Neurologie & Pijnbestrijding: studie en kennis

 

Neurologie en pijnbestrijding als studie en kennisgebied

 

Fantoompijn - Hersenpijn - Hoofdpijn - Rugpijn - Zenuwpijn

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: crossroad
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

Wat zijn je werkzaamheden in de neurologie?

Wat zijn je werkzaamheden in de neurologie?

 • Als neuroloog houd je je bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en soms met spierziekten.
 • Een neuroloog doet anamnese, voert neurologisch onderzoek uit en maakt een behandelplan.
 • De neurologie is een zeer breed specialisme en neurologisch onderzoek is vrij complex en uitgebreid.
 • Op de afdeling krijg je veelal te maken met patiënten die zijn opgenomen vanwege een hersentumor, hersenbloeding of een herseninfarct.
 • De zaalarts en eventuele co-schappers lopen visite bij de patiënten op de afdeling.
Geneeskunde & Zorgopleidingen: samenvattingen shops per vak en vakgebied

Geneeskunde & Zorgopleidingen: samenvattingen shops per vak en vakgebied

Samenvattingen Shops Geneeskunde & Zorgopleidingen

Neurologie - Geneeskunde - Kernmedicatielijst

Neurologie - Geneeskunde - Kernmedicatielijst

Middelen bij CVA

tPA (alteplase)

Werkingsmechanisme: trombolytica, heeft een hoge affiniteit voor fibrine. Door binding aan fibrine wordt het geactiveerd en bewerkstelligt het de omzetting van plasminogeen in plasmine. Plasmine breekt fibrine af, zodat de trombus oplost. Een systemische werking op stollingsfactoren is beperkt. Het werkt binnen enkele minuten.

Indicatie: acuut niet-hemorragisch herseninfarct, indien intracraniële bloeding is uitgesloten.

Contra-indicaties: manifeste of recente ernstige bloedingen, belangrijke bloedingstoornis op dit moment of in de afgelopen 6 maanden. Recent traumatische hartmassage of zware partus. Intracraniële bloeding (cerebraal/subarachnoïdaal) of beschadiging van het CZS (bv. neoplasma, aneurysma) in de anamnese. Grote operatie of ernstig trauma in de afgelopen 3 maanden en ernstige oncontroleerbare hypertensie (>160 mmHg). Daarnaast mag er ook geen TIA zijn geweest in de afgelopen 6 maanden.

Bijwerkingen: bloedingen op de plaats van injectie of beschadigde bloedvaten (blauwe plekken), koorts, symptomatische intracerebrale bloeding na een acuut ischemisch herseninfarct. Bij overdosering kan worden afgewacht na onderbreking van de trombolytische en anticoagulerende therapie. Toediening van protrombine kan overwogen worden. Als toch ernstige bloedingen ontstaan, kan vers ingevroren plasma of vers bloed of antifibrinolytica worden toegediend. Toediening moet plaatsvinden binnen 3 uur na het optreden van de eerste symptomen.

Statines: atorvastatine voor secundaire preventie

Werkingsmechanisme: cholesterol synthese remmer, verlagen LDL. Ze inhiberen HMG-CoA reductase waardoor minder cholesterol gesynthetiseerd wordt door de lever. Effecten; upregulatie LDL receptoren in hepatocyten, verhoogde verwijdering apoE en apoB- bevattende lipoproteïnen uit de circulatie, vermindering in synthese en secretie van lipoproteïnen uit de lever. Plasmacholesterol wordt verlaagd met 25-45% en de triglyceriden met 10-30%.

Indicatie: cardiovasculaire risico reductie (door herstel van endotheelfunctie, vermindering van ontsteking en stabilisatie van bestaande plaques). Het effect kan gezien worden in dagen-maanden-jaren.

Bijwerkingen: 95% van de patiënten tolereert de medicatie goed, maar veel voorkomend zijn hoofdpijn, maagklachten, vermoeidheid, koortsachtig, myalgie. Tevens kunnen de lever transaminases verhoogd zijn.

Acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium voor secundaire preventie

Werkingsmechanisme: lage doseringen (circa 80 – 100 mg per dag) voorkómen vasculaire complicaties bij patiënten met vaatziekte. Het remt de trombocytenaggregatie, waardoor de bloedingstijd wordt verlengt. De werking berust op acetylering van het enzym cyclo-oxygenase in de trombocyt, waardoor de vorming van het prostaglandine tromboxaan A2 wordt geremd. Werkingsduur is 4-6 dagen na staken van de behandeling doordat er irreversibele binding is dus het effect duurt voor de rest van het leven van de trombocyt.

Indicatie: secundaire preventie na TIA en niet-invaliderend herseninfarct, mits intracerebrale bloedingen zijn uitgesloten.

Contra-indicatie: hemorragisch herseninfarct.

Bijwerkingen: maagklachten, occult bloedverlies in het maag-darmkanaal (bloedarmoede bij langdurig/veelvoudig gebruik), overgevoeligheidsverschijnselen (variërend van lichte symptomen tot anafylactische shock), verlengde bloedingstijd.

Dipyridamol voor secundaire preventie

Werkingsmechanisme: verlengd een verkorte trombocytenoverlevingstijd, daarnaast gaat het aggregatie en adhesie van de trombocyt tegen.

Indicatie: secundaire preventie na TIA of een niet-invaliderend herseninfarct, mits intracerebrale bloedingen zijn uitgesloten (in combinatie met acetylsalicylzuur!).

Bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, diarree, misselijkheid. Soms braken, hypotensie, tachycardie, verergering van coronaire hartaandoeningen.

Behandeling combineren met acetylsalicylzuur, tenzij hiervoor een contra-indicatie bestaat.

Middelen bij bewegingsstoornissen (Parkinson)

Voor de behandeling van de ziekte van Parkinson is de keuze van medicamenteuze therapie sterk afhankelijk van het ziektebeeld, de leeftijd en de sociale omstandigheden van de patiënt.

Levodopa

Meest effectieve middel ter bestrijding van de motorische stoornissen, ze geven snelle verbetering van het zelfstandig functionerend handelen. Dit moet echter wel afgewogen worden tegen de mogelijke negatieve effecten zoals optreden van dyskinesieën. Uit voorzorg is het verstandig de therapie zo lang mogelijk uit te stellen. In een vroeg stadium van de ziekte kan levodopa worden toegepast indien door omstandigheden een snel effect gewenst is.

Indicatie: Parkinsonisme, m.u.v. de medicamenteus veroorzaakte vorm.

Bijwerkingen: onwillekeurige bewegingen kunnen zowel vroeg als laat in de therapie optreden en zijn dosis-afhankelijk. Bij voortgezette behandeling heeft 50-80% last van ‘peak-dose’ dyskinesieën. Tevens treden op perioden van akinesie, tremor/stijfheid die enkele minuten tot uren duren (= ‘end of dose’ akinesie, ‘on-off-verschijnsel, akinesia paradoxica). Verder: psychische stoornissen ( slaperigheid overdag, plotselinge slaapaanvallen, verwardheid, hallucinaties), opvliegers.

Maag-darmstoornissen zijn minder ernstig en treden minder frequent op. O.a. vanwege het risico van slaperigheid en plotselinge slaapaanvallen is voorzichtigheid geboden met het besturen van voertuigen of bij gevaarlijke activiteiten. Dyskinesieën kan men trachten te bestrijden door dosisverlagende en/of verdeling van de dagdosis over meerdere giften of door toepassing van een capsule met gereguleerde afgifte. De dosering moet afgestemd worden op individuele behoefte, dit kan aanpassing van zowel de afzonderlijke dosis als van de frequentie van toediening met zich meebrengen. Dosisverhogingen dienen eenmaal per maand te worden gedaan. Bij overmatige respons (dyskinesie) moeten de intervallen tussen de giften verlengd worden.

Middelen bij epilepsie

Natriumkanaalblokkers: carbamazepine, lamotrigine

Werkingsmechanisme: binden vnl. de natriumkanalen van neuronen die in verhoogde excitatie toestand zijn (dus ze maken een onderscheid tussen verschillende stadia van het kanaal!). Op deze manier blokkeren ze niet de kanalen van normaal functionerende neuronen.

Indicatie: epilepsie, alle vormen.

Bijwerkingen: concentratie afhankelijk; ataxie, nystagmus, diplopie en in zeer hoge concentraties cognitieve veranderingen en verminderd bewustzijn. Daarnaast leukopenie en hyponatriëmie.

Valproïnezuur

Werkingsmechanisme: natriumkanaal blokker, GABA stimulator, GABA afbrekende enzymen inhibitor, GABA synthese stimulator.

Indicatie: alle vormen van epilepsie.

Bijwerkingen: concentratie afhankelijk; tremor en GI effecten, ataxie, nystagmus, diplopie en bij hoge concentraties cognitieve veranderingen en verminderd bewustzijn. Chronische bijwerkingen zijn gewichtstoename, hepatotoxiciteit en rash.

KNO - Middelen bij allergische rhinitis

Allergische rhinitis is een IgE gemedieerde ziekte, waarbij mastcellen degranuleren en histamine + leukotrienen vrijlaten. Door histamine worden de zenuwuiteinden van sensorische vezels in de neusmucosa gestimuleerd worden, hierdoor ontstaat niezen, loopneus, verstopte neus en tranende ogen. Vermijding van blootstelling aan allergenen is de beste manier op symptomen te verminderen.

Antihistaminica: loratadine (oraal), levobastine (lokaal)

Werkingsmechanisme: werkt acute symptomen van allergische rhinitis tegen doordat het een histamine-receptor antagonist is. Kan toegediend worden in tabletten/neusspray, tabletten worden voorgeschreven wanneer meerdere organen betrokken zijn (ogen, huid).

Indicatie: allergische rhinitis.

Bijwerkingen: tweede generatie antihistaminica zijn minder sederent, andere bijwerkingen zijn centrale acties als duizeligheid en milde GI klachten (misselijkheid, vermindering eetlust).

Corticosteroïden: budesonide, fluticason

Werkingsmechanisme: anti-inflammatoir, vermindert het aantal circulerende ontstekingscellen (lymfocyten, mastcellen, basofielen, eosinofielen, macrofagen en neutrofielen). Dit wordt bewerkstelligd door het voorkomen van cytokinen productie en verminderen van weefselinfiltratie.

Indicatie: allergische rhinitis, zeer effectief wanneer lage dosis lokaal toegediend wordt. Effect wordt meestal gezien na ongeveer 1 week na start therapie. In het geval van ernstige rhinitis hebben topicale corticosteroïden betere effecten.

Bijwerkingen: wanneer lokaal wordt toegediend zijn er minder systemische bijwerkingen, lokale bijwerkingen zijn neusirritatie en niezen na het toedienen, daarnaast kan ook atrofie van de neusmucosa ontstaan.

Cromoglycinezuur

Werkingsmechanisme: inhibeert degranulatie van de mastcellen. Het heeft een korte werkingsduur, daarom moet het minstens 4x per dag toegediend worden. Het kan ook als profylaxe gebruikt worden, hiermee moet snel gestart worden omdat het maximale profylactische effect pas na enkele weken bereikt wordt.

Indicatie: allergische rhinitis (bij kinderen eerste keus!).

Bijwerkingen: over het algemeen wordt cromoglycinezuur goed verdragen.

KNO - Middelen bij otitis externa

Zure oordruppels (azijn)

Bij de behandeling van natte otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels (in combinatie met een corticosteroïd of aluminiumacetotartaat oordruppels). De uitwendige gehoorgang moet voor iedere behandeling goed schoongemaakt en zorgvuldig gedroogd worden, na indruppelen moet de patiënt enkele minuten in dezelfde houding (liggend) blijven.

Werkingsmechanisme: door de pH in de uitwendige oorgang te verlagen hebben deze oordruppels een antibacterieel effect (voornamelijk tegen Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus).

Indicatie: natte acute otitis externa.

Contra-indicatie: geperforeerd trommelvlies.

Bijwerkingen: ototoxicitieit bij geperforeerd trommelvlies.

Corticosteroïden: hydrocortison (druppels), triamcinolonacetonide (crème)

Werkingsmechanisme: anti-inflammatoire, vasoconstrictieve en antimitotische werking. Ze onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende – met jeuk gepaard gaande – huidaandoeningen. Het effect wordt versterkt door het aanbrengen van een afsluitend verband.

Indicatie: irritatie en/of jeuk door allergie.

Bijwerkingen: huidatrofie (dikwijls irreversibel) met dunner worden van de huid. Na plotseling staken van een langdurige behandeling kunnen zich rebound-verschijnselen voordoen, dit kan leiden tot steroïd afhankelijkheid. De gezichthuid is bijzonder gevoelig voor corticosteroïden en mag niet met sterke corticosteroïden worden behandeld.

Combinatiedruppels: Sofradex

Bevat: dexamethason, framycetine (sulfaat) en gramicidine.

Werkingsmechanisme: dexamethason is een sterk werkend corticosteroïd met anti-inflammatoire werking. Framycetine is een antimicrobieel middel met breed spectrum en gramicidine omvat grampositieve micro-organismen (bv. streptococcen).

Indicatie: secundair geïnfecteerde inflammatoire aandoeningen van de uitwendige gehoorgang, veroorzaakt door framycetine en/of gramicidine gevoelige micro-organismen.

Contra-indicatie: beschadiging/perforatie trommelvlies of vermoeden hiervan.

Bijwerkingen: irritatie en branderig gevoel, overgevoeligheidsverschijnselen, sensibilisatie. Langdurig gebruik van corticosteroïden in het oor kan leiden tot atrofie en perforatie van het trommelvlies. Symptomen van infecties en/of overgevoeligheidsreacties kunnen worden gemaskeerd of verergeren. Gebruik bij geperforeerd trommelvlies kan beschadiging van het middenoor tot gevolg hebben.

Antibiotica: flucloxacelline

Werkingsmechanisme: bactericide antibioticum, werkingsspectrum is smal en omvat grampositieve micro-organismen (m.n. staphylococcen), het is zuurvast.

Indicatie: infectie veroorzaakt door staphylococcen.

Bijwerkingen: GI klachten (misselijkheid, braken, diarree), overgevoeligheidsreacties (exantheem, purpura). Voorzichtigheid geboden bij patiënten met leverfunctiestoornissen, met een ernstige onderliggende ziekte met een leeftijd >50 jaar (regelmatig lever- en nierfunctie controleren!). Bij het optreden van anafylactische reacties, leverfunctiestoornissen of pseudomembraneuze colitis de behandeling direct staken.

KNO - Middelen bij (rhino) sinusitis

Xylomethazoline (Otrivin) neusdruppels

Werkingsmechanisme: sympathicomimeticum met vnl. α-effect. Toediening in de neus veroorzaakt door plaatselijke vasoconstrictie, decongestie van het neusslijmvlies.

Indicatie: congestie van het neusslijmvlies, maar eerst proberen of het natriumchloridedruppels het gewenste effect kan worden bereikt.

Contra-indicatie: transsfenoïdale hypofysectomie en transnasale chirurgische ingrepen, waarbij de dura mater vrij is komen te liggen.

Bijwerkingen: voorbijgaand branderig gevoel in neus en keel, prikkeling of droogte van het neusslijmvlies, niezen, hoofdpijn, misselijkheid. Zeer zelden systemische effecten zoals hartkloppingen, verhoogde bloeddruk en slapeloosheid. Langdurig en/of veelvuldig gebruik geeft gewenning en ‘rebound’-congestie met chronische roodheid, zwelling en rhinitis. Kortdurend gebruik van therapeutische dosis zal in het algemeen weinig problemen geven. Symptomen van overdosering zijn depressie of activering van het centrale zenuwstelsel, dit kan afwisselend optreden.

Antibiotica: doxycycline

Werkingsmechanisme: bacteriostatisch antibioticum behorend tot de tetracyclinen. Breed werkingsspectrum en omvat grampositieve, gramnegatieve en diverse andere micro-organismen.

Indicatie: infecties veroorzaakt door voor doxycycline gevoelige micro-organismen van de luchtwegen (KNO).

Contra-indicatie: overgevoeligheid voor tetracyclinen, ernstige leverfunctiestoornissen > 8 jaar.

Bijwerkingen: misselijkheid, braken, diarree, inflammatoire laesies en irreversibele bruinige tandverkleuring. Bij langdurig gebruik vitamine B-deficiëntie.

Antibiotica: amoxicilline

Werkingsmechanisme: breed-spectrum penicilline. Oraal heeft de voorkeur vanwege betere resorptie en relatief lage frequentie van bijwerkingen. Het is een bactericide antibioticum uit de groep van aminopenicillinen, breed werkingsspectrum en omvat grampositieve en gramnegatieve bacteriën.

Indicatie: infecties veroorzaakt doorvoor amoxicilline-gevoelige micro-organismen, zoals infecties van de luchtwegen.

Bijwerkingen: maag-darmstoornissen, vooral diarree, verder misselijkheid, braken, pruritis ani. Allergische huidreacties, meestal maculopapuleuze ‘rash’, jeuk en soms urticaria. Bij overdosering na perenterale of intrathecale toediening kan (vooral bij nierfunctiestoornissen) convulsie optreden, behandeling met diazepam.

De behandeling dient in het algemeen 48-72 uur na verdwijnen van de klinische symptomen te worden voortgezet.

Corticosteroïden: budesonide/fluticason

Zie middelen bij allergische rhinitis.

   

Partner: Spotlight
Een van de ‘stimulating fathers’ van JoHo, Koert Hommel, is met een aantal lotgenoten in staat geweest om een nieuw initiatief op te starten.
Het platform zet zich in voor volwassenen met chronische pijn op zoek naar herstel. Voor mensen die door de bomen het bos niet meer zien in de hoeveelheid behandelmogelijkheden in Nederland. Het platform is opgericht vanuit de nieuwe omschrijving van gezondheid. Het concept positieve gezondheid en het bio-psycho-sociale model vormen daarin de basis. Het platform is zo ingericht dat volwassenen met chronische pijn, die hiermee om willen leren gaan, met elkaar, organisaties en behandelaren contact kunnen zoeken.
 
 
Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

JoHo: crossroads uit de bundels
JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen