Human Development - Kennis & Studiegebied

 

  Thema

 

Human Development

als kennis- & studiegebied

 

JoHo: crossroad uit de bundel
1 - Start
1 - Start & Besef   6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

Start en Besef

 • Wat: Wat is je hoofdvraag , welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • JoHo Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

JoHo: berichten en nieuwsblogs
2 - Oriëntatie

2 - Verkennen & Oriënteren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Content: kennis, definities, betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
Wat is persoonlijkheid en hoe wordt deze geanalyseerd? - Chapter 1

Wat is persoonlijkheid en hoe wordt deze geanalyseerd? - Chapter 1


Wat is persoonlijkheidspsychologie?

De meeste mensen hebben een idee over wat persoonlijkheid inhoudt; er wordt vaak naar verwezen wanneer er over sociale vaardigheden of het meest dominante kenmerk van een persoon wordt gepraat. In de persoonlijkheidspsychologie gaat de definitie echter veel verder. Doordat de definitie vele aspecten heeft, wordt de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid hierin gereflecteerd. Persoonlijkheidskenmerken zijn in het algemeen relatief stabiel. De reactie op een soortgelijke situatie kan verschillen tussen personen; in dat geval wordt er gekeken naar individuele verschillen. Een reactie van een persoon kan echter ook veranderen, afhankelijk van de situatie; dit is coherentie in de manier waarop het gedrag verandert. Ook zulke veranderingen kunnen veel vertellen over persoonlijkheid. Het doel van persoonlijkheidspsychologie is om gedrag te beschrijven en voorspellen en daarnaast om aspecten van de persoonlijkheid te begrijpen en verklaren.

Persoonlijkheid definiëren is niet gemakkelijk, omdat niet alleen individuele verschillen een rol spelen, maar ook interactie met de omgeving en de psychologische aspecten die onderliggend zijn aan gedachten, gevoel en gedrag. De definitie van het begrip omvat dus de volgende aspecten:

 • Persoonlijkheid is continu, stabiel en coherent;

 • Persoonlijkheid komt op vele manieren tot uiting: van observeerbaar gedrag tot innerlijke gedachten en gevoelens;

 • Persoonlijkheid is georganiseerd;

 • Persoonlijkheid is een voorspeller voor sociaal gedrag;

 • Persoonlijkheid is een psychologisch concept, maar is ook verbonden met biologische kenmerken van een individu.

Wat is de gedachte achter persoonlijkheid?

Hoewel persoonlijkheidspsychologie een relatief jong veld is, werd er in de Griekse Oudheid al nagedacht over vragen die gerelateerd zijn aan het veld. Zo postuleerde Hippocrates over verschillende typen basistemperament gerelateerd aan biologische kenmerken, terwijl Aristoteles stelde dat de hersenen de zetel van de rationele geest zijn. Later stelde Descartes dat de mens verdeeld is in een lichaam en een geest: een dualistisch perspectief. In de 18e eeuw ontwikkelde Freud de theorie dat het onbewuste, in plaats van de ratio, bepalend is voor de menselijke aard. Er zijn diverse theorieën over persoonlijkheid, die ieder nadruk leggen op andere aspecten. De huidige visie is dat alle aspecten een rol spelen en dat de theorieën ieder een ander niveau van analyse reflecteren.

Wat zijn de zes niveaus van analyse?

Het eerste niveau van analyse is dat van persoonlijkheidstrekken en dispositie. Op dit niveau wordt er gekeken naar typen stabiele psychologische kwaliteiten en gedragsmatige disposities die consistent onderscheid maken tussen individuen. De bijbehorende soorten vragen, zoals 'hoe ben ik als persoon?' stellen mensen in het dagelijks leven vaak om zichzelf en anderen te karakteriseren. Onderzoek op dit niveau richt zich daarnaast op stabiliteit van persoonlijkheidstrekken gedurende de levensloop.

Het tweede niveau is het biologische niveau. Een belangrijk doel van het biologische niveau is het identificeren van genetische determinanten en de invloed van de sociale omgeving. Ook een evolutionaire benadering is onderdeel van de biologische benadering van persoonlijkheid.

Het derde niveau is het psychodynamische en motivationele niveau. Volgens deze benadering kunnen consistenties en inconsistenties in persoonlijkheid verklaard worden door onbewuste drijfveren, conflicten en verdedigingsmechanismen. Deze verklaringen zijn relevant om complex en onvoorspelbaar gedrag te begrijpen.

Het vierde is het gedragsconditioneringsniveau. Op dit niveau wordt bekeken in hoeverre gedrag aangeleerd is. Deze benadering kan verklaringen bieden voor irrationeel gedrag, net als de psychodynamische benadering, maar dan via een andere route. Leerprincipes worden gebruikt om te verklaren hoe situationele factoren gedrag reguleren. Met name probleemgedrag vormt de focus van het onderzoek met deze benadering.

Het vijfde is het fenomenologische en humanistische niveau. De fenomenologisch-humanistische benadering gaat uit van de subjectieve ervaring van een individu. Om deze persoonlijke ervaring te begrijpen, moeten we de aard van subjectieve ervaring onderzoeken; dat wil zeggen hoe een persoon de wereld waarneemt. De nadruk ligt op persoonlijke gevoelens en de visie op de wereld en het zelf.

Tot slot is er het sociaal-cognitieve niveau. Persoonlijkheidspsychologie op het sociaal-cognitieve niveau is gericht op de sociale kennis van een persoon, hoe mensen naar andere mensen kijken en omgaan met interpersoonlijke processen. Zelfregulatie en zelfcontrole zijn belangrijke onderwerpen op dit niveau van analyse. De grootste nadruk ligt op individuele manieren van denken en informatieverwerking, zowel op cognitief als emotioneel vlak.

Waarom is integratie nodig?

Onderzoek op de verschillende niveaus wordt steeds meer met elkaar geïntegreerd. De aparte niveaus vormen een basis voor conceptualisatie en onderzoeksstrategieën, maar om een volledig beeld van een persoon te krijgen moeten bevindingen van de verschillende niveaus van analyse samen bekeken worden. Daarnaast worden interdisciplinaire benaderingen steeds meer gebruikt, wat wil zeggen dat persoonlijkheidspsychologie wordt gecombineerd met bijvoorbeeld cognitieve neurowetenschappen en gedragsgenetica. Alleen op deze geïntegreerde manier van analyseren is het mogelijk om de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid te begrijpen.

Wat zijn de praktische toepassingen van de theorieën?

Persoonlijkheidstheorieën worden vaak toegepast om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het kan gaan om implicaties voor depressie, angst en gezondheidsproblemen, maar ook om situaties die niet zo ernstig zijn dat er professionele hulp voor gezocht moet worden. De vraag hierbij is wat er nodig is voor een leven dat voldoening geeft. Gegeven de diversiteit van menselijke sterkten en zwakten, is het belangrijk om je af te vragen hoe adaptatie en abnormaliteit gedefinieerd worden, wat normaal en wat afwijkend is, en wat mentale gezondheid is. Onderzoek naar deze onderwerpen en naar interventies die hierop inspelen kan inzicht bieden in persoonlijkheidsverandering en de invloed hiervan bij zowel goed functionerende personen als personen die problemen ervaren.

3 - Verkenning & Selectie

3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

 

Uitgelichte samenvattingen rond persoonlijke groei

Uitgelichte samenvattingen rond persoonlijke groei

 

Algemene inleiding in persoonlijke groei

Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen & Buss - Boek & JoHo's

 • Handboek dat een stevige uitleg geeft van persoonlijkheidspsychologie.
 • Dit boek doet nadenken over de basis van wat persoonlijkheid is en hoe persoonlijkheid samenhangt met allerlei andere aspecten van de menselijke geest.

Introduction to personality: toward an integrative science of the person van Mischel et al. - Boek & JoHo's

 • Handboek dat een introductie geeft in persoonlijkheidspsychologie.
 • Dit boek gaat verder dan de meeste boeken over de ontwikkeling van persoonlijkheid, het behandelt bijvoorbeeld ook zelfregulatie en de manier waarop verschillende aspecten van persoonlijkheid samen een geheel vormen.

A Life in Error, From Little Slips to Big Disasters van Reason - Boek & JoHo's

 • Boek over de verschillende soorten fouten die mensen maken, hoe ze kunnen ontstaan en welke gevolgen ze kunnen hebben.

Reflecteren: de basis op weg naar bewust en bekwaam handelen van Groen - Boek & JoHo's

 • Boek over waarom en hoe te reflecteren op gemaakte keuzes en hoe je daarvan het meest kan leren.

 

Persoonlijke groei in sociale context

Intimate Relationships van Miller - Boek & JoHo's

 • Uitgebreid handboek over relaties tussen mensen.
 • Dit boek behandelt de basistheorieen over menselijke interactie, zoals de hechtingstheorie.
 • De meest voorkomende patronen in relaties worden besproken, en wat je ervan kunt leren.

Social Cognition: From Brains to Culture van Fiske & Taylor - Boek & JoHo's

 • Standaardwerk over sociale cognitie.
 • Ook bias, affectie en zelfregulatie komen aan bod.

Op zoek naar jezelf & de levenzin: persoonlijke & collectieve indentiteiten als actiemotivatoren van Eccles - Artikel

 • Artikel over de invloed van (sociale) verwachtingen op zelfperceptie en de ontwikkeling van identiteit.

Wel of niet slagen? Cognitieve waardebepaling matigt het effect van status en prestatie van White - Artikel

 • Artikel over de verschillende invloeden op de prestaties van mensen die door bepaalde kenmerken een solo status binnen een groep ervaren.

 

Aanverwante kennis & studiegebieden

 

JoHo: zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een betere wereld, en een zichzelf vernieuwende organisatie

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en een zich vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Geprinte samenvatting van Introduction to personality: toward an integrative science of the person - Mischel et al. - 8e druk
4 - Vergelijking & Afweging

4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
 • Relaties: Gerelateerde paginabundels

  

5 - Verdieping & Versterking

5 - Verdieping & Versterking

 • Wat : Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Content: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
JoHo: menu bestuderen

  

6 - Voorbereiding & Verzekering

6 - Voorbereiden & Checken

 • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
 • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
 • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
JoHo: menu verzekeren

   

7 - Inspiratie & Samenwerking

7 - Inspireren & Samenwerken

 • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
 • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
 • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
JoHo: menu inspireren
JoHo: WorldSupporter blogs
Duurzaam leven. Ik worstel voorlopig nog. - Koert Hommel
Duurzaamheid. Ik vind het een moeilijk begrip. Het is ook zo’n containerbegrip, dat je naar gelang je voorkeuren of...
Afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp, of meer zelf doen? - Koert Hommel
Moeten Afrikaanse landen niet meer zelf doen?” lees ik bijna aan het eind van een artikel in de Volkskrant. Het...
Vrijwilligerswerk op afstand: júist nu! - Koert Hommel
Iets doen voor een ander. Je maatschappelijk betrokken tonen. Een steentje bijdragen. Het is van alle tijden en veel...
Oh? Helpt ontwikkelingssamenwerking dan? - Koert Hommel
Ontwikkelingssamenwerking? “Weggegooid geld!” “Het gaat allemaal in de zakken van die bureaucratische...
Zijn Nederlanders bang voor de immigrant geworden? En: stijgt of daalt het draagvlak voor ontwikkelingshulp? - Koert Hommel
Ik las deze week een klein artikel over het afscheid van een directeur, Luitzen Wobma, van 'zijn' particulier...
Blaze in Baseco Manila - deanne WEP
How would your life change if your house burned down? What if you lost almost everything you owned in one snap?...

    

8 - Werk & Ervaring

8 - Ervaren & Werken

 • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
 • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
 • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
JoHo: menu ervaren
JoHo: partner crossroad

DSW Zorgverzekeraar

DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit.
De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
 

  

9 - Beslissing & Berusting

9 - Beslissen & Berusten

 • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  gaan handelen naar je besluit
 • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
 • Content: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo: menu beslissen
  10 - Vervolg & Evaluatie

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

   

   

  JoHo: zoeken en vervolgen

  Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Topics & Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen