Communicatie, Voorlichting & Marketing

Betaald werk - Stages - Vacatures - Vrijwilligerswerk - Werkervaringsplaatsen

 

 Toolshop voor wie bij JoHo aangesloten of verzekerd is

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: aanmelding checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field-abonnementsvorm].

1

Wat is communicatie en wat betekent communiceren?

Wat is communicatie en wat betekent communiceren?

 

  Communiceren

  • Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. Je gebruikt daarbij bestaande communicatiemiddelen effectief. Communicatie kan op verschillende manieren worden toegepast, zoals mondeling en schriftelijk. Vaak is de wijze van communiceren afhankelijk van de situatie. 

  PR & Communicatie

  • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
  • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden. Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
  • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld. Kleine organisaties hebben social media,  websites en advertenties  De grotere organisaties ontwikkelen communicatievisies en -beleid en werken constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
  Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

  Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

  Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

  • Marketingdoelstellingen en marketingplan opstellen
  • Marktonderzoek (laten) doen
  • Marktgegevens verzamelen
  • Ordenen van de verzamelde gegevens
  • Marktgegevens bestuderen
  • De eigen succesfactoren ten opzichte van de concurrentie bepalen,
  • Sterkte / zwakteanalyses
  • Actieplannen, strategische plannen en operationele plannen
  • Operationeel marketingplan: zorg dragen voor alle activiteiten binnen de marketingmix: mailings, advertenties, [I]sales force[/I] supportmaterialen, symposia etc.
  • Advisering 'naar boven en beneden' over de plannen
  • Communicatie
  • Samenwerken met collega's
  • Marketingbeleid uitdragen naar alle medewerkers (met name de sales afdeling)
  • Informeren van collega's
  • Overtuigen van collega's binnen de onderneming ten aanzien van de besluitvorming (met name de salesafdeling over uit te voeren strategieën)
  • Motiveren van de buitendienst
  • Uitdragen en verdedigen van gemaakte keuzes ten aanzien van productenbeleid
  • Initiëren van symposia en reizen
  • Onderhouden van interne contacten: bijvoorbeeld afdeling productie, verkoop
  • Onderhouden van externe contacten, zoals:
  • Reclamebureaus (bijv. instructies voor promotionele materialen aan het reclamebureau)
  • Marktonderzoekbureaus (instructies voor marktonderzoek)
  • Begeleiden van projecten die door ingeschakelde bureaus worden uitgevoerd (bijv. toezien en beoordelen van de promotionele materialen en teksten)
  • Voeling houden met de markt: ontwikkelingen en trends volgen, literatuur lezen, contacten onderhouden met markt via persoonlijke contacten, seminars etc.
  • Marketingmanager: onder andere leidinggeven aan marketingassistenten of productmanagers, contact onderhouden met directie of commercieel manager

  De NGPR heeft een functieomschrijving voor een pr-functionaris geformuleerd. In deze omschrijving is een leidinggevende, gespecialiseerde, dienstverlenende en klankbordfunctie te herkennen.

  • Samen met de directie de plaats en doelstellingen van de onderneming in de samenleving in kaart brengen en zo nodig aanpassen.
  • Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in de eigen onderneming, trends in de samenleving en veranderingen in de publieke opinie. Onderhouden van een database met publicaties, krantenknipsels, e.d.
  • Vaststellen van relevante publieksgroepen voor de onderneming en onderhouden van een database met naam, adres en andere gegevens van personen en ondernemingen.
  • Presentatie van de onderneming naar buiten toe in woord (toespraken) en geschrift (persbulletins). Bevorderen van de duidelijkheid en de eenheid van optreden van leden van de onderneming.
  • Interne en externe voorlichting over taken, beleid en activiteiten van de onderneming. De interne voorlichting is gericht op het eigen personeel.
  • Representatie van de onderneming in commissies, adviesorganen, symposia, persconferenties, e.d.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van schriftelijke en mondelinge communicatie?

  Beginselen van goed en doelgericht taalgebruik

  • Kennis van grammatica en spelling; vaardigheid in de juiste toepassing daarvan; kennis van adviezen van Flesch/Douma en Langer voor leesbaarheid.

  Systematische opbouw van teksten

  Samenvatten van teksten

  Redactievoering

  • Opzet en schrijven van persberichten, mededelingen, fotobijschriften, artikelen, institutionele advertentieteksten, rapporten

  Toepassing van de diverse communicatievormen

  • Voor- en nadelen van mondelinge, schriftelijke en audiovisuele middelen (ook ten opzichte van elkaar)

  Doel en middelen van schriftelijke communicatie

  • Middelen: personeelsblad, huisorgaan (extern), voorlichtingsblad, introductiebrochure, perscommuniqué. fotobijschriften, etc.

  Opstellen van uit te spreken teksten

  • Inhoud, lengte en indeling van de tekst

  Schriftelijke, visuele of audiovisuele ondersteuning van mondelinge communicatie

  • Uitreiking van schriftelijke tekst of samenvatting, dia's of uitreiking foto's of hulp door overheadprojector, film of video

  Auteursrecht

  • Omschrijving hiervan; mogelijkheden van overneming van werken (tekst, foto's, grafische ontwerpen, muziek) waarop auteursrecht berust; plicht tot bronvermelding; reprorecht

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van (Audio)visuele hulpmiddelen?

  Functie

  • Rol en impact bij communicatie

  Onderscheidingen

  • Audio en/of visueel; met of zonder projectie; optisch of elektronisch; hardware of software

  Soorten en gebruik van visuele hulpmiddelen

  • Borden, flip-over, foto, dia, overheadprojector; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen, beperkingen van het gebruik van de apparatuur

  Soorten en gebruik van audiovisuele hulpmiddelen

  • Band-dia, film, video; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen en beperkingen in het gebruik van de apparatuur

  Het opzetten van een (audiovisueel) programma

  • Opzet, rekening houdend met publieksgroepen, waarvoor het programma bestemd is en de omstandigheden waaronder het wordt vertoond. Samenwerking met producenten, filmers en fotografen; briefing van medewerkers; script; vertalingen

  Soorten en gebruik van nieuwe technieken

  • Telex, viewdata, teletekst, beeldplaat, tekstverwerker, telefax, teletex, etc.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van interne communicatie?

  Interne communicatie in verschillende soorten organisaties

  Interne communicatiemogelijkheden

  • Noodzakelijk gebruik op basis van karakter van de organisatie; verticale, horizontale en diagonale communicatie; lijst van interne publieksgroepen; aspecten van verslaggeving door de (centrale) ondernemingsraad en de publicatie daarvan

  Intern verspreiden van (externe) informatie

  • Knipseldienst, informatieborden en muurkranten, bulletins, bladen, brochures, personeelsjaarverslagen, telefonische en visuele informatiesystemen

  Informatie inzake de loopbaan van medewerkers

  • Public relations/voorlichtingsaspecten van sollicitaties, introductieprogramma's, scholingsmogelijkheden, voorbereiding op pensioen of VUT, contacten met gepensioneerden (personeelsblad en bijeenkomsten)

  Personeelsbijeenkomsten met voorlichtend karakter

  Jubilea en onderscheidingen

  • Procedure van aanvraag, aankondiging viering, interne en externe (zoals koninklijke) onderscheidingen.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van presentaties, representatie en evenementen?

  Aanleiding, wenselijkheid en vormen

  • Ten dienste van beeldvorming (imago), profilering, begripsvorming; bevordering betrokkenheid bij de organisatie

  Opzet en middelen

  • Bepaling van het karakter van projecten, budgetten en menskracht, ontvangstruimte en hulpmiddelen; draaiboek voor de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

  Identiteit

  • Profilering van de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

  Uitnodigingen

  • Vormen, titulatuur, criteria mailinglijst

  Advies en hulp aan andere functionarissen in eigen bedrijf

  • Aspecten van hun persoonlijke presentatie en representatie

  Relatiegeschenken

  • Formulering van normen en regels voor het ter beschikking stellen

  Controlelijst

  • Opzet controlelijst voor controle op voorbereiding (en draaiboek); voor- en nacontrole; verbeteringen voor latere acties

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van tentoonstellingen en vakbeurzen?

  Doelbepaling, soorten en selectiecriteria

  • Functie tentoonstellingen/beurzen in de relatie organisatiepublieksgroepen, doelstellingen van deelneming

  Voorbereiding

  • Hoofdpunten van programmering, budgettering, benadering mensen en instanties, aanschaf hulpmiddelen of uitbesteding van onderdelen, inrichting van stands

  Activiteiten rondom en tijdens tentoonstelling of beurs

  • Deelneming aan andere activiteiten dan de tentoonstelling/beurs zelf, zoals symposium, lezing, show, demonstratie, persconferentie, etc.

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van vervaardiging van drukwerk en andere vermenigvuldigingstechnieken?

  Belangrijkste druktechnieken

  • Kenmerken van offset, klein-offset of kantoordruk, diepdruk, hoogdruk, zeefdruk, stencil; toepassingsmogelijkheden

  Repro- en zettechnieken

  Factoren voor de keuze van druktechnieken in relatie tot hun kenmerken

  • Kenmerken: kwaliteit, oplage, snelheid, kosten, verwerkbare materialen, etc.

  Budgettering en offertes

  • Hoofdpunten van budgettering en de belangrijkste onderdelen van een offerte

  Persklaar maken van kopij

  Persklaar maken van illustraties

  Correctie

  • Correctietekens, zoals die vastliggen op het betreffende normblad van het Nederlands Normalisatie Instituut

  Afwerken van drukwerk

  • Soorten bindtechnieken

  Verzending en verspreiding van drukwerk

  • Kostenaspecten, koeriersdiensten, mogelijkheden van de PostNL, adressenbureaus, huis-aan-huisbezorging

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van advertenties & social media?

  Soorten advertenties &  content marketing

  • Naar doelgroep en/of inhoud en plaats in het medium

  Pr.- en voorlichtingsaspecten van advertenties

  Advertenties als instrumenten van pr en voorlichting

  • Bijvoorbeeld corporate advertising, financial advertising

  Publieksgroepen en mediakeuze

  • Basisprincipes van mediaonderzoek

  Pre- en post-testing

  • Methoden en nut

  Rol van externe bureaus bij adverteren

  • Reclameadviesbureaus en advertentiebureaus

  Afstemming tussen interne afdelingen en externe bureaus

  • Rol van account executives, werkwijze externe bureaus

  Budget

  • Parameters voor hoogte budget, verantwoordelijkheid voor opzet, uitvoering en bewaking

  Organisatie van de reclamewereld

  • STER, ROTA, VEA; codes en regels

  Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van huisstijl?

  Aspecten van huisstijl

  • Inhoudelijk en technisch programma van eisen

  Elementen en dragers

  • Elementen: naam (presentatie), embleem, logo, formaten, indelingen, lettertypen, kleuren en overige visuele elementen;
  • Dragers: publicaties, verpakkingen, briefpapier, advertenties, uithangborden, uniformen, vervoermiddelen, bewegwijzering, etc.

  Overweging tot invoering

  • Baten en lasten

  Invoeringsprocedure

  • Organisatorische consequenties, afstemming en opzet van een tijdschema

  Samenwerking met de vormgever

  • Briefing, tussentijdse contacten, huisstijlhandboek, hantering

  In- en externe voorlichting bij invoering of aanpassing

  • Documentatie

  Soorten van documenten, resp. informatiedragers

  Instituten en diensten op het gebied van documentatie

  • Bibliotheken, archieven, musea, computerbestanden, knipseldiensten, monitordiensten, verkrijgbare knipselkranten

  Gebruik bronnen

  • Literatuuronderzoek met selectie; titelbeschrijving; excerperen

  Basisdocumentatie voor pr en voorlichting

  • Onderwerpen

  Catalogiseringssystemen

  • Bekendste systemen en hun kenmerken

   

  Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van pers en perscontacten?

  Structuur van de publiciteitsmedia en de journalistiek in Nederland

  • Indeling pers (schrijvende pers, radio en televisie); functies en taken van persbureaus en perscombinaties; namen en hoofdtaken van organisaties op het gebied van dagblad-, weekblad- en tijdschriftjournalistiek; informatiebronnen, zoals het Handboek voor de Nederlandse Pers en Publiciteit

  Medialijsten

  • Opzet en indelingscriteria

  Organisatie van perscontacten

  • Ook procedures voor actieve en passieve contacten

  Vaste gebruiken in contacten met de pers

  • Bijvoorbeeld embargo, off the record, primeuren sub-rosa

  Persbezoeken

  • Organisatie, planning en evaluatie

  Persberichten

  • Beginselen van een goed persbericht

  Persconferenties

  • Organisatie, planning en evaluatie

  Persdocumentatie

  • Inhoud persmap

  Persfoto's

  • Te stellen eisen aan persfoto's en foto-bijschriften

  Interviews

  • Voorbereiding, begeleiding en evaluatie

  Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van behandeling van publieksreacties?

  Soorten reacties

  • Individuele en collectieve; actiegroepen en inspraak; negatieve, positieve en neutrale reacties

  Eisen te stellen aan klachtenprocedure, wijze van be- en afhandeling

  Onafhankelijke deskundigen of instanties

  • Branches, rol van geschillencommissies en ombudsman
  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

    Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de communicatie, voorlichting of marketing in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

     

    Argentinië

    • Geef les en voorlichting aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)
    •  Ben jij een student of afgestudeerd in commmunicatie, marketing of event management? Ga dan aan de slag op de marketingafdeling van een bedrijf in de bruisende hoofdstad van dit land. (s)

    Australië

    • Verzorg de marketing van een internationaal IT-bedrijf. Er zijn mogelijkheden voor professionals en starters. (b)
    • Loop stage bij een bloemisterij waarbij je naast marketingtaken ook mee zal gaan naar bloemenmarkten, bestellingen zal afhandelen en de distributie regelt. (s)
    • Ben jij een creatieve marketingstudent? Ga dan aan de slag bij een marketingorganisatie waar de focus ligt op de online promotie van merken van diverse klanten. (s)

    Bolivia

    • Draag bij aan de bekendheid van een Spaanse taalschool die zich inzet voor het ontwikkelen van de talenten van Boliviaanse jongeren. (s)

    Cambodja

    • Help mee met het opknappen van scholen, speel met de kinderen en geef voorlichting over hygiëne. (v)

    China

    • Ga aan de slag bij op de marketingafdeling van een internationale IT-organisatie. (b)
    • Ga aan het werk in een internationale omgeving door de marketing te verzorgen bij een organisatie die taalcurssusen, tours en trainingen aanbiedt. (s)

    Costa Rica

    • Maak voor promotiedoeleinden foto's en video's voor een taalschool, in ruil voor verblijf en lessen Spaans. (v)
    • Word marketing & communicatiemedewerker bij een taalschool in Costa Rica. (b)

    Curaçao

    • Ben jij communicatief vaardig en heb je affiniteit met sport? Kom dan stage lopen bij het informatiepunt voor sportaangelegenheden op Curaçao. (s)
    • Ga werken op een duikschool waar je promotie- en marketingactiviteiten uitvoert, zoals het ontwikkelen van flyers en het verstrekken van informatie aan potentiële klanten/duikers. (b)

    Ecuador

    • Werk met apen in een rehabilitatiecentrum, geef voorlichting, en draag bij aan natuurbehoud. (s)
    • Ben jij bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Doe werkervaring op bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

    Engeland

    • Word assistent PR & Communicatie op de afdeling onderzoek en planning van evenementen voor het behoud van koraalrif en tropisch regenwoud. (s)

    Filipijnen

    • Loop stage bij een support center voor reizigers op het gebied van PR, communicatie, (online) marketing en product development. (s)

    Guatemala

    • Help mee op het gebied van marketing, PR en training binnen een kleine ngo die Maya-vrouwen en hun kinderen een betere toekomst wil bieden. (v)

    Ghana

    • Film en fotografeer de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen in de bouw en het onderwijs voor een Engelse non-profit en houd zo hun donateurs op de hoogte. (v)
    • Heb jij medische ervaring en kun je goed zelfstandig werken? Dan is dit project iets voor jou! Werk mee in een ziekenhuis en train hier zusters en doktoren door middel van voorlichting. (v)

    India

    • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
    • Ga met lokale vrijwilligers op pad in Tamil Nadu om voorlichting te geven en activiteiten te organiseren rondom de thema's 'rechten voor meisjes', 'aids' en 'gezondheidszorg'. (v)

    Kameroen

    • Geef voorlichting en draag bij aan natuurbehoud door te gaan werken bij een rehabilitatiecentrum voor apen. (s)​

    Laos

    • Zet je kennis van social media in bij een stichting die de interactie met haar doelgroepen wil intensiveren. (v)

    Madagaskar

    • Ga voor een aantal weken of maanden aan de slag bij een gemeenschapsproject in de Anosy regio, waar je bijvoorbeeld helpt met voorlichting geven aan de lokale bevolking over hygiëne. (v)

    Maleisië

    • Ben je op de hoogte van de laatste social media trends en kan je goed schrijven? Ga werken als content editor bij een start-up. (b)

    Mongolië

    • Doe een meeloopstage bij een voorlichtingsproject in de gezondheidszorg. (v) 

    Namibië

    • Draag bij aan het behoud van de cheetah door middel van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

    Panama

    • Verricht redactionele werkzaamheden in ruil voor gratis verblijf. (v)

    Peru

    • Zet je marketing-, redactionele of sales vaardigheden in bij een taalreisorganisatie. (b)

    Singapore

    • Help the merchandise department of a Singaporean non-profit whose main objective is to prevent cruelty and promote kindness to animals. (v)

    Spanje

    • Op maat stageplekken op het gebied van voorlichting, pr, communicatie & marketing. (s)
    • Word allround event medewerker voor een evenementenbureau in het zuiden van Spanje. (s)
    • Verzorg de marketing van een taalschool. (s)
    • Ga werken bij een internationale ontwikkelingsorganisatie in Barcelona op het gebied van PR en marketing. (s)

    Sri Lanka

    • Geef voorlichting aan lagere sociale klassen aan de zuidkust op het gebied van duurzame landbouw en watergebruik. (v)

    Suriname

    • Doe ervaring op bij een touroperator als PR- en communicatiemedewerker. (s)

    Tanzania

    • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)
    • Werk mee bij een project gericht op het versterken van vrouwenrechten en het verbeteren van de gezondheid door middel van voorlichting. Geef hiermee de lokale bevolking in Karagwe een betere toekomst. (v)
    • Geef HIV-voorlichting en doe mee aan een communityproject bij de Kilimanjaro. (v)

    Verenigde Staten

    • Doe werkervaring op in Miami op het gebied van media of PR & publiciteit. (s)
    • Ga stagelopen in San Francisco in en verzorg de marketing van een internationale talenschool. (s)

    Vietnam

    • Werk mee aan de communicatie & grafische vormgeving voor diverse bedrijven in het dynamische Ho Chi Minh. (s)
    • Werk mee met een programma dat zich bezighoudt met voedsel en het geven van medische voorlichting. (v)

    Zambia

    • Houd jij van sport? Werk dan mee met een sportproject in Livingstone en combineer sportspelletjes met voorlichting over HIV en Aids. (v)

    Zuid-Afrika

    • Beschik jij over basiskennis economie of marketing? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops, trainingen, persoonlijke coaching en voorlichting over microkredieten.
    • Loop stage op het gebied van social media en online marketing bij een bedrijf dat op een innovatieve en creatieve manier jongeren probeert te betrekken bij het voorkomen van ziektes zoals HIV. (s)
    • Doe werkervaring op bij een journalistiek- en mediabedrijf in Kaapstad. (s)
    • Geen dag is hetzelfde bij dit project rond Durban. Samen met het plaatselijke politiekorps bieden zij hulp daar waar het het hardst nodig is, onder andere door het geven van voorlichting over HIV/Aids. (v)

    Legenda

    b = betaald werk

    v = vrijwilligerswerk

    s = stage

     

    Meer landen & regio's 

     

    Communicatiemedewerker & Marketingmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland

    2

    Marketing & Communicatie: Uitgelichte stagevacatures en vrijwilligerswerk -Toolbundel

    Marketing & Communicatie: Uitgelichte stagevacatures en vrijwilligerswerk -Toolbundel

    Ontwikkel je marketing- en communicatievaardigheden bij een start-up aan de Spaanse kust

    Ontwikkel je marketing- en communicatievaardigheden bij een start-up aan de Spaanse kust

    Wat houdt het in?: 
    • Je schrijft voor de website en online media kanalen en bedenkt nieuwe content.
    • Je helpt mee met het opzetten van online marketing acties en het voorbereiden van events.
    • Samen met een team beantwoord je uiteenlopende vragen van klanten.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: zelfstandig, servicegericht zijn, ondernemen.
    • Je ervaart hoe het is om tijdelijk in het buitenland te wonen en samen te werken met mensen met verschillende (culturele) achtergronden.
    • Er is veel ruimte om je eigen ideeën uit te voeren en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: creatief zijn, communiceren, nauwkeurig.
    • Je werkt in een internationaal team en kunt jezelf goed uitdrukken in het Engels.
    • Je volgt een HBO of universitaire studie.
    Bestemmingen: 
    Leer alles over verslaggeving en redactie bij een nieuwsorganisatie in Kaapstad

    Leer alles over verslaggeving en redactie bij een nieuwsorganisatie in Kaapstad

    Wat houdt het in?: 
    • Je schrijft in het Nederlands artikelen, columns en interviews. Ook herschrijf en vertaal je artikelen uit het Engels voor het online tijdschrift.
    • Je doet onderzoek naar verhalen over wat er speelt in Kaapstad, bijvoorbeeld op het gebied van sport of evenementen.
    • Je draagt bij aan de nieuwsbrieven en levert content voor de sociale media van het tijdschrift, zoals Facebook, Twitter en Instagram. 
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: resultaatgericht zijn, omgevingsbewust zijn, netwerken, plannen.
    • Je krijgt een eenmalige stagevergoeding.
    • Je doet ervaring op bij een innovatieve media organisatie in een internationale omgeving. 
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: creatief zijn, analyseren, communiceren, initiatief nemen.
    • Je doet een studie in de richting van media, communicatie of journalistiek.
    • Je houdt van reizen en bent geïnteresseerd in wat er zich afspeelt in de maatschappij.
    Bestemmingen: 
    Doe een marketingstage bij een internationale talenschool in San Francisco

    Doe een marketingstage bij een internationale talenschool in San Francisco

    Wat houdt het in?: 
    • Deze internationale school biedt wereldwijd taalcursussen voor verschillende talen. De afdeling in San Francisco beidt cursussen Engels, helpt cursisten bij het vinden van een gastgezin en organiseert allerlei culturele activiteiten.
    • Als stagiair help je deze school met het werven en selecteren van nieuwe gastgezinnen.
    • De werkzaamheden zullen bestaan uit het bezoeken van lokale evenementen en festivals, flyers uitdelen en het netwerken via lokale bedrijven.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: professioneel handelen, creatief zijn, netwerken, betrokken zijn.
    • Het gaat om parttime werk, waardoor je voldoende tijd overhoudt om San Francisco te verkennen.
    • Salaris met eventueel een persoonlijke bonus op basis van functioneren.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: communiceren, organisatiebewust zijn, inleven, samenwerken.
    • Je bent enthousiast en hebt een positieve instelling.
    • Je volgt een opleiding op het gebied van marketing en/of communicatie.
    Bestemmingen: 
    Maak informatieve promotiefilms voor een non-profit organisatie die actief is in Afrika

    Maak informatieve promotiefilms voor een non-profit organisatie die actief is in Afrika

    Wat houdt het in?: 
    • Voor deze non-profitorganisatie film je o.a. Afrikaanse partnerorganisaties, gastgezinnen, vrijwilligers en stagiair(e)s. Je reist daarvoor rond in Ghana of Malawi.
    • Met het verkregen materiaal monteer je informatieve films en promotiefilms. Je werkt daarvoor met beeld, tekst en muziek.
    • De films richten zich op het werven van nieuwe vrijwilligers en stagiair(e)s voor de organisatie.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: omgevingsbewust zijn, overtuigend zijn, professioneel handelen.
    • Gelijkwaardigheid staat centraal binnen de organisatie. Je krijgt de mogelijkheid om onderdeel uit te maken van een Afrikaans gastgezin, en krijgt een inburgeringscursus waarin je veel leert over de cultuur van het land waar je naartoe gaat.
    • Goede begeleiding, o.a.: vaste contactpersonen in Nederland, voorbereidingstraining, informatiepakker en oriëntatie op locatie.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: creatief zijn, flexibel zijn, plannen.
    • Je hebt ervaring met het maken van films en met digitale filmbewerking.
    • Je bent minimaal 20 jaar en beschikt over voldoende levenservaring, geduld en flexibiliteit om voor langere tijd te midden van een andere cultuur te leven.
    Bestemmingen: 
    Deel je journalistieke skills bij het schrijven van marketingplannen en promotionele teksten over Bali

    Deel je journalistieke skills bij het schrijven van marketingplannen en promotionele teksten over Bali

    Wat houdt het in?: 
    • Je bent verantwoordelijk voor het implenteren van een social media plan en het maken van promotiemateriaal.
    • Je schrijft teksten over Bali, helpt mee met het opzetten van innovatieve marketingstrategieën en werkt de layout uit. 
    • Je krijgt van het bedrijf voldoende ruimte om zelf het echte Bali te ontdekken en je verhalen in het tijdschrift te verwerken.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: professioneel handelen, overtuigend zijn, analyseren.
    • Je betaalt een bijdrage voor onder andere de bemiddeling van je stage, een voorbereidingstraining in Nederland en hulp bij het regelen van accommodatie en visum.
    • In het weekend worden er voor stagiairs leuke activiteiten georganiseerd waar je aan kunt deelnemen.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: communiceren, creatief zijn, initiatief nemen.
    • Je volgt een HBO opleiding journalistiek of hebt een achtergrond in digitale of geprinte media.
    • Je bent beschikbaar voor 16-20 weken.
    Bestemmingen: 
    Zet je onderzoeks- en marketingvaardigheden in voor een duikschool op Bonaire

    Zet je onderzoeks- en marketingvaardigheden in voor een duikschool op Bonaire

    Wat houdt het in?: 
    • Je voert een branche-onderzoek uit waarmee je de ontwikkelingen binnen de duiksector in kaart brengt.
    • Je stelt een marketingcampagne op en voert deze vervolgens zelf uit.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: samenwerken, ondernemen, organisatiebewust zijn.
    • Je werkt in een klein team waarin je veel ruimte krijgt voor eigen initiatief.
    • Je krijgt een gratis duikopleiding van de duikschool.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: professioneel handelen, analyseren, resultaatgericht zijn, zelfvertrouwen hebben.
    • Duikervaring is niet nodig, maar als je sportief bent is dat een duidelijke pre.
    • Je doet een relevante opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van marketing en communicatie. 
    Bestemmingen: 
    Zet Catalonië op de kaart in de Benelux als stagiair toerismepromotie in Brussel

    Zet Catalonië op de kaart in de Benelux als stagiair toerismepromotie in Brussel

    Wat houdt het in?: 
    • Je identificeert mogelijke partners en doet onderzoek naar de markt in de Benelux.
    • Je legt contacten met de media en creëert content voor onder andere artikelen en blogs.
    • Je onderhoudt contact met Nederlandse partners en staat Nederlandse organisaties te woord. 
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: initiatief nemen, professioneel handelen, netwerken, plannen.
    • Mogelijkheid om ervaring op te doen in een internationaal team en binnen verschillende werkvelden.
    • Je krijgt een ruime stagevergoeding.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: zelfstandig werken, creatief zijn, betrokken zijn.
    • Je doet een opleiding in de richting van marketing, communicatie, toerisme of talen.
    • Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 5 maanden.
    Bestemmingen: 
    Doe marketingervaring op en promoot duurzame energie en duurzaam ondernemen op Curaçao

    Doe marketingervaring op en promoot duurzame energie en duurzaam ondernemen op Curaçao

    Wat houdt het in?: 
    • Je werkt mee aan het opstellen van een marketing-jaarplan gericht op duurzame energie en duurzaam ondernemen.
    • Je bent mede-verantwoordelijk voor het uitvoeren van de marketingactiviteiten en doet een concurrentie-analyse.
    • Je werkt operationeel mee met o.a. SEO optimalisatie, social media communicatie en/of het uitvoeren van een open dag.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: overtuigend zijn, visie hebben, professioneel handelen.
    • Je doet marketingervaring op binnen de groene sector.
    • Je mag meedenken over o.a. nieuwe producten, de aankleding van de showroom, verbetering van de website.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: analyseren, communiceren, resultaatgericht zijn.
    • Je bent creatief en hebt snel door waar nieuwe kansen liggen.
    • Je kunt omgaan met taken die veel verantwoordelijkheid vragen, zoals het verbeteren van procesbeschrijvingen en het implementeren daarvan met personeel.
    Bestemmingen: 
    Work as a marketing intern and teach English at a language school in Spain or Italy

    Work as a marketing intern and teach English at a language school in Spain or Italy

    Wat houdt het in?: 
    • You promote the language school and conduct marketing research.
    • You are responsible for carrying out various customer service and community management tasks.
    • You teach English to non-native English speakers.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competences: communicating, planning and organising, being results-oriented.
    • You receive a free TESOL course, which will prepare you to teach English to non-native English speakers.
    • You get the opportunity to gain experience abroad whilst acquiring knowledge about marketing and communications.
    Wat neem je mee?: 
    • Competences: confidence, flexibility, independency, and stress resistance.
    • You are fulltime available (for at least 4 months).
    • You have knowledge about and can work with MS Office programs and social media.
    Bestemmingen: 
    Schrijf blogs, vertaal webteksten en organiseer activiteiten voor een taalschool in Costa Rica

    Schrijf blogs, vertaal webteksten en organiseer activiteiten voor een taalschool in Costa Rica

    Wat houdt het in?: 
    • Je help mee met de PR van een talenschool die taalcursussen Engels en Spaans aanbiedt. 
    • Je schrijft blogs, vertaalt webteksten, en maakt promotiefilmpjes.
    • Je doet verder verschillende marketing werkzaamheden en organiseert evenementen.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: omgevingsbewust zijn, overtuigend zijn, plannen.
    • Je ontvangt een uitgebreide service vanuit het stagebureau, waaronder hulp bij het verkrijgen van een visum en het zoeken naar huisvesting.
    • Het is mogelijk om je stage in te richten op basis van je achtergrond en wensen.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: creatief zijn, initiatief nemen, communiceren.
    • Je kunt goed schrijven en bent handig met social media.
    • Je hebt een goede beheersing van het Engels en het Spaans.
    Bestemmingen: 
    Zet je marketingvaardigheden in ter verbetering van de bekendheid van een jonge ambitieuze taalschool in Bolivia

    Zet je marketingvaardigheden in ter verbetering van de bekendheid van een jonge ambitieuze taalschool in Bolivia

    Wat houdt het in?: 
    • Je zet online en offline marketing en promotie activiteiten op voor de taalschool en voert deze uit.
    • Je activeert cursisten om ervaringen online te delen.
    • Je organiseert events en social media campagnes.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: communiceren, resultaatgericht zijn, flexibel zijn, durf hebben, zelfvertrouwen hebben.
    • Je hebt basiskennis Spaans en/of bent bereid eerst lessen te volgen.
    • Je hebt bij voorkeur een opleiding op het gebied van marketing, communicatie, bedrijfskunde, toerisme of event organisatie.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: organisatiebewust zijn, professioneel handelen, plannen, samenwerken.
    • Je werkt in een jong, klein en enthousiast team met veel vrijheid voor eigen initiatief.
    • Je kunt invulling geven aan je maatschappelijke betrokkenheid omdat de taalschool is gelieerd aan een ambitieuze stichting.
    Bestemmingen: 
    Marketing & Communicatie: uitgelichte vacatures voor betaald werk - Toolbundel

    Marketing & Communicatie: uitgelichte vacatures voor betaald werk - Toolbundel

    Marketingmanager at a non-profitorganisation in South Africa

    Marketingmanager at a non-profitorganisation in South Africa

    Wat houdt het in?: 
    • You work at expanding the professional network of the organisation. 
    • You apply new marketing strategies and help the organisation grow.
    • You manage the social media accounts of the organisation and set up a monthly newsletter.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competences: networking, leadership skills, communication, perseverance.
    • Opportunity to gain knowledge and experience on all marketing and communication fields.
    • You will receive board and lodging and you will have a front-row seat to all of the exciting things happening at the camp.
    Wat neem je mee?: 
    • Competences: independence, creativity, courage and a positive attitude.
    • Experience with marketing or social media is an advantage.
    • You have to be able to work with Microsoft office programs and website content management.
    Bestemmingen: 
    Work at the marketing and fundraising department of a community-based NGO in Mumbai

    Work at the marketing and fundraising department of a community-based NGO in Mumbai

    Wat houdt het in?: 
    • You will help with the development and implementation of fundraising and marketing activities for a NGO that provides educational programs for youngsters from underprivileged communities. 
    • You are responsible for building and maintaining long-term funding partnerships with donors and stakeholders, by the organizing events and attending meetings.
    • You will manage the social media platforms and website of the NGO and design promotional materials. 
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competences: leadership skills, results oriented, flexible, enterprising skills.
    • You will be working closely with local communities, together with an international team with people from various backgrounds.
    • You will receive a high salary according to Indian standards. 
    Wat neem je mee?: 
    • Competences: good communication skills, creative, energetic. 
    • You have previous experience in a fundraising or marketing role. 
    • You are proactive and enjoy networking and developing relationships. 
    Bestemmingen: 
    Zet jouw kennis van marketing in om een kleinschalig bemiddelingsbureau in Zuid-Amerika op de kaart te zetten

    Zet jouw kennis van marketing in om een kleinschalig bemiddelingsbureau in Zuid-Amerika op de kaart te zetten

    Wat houdt het in?: 
    • Je zet een kleinschalig bemiddelingsbureau voor stages en vrijwilligerswerk in Zuid-Amerika op de kaart door hun activiteiten online meer bekendheid te geven.
    • Je ontwikkelt content voor de website en overige (social-)mediakanalen, waaronder nieuwsbrieven en productomschrijvingen. 
    • Je denkt mee over het vernieuwen en optimaliseren van de website.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: plannen, overtuigend zijn, resultaatgericht zijn, visie hebben. 
    • Je ontvangt een lokaal salaris waar je goed van kunt rondkomen.
    • Je werkt in een jong team en hebt de vrijheid om nieuwe ideeën tot uitvoering te brengen.
    Wat neem je mee?: 
    • Compententies: betrokken zijn, communiceren, creatief zijn, professioneel handelen. 
    • Je bent beschikbaar voor een periode van zes maanden.
    • Je hebt affiniteit met de doelstellingen van de organisatie en marketing ervaring. 
    Bestemmingen: 
    Startersfunctie in marketing bij een webdevelopmentbureau in Marokko

    Startersfunctie in marketing bij een webdevelopmentbureau in Marokko

    Wat houdt het in?: 
    • Je ondersteunt het bedrijf bij diverse werkzaamheden op het gebied van webdevelopment.
    • Je beantwoordt per mail of telefonisch vragen van klanten.
    • Je draagt bij aan de online marketing van het bedrijf.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: flexibel zijn, mondeling communiceren, organisatiebewust zijn, overtuigend zijn.
    • Je hebt de kans om de ins en outs van online marketing te leren.
    • Je werkt in een sociaal en gedreven team.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: servicegericht zijn, zelfvertrouwen hebben, betrokken zijn.
    • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
    • Je bent geïnteresseerd in online marketing en/of websites bouwen.
    Bestemmingen: 
    Ga aan de slag als allround assistent bij een B&B in het zuiden van Italië

    Ga aan de slag als allround assistent bij een B&B in het zuiden van Italië

    Wat houdt het in?: 
    • Je helpt met het verbeteren en vertalen (naar Engels) van de informatie voor gasten, zodat deze gebruiksvriendelijker wordt.
    • Je onderzoekt of de internet marketing van de B&B verbeterd kan worden door middel van verschillende tools.
    • Je ondersteunt verder bij uiteenlopende werkzaamheden zoals verven, tuinieren en administratie.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: communiceren, overtuigend zijn, professioneel handelen.
    • Je krijgt een vergoeding in de vorm van kost & inwoning.
    • Je hebt voldoende vrije tijd om de omgeving te verkennen en naar het nabijgelegen strand te gaan.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: creatief zijn, flexibel zijn, organisatiebewust zijn, resultaatgericht zijn.
    • Je hebt ervaring met online marketing en eventueel ook met WordPress.
    • Je bent nauwkeurig en kan goed overzicht houden.
    Bestemmingen: 
    Marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf in Nederland

    Marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf in Nederland

    Wat houdt het in?: 
    • Je houd je bezig met trainee programma's en buitenlandse stages; je bent verantwoordelijk voor accounts van over heel de wereld.
    • Je werft en plaatst studenten voor een stage bij bedrijven in Australië, de VS en Europa en hebt contact met deze bedrijven.
    • Je draagt bij aan de (online) marketing van het bedrijf en organiseert informatiebeurzen op scholen.
    Wat hou je er aan over?: 
    • Competenties: stressbestendig zijn, overtuigend zijn, plannen.
    • Je werkt bij een organisatie waar je je thuis zult voelen als globetrotter.
    • Je hebt de mogelijkheid om werkervaring op te doen in een internationale omgeving en door te groeien.
    Wat neem je mee?: 
    • Competenties: communiceren, resultaatgericht zijn, servicegericht zijn, coördineren.
    • Je hebt werk- of vakantie-ervaring in de VS of Australië en kunt mensen hiervoor enthousiast te maken.
    • Je hebt HBO of WO opleiding afgerond in commerciële richting.
    Bestemmingen: 
    Communicatie & Marketing - JoHo Job Shop: werkgevers & vacaturetool
    Betaald werk
    Werkvelden
    Scherp je verkoop- of klantenservice-vaardigheden aan in deze flexibele helpdesk of sales job in Turkije Communicatie & Marketing
    Startersfunctie in marketing bij een webdevelopmentbureau in Marokko Communicatie & Marketing
    Tijdelijk werken bij JoHo: als promotiemedewerker tijdens je studie Communicatie & Marketing
    Kom werken als freelance vertaler of redacteur bij een vertaalorganisatie Communicatie & Marketing
    Ben je creatief en gedisciplineerd? Ga als grafisch ontwerper werken bij een start-up in Maleisië Communicatie & Marketing
    Stage
    Werkvelden
    Leer alles over verslaggeving en redactie bij een nieuwsorganisatie in Kaapstad Communicatie & Marketing
    Schrijf blogs, vertaal webteksten en organiseer activiteiten voor een taalschool in Costa Rica Communicatie & Marketing
    Leerzame marketing-communicatie stage bij maatschappelijk online platform & lezerscommunity Communicatie & Marketing
    Doe je marketing & communicatiestage bij een Nederlandse reis- en vrijwilligersorganisatie gericht op Azië Communicatie & Marketing
    Doe marketing ervaring op en vergroot het aantal leden en adverteerders van een actief sociaal platform Bedrijf & Organisatie, Communicatie & Marketing
    Customize your dream internship in one of China’s major cities Bedrijf & Organisatie, Bestuur & Beleid, Communicatie & Marketing, Mens & Gedrag, Wetenschap & Onderzoek, Techniek & Logistiek, Medische sector & Gezondheidszorg, Toerisme & Vrije Tijd (Leisure), Informatie & Communicatietechnologie (ICT), Natuur & Milieu, Advocatuur, juridische & fiscale dienstverlening, Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur, Onderwijs & Opvoeding
    Loop stage bij een taalschool in de richting van receptie of marketing Communicatie & Marketing
    Interesse in customer experience? Kom dan stage lopen bij een organisatie die zoekt naar duurzame oplossingen Communicatie & Marketing
    Bijbaan
    Werkvelden
    Tijdelijk werken bij JoHo: als communicatie- of redactiemedewerker Communicatie & Marketing
    Vrijwilligerswerk
    Werkvelden
    Doe online werk voor een ecolodge en sociaal project in Thailand Communicatie & Marketing, Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur
    Partnerselectie: Stage in het buitenland I

    Partnerselectie: Stage in het buitenland I

    Partnerselectie: Stage in het buitenland II

    Partnerselectie: Stage in het buitenland II

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    3

    4

    Partners & Organisaties

    Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

    JongLeren.es is een stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga, Spanje. 
    JongLeren verzorgt meeloopstages, projectstages en afstudeerstages voor de meest uiteenlopende opleidingen op zowel MBO, HBO of WO niveau.
    Jongleren.es organiseert en/of is betrokken bij verschillende projecten en activiteiten zoals het ‘Málaga Business Bootcamp’ en persoonlijke coaching bij studiekeuze.
     
    JoHo: crossroad kiezen uit de bundel
    JoHo: paginawijzer

     Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

     Tools & Info

    1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
    2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

     

     

    JoHo: concept

    JoHo Missie, Visie & Concept

    Missie & Visie

    • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
    • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

    Concept

    • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
    • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
    • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
    JoHo: footprint achterlaten

    To my lists & bundles

    (service voor abonnes, donateurs en verzekerden)