGPR heeft een functieomschrijving voor een pr-functionaris geformuleerd. In deze omschrijving is een leidinggevende, gespecialiseerde, dienstverlenende en klankbordfunctie te herkennen.

  • Samen met de directie de plaats en doelstellingen van de onderneming in de samenleving in kaart brengen en zo nodig aanpassen.
  • Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in de eigen onderneming, trends in de samenleving en veranderingen in de publieke opinie. Onderhouden van een database met publicaties, krantenknipsels, e.d.
  • Vaststellen van relevante publieksgroepen voor de onderneming en onderhouden van een database met naam, adres en andere gegevens van personen en ondernemingen.
  • Presentatie van de onderneming naar buiten toe in woord (toespraken) en geschrift (persbulletins). Bevorderen van de duidelijkheid en de eenheid van optreden van leden van de onderneming.
  • Interne en externe voorlichting over taken, beleid en activiteiten van de onderneming. De interne voorlichting is gericht op het eigen personeel.
  • Representatie van de onderneming in commissies, adviesorganen, symposia, persconferenties, e.d.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van schriftelijke en mondelinge communicatie?

  Beginselen van goed en doelgericht taalgebruik

  • Kennis van grammatica en spelling; vaardigheid in de juiste toepassing daarvan; kennis van adviezen van Flesch/Douma en Langer voor leesbaarheid.

  Systematische opbouw van teksten

  Samenvatten van teksten

  Redactievoering

  • Opzet en schrijven van persberichten, mededelingen, fotobijschriften, artikelen, institutionele advertentieteksten, rapporten

  Toepassing van de diverse communicatievormen

  • Voor- en nadelen van mondelinge, schriftelijke en audiovisuele middelen (ook ten opzichte van elkaar)

  Doel en middelen van schriftelijke communicatie

  • Middelen: personeelsblad, huisorgaan (extern), voorlichtingsblad, introductiebrochure, perscommuniqué. fotobijschriften, etc.

  Opstellen van uit te spreken teksten

  • Inhoud, lengte en indeling van de tekst

  Schriftelijke, visuele of audiovisuele ondersteuning van mondelinge communicatie

  • Uitreiking van schriftelijke tekst of samenvatting, dia's of uitreiking foto's of hulp door overheadprojector, film of video

  Auteursrecht

  • Omschrijving hiervan; mogelijkheden van overneming van werken (tekst, foto's, grafische ontwerpen, muziek) waarop auteursrecht berust; plicht tot bronvermelding; reprorecht

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van (Audio)visuele hulpmiddelen?

  Functie

  • Rol en impact bij communicatie

  Onderscheidingen

  • Audio en/of visueel; met of zonder projectie; optisch of elektronisch; hardware of software

  Soorten en gebruik van visuele hulpmiddelen

  • Borden, flip-over, foto, dia, overheadprojector; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen, beperkingen van het gebruik van de apparatuur

  Soorten en gebruik van audiovisuele hulpmiddelen

  • Band-dia, film, video; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen en beperkingen in het gebruik van de apparatuur

  Het opzetten van een (audiovisueel) programma

  • Opzet, rekening houdend met publieksgroepen, waarvoor het programma bestemd is en de omstandigheden waaronder het wordt vertoond. Samenwerking met producenten, filmers en fotografen; briefing van medewerkers; script; vertalingen

  Soorten en gebruik van nieuwe technieken

  • Telex, viewdata, teletekst, beeldplaat, tekstverwerker, telefax, teletex, etc.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van interne communicatie?

  Interne communicatie in verschillende soorten organisaties

  Interne communicatiemogelijkheden

  • Noodzakelijk gebruik op basis van karakter van de organisatie; verticale, horizontale en diagonale communicatie; lijst van interne publieksgroepen; aspecten van verslaggeving door de (centrale) ondernemingsraad en de publicatie daarvan

  Intern verspreiden van (externe) informatie

  • Knipseldienst, informatieborden en muurkranten, bulletins, bladen, brochures, personeelsjaarverslagen, telefonische en visuele informatiesystemen

  Informatie inzake de loopbaan van medewerkers

  • Public relations/voorlichtingsaspecten van sollicitaties, introductieprogramma's, scholingsmogelijkheden, voorbereiding op pensioen of VUT, contacten met gepensioneerden (personeelsblad en bijeenkomsten)

  Personeelsbijeenkomsten met voorlichtend karakter

  Jubilea en onderscheidingen

  • Procedure van aanvraag, aankondiging viering, interne en externe (zoals koninklijke) onderscheidingen.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van presentaties, representatie en evenementen?

  Aanleiding, wenselijkheid en vormen

  • Ten dienste van beeldvorming (imago), profilering, begripsvorming; bevordering betrokkenheid bij de organisatie

  Opzet en middelen

  • Bepaling van het karakter van projecten, budgetten en menskracht, ontvangstruimte en hulpmiddelen; draaiboek voor de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

  Identiteit

  • Profilering van de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

  Uitnodigingen

  • Vormen, titulatuur, criteria mailinglijst

  Advies en hulp aan andere functionarissen in eigen bedrijf

  • Aspecten van hun persoonlijke presentatie en representatie

  Relatiegeschenken

  • Formulering van normen en regels voor het ter beschikking stellen

  Controlelijst

  • Opzet controlelijst voor controle op voorbereiding (en draaiboek); voor- en nacontrole; verbeteringen voor latere acties

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van tentoonstellingen en vakbeurzen?

  Doelbepaling, soorten en selectiecriteria

  • Functie tentoonstellingen/beurzen in de relatie organisatiepublieksgroepen, doelstellingen van deelneming

  Voorbereiding

  • Hoofdpunten van programmering, budgettering, benadering mensen en instanties, aanschaf hulpmiddelen of uitbesteding van onderdelen, inrichting van stands

  Activiteiten rondom en tijdens tentoonstelling of beurs

  • Deelneming aan andere activiteiten dan de tentoonstelling/beurs zelf, zoals symposium, lezing, show, demonstratie, persconferentie, etc.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van vervaardiging van drukwerk en andere vermenigvuldigingstechnieken?

  Belangrijkste druktechnieken

  • Kenmerken van offset, klein-offset of kantoordruk, diepdruk, hoogdruk, zeefdruk, stencil; toepassingsmogelijkheden

  Repro- en zettechnieken

  Factoren voor de keuze van druktechnieken in relatie tot hun kenmerken

  • Kenmerken: kwaliteit, oplage, snelheid, kosten, verwerkbare materialen, etc.

  Budgettering en offertes

  • Hoofdpunten van budgettering en de belangrijkste onderdelen van een offerte

  Persklaar maken van kopij

  Persklaar maken van illustraties

  Correctie

  • Correctietekens, zoals die vastliggen op het betreffende normblad van het Nederlands Normalisatie Instituut

  Afwerken van drukwerk

  • Soorten bindtechnieken

  Verzending en verspreiding van drukwerk

  • Kostenaspecten, koeriersdiensten, mogelijkheden van de PostNL, adressenbureaus, huis-aan-huisbezorging

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van advertenties & social media?

  Soorten advertenties &  content marketing

  • Naar doelgroep en/of inhoud en plaats in het medium

  Pr.- en voorlichtingsaspecten van advertenties

  Advertenties als instrumenten van pr en voorlichting

  • Bijvoorbeeld corporate advertising, financial advertising

  Publieksgroepen en mediakeuze

  • Basisprincipes van mediaonderzoek

  Pre- en post-testing

  • Methoden en nut

  Rol van externe bureaus bij adverteren

  • Reclameadviesbureaus en advertentiebureaus

  Afstemming tussen interne afdelingen en externe bureaus

  • Rol van account executives, werkwijze externe bureaus

  Budget

  • Parameters voor hoogte budget, verantwoordelijkheid voor opzet, uitvoering en bewaking

  Organisatie van de reclamewereld

  • STER, ROTA, VEA; codes en regels

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van huisstijl?

  Aspecten van huisstijl

  • Inhoudelijk en technisch programma van eisen

  Elementen en dragers

  • Elementen: naam (presentatie), embleem, logo, formaten, indelingen, lettertypen, kleuren en overige visuele elementen;
  • Dragers: publicaties, verpakkingen, briefpapier, advertenties, uithangborden, uniformen, vervoermiddelen, bewegwijzering, etc.

  Overweging tot invoering

  • Baten en lasten

  Invoeringsprocedure

  • Organisatorische consequenties, afstemming en opzet van een tijdschema

  Samenwerking met de vormgever

  • Briefing, tussentijdse contacten, huisstijlhandboek, hantering

  In- en externe voorlichting bij invoering of aanpassing

  • Documentatie

  Soorten van documenten, resp. informatiedragers

  Instituten en diensten op het gebied van documentatie

  • Bibliotheken, archieven, musea, computerbestanden, knipseldiensten, monitordiensten, verkrijgbare knipselkranten

  Gebruik bronnen

  • Literatuuronderzoek met selectie; titelbeschrijving; excerperen

  Basisdocumentatie voor pr en voorlichting

  • Onderwerpen

  Catalogiseringssystemen

  • Bekendste systemen en hun kenmerken

   

  Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van pers en perscontacten?

  Structuur van de publiciteitsmedia en de journalistiek in Nederland

  • Indeling pers (schrijvende pers, radio en televisie); functies en taken van persbureaus en perscombinaties; namen en hoofdtaken van organisaties op het gebied van dagblad-, weekblad- en tijdschriftjournalistiek; informatiebronnen, zoals het Handboek voor de Nederlandse Pers en Publiciteit

  Medialijsten

  • Opzet en indelingscriteria

  Organisatie van perscontacten

  • Ook procedures voor actieve en passieve contacten

  Vaste gebruiken in contacten met de pers

  • Bijvoorbeeld embargo, off the record, primeuren sub-rosa

  Persbezoeken

  • Organisatie, planning en evaluatie

  Persberichten

  • Beginselen van een goed persbericht

  Persconferenties

  • Organisatie, planning en evaluatie

  Persdocumentatie

  • Inhoud persmap

  Persfoto's

  • Te stellen eisen aan persfoto's en foto-bijschriften

  Interviews

  • Voorbereiding, begeleiding en evaluatie

  Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van behandeling van publieksreacties?

  Soorten reacties

  • Individuele en collectieve; actiegroepen en inspraak; negatieve, positieve en neutrale reacties

  Eisen te stellen aan klachtenprocedure, wijze van be- en afhandeling

  Onafhankelijke deskundigen of instanties

  • Branches, rol van geschillencommissies en ombudsman
  Communicatie en marketing: vragen en antwoorden over studie, werk en vaardigheden

  Communicatie en marketing: vragen en antwoorden over studie, werk en vaardigheden

  Wat is communicatie en wat betekent communiceren?

  Wat is communicatie en wat betekent communiceren?

   

   Communiceren

   • Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. Je gebruikt daarbij bestaande communicatiemiddelen effectief. Communicatie kan op verschillende manieren worden toegepast, zoals mondeling en schriftelijk. Vaak is de wijze van communiceren afhankelijk van de situatie. 

   PR & Communicatie

   • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
   • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden. Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
   • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld. Kleine organisaties hebben social media,  websites en advertenties  De grotere organisaties ontwikkelen communicatievisies en -beleid en werken constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
   Wat wordt verstaan onder de competentie communiceren?

   Wat wordt verstaan onder de competentie communiceren?

   • Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. 
   • Je gebruikt daarbij bestaande communicatiemiddelen effectief. 
   • Communicatie kan op verschillende manieren worden toegepast, zoals mondeling en schriftelijk. Vaak is de wijze van communiceren afhankelijk van de situatie. 

   Synoniemen & vormen

   • Mondelinge/schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: mondelinge en schriftelijke communicatie zijn vormen van communicatie. Mondelinge communicatie hoeft niet altijd met woorden te zijn, maar dit kunnen bijvoorbeeld ook geluiden zijn. Intonatie (stemgebruik) is hierbij een belangrijk onderdeel. Schriftelijke communicatie kan bijvoorbeeld via de mail, via een brief of via een telefonisch tekstbericht. 
   • Non-verbale communicatie: een vorm van communicatie die snel vergeten wordt of waar men zich minder van bewust is. Via je lichaamstaal (houding) en gebaren kun je soms meer overbrengen dan in woorden. Denk aan een gezichtsuitdrukking die al veel kan zeggen, of een gebaar met je handen. Ook je kledingkeuze is een voorbeeld van (indirecte) non-verbale communicatie.
   • Presenteren is een vorm van mondelinge communicatie.
   • Gespreksvaardigheid is een synoniem.
   Welke niveaus zijn te onderscheiden in ontwikkeling van de competentie 'communiceren'?

   Welke niveaus zijn te onderscheiden in ontwikkeling van de competentie 'communiceren'?

    

   De niveau's van communiceren

    

   Niveau 1 - Luisteren en overbrengen

   • Je kunt een heldere en logische structuur in de informatie aanbrengen door vorm en opbouw; je bent to-the-point en je wijdt niet onnodig uit.
   • Je gebruikt taal die aansluit bij de boodschap en doelgroep, zonder onnodig vakjargon toe te passen. 
   • Mondeling: je spreekt rustig en duidelijk verstaanbaar (gelet op snelheid, volume, articulatie); je maakt hierbij effectief gebruik van woord, gebaar en andere hulpmiddelen.
   • Schriftelijk: je schrijft helder, beknopt en foutloos (gelet op woordkeuze, spelling, grammatica).
   • Je toont belangstelling en betrokkenheid en luistert actief naar anderen; je vraagt de ander naar zijn mening, advies en welbevinden.
   • Je blijft tijdens het geven van uitleg rustig en zeker, net zolang totdat de boodschap volledig bij de ander is overgekomen.

   Niveau 2 - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen

   • Je presenteert je gemakkelijk en je legt contacten in verschillende sociale en multiculturele omgevingen.
   • Je kunt een betoog logisch opbouwen en je kunt de aandacht van anderen vasthouden.
   • Je toetst of de boodschap is overgekomen op doelgroep.
   • Je stelt je open voor overleg.
   • Je onderkent (non)verbale communicatie.

   Niveau 3 - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat

   • Je hebt aandacht voor andermans behoeften, belangen, emoties en opvattingen en je kunt hierop anticiperen door je verbale en non-verbale communicatiestijl aan te passen.
   • Je kunt complexe onderwerpen begrijpelijk maken voor anderen.
   • Je stimuleert anderen tot helder communiceren.
   • Je bevordert de onderlinge communicatie.

   Presenteren 

   • Je kunt je eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk en (zodanig) boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. 
   • Gedragskenmerken: je kunt op een adequate manier gebruik maken van leermiddelen zoals een overheadprojector, videoapparaat, flip-over, whiteboard e.d. en een logische opbouw toepassen (kop/romp/staart). Je kunt een samenhangend, helder betoog houden waarin hoofd- en bijzaken gescheiden zijn. Je weet de aandacht van de gesprekspartners te verkrijgen door (1) een kernachtig verhaal (2) het geven van afgestemde voorbeelden (3) een boeiende verteltrant (4) een enthousiaste houding te hebben. 

   Gespreksvaardigheid

   • Het kunnen structureren, optreden en interveniëren van gesprekken en dit op een zodanige manier doen dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt (synoniemen: luisteren). 
   • Gedragskenmerken: je toont vaardigheid in het luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD). – Je brengt structuur aan in het gesprek: inleiding, doel aanpak, kop/romp/staart, afsluiting – Je bereidt belangrijke gesprekken voor en zorgt dat je het doel en de gewenste aanpak kan aangeven.
   Wat is marketing?

   Wat is marketing?

   • Philip Kotler definieert marketing als het proces en de activiteiten waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant, en sterke klantrelaties scheppen en opbouwen, om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen.
   • Het belang van marketing voor een ondernemer is groot. Immers, je creëert een product of dienst (toegevoegde waarde) voor je klanten en je krijgt in ruil daarvoor waarde (bijvoorbeeld geld) terug. Hiervoor is het belangrijk om winstgevende relaties met je klanten op te bouwen én deze te onderhouden. Dit segment van het ondernemerschap noemen we marketing.
   • Opvallend is dat succesvolle bedrijven gemeen hebben dat ze zich sterk richten op hun klanten en dat marketing bij hen een hoge prioriteit heeft. Ze streven er naar om hun klanten een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te bieden. In ruil daarvoor krijgen ze (meer) winst. De mate van intensiviteit die een ondernemer steekt in zijn klanten, bepaalt dus voor een groot deel zijn succes.
   • In de moderne marketingpraktijk en in het moderne marketingdenken ligt het accent op het zorgen voor klantwaarde en klanttevredenheid. De winst haalt een ondernemer uit het leveren van klanttevredenheid. Door superieure waarde te beloven aan nieuwe klanten en oude klanten tevreden te houden, bereikt hij zijn doel: winst.
   Wat zijn de meest voorkomende functies en rollen in de marketing- & communicatiesector?
   Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

   Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

   Wat doet een marketingmanager of productmanager?

   • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
   • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
   • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

   Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

   • Bepaalde creativiteit
   • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
   • Doelgerichtheid
   • Initiatief nemen
   • Prestatiegerichtheid
   • Goed analytisch vermogen
   • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
   • Evenwichtighid
   • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
   • Prioriteiten kunnen stellen
   • Kunnen motiveren en sturen
   • Kunnen plannen en organiseren

    

   Wat zijn de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in de communicatie- en marketingsector
   Welke sollicitatievragen kunnen worden gesteld in de marketing - en communicatiesector?
   Wat zijn voorbeelden van sollicitatie opdrachten en assessment centers in de marketing - en communicatiesector?
   Hoe kun je werk vinden en solliciteren in de communicatie- en marketingsector?
   Hoe is de communicatie- en marketingsector ontstaan?

   Hoe is de communicatie- en marketingsector ontstaan?

   • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
   • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden. Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
   • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld,  ontwikkelen ze communicatievisies en -beleid en werken en constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de communicatie, voorlichting of marketing in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     Argentinië

     • Geef les en voorlichting aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)
     •  Ben jij een student of afgestudeerd in commmunicatie, marketing of event management? Ga dan aan de slag op de marketingafdeling van een bedrijf in de bruisende hoofdstad van dit land. (s)

     Australië

     • Verzorg de marketing van een internationaal IT-bedrijf. Er zijn mogelijkheden voor professionals en starters. (b)
     • Loop stage bij een bloemisterij waarbij je naast marketingtaken ook mee zal gaan naar bloemenmarkten, bestellingen zal afhandelen en de distributie regelt. (s)
     • Ben jij een creatieve marketingstudent? Ga dan aan de slag bij een marketingorganisatie waar de focus ligt op de online promotie van merken van diverse klanten. (s)

     Bolivia

     • Draag bij aan de bekendheid van een Spaanse taalschool die zich inzet voor het ontwikkelen van de talenten van Boliviaanse jongeren. (s)

     Cambodja

     • Help mee met het opknappen van scholen, speel met de kinderen en geef voorlichting over hygiëne. (v)

     China

     • Ga aan de slag bij op de marketingafdeling van een internationale IT-organisatie. (b)
     • Ga aan het werk in een internationale omgeving door de marketing te verzorgen bij een organisatie die taalcurssusen, tours en trainingen aanbiedt. (s)

     Costa Rica

     • Maak voor promotiedoeleinden foto's en video's voor een taalschool, in ruil voor verblijf en lessen Spaans. (v)
     • Word marketing & communicatiemedewerker bij een taalschool in Costa Rica. (b)

     Curaçao

     • Ben jij communicatief vaardig en heb je affiniteit met sport? Kom dan stage lopen bij het informatiepunt voor sportaangelegenheden op Curaçao. (s)
     • Ga werken op een duikschool waar je promotie- en marketingactiviteiten uitvoert, zoals het ontwikkelen van flyers en het verstrekken van informatie aan potentiële klanten/duikers. (b)

     Ecuador

     • Werk met apen in een rehabilitatiecentrum, geef voorlichting, en draag bij aan natuurbehoud. (s)
     • Ben jij bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Doe werkervaring op bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

     Engeland

     • Word assistent PR & Communicatie op de afdeling onderzoek en planning van evenementen voor het behoud van koraalrif en tropisch regenwoud. (s)

     Filipijnen

     • Loop stage bij een support center voor reizigers op het gebied van PR, communicatie, (online) marketing en product development. (s)

     Guatemala

     • Help mee op het gebied van marketing, PR en training binnen een kleine ngo die Maya-vrouwen en hun kinderen een betere toekomst wil bieden. (v)

     Ghana

     • Film en fotografeer de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen in de bouw en het onderwijs voor een Engelse non-profit en houd zo hun donateurs op de hoogte. (v)
     • Heb jij medische ervaring en kun je goed zelfstandig werken? Dan is dit project iets voor jou! Werk mee in een ziekenhuis en train hier zusters en doktoren door middel van voorlichting. (v)

     India

     • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
     • Ga met lokale vrijwilligers op pad in Tamil Nadu om voorlichting te geven en activiteiten te organiseren rondom de thema's 'rechten voor meisjes', 'aids' en 'gezondheidszorg'. (v)

     Kameroen

     • Geef voorlichting en draag bij aan natuurbehoud door te gaan werken bij een rehabilitatiecentrum voor apen. (s)​

     Laos

     • Zet je kennis van social media in bij een stichting die de interactie met haar doelgroepen wil intensiveren. (v)

     Madagaskar

     • Ga voor een aantal weken of maanden aan de slag bij een gemeenschapsproject in de Anosy regio, waar je bijvoorbeeld helpt met voorlichting geven aan de lokale bevolking over hygiëne. (v)

     Maleisië

     • Ben je op de hoogte van de laatste social media trends en kan je goed schrijven? Ga werken als content editor bij een start-up. (b)

     Mongolië

     • Doe een meeloopstage bij een voorlichtingsproject in de gezondheidszorg. (v) 

     Namibië

     • Draag bij aan het behoud van de cheetah door middel van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

     Panama

     • Verricht redactionele werkzaamheden in ruil voor gratis verblijf. (v)

     Peru

     • Zet je marketing-, redactionele of sales vaardigheden in bij een taalreisorganisatie. (b)

     Singapore

     • Help the merchandise department of a Singaporean non-profit whose main objective is to prevent cruelty and promote kindness to animals. (v)

     Spanje

     • Op maat stageplekken op het gebied van voorlichting, pr, communicatie & marketing. (s)
     • Word allround event medewerker voor een evenementenbureau in het zuiden van Spanje. (s)
     • Verzorg de marketing van een taalschool. (s)
     • Ga werken bij een internationale ontwikkelingsorganisatie in Barcelona op het gebied van PR en marketing. (s)

     Sri Lanka

     • Geef voorlichting aan lagere sociale klassen aan de zuidkust op het gebied van duurzame landbouw en watergebruik. (v)

     Suriname

     • Doe ervaring op bij een touroperator als PR- en communicatiemedewerker. (s)

     Tanzania

     • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)
     • Werk mee bij een project gericht op het versterken van vrouwenrechten en het verbeteren van de gezondheid door middel van voorlichting. Geef hiermee de lokale bevolking in Karagwe een betere toekomst. (v)
     • Geef HIV-voorlichting en doe mee aan een communityproject bij de Kilimanjaro. (v)

     Verenigde Staten

     • Doe werkervaring op in Miami op het gebied van media of PR & publiciteit. (s)
     • Ga stagelopen in San Francisco in en verzorg de marketing van een internationale talenschool. (s)

     Vietnam

     • Werk mee aan de communicatie & grafische vormgeving voor diverse bedrijven in het dynamische Ho Chi Minh. (s)
     • Werk mee met een programma dat zich bezighoudt met voedsel en het geven van medische voorlichting. (v)

     Zambia

     • Houd jij van sport? Werk dan mee met een sportproject in Livingstone en combineer sportspelletjes met voorlichting over HIV en Aids. (v)

     Zuid-Afrika

     • Beschik jij over basiskennis economie of marketing? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops, trainingen, persoonlijke coaching en voorlichting over microkredieten.
     • Loop stage op het gebied van social media en online marketing bij een bedrijf dat op een innovatieve en creatieve manier jongeren probeert te betrekken bij het voorkomen van ziektes zoals HIV. (s)
     • Doe werkervaring op bij een journalistiek- en mediabedrijf in Kaapstad. (s)
     • Geen dag is hetzelfde bij dit project rond Durban. Samen met het plaatselijke politiekorps bieden zij hulp daar waar het het hardst nodig is, onder andere door het geven van voorlichting over HIV/Aids. (v)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

     Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

     Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

     Wat doet een marketingmanager of productmanager?

     • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
     • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
     • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

     Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

     • Bepaalde creativiteit
     • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
     • Doelgerichtheid
     • Initiatief nemen
     • Prestatiegerichtheid
     • Goed analytisch vermogen
     • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
     • Evenwichtighid
     • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
     • Prioriteiten kunnen stellen
     • Kunnen motiveren en sturen
     • Kunnen plannen en organiseren

      

     Welke skills en competentie heb je nodig, of kan je leren, als pr medewerker of voorlichter?
     De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

     De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

     Leidinggeven: leren of versterken

     Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

     Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

     Kennisoverdracht en tekstgebruik: thema's en startpagina's

     Kennisoverdracht en tekstgebruik: thema's en startpagina's

        

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

     JoHo: crossroads uit de bundels
     JoHo: paginawijzer

     Thema's

     Wat vind je op een JoHo Themapagina?

     • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
     • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

     Crossroad: volgen

     • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

     Crossroad: kiezen

     • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

     Footprints: bewaren

     • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
     • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

     Abonnement: nemen

     • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

     Hoe is de pagina op gebouwd

     • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
     • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
     • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
     • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
     • De statussen:
     1. Start
     2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
     3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
     4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
     5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
     6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
     7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
     8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
     9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
     10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
      JoHo: footprints achterlaten
      JoHo: pagina delen