ICT en techniek studeren in binnen en buitenland

 

Bouw, ict en techniek in binnen- en buitenland: van studie, stage tot onderzoek doen

Inhoud: o.a

 • ICT en techniek: begrippen en definities
 • ICT en ICT-recht studeren: vragen en antwoorden
 • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek ICT,
 • milieu en techniek studeren: vakken en studiegebieden: Bouw - Chemie - ICT - Technische wetenschappen - Transport - Vervoer - Verkeer
 • In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT)?
 • In welke landen kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de sector ict, techniek, transport of bouw?
 • Competenties en je kwaliteiten verbeteren en versterken in binnen- en buitenland
 • Wat kan je doen om je analysevaardigheden te verbeteren of te ontwikkelen: vragen en antwoorden
 • Hoe kan je studeren en stagelopen in het buitenland verzekeren?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

ICT & Techniek: begrippen en definities

ICT & Techniek: begrippen en definities

Wat is informatie, IT en ICT?

Wat is informatie, IT en ICT?

Wat is informatie?

Informatie wordt gedefinieerd als alle verwerkte data die bijdraagt aan het begrijpen van de werkelijkheid waar communicatie het proces is van het zenden en ontvangen van data of informatie.

Wat is IT en ICT?

Informatie en communicatie technologie (IT) is alle elektronische media die gebruikt wordt om data te verzamelen, op te slaan en om te verwerken. Daarnaast wordt informatie geproduceerd om de communicatie aan te moedigen en mogelijk te maken. IT is een integraal deel van het tijdelijk managen van organisaties. Basis kennis van de IT is belangrijk voor managers vanwege verschillende redenen:

 • Managers gebruiken de IT en zenden en ontvangen informatie.

 • Beslissingen en evaluaties maken op basis van informatie en communicatie.

 • IT kan de organisatie veranderen.

 • Het management is verantwoordelijk voor de interne controle die beïnvloed wordt door IT ontwikkelingen.

Bron en meer lezen:

Wat is een informatiesysteem en hoe wordt dat opgebouwd?

Wat is een informatiesysteem en hoe wordt dat opgebouwd?

Wat is een informatie systeem?

Een systeem is een georganiseerde manier van acties ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Informatie systemen zijn de meest openlijke uitingen van IT.

Het hart van een informatiesysteem is de computer en bestaat uit de volgende vijf componenten:

 1. Input devies

 2. Opslag devies

 3. Verwerkingsdevies

 4. Output devies

 5. Communicatie devies

Wat is het input devies in een informatiesysteem?

Een geautomatiseerde input verhoogt de snelheid van de verwerking van data. Gegevens kunnen online of per batch worden ingevoerd. Voor beide methodes geldt dat gegevens eerst bewaard kunnen worden op papier voordat ze in de computer worden gezet. Om de snelheid te verhogen kan data het best online ingevoerd worden in plaats van per batch. Alle deviezen hebben hetzelfde doel: de input data gebruiksvriendelijker maken met behulp van technologische oplossingen. Een alternatieve oplossing is gebruik maken van source documenten, bijvoorbeeld het turnaround document. Dit document wordt geproduceerd door het informatiesysteem van de organisatie dat een bepaalde transactie wil doen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een geautomatiseerd input devies, wordt gerefereerd naar een source data automation. Een voorbeeld hiervan is een machine die turnaround documenten kan lezen.

Wat is het opslag devies in een informatiesysteem?

Er bestaan twee soorten opslag deviezen: primair of secundair geheugen. Het primaire geheugen wordt gebruikt voor het intern opslaan en het ophalen van gegevens en programma-instructies. Het kan zijn dat dit alleen te lezen is (read only memory (ROM)). Het gaat niet verloren, ook al verliest de computer stroom. Voor een tijdelijk geheugen wordt het random access memory (RAM) gebruikt: de inhoud gaat verloren zodra er geen stroom meer is. Het secundaire geheugen wordt gebruikt voor het permanent of semi permanent opslaan van data en programma instructies op een extern devies (hard disks, floppy, CD of DVD). Er moet een systeem gebouwd worden om gegevens op te kunnen slaan. De file organisation biedt duidelijkheid op welke manier de data opgeslagen moet worden. Een file (bestand) bestaat uit gegevens (records) over een bepaalde entiteit. Een record is een verzameling van gegevenswaardes die specifieke eigenschappen van een entiteit bevatten.

Een masterfile bevat gegevens die niet frequent veranderen. De masterfile wordt alleen geupdatet wanneer de artikelbeschrijving, de locatie in het warenhuis of de prijs verandert. De masterfile wordt ook veranderd wanneer de verkoop of aankoop transactie file aangeeft dat voorraaditems verzonden of ontvangen zijn.

Wat is het output devies in een informatiesysteem?

De output van een informatiesysteem kan dienen als input van een ander informatiesysteem. Net als input deviezen kunnen output deviezen op papier of elektronisch beschikbaar zijn. De belangrijkste output devies is een printer. Elektronische output kan gepresenteerd worden op een computerscherm of op een video projector.

Wat is het communicatie devies in een informatiesysteem?

Communicatie deviezen worden in ieder deel van een informatiesysteem gebruikt. Er bestaat communicatie tussen het input devies en de buitenwereld, zoals informatiesystemen binnen en buiten de organisatie. Elektronische communicatie gaat vaak via een netwerk. Er bestaan verschillende soorten netwerken, zoals het local area network (LAN), het wide area network (WAN) en het value-added network (VAN). LAN is een netwerk dat zich beperkt tot een bepaald geografisch gebied. WAN is een netwerk dat zich niet beperkt tot een bepaald geografisch gebied. WAN wordt gebruikt wanneer een organisatie meer dan één kantoor, meerdere branches of meerdere productiefaciliteiten heeft. LAN maakt gebruik van ‘company-owned equipment’ om het netwerk te laten opereren. WAN maakt gebruikt van gehuurde, lange afstand data-communicatiekanalen zoals het internet.

Vanwege de toenemende snelheid van computers en communicatielijnen, is een nieuwe vorm van een dienstverlenende onderneming in opkomst: de application service provider (ASP). Een ASP is een bedrijf dat websites heeft met software die gebruikt kan worden vanaf een locatie op afstand en niet eerst gedownload hoeft te worden om gebruikt te kunnen worden.

Bron en meer lezen:

Wat zijn de meestvoorkomende informatiedreigingingen en -beveiligingen?

Wat zijn de meestvoorkomende informatiedreigingingen en -beveiligingen?

Wat zijn de bedrijgingen van informatie?

Tegenwoordig speelt IT een belangrijke rol in de organisatie. Er bestaan vier categorieën van bedreigingen van informatie beveiliging:

 • Vertrouwelijkheid. Alleen de geautoriseerde persoon heeft toegang tot specifieke informatiedelen.

 • Integriteit. Dit wordt vaak samengenomen met betrouwbaarheid. Integriteit wordt gebruikt om specifiek te refereren naar informatie in geautomatiseerde systemen. Informatie is betrouwbaar wanneer het echt, accuraat en compleet is. Integriteit is dat elektronisch gecommuniceerde informatie echt, accuraat en compleet is.

 • Beschikbaarheid. Informatie moet op de juiste tijd en de juiste plaats beschikbaar zijn voor de beoogde gebruiker.

 • Echtheid. Het bericht is werkelijk van de zender en de ontvanger.

Wat zijn veelgebruikte methodes voor informatiebeveiliging?

 • Encryptie: de transformatie van informatie door een specifiek algoritme in een format dat niet begrijpelijk is voor iemand die het ontvangt en het algoritme niet weet om het terug te transformeren in de originele vorm. Er bestaan verschillende manieren voor encryptie.

 • Event logging: een log file wordt bijgehouden om kritieke beveiligingsincidenten in op te nemen.

 • Access control: deze controlemaatregel wordt ingevoerd om makkelijke toegang tot het systeem te voorkomen.

 • Routeing control: een bericht kan getransporteerd worden over een route die de zender en de ontvanger prefereren. Internetverkeer kan bijvoorbeeld niet op deze manier gecontroleerd worden. Additionele routeing controle maatregelen moeten genomen worden om berichten te volgen over onveilige en overvolle routes.

 • Physical security: verbod op toegang tot hardware, data en programma’s voor niet geautoriseerde personen door fysieke maatregelen.

 • Fallback systems: data-processinghot sites en data-processing cold sites. Deze sites kunnen gebruik maken als het primaire systeem uitvalt.

 • Data recovery: data die ten onrechte vernietigd of gewijzigd is, wordt hersteld.

 • Datum en tijd stamps: door een datum en tijd te plakken op een bericht, krijgt de ontvanger een mate van zekerheid dat het bericht niet vertraagd is.

 • Bevestigingen: door gebruik te maken van een bevestiging, krijgt de zender een mate van zekerheid dat de beoogde gebruiker het bericht heeft ontvangen.

 • Prioriteit en preemption: niet belangrijke berichten verwijderen.

 • Authenticatie: een gebruiker verzekert in de communicatie dat hij/zij de juiste persoon is.

 • Digitale handtekening: deze kan vergeleken worden met een werkelijke handtekening.

 • Bericht authenticatie codes (MAC): dit is een extra data-element dat toegevoegd is aan een bericht om te kijken of een bericht goed getransporteerd is.

Wat zijn de meest gebruikte ethische codes op informatiebeveiliging?

Deze codes zijn bedoeld om de ontwikkeling van een systeem van algemeen geaccepteerde praktijken te kunnen laten omgaan met informatiebeveiligingskwesties vanuit een organisatorisch en technisch oogpunt. Deze codes dienen als management standaarden die abstracte termen concreet maken. Termen als betrouwbaarheid, vertrouwelijk, integriteit, beschikbaarheid en authenticatie worden duidelijk gemaakt aan consumenten en zakelijke partners om meer vertrouwen te wekken in elektronische communicatie.

Bron en meer lezen:

Wat zijn de meestgebruikte fases in information system development?

Wat zijn de meestgebruikte fases in information system development?

Wat zijn de meestgebruikte fases in information system development?

Het ontwikkelen van een informatiesysteem gebeurt stapsgewijs: the systems development life cycle (SDLC). Deze benadering is strikt lineair. Dit houdt in dat een aantal fasen in een voorgeschreven volgorde doorlopen moeten worden. Teruggaan naar de vorige fase is echter mogelijk. De fases kunnen per SDLC verschillen, maar in de meeste gevallen bestaat de management cycle met veel aandacht voor de planningsfase. Er bestaan een aantal redenen voor het volgen van een stapsgewijze procedure:

 • Het leidt tot een systematische ontwikkeling van de applicatie.

 • Het zorgt voor verschillende meetpunten die het meten van de projectvoortgang mogelijk maken.

 • Het faciliteert communicatie tussen IT experts en gebruikers.

 • Het leidt tot een controle op de opname van alle hardware, data en software vereisten.

 • Het kan leiden tot efficiëntie verbeteringen.

Prototyping is een benadering voor systeemontwikkeling dat een versimpeld werkmodel ontwikkeld van een informatiesysteem of binnen een deel van het informatiesysteem gebruikerstesting mogelijk maakt. Dit is voornamelijk nuttig wanneer het moeilijk is om een bruikbare set van eisen te identificeren.

Bron en meer lezen:

ICT en ICT-recht studeren: vragen en antwoorden

ICT en ICT-recht studeren: vragen en antwoorden

Wat is ICT-recht?

Wat is ICT-recht?

Wat is ICT-recht?

 • ICT-recht is een modern rechtsgebied dat raakvlakken heeft met alle hoofdgebieden van het recht. Vragen die onder meer bij ICT-recht centraal staan zijn:
  • wat is de invloed van technologie op het recht (vb: anonimisering van de internetgebruiker en het grensoverschrijdend karakter van het internet);
  • wat zijn de privaatrechtelijke invloeden van informatietechnologie (vb: ICT conctracten en aansprakelijkheid voor informatie);
  • wat zijn de bedrijfsrechtelijke aspecten van informatietechnologie (vb: belastingheffing op het internet en eigendom van informatie);
  • wat zijn de bestuursrechtelijke en staatsrechtelijke dimensies van informatietechnologie (vb: vrijheid van meningsuiting, privacy en openbaarheid van bestuur) en wat is de strafrechtelijke kant van informatietechnologie (vb: diefstal van virtuele goederen, virussen en hacking)?
 • Ook wordt er aandacht besteed aan hoe ICT kan en mag worden ingezet om informatie te verzamelen die het juridische proces ondersteunt.

Waarom is ICT-recht relevant?

 • Informatie en communicatietechnologie hebben een dermate ingrijpende invloed op ons dagelijks leven dat het voor eenieder relevant is om op de hoogte te zijn van welke rechten, beschermingen, plichten en verboden er op je rusten wanneer je je in een digitale omgeving bevindt.
 • ICT-recht is dan ook voor vele mensen relevant, zoals de aanbieder van producten en informatie op internet die wil weten wat zijn plichten zijn en of die automatisch mag contracteren, of eenieder die iets koopt of een overeenkomst afsluit op internet die wil zien of die juridische bescherming geniet of niet, of de bestuurskundige die interesse heeft in de verzameling van informatie over alle Nederlandse burgers, of de bedrijfskundige die wil weten hoe het zit met eigendom van informatie, de criminoloog die wil weten of de moderne opsporingstechniek binnen de wet valt of de jurist die mensen hierin van advies kan voorzien
Wat is intellectueel eigendomsrecht?

Wat is intellectueel eigendomsrecht?

Wat is intellectueel eigendomsrecht?

 • Het intellectueel eigendomsrecht wordt ook wel privaatrechtelijke mededingingsrecht genoemd. 
 • Dit recht beschermt (commerciële) creativiteit. Het zorgt ervoor dat de innoverende ondernemer de beloning van zijn creativiteit kan opstrijken en kan optreden tegen een derde die munt probeert te slaan uit zijn innovativiteit.

Welke deelgebieden kent het intellectueel eigendomsrecht?

Het intellectueel eigendomsrecht kent negen deelgebieden:

 • Het octrooirecht
 • Het modellenrecht
 • Het auteursrecht
 • Het merkenrecht
 • Het handelsnaamrecht
 • Het kwekersrecht
 • Het topografierecht
 • Het naburig recht

Bronnen en meer lezen

Hoe zit het ict-recht in elkaar, en wat zijn de deelgebieden?

Hoe zit het ict-recht in elkaar, en wat zijn de deelgebieden?

Wat is informaticarecht en rechtsinformatie bij recht en ICT?

 • Het informaticarecht betreft het vakgebied dat zich bezighoudt met de bestudering van juridische vragen die samenhangen met de toepassing van ICT.
 • De rechtsinformatica betreft het vakgebied dat zich bezighoudt met het inzetten van ICT ter ondersteuning en uitvoering van juridische werkzaamheden.
 • Gezamenlijk vormen zij het Recht & ICT

Wat zijn de belangrijkste rechtsvragen bij ICT recht?

 • Het toenemende gebruik van ICT in de rechtspraktijk roept een aantal rechtsvragen op die deel uitmaken van het informaticarecht. De drie belangrijke rechtsvragen rond de introductie en het gebruik van ICT in de rechtspraktijk, waarmee juristen die daarbij betrokken zijn te maken krijgen zijn als volgt:
  • Het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy van gegevens;
  • De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het toepassen van kennis m.b.v. ICT;
  • De intellectuele eigendom van gegevens en kennis in ICT.

Hoe zit het met de bevoegdheid van nationale rechters?

 • Welk land bevoegd is te vervolgen wanneer iemand een wet overtreed is in het internetrecht vaak complex. Zo kan iemand een ander beledigen op een Duitse internetsite waarvan de servers in Amerika staan. De persoon die beledigt kan van Braziliaanse afkomst zijn terwijl hij een Spanjaard beledigt. Wie mag dan vervolgen op grond van smaad - Duitsland, Amerika Brazilië of Spanje?
 • En als een Frans bedrijf giftige stoffen loost in een Nederlandse rivier, waardoor Belgisch vee komt te overlijden, waar kan de Belg dan het Franse bedrijf voor de rechter slepen?
 • Dit kan zowel in Frankrijk als in België. De Belgische rechter mag alleen maar oordelen over de schade geleden door de Belgen. De Franse rechter mag oordelen over alle geleden schade, dus bijvoorbeeld ook schade geleden in Nederland. Dit komt voort uit HvJ EG 7 maart 1995, zaak C-68/93, NJ 1996, 269.
 • Dit toepassen op het internet is door de aard van internet erg moeilijk. Vroeger werd nog aangenomen dat wanneer een site te raadplegen was vanuit Nederland, de Nederlandse rechter altijd bevoegd was. Tegenwoordig kijkt men naar de omstandigheden van het geval en de totaalindruk die deze maken. Een site die gericht is op Nederlanders door bijvoorbeeld een Nederlandstalige versie, Nederlandstalige reclame, etc. valt al vrij snel onder Nederlands recht. Het enkele feit dat het mogelijk is om vanuit Nederland te bestellen is niet voldoende.

Hoe dient het gemeenschapsrecht te worden uitgelegd?

Het gemeenschapsrecht wordt in eerste instantie op nationaal niveau door nationale rechters toegepast, maar het laatste woord over de uitleg en de toepassing van het EG-recht is aan het Europese Hof van Justitie. De uniformiteit van het gemeenschapsrecht zou in gedrang kunnen komen als het alleen aan nationale rechters zou zijn om zich daarover uit te laten.

Hoe wordt derdenbescherming geregeld bij webwinkels?

 • Bij de koop in een webwinkel is het bedrijfsmatige karakter van de handel eenvoudig vast te stellen, doordat een onderneming ingeschreven dient te worden in het handelsregister op grond van art. 3:15d lid 3 BW. De ondernemer dient het KvK-nummer vervolgens op de website te vermelden. De eis betreffende continuïteit betreft de vraag of de verkoper geregeld handelt in zaken van hetzelfde of een vergelijkbaar type. Bij webshops is dit vrij makkelijk, doordat de aanbieding vaak niet wordt verwijderd na het sluiten van de koopovereenkomst. Bij verkoop via advertentiesites moet worden gekeken of de verkoper soortgelijke zaken via andere advertenties te koop aanbiedt.

Hoe is de regelgeving omtrent automatisch contracteren?

 • Hoe kan er met behulp van geautomatiseerde systemen de benodigde rechtshandelingen verricht worden om een overeenkomst tot stand te brengen. Is de persoon gebonden aan een door hem gedane verklaring, in het geval dat de verklaring niet overeenstemt met zijn wil? Van belang zijn:
 • a. De wilstheorie. Deze theorie legt de nadruk op de wil van de verklarende persoon en gaat er vanuit dat er geen overeenkomst tot stand komt als de verklaring afwijkt van de wil.
 • b. De vertrouwenstheorie. Deze theorie legt de nadruk op het feit dat de interne wil niet kenbaar is en dat de wederpartij op de verklaring mag vertrouwen indien de verklaring dit vertrouwen heeft gewekt.
 • c. De dubbele grondslag. Voor deze theorie heeft de wetgever in ons huidige BW gekozen en is terug te vinden in artt. 3:33 en 3:35 BW. Primair is de verklaarde wil de grondslag, maar indien de wil afwijkt van de verklaring is het bij de wederpartij gerechtvaardigde vertrouwen de grondslag voor de rechtshandeling.

Wat is de regelgeving omtrent elektronisch contracteren?

 • De artikelen in het Nederlands Burgerlijk wetboek die betrekking hebben op elektronische overeenkomsten zijn veelal gebaseerd op de Richtlijn elektronische handel en de Richtlijn koop op afstand (is vervangen door de Consumentenrichtlijn per uiterlijk 13-12-’13).
 • Aangezien de Richtlijn inzake elektronische handel niet bepaalt wanneer een overeenkomst tot stand komt, moet dit worden beoordeeld aan de hand van het nationale recht van de lidstaten.

Wat zijn de sancties op schending van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten?

 • De informatieplichten waaraan een webwinkel moet voldoen zijn terug te vinden in de Richtlijn Consumentenrechten. Een koppeling tussen een schending van informatieplicht en het herroepingsrecht ontbreekt in de Richtlijn, waardoor een schending niet hoeft te leiden tot een verlenging van de herroepingstermijn.
 • De herroepingstermijn is verlengd naar 12 maanden als sanctie op het niet verschaffen van informatie over het herroepingsrecht. Daarnaast is de consument bij het niet verstrekken van informatie over het herroepingsrecht niet aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen. In art. 6 lid 6 van de Richtlijn is te vinden dat indien de handelaar informatie over eventuele extra lasten en andere kosten niet heeft verstrekt, de consument deze kosten niet zal hoeven te dragen.
 • In de wetgevingsprocedure ter implementatie van de Richtlijn in Nederland oppert de wetgever 4 mogelijkheden uit het Nederlandse privaatrecht waarlangs de consument sanctionerend kan optreden tegen het schenden van informatieplichten.

Wanneer zijn dienstverleners als bedoeld in de Dienstenrichtlijn vrijgesteld van de strenge informatieplicht en kunnen ze volstaan met het mededelen van een webadres?

 • Het Burgerlijk Wetboek kent twee regelingen met betrekkingen tot de terhandstelling van elektronische algemene voorwaarden: Art. 6:234 lid2 en 3 BW en art. 6:230c onder 3 BW. Dienstverleners als bedoeld in de Dienstenrichtlijn zijn vrijgesteld van de strenge informatieplicht ex art. 6:234 BW en kunnen op grond van art. 6:230c BW volstaan met het mededelen van een webadres.

Wat houdt het herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand in, na de wijziging van juni 2014?

 • Het nieuwe herroepingsrecht door de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten van juni 2014 is opgegaan in Afdeling 6.5.2A BW.
 • Op grond van art. 6:230o BW heeft de consument 14 kalenderdagen om de op afstand gesloten overeenkomst zonder een opgave van reden te ontbinden. Indien geen informatie is verstrekt over de bedenktijd van art. 6:230m onder h BW, dan wordt de bedenktijd met ten hoogste 12 maanden lopen. Wordt de informatie alsnog verstrekt binnen die 12 maanden, dan gaat op dat moment de 14-dagentermijn lopen.

In hoeverre is de elektronische vorm van een rechtshandeling aanvaardbaar in het geval de schriftelijke vorm is voorgeschreven?

 • Voor een groot aantal overeenkomsten waarvoor de schriftelijke vorm is voorgeschreven, is inmiddels ook de elektronische vorm toegelaten. Voor vele andere rechtshandelingen is het echter nog steeds onduidelijk of zij in elektronische vorm mogen worden verricht. Het probleem hiervan ligt bij de wetgever die te terughoudend is om op grote schaal de elektronische vorm van rechtshandelingen dezelfde status geven als de schriftelijke vorm.

Hoe hanteerbaar is het kooprecht voor digitale inhoud in het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (GEKL/CESL)?

 • Het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (CESL) is een voorstel betreffende een optioneel instrument dat veel ruimte biedt voor de toepasselijkheid van het kooprecht in situaties betreffende digitale inhoud. In art. 2 sub j CESL is de definitie van digitale inhoud te vinden:
 • ‘Gegevens die, al dan niet volgens de specificaties van de koper, in digitale vorm geproduceerd en geleverd kunnen worden, inclusief video, audio, afbeeldingen of schriftelijke digitale inhoud, digitale spellen, software en digitale inhoud waarmee bestaande hardware of software kan worden gepersonaliseerd.’
 • Hoe zit het in het geval dat de eindgebruiker de digitale inhoud niet als bestand ontvangt, maar allen toegang krijgt tot het informatieproduct? Denk bijvoorbeeld aan Spotify of ‘Software as a service’.
 • Loos pleit voor een brede toepassing van het CESL, maar maakt een uitzondering voor overeenkomsten waarbij men eenmalig via streaming toegang krijgt tot een informatieproduct. Rinzema pleit ervoor om voor elk denkbare licentieverschaffing voor software het kooprecht toe te passen.
 • De centrale vraag betreft de vraag in hoeverre het begrip ‘digitale inhoud’ hanteerbaar is om contracten met betrekking tot dit object tot koop te kunnen kwalificeren.

Digitale inhoud verkopen onder nationale of Europese wetgeving?

 • Art. 2 onderdeel j ontwerp-Verordening: Digitale inhoud betreft gegevens die, al dan niet volgens de specificaties van de verkoper, in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, inclusief video, audio, afbeeldingen of schriftelijke digitale inhoud, digitale spellen, software en digitale inhoud waarmee bestaande hardware of software kan worden gepersonaliseerd, maar met uitzondering van financiële diensten, juridisch of financieel advies dat verstrekt wordt in elektronische vorm, elektronische diensten betreffende de gezondheidszorg, elektronische communicatiediensten en elektronische netwerken en bijbehorende faciliteiten en diensten, gokken, en het creëren van nieuwe digitale inhoud door consumenten of andere interacties met de creaties van andere gebruikers.
 • In amendement 59 stelt het Europees Parlement de volgende verduidelijking voor: Het kan worden geleverd via downloading, streaming, op een duurzame drager of door enig ander middel. Digitale inhoud kan worden verstrekt tegen betaling van een prijs in geld of anderszins tegen betaling. Ook wordt gesteld dat de ‘definition of digital content should be extended to include free-of-charge digital content’. Dit wordt beargumenteerd met het feit dat de levering van gratis digitale inhoud ook gewoon een business model betreft waarbij consumenten met hun persoonlijke gegevens betalen in plaats van geld. Ook vertegenwoordigen virtuele betaalmiddelen in zichzelf al een geldelijke waarde.
 • Art. 5 onderdeel b ontwerp-Verordening betreft nog een beperking op het toepassingsbereik van het GEKR: De digitale inhoud dient door de gebruiker te kunnen worden opgeslagen, verwerkt en hergebruikt. Ook dient alleen hij er toegang tot te kunnen hebben. O.a. streaming valt hiermee buiten het toepassingsbereik van het GEKR.
 • Voor zover digitale inhoud in the cloud van een derde wordt afgeleverd, zal de levering van de digitale inhoud wel, maar de opslag daarvan niet binnen het toepassingsgebied van het GEKR vallen, omdat zuivere opslagdiensten geen koopachtige relatie betreffen.

Hoe is het doorverkopen van gedownloade software geregeld (na het arrest Usedsoft/Oracle)?

Het arrest Usedsoft/Oracle is belangrijk inzake de draagwijdte van de communautaire uitputting van het distributierecht inzake software. Het principe is terug te vinden in art. 4 Softwarerichtlijn 1991 en art. 12b Auteurswet en bepaalt dat de eerste verkoop van een kopie van een programma leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.

Welke mogelijkheden er zijn om de softwaredistributie hanteerbaar te krijgen?

 • Software levert als juridisch verschijnsel bijzonder veel interessante civielrechtelijke vragen op. De vraag die centraal staat betreft de vraag welke mogelijkheden er zijn om de softwaredistributie hanteerbaar te krijgen.
 • Om een exemplaar van auteursrechtelijk beschermd werk te (doen) verspreiden in het verkeer zijn minimaal drie partijen nodig: De producent, de reseller en de gebruiker.
 • Bij software blijft de auteur veel duidelijker dan bij boeken bij de gebruiker van de software betrokken, door de licentierelatie. De Europese Softwarerichtlijn is geïmplementeerd in art. 45h e.v. Aw. Op grond van art. 45j e.v. Aw heeft de gebruiker enige minimumrechten die een voortdurend gebruik voor het beoogde doel van de software moet garanderen. De auteur mag de minimumrechten, die van dwingend recht zijn, niet wegcontracteren. Wel mag hij nadere gebruiksvoorwaarden opleggen, die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op het aantal personen of computers waarmee de software gebruikt mag worden. Bij de verkoop van een kopie van de software wordt op grond van art. 45j Aw de benodigde gebruikslicentie impliciet verleend.
 • Bij een shrink-wraplicentie wordt het softwarepakket aangeleverd in een krimpfolieverpakking. Door het openen van deze verpakking stemt men in met de algemene voorwaarden die in deze verpakking aanwezig zijn.
 • Bij een click-wraplicentie gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden voorafgaand aan de installatie, door een vakje aan te vinken waarmee men verklaard de voorwaarden te hebben gelezen en er mee akkoord te gaan.
 • Er is in de literatuur een discussie ontstaan rondom de vraag waarop de verkrijger de licenties onder ogen moet krijgen om te kunnen gelden, gezien de vermogensrechtelijke regels van de totstandkoming van de overeenkomst.

Bronnen en meer lezen?

Samenvatting en studiehulp voor IT en Technologie, Technische Wetenschapen  en Onderzoek en Wetenschappen op JoHo WorldSupporter.org

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT)?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT)?

Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de ICT in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

 

Argentinië

 •  Ga in dit Zuid-Amerikaanse land stagelopen in de ICT. (s)

Australië

 • Doe een ICT of webdevelopment stage. (s)
 • Een fitness school is op zoek naar een IT-student die zich bezig wil gaan houden met IT- en website ontwikkeling, inclusief design en het maximaliseren van het bereik op zoekmachines. (s)

Benin

 • Deel je ICT vaardigheden met lokale gemeenschappen en werk nieuwe trainingsmethodes uit. (s)

Bolivia

 • Help mee aan het inzetten van ICT als onderwijsmiddel om op deze manier het onderwijs te verbeteren. (v)

Cambodja

 • Word software ontwikkelaar voor een organisatie die duurzame energie beschikbaar wil maken voor alle Cambodjanen. (b)

Canada

 • Heb jij een achtergrond in de ICT? Werk mee aan de verdere ontwikkeling van een website en mobiele app voor reizigers. (b)
 • Ga aan de slag in Toronto bij een groot internationaal bedrijf op het gebied van bijvoorbeeld communicatie of ICT. (s)

China

 • Werk samen met Chinese studenten aan het designen van een app voor een kunstproject. (s)

Curaçao

 • Zet je ICT skills in voor een internationaal bedrijf en doe daarnaast nieuwe kennis op over informatiesystemen. (s)
 • Ga aan de slag met websites als ICT-stagiair. (s)

Ecuador

 • Ben jij een student en bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Kom dan stage lopen bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

Honduras

 • Help een vrijwilligersorganisatie en weeshuis in San Pedro Sula in de IT. (s)

India

 • Ga werken als webdesigner voor een project waarbij waterfilters worden gemaakt worden voor de allerarmsten. (v)

Kenia

 • Ondersteun een project dat hulp biedt aan vluchtelingen in de steden van Kenia met jouw ICT of communicatie skills. (s)

Malawi

 • Zet je ICT skills in voor een hostel en sociale ontmoetingsplek in Zomba. Zo heb je de mogelijkheid om cursussen te geven aan de lokale bevolking, bijvoorbeeld over het gebruik van een computer of over webdesign. (v)

Malta

 •  Bij diverse bedrijven op dit eiland zijn er stagemogelijkheden in de ICT. (s)

Myanmar

 • Werk mee aan de ontwikkeling van een mobiele app voor een start-up die boeren op het platteland helpt om efficiënter te produceren. (b)
 • Gebruik je ICT-vakkennis bij projecten in ontwikkelingslanden voor onder andere beter onderwijs. (b)

Nieuw-Zeeland

 • IT studenten gezocht voor een organisatie in Auckland met focus op IT beveiliging. Je je onder andere bezig met het maken van workflows in CRM, het analyseren van de bedrijfsprocessen en het maken van templates. (s)

Nigeria

 • Ben jij een ervaren ICT-professional? Laat je uitzenden naar één van de projecten in ontwikkelingslanden waar jouw ICT-vakkennis ingezet kan worden voor bijvoorbeeld beter onderwijs. (b)

Verenigd Koninkrijk

 • Internationale organisatie die computertechnologie ontwikkelt is op zoek naar IT'ers! Wil jij onderdeel zijn van de nieuwste ideeën en ontwikkelingen op het gebied van computers dan is dit je kans. (b)
 • Ga werken voor een bedrijf dat verschillende banen aanbiedt in de IT sector. (b)
 • Ben jij een IT student? Kom ervaring opdoen in de e-commerce in Londen of Kent. (s)

Verenigde Staten

 • Doe ervaring op in de ICT of webdevelopment. Er zijn mogelijkheden bij verschillende bedrijven. (s)
 • Doe jij een studie op het gebied van ICT? Doe dan werkervaring op bij een bedrijf in de VS. (s) 
 • Ben jij grafisch ontwerper met een passie voor reizen? Word digitaal ontwerper bij een bedrijf dat zich richt op reizigers. (b)
 • Draag bij aan de nieuwste ideeën en ontwikkelingen op het gebied van computers door te gaan werken bij een internationale organisatie die computertechnologie ontwikkelt. (b)

Zuid-Afrika

 • Help mee om de ICT infrastructuur en internettoegang op scholen te verbeteren. (v)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

In welke landen kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de sector ict, techniek, transport of bouw?

In welke landen kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de sector ict, techniek, transport of bouw?

Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de techniek of transportsector in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

 

Aruba

 • Ga werken bij een betonbouwbedrijf op dit zonnige eiland en verbreed zo je bouwkundige kennis. (s)

Benin

 • Zet je kennis omtrent duurzame energie in bij een project dat lokale technieken wil verbeteren. (v)

Australië

 • Een avontuurlijke reis maken, een tijdje in het buitenland wonen en ook nog een leuk zakcentje verdienen? Er zijn diverse "Working Holiday" opties mogelijk in de techniek en andere sectoren. (b)
 • Loop stage bij een bedrijf in Sydney dat bedrukkingen maakt voor allerlei stoffen, waaronder kleding en lifestyle producten. (s)

Canada

 • Op zoek naar een baan als ingenieur in het buitenland? Grijp dan nu je kans en ga werken in de Oil & Gas industrie. (b)
 • Zet je in voor een project waarbij huizen worden heropgebouwd voor families met zeer lage inkomens, die vaak tot de inheemse bevolking behoren. (v)

Chili

 • Doe ervaring op in de industriesector. (s)
 • Wil je bij een bedrijf aan de slag dat zowel bezig is met het delven van grondstoffen als duurzaam ondernemen? Ga dan aan de slag bij deze organisatie, die ook kansen biedt voor starters. (b)

China

 • Ben jij schilder, elektricien, loodgieter of technicus? Ga dan aan de slag op een Chinees resort. (b)

Curaçao

 • Ben jij een technisch talent? Ga dan aan de slag in de technische sector op de Nederlandse Antillen. (b)
 • Doe ervaring op met een afstudeer- of meeloopstage in de bouwkunde. (s)
 • Ga aan de slag bij een vastgoed investeringsbedrijf en help mee met de bouw, calculatie of real estate. (s)
 • Ben jij een student bouwkunde of architectuur? Word junior projectleider bij een projectontwikkelaar en werk mee in de architectuur, bouwbegeleiding en woninginrichting. (s) 

Frankrijk

 • Voel jij je verbonden met rust, natuur, creativiteit, ruimte, ecologie en kunst? Dan zal jij je vast op je gemak voelen bij dit ecologisch alternatief centrum, waar je bijvoorbeeld aan de slag kan als terreinmedewerker. (b) 

Ghana

 • Werk mee aan het bouwen of repareren van voorzieningen in Ghana. (v)

Haïti

 • Werk mee aan het bouwen van watervoorzieningen op Haïti. Op deze manier zorg je voor schoon drinkwater voor de lokale bevolking. (v)

India

 • Ben jij een deskundige in de textielindustrie, chemische industrie, recycling, houtbewerking of metaalindustrie? Deel jouw kennis en ervaring met lokale ondernemers en help met de ontwikkeling van het bedrijfsleven in dit land. (b)

Madagaskar

 • Help mee bij een technisch project gericht op betaalbare drinkwater- en brandstofvoorziening. (v)

Malta

 • Doe ervaring op in de bouwkunde bij een klein architectenbureau. (s)

Nicaragua

 • Diverse mogelijkheden om een engineering stage te lopen bij grote waterkrachtcentrales of het ministerie van Energie en Landbouw. Er is een speciale interesse voor studenten met kennis van hydro, electro, electronica en controletechniek. (s)

Nieuw-Zeeland

 • Wil je een avontuurlijke reis maken, een tijdje in het buitenland wonen en ook nog een leuk zakcentje verdienen? Er zijn diverse "Working Holiday" opties mogelijk in techniekgerelateerde sectoren. (b)

Samoa

 • Bouw mee aan huizen voor de lokale bevolking op dit eiland. (v)

Spanje

 • Loop stage op het gebied van transport of logistiek. Er zijn mogelijkheden bij verschillende bedrijven in Madrid, Barcelona en Valencia. (s)

Tanzania

 • Ben jij een deskundige in de textielindustrie, chemische industrie, recycling, houtbewerking of metaalindustrie? Deel jouw kennis en ervaring met lokale ondernemers en help met de ontwikkeling van het bedrijfsleven in dit Afrikaanse land. (b)

Verenigde Staten

 • Ga werken bij een organisatie die halfgeleiders, sensors ICs en geprogrammeerde IC systemen fabriceert. (b)

Zambia

 • Deel als bouwcoördinator je technische en planningscompetenties bij de afbouw van diverse accommodaties voor onderwijs en medische opvang. (b)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

Wat kan je doen om je analysevaardigheden te verbeteren of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

Wat kan je doen om je analysevaardigheden te verbeteren of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

Hoe kun je de competentie ‘analyseren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Hoe kun je de competentie ‘analyseren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Analyseren tijdens je reis

 • Wanneer je op reis gaat, kom je vaak op plekken of in situaties terecht waarmee je (relatief) onbekend bent.
 • Om het meeste uit zo'n tijd te halen, is het waardevol om een goed beeld van een plek te vormen, zodat je je op een correcte manier kunt aanpassen aan je omgeving.
 • Zo kun je je omgeving observeren en analyseren aan de hand van de volgende punten: hoe gaan mensen met elkaar om, wat zijn de gewoontes van de plaatselijke bevolking, hoe verloopt het dagelijkse leven, wat zijn de rollen binnen de samenleving? Je kunt je natuurlijk al voor je op reis gaat tot op zekere hoogte voorbereiden op deze vragen.
 • Als je zo'n beeld hebt kunnen vormen en een plek tot op zekere hoogte hebt kunnen analyseren, kun je beter 'meedraaien' in een samenleving tijdens je reis en zo een diepgaandere ervaring hebben.

Analyseren tijdens je studie

 • Tijdens je studie kan analyseren op grofweg twee manieren getest en geoefend worden: het analyseren van je studiemateriaal en het analyseren van je studieomstandigheden.
 • Elke studie vraagt op een bepaalde manier om analyseren, of dat nou tijdens een tentamen, een paper of een stage is. Je wordt gevraagd om nieuw lesmateriaal eigen te maken en deze vervolgens toe te passen, theoretisch of praktisch. Analyseren is hierbij van groot belang. Om dit te oefenen kun je klein beginnen: als je bijvoorbeeld een tekst leest kun je jezelf na een pagina afvragen wat er tot nu toe verteld is, of welk probleem gepresenteerd is. Wanneer je dit in kleine stukjes opdeelt, wordt de lesstof behapbaarder dan wanneer je alles in één keer wilt begrijpen. Ook tijdens het voorbereiden van een paper of scriptie ben je continu data aan het analyseren en weeg je af welke informatie je gebruikt voor je eigen stuk.
 • Naast een analyse van je studiemateriaal, is het observeren en analyseren van je studieomstandigheden ook van belang: wanneer heb je colleges, wanneer moet je zelfstudie doen, wanneer is er tijd voor sociale activiteiten en hoe kun je deze drie eventueel combineren? Wanneer je een correcte analyse van je situatie maakt, kun je op meerdere vlakken meer uit je studietijd halen.

Analyseren tijdens je werk

 • Tijdens je werk kun je je analytisch vermogen gebruiken en oefenen bij zowel je werkzaamheden zelf als op je werkplek.
 • Bedenk wat er van je wordt verwacht: welke taken moet je doen, en staat er een bepaalde tijd voor? Wanneer je dit op orde hebt, kun je je beter richten op het goed afwerken van deze taken. Hierbij is het ook van belang om te analyseren welke taken prioriteit hebben, mogelijk met hulp van een collega of leidinggevende.
 • Een zekere analyse van je werkplek kan ook helpen bij het creëeren van een positieve werkomgeving. Als je bekend met met de cultuur van je werkplek, kun je hier beter op inspelen. Wanneer zich eventueel problemen voordoen, kun je deze dan ook beter oplossen.

Analyseren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

 • Als je aan vrijwilligerswerk of een stage begint, kom je vaak in een nieuwe situatie, een nieuwe werkplek en soms zelfs een nieuw land terecht.
 • Daarom is het goed om bij de volgende zaken stil te staan: wat wordt er van je verwacht, wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe is de lokale cultuur en werkomgeving?
 • Wanneer je dit tot op zekere hoogte hebt kunnen analyseren, zul je je waarschijnlijk eerder thuisvoelen in je nieuwe omgeving. Helder communiceren en in gesprek gaan met je leidinggevenden en collega's is hierbij van groot belang.
Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van de competentie 'analyseren'?

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland II

Partnerselectie: Stage in het buitenland II

Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen techniek en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen techniek en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

Techniek-, transport-, en bouwsector in het buitenland: uitgelichte vacatures, stage en vrijwilligerswerk

Techniek-, transport-, en bouwsector in het buitenland: uitgelichte vacatures, stage en vrijwilligerswerk

Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

JoHo WorldSupporter: crossroads
JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken