Documenten & Juridische zaken bij wonen in het buitenland of emigratie

 

Documenten, juridische zaken en regelgeving bij emigratie en wonen in het buitenland

 

Basis Registratie Personen - Diplomawaardering - Identiteitsbewijs - Internationaal rijbewijs - Nederlandse Nationaliteit - Verklaring bezit van het Nederlanderschap - Woonplaatsverklaring

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: documenten en juridische zaken bij emigratie of wonen in het buitenland

 

Documenten & Regelgeving

 • Wanneer verkrijg je als EU inwoner het permanent verblijfsrecht in een ander EU-land?
 • Wat zijn de gevolgen rondom lang verblijf buitenland of emigratie als je als EU inwoner verhuist naar een land dat tot de EU behoort?
 • In welke gevallen is het handig een testament op te stellen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?
 • Hoe werkt aangifte van je pasgeboren kind in het buitenland en wat is de regelgeving rondom nationaliteit?
 • Waar let je qua regelgeving op als je als Nederlander gaat scheiden in het buitenland?
 • Wat zijn aandachtspunten rondom burgerlijke staat bij een lang verblijf in het buitenland?
 • Wat zijn aandachtspunten als je in het buitenland woont en een paspoort of identiteitskaart wilt vernieuwen of aanvragen?
 • Hoe regel je je toegang tot allerlei Nederlandse (overheids)diensten als je voor lang verblijf in het buitenland woont of bent geëmigreerd?
 • Hoe kan je DigiD gebruiken of aanvragen in het buitenland, en wat te doen als je DigiD is verlopen?
 • Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?
 • Wanneer stel je een testament op als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren
 • Is een Nederlands donorcodicil ook geldig als je in het buitenland leeft?
 • Is een Nederlandse euthanasieverklaring ook geldig als je in het buitenland leeft? ?
 • Wanneer moet je een medische keuring ondergaan als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?
 • Wat te doen als je voor langere tijd in het buitenland woont en je Nederlandse rijbewijs is verlopen of zoekgeraakt?
 • Wat is de waarde van je diploma's in het buitenland?
 • Wanneer moet je een internationaal rijbewijs regelen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Nederland & Vertrek naar het buitenland

 • Wel of niet uitschrijven bij gemeente en wat zijn de gevolgen?
 • Wat is een woonplaatsverklaring en waartoe dient het rondom een lang verblijf in het buitenland?
 • Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in, en wanneer heb je die in het buitenland nodig?
 • Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?
 • Hoe verkrijg je een nationaliteit?
 • Wanneer verlies je de Nederlandse nationaliteit?
 • Wat houdt afstandsplicht in met betrekking tot nationaliteit?
 • Wat zijn voor- en nadelen van het hebben van een dubbele nationaliteit?
 • Hoe werkt het als je na een lang verblijf in het buitenland (weer) Nederlander wilt worden?
 • Wel of niet je zorgverzekering in NL aanhoudenen heb je wel of geen dekking tijdens je werkzaamheden?

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden

Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden

Wanneer verkrijg je als EU inwoner het permanent verblijfsrecht in een ander EU-land?

Wanneer verkrijg je als EU inwoner het permanent verblijfsrecht in een ander EU-land?

Je verkrijg een permanent verblijfsrecht binnen de vijf jaar als je:

 • met pensioen gaat (je hebt het laatste jaar wel in dat EU land gewerkt, of er minstens drie jaar onafgebroken gewoond)
 • arbeidsongeschikt raakt (je moet dus stoppen met werken), nadat je minstens twee jaar onafgebroken in het land hebt gewoond
  • raak je arbeidsongeschikt door een arbeidsongeval of beroepsziekte dan geldt de "twee jaar onafgebroken"-regel niet
 • als grenswerker in een ander EU land gaat werken, op voorwaarde dat je minstens een keer per week naar je woonplaats terugkeert; je hebt daarvoor wel minstens drie jaar na elkaar gewerkt in het land waar je het permanent verblijfsrecht wilt verkrijgen

Je verkrijgt het permanent verblijfsrecht sowieso:

 • als je voor je werk vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land hebt gewoond
 • óók als je: tijdelijk het land weer verlaat (minder dan zes maanden per jaar), langer dan die zes maanden afwezig bent voor militaire dienstplicht, eenmalig voor maximaal 12 maanden het land verlaat voor een belangrijke reden (zwangerschap, bevalling, ernstige ziekte, werk, beroepsopleiding, detachering naar buitenland)

Woon je langer dan twee jaar na elkaar in een ander land dan het land waarvan je het permanente verblijfsrecht hebt, dan riskeer je dat recht te verliezen.

Tip: check altijd de recente regelgeving van het land waarvan je het permanente verblijfsrecht wilt verkrijgen; wetgeving kan altijd veranderen of anders worden geïnterpreteerd.

Wat zijn de gevolgen rondom lang verblijf buitenland of emigratie als je als EU inwoner verhuist naar een land dat tot de EU behoort?

Wat zijn de gevolgen rondom lang verblijf buitenland of emigratie als je als EU inwoner verhuist naar een land dat tot de EU behoort?

 • Ben je Nederlander en heb je plannen om te gaan wonen en werken in een land dat tot de EU behoort, dan heb je het recht om in dat land permanent te wonen.
  • een niet-EU inwoner moet kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om in dat land te wonen
  • een niet-EU inwoner moet kunnen aantonen over een ziektekostenverzekering te beschikken
 • als EU inwoner die in een ander EU land langer dan drie maanden wil gaan wonen, moet je je wel inschrijven bij de bevoegde instanties (vergelijkbaar met de IND in Nederland)
 • Daarmee heb je ook het recht op sociale zekerheid in het betreffende EU land
 • Als werknemer, zelfstandige of gedetacheerd werknemer heb je het recht om te wonen in het EU-land waar je werkt
  • wanneer je werkeloos wordt of bent, heb je het recht om gedurende een bepaalde (redelijke) periode in een andere lidstaat te wonen om er werk te zoeken; vaak is dit drie tot zes maanden
   • dat geldt ook als je tijdelijk niet in staat bent om te werken, bv. door ziekte of ongeval
   • dat geldt ook als je als onvrijwillig werkloze ingeschreven staat bij een arbeidsbureau
   • dat geldt ook als je als werkloze een beroepsopleiding volgt (ben je vrijwillig werkloos geworden, dan moet de opleiding wel te maken hebben met je vorige baan)
 • Tevens heb je als EU inwoner het recht om in het nieuwe EU land te stemmen (actief kiesrecht) en eventueel ook om verkozen te worden (passief kiesrecht) bij de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen (dus niet: regionale en/of landelijke politiek)
  • is er geen stemplicht, dan word je in sommige EU landen automatisch op de kiezerslijst ingeschreven; in andere EU landen moet je om inschrijving verzoeken; check dat dus tijdig als je daadwerkelijk wilt gaan stemmen
 • Bovendien mag je als EU inwoner je familieleden altijd meenemen, zelfs als zij níet de Nederlandse (en of andere EU-) nationaliteit hebben
  • welk kan een inreisvisum verplicht zijn, maar dat moet een land kosteloos en zonder veel bureaucratie verstrekken
 • Ook heb je het recht je persoonlijke bezittingen mee te nemen naar dat land, zonder dat je er douanegeld of belasting over moet betalen
  • voor je auto mag wel een inschrijfbelasting worden geheven
  • voor bepaalde goederen kunnen beperkingen gelden (bv. wapens, munitie)
 • Je rijbewijs is in je nieuwe EU land automatisch geldig (mits het natuurlijk niet verlopen is); bij verlenging vraag je een nieuw rijbewijs in je (nieuwe) EU land
 • Ook heeft je verhuizing fiscale gevolgen; middels belastingverdragen tussen EU lidstaten is geregeld dat je inkomen niet dubbel belast zal worden
  • via deze verdragen is "fiscaal inwonerschap" geregeld, zie ook het Topic 'Belastingen en Fiscale Zaken'
  • in beginsel betaal je in het land waar je fiscaal inwoner bent belasting over al je inkomsten (bv. je wereldinkomen) en vermogen
 • Tevens heb je als EU burger het recht op het vragen van juridisch advies bij de zogenaamde Wegwijzerdienst van de EU en kun je een klacht indienen bij de betrokken overheid en/of de EU dienst Solvit
  • geeft e.e.a. geen bevredigend resultaat dan kun je als EU inwoner overwegen een procedure te starten door de Europese Commissie te vragen een rechtszaak te starten bij het Europese Hof van Justitie; vaak een lang traject
Wanneer stel je een testament op als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?

Wanneer stel je een testament op als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?

In welke gevallen is het handig een testament op te stellen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?

 • Ieder land kent zijn eigen erfrechtregels, die vaak verschillen van de Nederlandse.
 • wanneer je woonplaats of bezittingen in een ander land zijn dan Nederland, maar ook als je als Nederlander in het buitenland woont en nog bezittingen hebt in Nederland, geven de regels (privaatrecht) van het betreffende land aan volgens welk recht de erfenis moet worden afgehandeld. Natuurlijk kunnen de regels van beide landen met elkaar conflicteren; hiertoe hebben veel landen verdragen onderlingen afgesloten waarbij zoveel mogelijk dezelfde regels rondom privaatrecht worden gebruikt
 • het erfrechtverdrag (1989) maakt het voor Nederlanders in het buitenland mogelijk voor vererving een keuze te maken voor het recht van het land van nationaliteit óf het land van verblijfplaats. Maak je geen keuze, of blijkt je eerdere keuze niet rechtsgeldig te zijn, dan zijn ook de regels van het verdrag van toepassing. Dan geldt aldus het verdrag: had je op moment van overlijden 5 jaar of langer je verblijfplaats in een ander land dan het land van je nationaliteit; dan gelden de erfrecht regels van je verblijfplaats-land. Korter dan 5 jaar? Dan gaat nationaliteit vóór verblijfplaats.
 • deze rechtskeuze kan je ook laten vastleggen in een testament bij een notaris in het buitenland: dit is dan ook geldig in Nederland. Gaat het echter om de vererving van bezittingen in het buitenland, dan kan het nog steeds zijn dat de regels van het betreffende land vóór de regels van het verdrag gaan, als het land de verdragsregels nog niet in de nationale wetgeving heeft opgenomen.
 • sinds 2015 bestaat er een Europese erfrechtverordening voor alle EU lidstaten (m.u.v. Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk); bedoeld om de vererving en afwikkeling van nalatenschappen met internationale aspecten eenvoudiger te maken. Met deze verordening is voortaan het erfrecht van toepassing van het land waar iemand zijn woon- en verblijfplaats heeft op het moment dat hij overlijdt. Wil je toch kiezen voor het erfrecht van het land waar je de nationaliteit van hebt, dan moet je dat expliciet in een testament laten vastleggen.
 • er bestaat een testamentvormen verdrag; bedoeld om erkenning van in het buitenland opgemaakte testamenten door andere landen mogelijk te maken. Natuurlijk is het, net als bij ieder testament, belangrijk dat nabestaanden op de hoogte zijn van in het buitenland opgestelde testamenten en dat zij weten waar he testament wordt bewaard. Aangeraden wordt een in het buitenland opgesteld testament ook door een notaris in Nederland te laten inschrijven (Centraal Testamenten Register), zodat ook in Nederland bekend is wat je laatste wens is.
 • overlijd je in het buitenland als Nederlands ingezetene, en heb je geen testament opgesteld, dan worden de door jou nagelaten bezittingen verdeeld volgens Nederlands erfrecht. Overlijd je als buitenlands ingezetene, dan zijn de erfrechtregels van het betreffende land van toepassing. Onroerend goed valt vaak onder het erfrecht van het land waar het onroerend goed is gelegen, ongeacht nationaliteit en verblijfsstatus van de eigenaar.
 • overweeg of je een (gekwalificeerd) executeur testamentair (bv. advocaat) wilt benoemen voor de uitvoer van een testament in het buitenland. Ook je nabestaanden krijgen te maken met een andere taal, cultuur, afstand, wetgeving; ervaring en helderheid voorkomt dan miscommunicatie (of erger).
Hoe werkt aangifte van je pasgeboren kind in het buitenland en wat is de regelgeving rondom nationaliteit?

Hoe werkt aangifte van je pasgeboren kind in het buitenland en wat is de regelgeving rondom nationaliteit?

 • kinderen van een Nederlandse moeder of vader, waar die dan ook ter wereld worden geboren, krijgen automatisch de Nederlandse nationaliteit.
 • word je kind in het buitenland geboren, dan geef je dat ook in het buitenland aan. Raadzaam is om het daarnaast ook in te schrijven in het Nederlandse geboorteregister (Den Haag). Daarvoor dient de geboorteakte door de autoriteiten in het betreffende land én door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoording te worden gelegaliseerd. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat een kind stateloos wordt, in het (extreme) geval dat een geboorteregister in het buitenland verdwijnt of wordt vernietigd.
 • ben je als Nederlandse vrouw getrouwd met een niet-Nederlandse man en je kind wordt in het land van de man geboren, dan krijgt het kind niet alleen de Nederlandse nationaliteit maar ook de nationaliteit van de man. In veel landen erkennen de autoriteiten de Nederlandse nationaliteit van het kind dan niet.

In sommige gevallen krijgt een kind bij geboorte een dubbele nationaliteit:

 • sommige landen hebben de regel dat een kind (ook) de nationaliteit krijgt van het land waar het wordt geboren (grondgebiedbeginsel). Ook als het om 1 of 2 ouders uit het buitenland gaan. Een kind kan dan 2 of 3 nationaliteiten hebben;
 • sommige landen hebben de regel dat een kind bij de geboorte de nationaliteit van beide ouders krijgt, als de ouders een verschillende nationaliteit hebben. In dat geval heeft het kind 2 nationaliteiten;
 • sommige kinderen van buitenlandse ouders worden van rechtswege Nederlander: als de ouders zelf in Nederland zijn geboren én hun ouders tijdens de geboorte van het kind in Nederland gevestigd waren. Ook zij hebben dus 2 nationaliteiten.
 • deze dubbele nationaliteit is niet oneindig meer, de Nederlandse overheid streeft ernaar om dubbele nationaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Lees ook de Keuzekit Visa & Documenten.
Hoe werkt stemmen in Nederland als je in het buitenland woont of werkt?

Hoe werkt stemmen in Nederland als je in het buitenland woont of werkt?

Hoe werkt stemmen in het buitenland?

 • als iedere Nederlander, wonend in het buitenland, zou gaan stemmen levert dat een flink aantal zetels op in de Tweede Kamer. Eerder becijferde men al eens dat dit aantal "stemmers vanuit het buitenland" dan zo'n 8 kamerzetels op zou kunnen leveren.
 • stemmen is een recht binnen de Nederlandse en Europese democratie en het kan je dus ook wat opleveren als je wilt dat de politiek rekening houdt met belangen en wensen van alle buiten Nederland wonende Nederlanders; denk naast de algemene politieke koers ook aan bv. procedures gericht op Nederlanders die wonen buiten Nederland, aan regels rondom dubbele nationaliteit en Nederlanderschap, aan beleid rondom re-migratie en/of het mee kunnen nemen van je internationale partner, aan vereenvoudiging van stemprocedures in het buitenland, aan het openen of sluiten van consulaten en ambassades of aan regels omtrent het behoud of juist af kunnen zien van het Nederlandse zorgstelsel.
 • ook als je in het buitenland woont maar niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heb je stemrecht, voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
 • wil je stemmen, dan moet je je wel eerst (per verkiezing) registreren als kiezer
  • alle kiezers buiten Nederland vallen automatisch binnen de kieskring van Den Haag
  • registreren kan vanaf enkele maanden tot uiterlijk enkele weken voor de verkiezing.
  • je registreert je via de website van de gemeente Den Haag ("Kiezen buiten Nederland: registratie verkiezingen").
  • vooraf aanmelden kan ook, je ontvangt dan automatisch, circa 6 maanden voor de verkiezingsdag, een officieel registratieverzoek. Tijdig vooraf aanmelden kan lonen, omdat de benodigde documenten van vroege aanmelders vaak ook eerder worden verstuurd
 • stemmen als Nederlander die in het buitenland woont kan op de volgende manieren (op het registratieformulier kun je aangeven op welke manier je wilt stemmen):
  • per brief: je ontvangt dan per post (of e-mail) een stembiljet en per post aanvullend een stembewijs en een retourenvelop; dat geheel stuur je gezamenlijk terug naar Den Haag en/of een van de ruim 20 ambassades die als stembureau zijn aangewezen
   • diverse stemgerechtigden geven bij verkiezingen aan de benodigde documenten erg laat te ontvangen per reguliere post; er zijn enkele creatieve experimenten van ambassades waarbij deze documenten (per snelle post) naar de ambassade zelf worden gestuurd en je ze daar alsnog tijdig kunt afhalen (op vertoon van een geldig Nederlands ID bewijs)
  • bij volmacht: je machtigt een kiesgerechtigde inwoner van Nederland om voor jou te stemmen. Hij of zij krijgt van jou het ingevulde en ondertekende registratieformulier, ondertekent het ook, en stuurt het op naar de Unit Verkiezingen van de Gemeente Den Haag (let op, er gelden deadlines). Deze kiezer ontvangt daarna een volmachtbewijs. Wijs iemand aan die je goed vertrouwt: een familielid, vriend, vriendin, oud-collega, etc. Volmachtgever en -nemer ondertekenen beiden het registratieformulier
  • persoonlijk: als je op de dag van de verkiezingen toch in Nederland zou zijn. 
  • het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert experimenten uit om in het buitenland te stemmen via internet, maar daar zitten nog vele met name internet-beveiligings-issues aan verbonden
 • stemmen per volmacht heeft de volgende voordelen t.o.v. stemmen per brief:
  • je loopt niet het risico dat de benodigde documenten in een van de postverzendingen kwijtraken, of dat je retourzending te laat aankomt
  • de door jou gevolmachtigde stemt op de dag van de verkiezingen, dat betekent dat je tot die dag de verkiezingscampagnes en debatten kunt volgen (vooral een voordeel als je nog twijfelt over op welke partij of persoon je stemt)
  • heb je je al geregistreerd als stemmer per brief, en wil je iemand alsnog een volmacht geven, dan kan dat door opnieuw een registratieverzoek in te dienen, nu met de gegevens van de volmachtnemer; het briefstembewijs wordt dan ongeldig gemaakt
  • een kiezer in Nederland mag maximaal 2 volmachten uitbrengen, los van zijn/haar eigen stem
 • volg je de Nederlandse politiek vanaf de zijlijn maar wil je je voorafgaand aan de verkiezingen verdiepen in de huidige standpunten van politieke partijen? Gebruik een van de vele online stemwijzers om je kennis up-to-date te brengen en standpunten van partijen op een aantal kernonderwerpen te vergelijken.
Waar let je qua regelgeving op als je als Nederlander gaat scheiden in het buitenland?

Waar let je qua regelgeving op als je als Nederlander gaat scheiden in het buitenland?

 • als je in het buitenland getrouwd bent en het huwelijk is in Nederland ingeschreven bij de burgerlijke stand van je (Nederlandse) woonplaats, geldt je huwelijk als Nederlands huwelijk. Je ontbind je huwelijk dan met een Nederlandse echtscheiding. Of een in Nederland gesloten huwelijk in een ander land kan worden ontbonden, hangt af van de regels van het betrokken land. Voor juridisch advies en rechtsbijstand kan je contact opnemen met een advocaat in het betrokken land.
 • echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is de relatief meest eenvoudige procedure als je als Nederlanders woonachtig in het buitenland wilt scheiden. Voor echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek hoef je, in samenwerking met een internationaal georiënteerde familierechtspecialist, niet naar Nederland te komen. De bespreking van het model-scheidingsconvenant en (als jullie minderjarige kinderen hebben) en het ouderschapsplan kan samen met het kantoor via een gezamenlijke video-meeting of per e-mail plaatsvinden.
 • om vanuit het buitenland op gemeenschappelijk verzoek te kunnen scheiden moet je allebei de Nederlandse nationaliteit hebben, de Nederlandse taal beheersen, bereid zijn je identiteit te laten verifiëren (door de Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat, dan wel door een plaatselijke advocaat of notaris) en samen uit eventuele twistpunten zijn (boedelverdeling, toewijzing echtelijke woning, eventuele alimentatie). Voldoe je niet aan een van deze voorwaarden, dan is een gemeenschappelijke afwikkeling van de echtscheiding meestal niet mogelijk. In dat geval kan je vanuit Nederland worden bijgestaan in een eenzijdige echtscheidingsprocedure.
 • bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek vanuit het buitenland is, na ontvangst van een stappenplan, globaal het volgende inbegrepen: digitaal opstellen van een model-convenant (waarin je samen de gezamenlijke afspraken vastlegt), digitaal opstellen van model-ouderschapsplan (bij kinderen), verzamelen van de benodigde stukken, bespreking van het concept-convenant via een video-meeting of per e-mail, griffierecht, verzoekschrift-procedure bij de Rechtbank, akte van berusting, inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente.
  • indien je beiden de Nederlandse nationaliteit hebt, is van allebei een verklaring van Nederlanderschap nodig. Deze vraag je aan bij de Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat in het land van verblijf. Indien één beiden niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan is van die persoon een document nodig van een autoriteit in het land van verblijf (bijvoorbeeld een gemeentelijk uittreksel) waarin de nationaliteit wordt aangegeven.
  • daarnaast is een afschrift van de huwelijksakte nodig, verkrijgbaar bij het gemeentehuis van de plaats waar je gehuwd bent.
  • hebben jullie minderjarige kinderen (<18 jaar), dan is van ieder kind een geboorteakte nodig, verkrijgbaar bij de gemeente van de geboorteplaats van je kind(eren). Is een kind in het buitenland geboren dan kun je daar een afschrift geboorteakte opvragen.
  • ook zijn twee getekende en gelegaliseerde kantoorverklaringen nodig, bedoeld voor het kantoor dat de scheiding regelt om jou als cliënt te identificeren. De kantoorverklaring ontvang je ter invulling per e-mail en laat je ondertekenen bij een ambassade of consulaat in het land van verblijf. Een consulair medewerker zal hierna de handtekeningen legaliseren op het document. Indien de ambassade of het consulaat hier niet aan mee kan werken, dan kan eventueel legalisatie plaatsvinden via een plaatselijke advocaat of notaris. 
  • nadat je alle documenten hebt verzameld stuur je deze in één keer per post aan het kantoor. Op dat moment mogen deze maximaal twee maanden oud zijn, na drie maanden vervalt de geldigheid van de meeste stukken. De procedure bij de Rechtbank duurt daarna een kleine vier weken, het gehele traject kan normaliter binnen zes weken afgewikkeld worden.
  • na ontvangst en controle van alle documenten en betaling wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de Rechtbank. De rechtbank spreekt meestal binnen vier weken de echtscheiding uit en bekrachtigt het eventuele convenant. Na afgifte van de echtscheidingsbeschikking krijgt je die toegezonden met daarbij een akte van berusting. Deze dient je te ondertekenen en per post te retourneren, waarna de echtscheiding in Nederland wordt ingeschreven bij de huwelijksgemeente of de gemeente Den Haag.
 • ga je in het buitenland scheiden en keer je alleen terug naar Nederland? Het innen van alimentatie is extra moeilijk als je betalingsplichtige ex-partner in het buitenland woont. Een uitspraak van een Nederlandse rechtbank is niet zondermeer uitvoerbaar in het buitenland. Zonodig moet hiervoor eerst een gerechtelijke procedure gevoerd worden. Om problemen bij het innen van kinder- en partneralimentatie in het buitenland aan te pakken, zijn internationaal afspraken gemaakt,  onder meer vastgelegd in het Verdrag van New York. Voorwaarde is wel dat de betalingsplichtige in een land woont dat is aangesloten bij het Verdrag van New York.
 • ga je in het buitenland scheiden en staat het visum op naam van je partner (hij of zij is hoofdaanvrager)? Check dan voortijdig wat de gevolgen zijn voor jezelf. In een aantal landen behoudt bij scheiding (alleen) de hoofdaanvrager automatisch het recht op het visum, net als eventuele kinderen. Zeker wanneer je als partner een tijdelijk visum had, moet je bij scheiding opnieuw een visum gaan aanvragen op basis van je eigen kwaliteiten.
 • een 'resident' visum wordt veelal toegekend op basis van het feit dat jij en je partner een stabiele relatie hebben (ook om fraude met tijdelijke voor het visum gearrangeerde relaties te voorkomen). Ga je scheiden, dan kan het zijn dat er om aanvullende details over het hoe, wat, waar en waarom wordt gevraagd.

Scheiden & de kinderen

 • een kind vanaf 12 jaar mag zelf aangeven bij welke ouder het wil wonen; de rechter neemt dat verzoek mee in zijn uiteindelijke beslissing
 • bij een scheiding mogen geëmigreerde partners niet zomaar vertrekken met een of meerdere kinderen naar Nederland; de ouder met het (mede) gezagsrecht moet toestemming geven of een rechter moet vervangende toestemming verlenen
 • altijd, maar zeker in het geval van trouwen in het buitenland of met een buitenlandse partner, is het vooraf vastleggen van afspraken rondom voogdijschap raadzaam
Documenten in het buitenland: vragen en antwoorden over papieren bij lang verblijf en emigratie

Documenten in het buitenland: vragen en antwoorden over papieren bij lang verblijf en emigratie

Hoe regel je je toegang tot allerlei Nederlandse (overheids)diensten als je voor lang verblijf in het buitenland woont of bent geëmigreerd?

Hoe regel je je toegang tot allerlei Nederlandse (overheids)diensten als je voor lang verblijf in het buitenland woont of bent geëmigreerd?

 • woon je voor langere tijd in het buitenland dan kom je logischerwijs meestal niet onder lopende verplichtingen in Nederland uit
 • denk aan communicatie met de Nederlandse overheid omtrent uitkeringen, AOW, paspoort en nationaliteit, studieschuld, communicatie met pensioenfondsen, communicatie met je bank in Nederland, etc.
 • in vroeger tijden leverde dit voor buitenland verblijvers en emigranten (soms enorme) problemen op rondom het -al dan niet aangetekend- heen- en weer sturen, inscannen en kwijtraken van allerlei papierwerk, met alle gevolgen vandien.
 • tegenwoordig worden bij steeds meer financiële instellingen en overheidsdiensten services en communicatie ondergebracht in een (online) applicatie; denk aan MijnDUO, MijnUWV, MijnABP, MijnSVB, MijnOverheid maar ook aan de faciliteiten rondom online bankieren.
 • handig, want je hebt ook vanuit het buitenland online toegang en inzicht en het scheelt vele internationale telefoontjes of internationaal postverkeer.
 • het wordt daarbij steeds gebruikelijker om via online communicatiediensten contact te hebben met instellingen in Nederland; moest je vroeger een afspraak maken bij een fysieke bank of overheidsdienst op het moment dat je toevallig weer eens in Nederland was, tegenwoordig plan je gewoon een online afspraak in, al dan niet in de avonduren.
 • toegang tot online (overheids)diensten verloopt vaak op een veilige en versleutelde manier via DigiD; lees elders meer over aanvraagmogelijkheden vanuit het buitenland mocht je nog geen of niet meer een DigiD hebben.
 • een aandachtspunt bij het online inloggen is dat je met je DigiD app of sms controle moet inloggen. Er is een extra verificatie nodig is, bijvoorbeeld met koppelcodes of via een sms-code.
 • een ander aandachtspunt is dat als je verblijft in het buitenland je eens in de zoveel tijd in moet loggen op je DigiD anders vervalt de toegang en dien je je DigID opnieuw aan te vragen.
  • via e-mail zal voor de meeste buitenland-verblijvers geen probleem zijn, maar sommige instanties werken, in het kader van beveiliging, alléén met verficatie via je telefoon.
  • belangrijk is dus dat je juiste (Nederlandse of buitenlandse) mobiele nummer bekend staat bij de overheid (lees: bij DigiD), anders heb je alsnog geen toegang tot een aantal van die -handige- online diensten.
  • bij wijziging van je mobiele nummer (omdat je bijvoorbeeld een abonnement hebt genomen in het buitenland en je Nederlandse abonnement hebt beëindigd, of bij diefstal van je telefoon etcetera) is het dan ook belangrijk om het nieuwe telefoonnummer óók kenbaar te maken aan DigiD. Dat kan een vooralsnog nogal omslachtige procedure zijn met bevestigingsbrieven op postadressen in Nederland, of zelfs het verplicht! persoonlijk ophalen van activatiebrieven bij DigiDbalies in Nederland.
  • lees meer bij de Keuzevraag "Aandachtspunten rondom DigiD".
Hoe kan je DigiD gebruiken of aanvragen in het buitenland, en wat te doen als je DigiD is verlopen?

Hoe kan je DigiD gebruiken of aanvragen in het buitenland, en wat te doen als je DigiD is verlopen?


NB: Problematiek rondom DigiD aanvraagprocedures voor Nederlanders in het buitenland wordt door verschillende instanties in kaart gebracht en onder de aandacht van de overheid gebracht. Processen zoals hier geschetst kunnen dan ook veranderen; laat je altijd informeren naar de laatste stand van zaken.

Kan je DigiD gebruiken in het buitenland?

 • Woon je voor langere tijd, of permanent, in het buitenland dan heb je over het algemeen nog steeds aardig wat administratieve zaken te regelen met instanties in Nederland. Denk aan SVB (voor onder andere AOW), Belastingzaken, Pensioen, Bankzaken, etc. Regelmatig en steeds vaker moet je daarvoor toegang hebben tot een online cliëntomgeving, waarvoor een DigiD nodig is: een online identificatie-instrument waarmee je aan de instantie aantoont diegene te zijn die je zegt te zijn.
 • Vanuit het buitenland kan je en moet je soms je DigiD gebruiken. Lees verder meer over het gebruik van je DigiD in het buitenland

Kan je je DigiD aanvragen vanuit het buitenland en wanneer verloopt je DigiD?

 • Nederlanders die in het buitenland wonen en nog geen, of een verlopen, DigiD hebben, kunnen online via DigiD.nl een DigiD aanvragen.
 • Een DigiD verloopt drie jaar nadat deze voor het laatst is gebruikt!

Wat is het stappenplan als je in het buitenland je DigiD (op)nieuw wil aanvragen?

Stap 1: DigiD aanvragen

 • Kies tijdens het aanvraagproces "Ik woon buiten Nederland". Onthou uiteraard je gebruikersnaam en wachtwoord, dat je hebt aangemaakt.

Stap 2: Activeringscode aanvragen: baliecode

 • Je ontvangt een zogenaamde "baliecode", waarmee je binnen 30 dagen na de aanvraagdatum naar een DigiD balie gaat om een activeringscode te krijgen.
  • Bij sommige balies moet je vooraf een afspraak maken.
  • Neem je geldige paspoort/identiteitskaart mee (met het nummer dat je tijdens de aanvraag invulde), je BSN nummer en een actieve mobiele telefoon die je ook in het buitenland gebruikt. Je moet op de telefoon sms kunnen ontvangen.
  • Je dient voor deze procedure ingeschreven te staan in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Iedereen die belastingplichtig is in Nederland, of na 1 oktober 1994 is verhuisd naar het buitenland, staat ingechreven in dat register; bij twijfel check het.
   • Bij inschrijving in het RNI (identificatie noodzakelijk!) ontvang je een BSN nummer.
   • Tussen inschrijving in de RNI en het aanvragen van je DigiD moet om technische redenen minimaal één werkdag zitten.
  • DigiD balies vind je bij een geselecteerd aantal gemeentes in Nederland en bij een geselecteerd aantal Nederlandse ambassades / consulaten in het buitenland (Spanje, Thailand, UK, Suriname, Italië, USA, Australië e.a.).
  • Let op het kan dus voorkomen dat je naar een (hoofd)stad in je woonland moet reizen, of moet wachten met de aanvraag tot je weer een keer in Nederland bent.
  • Er is ook een balie op Schiphol (Gemeente Haarlemmermeer). Het is van belang om van tevoren een afspraak te maken.

Stap 3: Online activeren

 • Vervolgens activeer je je DigiD online, met je (eerder aangemaakte) gebruikersnaam, wachtwoord en activeringscode. Doe dit vooral op het moment dat je nog bij de balie bent; mocht er (technisch) iets mis gaan dan kun je terplekke een nieuwe activeringscode krijgen.

Stap 4: DigiD gebruiken

 • wil je bij bijvoorbeeld een overheidsinstantie inloggen, dan zal online gevraagd worden naar je eerder aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord.
 • ook is het mogelijk in te loggen via een DigiD app, die je bijvoorbeeld op je smartphone of tablet installeert; inlog werkt dan via een koppelcode, QR-scan en pincode
 • de DigiD app dien je na installatie eenmalig te activeren, voordat je hem kunt gebruiken
  • hierbij is het belangrijk dat je in het buitenland sms kunt ontvangen aangezien je van DigiD een sms-code ontvangt.
  • die sms-code moet je (eenmalig) invoeren in de app.
  • na invoering van de sms-code voer je een (zelfgekozen) pincode in en is de app definitief op je apparaat geactiveerd.

Waar moet je op letten bij het aanvragen van je DigiD?

 • regel je inschrijving in het RNI vóórdat je naar de balie gaat (minimaal 1 dag van tevoren).
 • regel vóór de aanvraag eerst een nieuw paspoort of identiteitskaart, mocht deze gaan verlopen of al verlopen zijn.
 • doe de aanvraag online pas op het moment dat je zeker weet binnen 30 dagen bij een balie te kunnen zijn.
 • het is niet mogelijk om iemand te machtigen voor de aanvraag van een DigiD via balieuitgifte. Je moet zelf naar de balie komen en je identificeren.
 • er zijn meerdere pilots rondom andere manieren van officiële online identificatie; doe zelf online onderzoek naar de voortgang als je ergens vastloopt.

Hoe werkt het ontvangen van je AOW en je DigiD?

 • Via de SVB online kan je ook je DigiD aan te vragen.
 • Je voert online je voornaam, achternaam, geboortedatum, burgerservicenummer en woonland/adres in.
 • na controle in de database van SVB word je doorgeleid naar DigiD, waar je gebruikersnaam en wachtwoord kunt aanmaken.
 • je activeringscode ontvang je per post op je woonadres in het buitenland (nb dit is vooralsnog het enige traject waarbij door DigiD codes naar het buitenland worden verstuurd).
 • binnen 45 dagen activeer je dan je DigiD op digid.nl.

Wat zijn de mogelijkheden om niet je DigiD niet te gebruiken?

Woon je binnen de EU?

 • er zijn (nog beperkte) pilots waarbij je met een ander instrument dan DigiD online kunt inloggen bij Nederlandse instanties.
 • zo'n ander instrument is dan bijvoorbeeld het in je huidige woonland geldige identificatie-instrument.
 • vraag ernaar als je nog geen DigiD hebt en deze slechts bij één instantie nodig zou hebben.
 • ook wordt in Europees verband onderzocht op welke manieren landen onderling online identificatie-instrumenten en inlogmiddelen kunnen accepteren, zodat bijvoorbeeld het Nederlandse DigiD ook in Duitsland geaccepteerd wordt: zoek rondom de voortgang hiervan eens op "eIDAS": dat moet binnen Europa grensoverschrijdende dienstverlening makkelijker gaan maken.

Wat zijn de problemen die voorkomen met betrekking tot aanvragen en gebruik van DigiD vanuit het buitenland?

 • de DigiD app is niet te activeren als je in het buitenland geen sms kunt ontvangen.
 • heb je al eerder een DigiD aangevraagd zonder een mobiel telefoonnummer te koppelen (waarop je sms kunt ontvangen) of met een verouderd mobiel telefoonnummer, dan is dat achteraf niet toe te voegen. Je moet dan opnieuw een DigiD aanvragen, opnieuw activeren aan een balie, etc.
 • nieuw telefoonnummer? Bezit je het oude mobiele telefoonnummer nog waar je (ooit) je DigiD op hebt geactiveerd en kun je daarmee nog sms ontvangen, dan kun je je telefoonnummer online via MijnDigiD wijzigen. Maar kun je op dat oude telefoonnummer geen sms meer ontvangen, dan moet je een nieuwe DigiD aanvragen.
 • is je DigiD gedeactiveerd (omdat je die een paar jaar achtereen niet hebt gebruikt) dan kun je je wachtwoord alleen herstellen door aan een balie te verschijnen
 • ben je je gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten, dan kan deze niet worden achterhaald en dien je opnieuw een DigiD aan te vragen...en moet je dus o.a. ook weer aan een balie verschijnen...

Hoe los je problemen op met de brief met de activeringscode die naar je postadres in Nederland gaat?

Belangrijkste belemmering bij veel van deze issues is dat DigiD de brief met de activeringscode automatisch naar het adres stuurt waarop je geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • hiermee controleert DigiD of je echt de persoon bent die jouw DigiD heeft aangevraagd.
 • het sturen van de brief is dus een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van DigiD.
 • vertrek je voor langere tijd naar het buitenland, dan sta je niet meer geregistreerd in de BRP en valt dit controle-instrument weg.
 • handiger zou bijvoorbeeld zijn als je de activeringscode zou kunnen ophalen bij een gemeentehuis in je nieuwe woonland, om een al dan niet verre reis naar Nederland of naar een balie bij ambassade/consulaat te voorkomen. Deze optie is er echter (nog) niet.
 • een idee zou kunnen zijn om met een 'verklaring woonadres' van je lokale gemeentehuis of notaris formeel bij DigiD aan te tonen dat je écht woont op het adres dat je opgeeft. Aan zo'n verklaring zitten wel kosten verbonden en op dit moment is deze 'route' er gewoonweg nog niet.
 • alternatief zou kunnen zijn dat je een persoon in Nederland machtigt om namens jou de activeringscode op zijn/haar adres in Nederland te ontvangen. Maar ook deze optie is er (nog) niet.
  • Je kunt via de DigiD Helpdesk wel (telefonisch) een machtiging aanvragen, maar ook dan moet DigiD de machtigingscode sturen naar het adres zoals geregistreerd in de BRP. En daar sta je, als het goed is, niet meer geregistreerd.
  • Ook kan iemand namens jou een machtiging aanvragen door je BSN nummer, geboortedatum etc. online in te voeren in de machtigingsomgeving, maar ook dan kan de activeringscode niet worden verstuurd om eerder vermelde reden.
Hoe werkt het als je na een lang verblijf in het buitenland (weer) Nederlander wilt worden?

Hoe werkt het als je na een lang verblijf in het buitenland (weer) Nederlander wilt worden?

Wie (nog steeds) woont in het land waarvan hij de nationaliteit heeft, kan in de regel niet naturaliseren tot Nederlander.

Ben je ten tijde van emigratie al dan niet vrijwillig je Nederlanderschap verloren, dan zijn er verschillende manieren om bij terugkeer naar Nederland opnieuw Nederlander te worden.

 • er is een verschil in beleidsprocedures tussen oud-Nederlanders (zij die de Nederlandse nationaliteit eerder hebben gehad) en niet-Nederlanders; voor de procedure voor niet-Nederlanders check de site van de Rijksoverheid.

Procedure voor oud-Nederlanders

 • je kunt als oud-Nederlander op twee manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:
  1. door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij je een verklaring aflegt dat je weer Nederlander wilt worden. Deze mogelijkheid geldt in elk geval voor oud-Nederlanders die ten minste 1 jaar legaal in het Koninkrijk wonen met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging. Een speciale verblijfsvergunning voor oud-Nederlanders is de zogenaamde verblijfsvergunning wedertoelating.
  2. door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen. Deze procedure staat voor alle oud-Nederlanders open.
 • aan beide procedures zijn kosten verbonden; ook als je je verzoek weer intrekt of geen akkoord krijgt.
 • in beginsel neem je afstand van je huidige nationaliteit(en); de Nederlandse overheid probeert dubbele nationaliteit zoveel mogelijk te voorkomen (er zijn wel uitzonderingen). Nadat je officieel weer Nederlander bent geworden, dien je nog wel een bewijs aan te leveren dat je afstand hebt gedaan van je andere nationaliteit(en).
 • ten tijde van de aanvraag wordt gevraagd om een aantal documenten, waaronder:
  • bewijs van eerder bezit van de Nederlandse nationaliteit (Nederlands paspoort of verklaring van Nederlanderschap).
  • huidig paspoort.
  • gelegaliseerde geboorteakte.
 • aanvragen gaat via de volgende instanties:
  • in Nederland: bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen.
  • in het buitenland: bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar je woont.
 • procedure: er wordt bekeken of je voldoet aan de voorwaarden van de betreffende aanvraag.
  • bij de optieprocedure behandelt de gemeente (of de ambassade/consulaat) het verzoek en beslist de burgemeester (of het hoofd van de diplomatieke post).
  • bij de naturalisatieprocedure stelt de gemeente (of de ambassade/consulaat) een dossier samen, voorziet dat van een advies en stuurt het naar de IND. De IND beoordeelt het verzoek, wordt dan ingewilligd dan verleent de Koning uiteindelijk het Nederlanderschap.
  • bij de naturalisatieprocedure wordt onder andere ook bekeken of je voldoende ingeburgerd bent en of je Nederlands kan spreken, schrijven en verstaan. Afhankelijk van diploma's en certificaten die je kan overleggen, hoef je dan geen inburgeringsexamen of naturalisatietoets te doen.
  • bij inwilliging van de naturalisatie ben je verplicht deel te nemen aan de naturalisatieceremonie en leg je een aantal verklaringen af.
 • de optie-procedure neemt ongeveer 3 maanden in beslag, de naturalisatieprocedure ongeveer 1 jaar.

Verblijfsvergunning oud-Nederlanders

 • als oud-Nederlander in Nederland moet je over een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel beschikken om de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen.
 • een speciale verblijfsvergunning voor oud-Nederlanders is de verblijfs-vergunning wedertoelating. Je komt ervoor in aanmerking als je als Nederlander in het Europese deel van Nederland bent geboren en getogen én geen gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
 • je moet, afhankelijk van je huidige nationaliteit, wel beschikken over een machtiging tot voor-lopig verblijf (mvv), aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Een aantal nationaliteiten en groeperingen heeft geen mvv nodig.

Herkrijgen van het Nederlanderschap bij niet-vrijwillig verlies

 • ben je het Nederlanderschap niet vrijwillig verloren, dan kan je procederen door het instellen van bezwaar en eventueel beroep tegen de weigering om een paspoort te vernieuwen; deze zaken zijn echter vaak weinig succesvol, onder andere omdat de (toetsing op) algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet van toepassing is/zijn op de Rijkswet op het Nederlanderschap.
 • het verlies is 'van rechtswege', de ervaring van advocatenkantoren leert dat je daar weinig meer aan verandert.
 • je kan wel proberen om opnieuw Nederlander te worden volgens de procedures van optie of naturalisatie; hoewel je daarvoor veelal niet mag wonen in het land waarvan je (op dat moment) de nationaliteit bezit (Nederland wil daarmee niet in het vaarwater van andere landen komen, die via deze weg anders een burger zouden kwijtraken) -> je wordt door die regel gedwongen te verhuizen naar een ander land, wat vaak uiteraard verre van praktisch is.
 • je kan, vaak als "beste van slechte opties", terugkomen naar Nederland op basis van wedertoelating, en na een periode van verblijf via de regeling van optie opnieuw Nederlander worden.
Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

 • op moment van vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland en/of emigratie ben je meestal niet meer verzekerd voor AOW (algemene ouderdomswet), Anw (algemene nabestaandenwet), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten), AKW (algemene kinderbijslagwet), ZVW (zorgverzekeringswet).
 • je betaalt geen premie meer, maar verliest ook het recht op voorzieningen.
 • een AOW uitkering blijft wel bestaan, maar zal lager uitvallen omdat je minder premie inlegt dan wanneer je in Nederland was gebleven.
 • ga je permanent werken in een ander land, dan ben je ook in dat land -volgens de standaard in dat land- sociaal verzekerd.
 • je ontvangt later een lager pensioen, je partner ontvangt een lagere (of geen) nabestaandenuitkering als je overlijdt en je kinderen ontvangen geen wezenuitkering.
 • heb je na emigratie nog inkomsten uit Nederland (bijvoorbeeld uit dienstbetrekking) dan blijf je in een aantal gevallen wel verplicht verzekerd.
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland. Uitgangspunt is dat je verzekerd bent in het land waar je werkt (ook al woon je in een ander land).
 • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) afspraken heeft gemaakt met Nederland over ziektekosten: aanspraak op zorg tijdens een tijdelijk verblijf of -vaak maar niet altijd-als je er woont.
 • de overheid wil uitkeringen die zij verstrekt aan mensen in het buitenland goed controleren. Daarom zijn met veel landen afspraken gemaakt over handhaving en controle, bijvoorbeeld op inkomen en huisvesting. Verdiep je in de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) als je in Nederland een uitkering (o.a. ziektewet, WAZ, AOW, kinderbijslag, WIA, WAO) ontvangt.

Meer lezen en verder verdiepen via JoHo's gespecialiseerde websites:

 

Wanneer stel je een testament op als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?

Wanneer stel je een testament op als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?

In welke gevallen is het handig een testament op te stellen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?

 • Ieder land kent zijn eigen erfrechtregels, die vaak verschillen van de Nederlandse.
 • wanneer je woonplaats of bezittingen in een ander land zijn dan Nederland, maar ook als je als Nederlander in het buitenland woont en nog bezittingen hebt in Nederland, geven de regels (privaatrecht) van het betreffende land aan volgens welk recht de erfenis moet worden afgehandeld. Natuurlijk kunnen de regels van beide landen met elkaar conflicteren; hiertoe hebben veel landen verdragen onderlingen afgesloten waarbij zoveel mogelijk dezelfde regels rondom privaatrecht worden gebruikt
 • het erfrechtverdrag (1989) maakt het voor Nederlanders in het buitenland mogelijk voor vererving een keuze te maken voor het recht van het land van nationaliteit óf het land van verblijfplaats. Maak je geen keuze, of blijkt je eerdere keuze niet rechtsgeldig te zijn, dan zijn ook de regels van het verdrag van toepassing. Dan geldt aldus het verdrag: had je op moment van overlijden 5 jaar of langer je verblijfplaats in een ander land dan het land van je nationaliteit; dan gelden de erfrecht regels van je verblijfplaats-land. Korter dan 5 jaar? Dan gaat nationaliteit vóór verblijfplaats.
 • deze rechtskeuze kan je ook laten vastleggen in een testament bij een notaris in het buitenland: dit is dan ook geldig in Nederland. Gaat het echter om de vererving van bezittingen in het buitenland, dan kan het nog steeds zijn dat de regels van het betreffende land vóór de regels van het verdrag gaan, als het land de verdragsregels nog niet in de nationale wetgeving heeft opgenomen.
 • sinds 2015 bestaat er een Europese erfrechtverordening voor alle EU lidstaten (m.u.v. Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk); bedoeld om de vererving en afwikkeling van nalatenschappen met internationale aspecten eenvoudiger te maken. Met deze verordening is voortaan het erfrecht van toepassing van het land waar iemand zijn woon- en verblijfplaats heeft op het moment dat hij overlijdt. Wil je toch kiezen voor het erfrecht van het land waar je de nationaliteit van hebt, dan moet je dat expliciet in een testament laten vastleggen.
 • er bestaat een testamentvormen verdrag; bedoeld om erkenning van in het buitenland opgemaakte testamenten door andere landen mogelijk te maken. Natuurlijk is het, net als bij ieder testament, belangrijk dat nabestaanden op de hoogte zijn van in het buitenland opgestelde testamenten en dat zij weten waar he testament wordt bewaard. Aangeraden wordt een in het buitenland opgesteld testament ook door een notaris in Nederland te laten inschrijven (Centraal Testamenten Register), zodat ook in Nederland bekend is wat je laatste wens is.
 • overlijd je in het buitenland als Nederlands ingezetene, en heb je geen testament opgesteld, dan worden de door jou nagelaten bezittingen verdeeld volgens Nederlands erfrecht. Overlijd je als buitenlands ingezetene, dan zijn de erfrechtregels van het betreffende land van toepassing. Onroerend goed valt vaak onder het erfrecht van het land waar het onroerend goed is gelegen, ongeacht nationaliteit en verblijfsstatus van de eigenaar.
 • overweeg of je een (gekwalificeerd) executeur testamentair (bv. advocaat) wilt benoemen voor de uitvoer van een testament in het buitenland. Ook je nabestaanden krijgen te maken met een andere taal, cultuur, afstand, wetgeving; ervaring en helderheid voorkomt dan miscommunicatie (of erger).
Is een Nederlands donorcodicil ook geldig als je in het buitenland leeft?

Is een Nederlands donorcodicil ook geldig als je in het buitenland leeft?

 • de registratie in het Donorregister is niet rechtsgeldig in het buitenland. Als iemand in het buitenland komt te overlijden, geldt in principe de buitenlandse wetgeving.
 • mensen met een Nederlandse nationaliteit die in het buitenland staan ingeschreven kunnen niet in het Donorregister worden opgenomen. Verhuis je naar het buitenland en schrijf je je uit bij de de Gemeentelijke Basis Administratie, dan wordt de registratie in het Donorregister geblokkeerd.
 • in het buitenland gaat men in het algemeen niet zonder meer over tot orgaanuitname, ook al is het in dat land wettelijk toegestaan. Gezien de gevoeligheid is er altijd eerst overleg met de naaste familie.
 • als je voor een langere periode in het buitenland verblijft, kunnen de zaken anders liggen. Ieder land heeft zijn eigen wetten op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Sommige landen werken met een toestemmingssysteem, andere landen met een geen-bezwaarsysteem. Bij dit laatste systeem is in principe iedereen donor, tenzij je hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Wanneer het echter moeilijk of niet mogelijk is om de wilsverklaring van de overledene te achterhalen, wordt aan de nabestaanden als het goed is altijd de toestemmingsvraag gesteld.
 • in het geval van repatriëring is de tijdsduur tussen overlijden en aankomst van het stoffelijk overschot bij de instanties in Nederland te lang en daardoor is het lichaam niet meer bruikbaar voor transplantatie; ook wanneer het lichaam is gebalsemd.
Is een Nederlandse euthanasieverklaring ook geldig als je in het buitenland leeft?

Is een Nederlandse euthanasieverklaring ook geldig als je in het buitenland leeft?

 • Nederland is in de wereld een van de weinige landen waar euthanasie en hulp bij zelfdoding in bepaalde omstandigheden niet straffeloos is.
 • voor veel landen, in en buiten Europa, is alleen al het woord 'euthanasie' taboe en is de Nederlandse praktijk een waar schrikbeeld.
 • dat betekent overigens niet dat euthanasie en hulp bij zelfdoding niet plaatsvindt, het is alleen niet geformaliseerd in wetten en regelgeving.
 • de Nederlandse euthanasiewet is alleen van toepassing op Nederlanders die in Nederland wonen, een euthanasieverklaring is in het buitenland dan ook in vrijwel alle gevallen weinig tot niets waard.
 • een patiënt die in het buitenland een behandeling volgt, kan niet naar Nederland komen om euthanasie te laten plegen. De arts die de euthanasie uitvoert, moet namelijk voldoen aan zorgvuldigheidseisen, die niet zomaar over te nemen zijn door een nieuwe arts in Nederland zonder een persoonlijke relatie met de patiënt.
Mag je je beroep in het buitenland uitoefenen?

Mag je je beroep in het buitenland uitoefenen?

 • niet ieder beoep mag je zomaar in het buitenland uitoefenen zoals je dat gewend was in Nederland.
 • sommige beroepen zijn gereglementeerd (bij wet beschermd), zoals arts of apothekers-assistent.
 • voor gereglementeerde beroepen heb je bijvoorbeeld een speciaal diploma nodig, moet je bepaalde examens afleggen of moet je je bij een beroepsorganisatie inschrijven, voordat je het beroep mag uitoefenen
 • wil je bijvoorbeeld binnen de Europese Unie werken in een gereglementeerd beroep, dan moet je daar toestemming vragen bij de bevoegde autoriteit, die gaat over de toegang tot het beroep. Meestal is dat een National Contact Point in je nieuwe woon- en werkland.
 • een Nederlandse NCP-verklaring (Nationaal Contactpunt Beroepserkenning) kan je helpen in de procedure met het contact point op je woonbestemming; uit deze verklaring blijkt dan dat je in Nederland in een gereglementeerd beroep mag werken.
 • voor sommige beroepen is er een eigen Nederlandse instelling die een bevoegdheidsverklaring afgeeft, bijvoorbeeld voor artsen, docenten of architecten.
 • een "Diplomabeschrijving" is uitgebreider dan een "NCP-verklaring". Met een diplomabeschrijving heeft je toekomstige werkgever, overheidsinstantie of onderwijsinstituut meer duidelijkheid over je opleiding. Dit vergroot de kans op een baan (of studie) in het buitenland.
Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?

Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?

 • in sommige landen krijgen partners vrijwel automatisch een werkvergunning, bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, Venezuela
 • in bepaalde landen (bijvoorbeeld Canada, USA, Singapore) krijg je onder voorwaarden een eigen werkvergunning, vooral als je over professionele capaciteiten beschikt die terplaatse te weinig voorhanden zijn.
 • in veel Islamitische landen is het als vrouwelijke partner juist uitgesloten dat je een werkvergunning bemachtigt of een eigen bankrekening opent.
 • ben je (nog) niet getrouwd, dan vergemakkelijkt wél trouwen de procedure substantieel. Aantoonbaar minimaal één jaar samenwonen staat qua visum vaak op gelijke voet met gehuwd zijn. Hoewel het homohuwelijk in een groeiend aantal landen wordt gelegaliseerd, moeten homoseksuelen vaak ieder voor zich een apart visum of vergunning aanvragen.
Waar let je op bij het vernieuwen van (long stay) visa bij lang verblijf in het buitenland?

Waar let je op bij het vernieuwen van (long stay) visa bij lang verblijf in het buitenland?

Bij de meeste typen visa en afhankelijk van je nieuwe woonbestemming zit er een maximum termijn aan geldigheid van het visum. Vaak verloopt de geldigheid trapsgewijs: eerst enkele weken of maanden, daarna een jaar, daarna vijf jaar, daarna de mogelijkheid voor een permanent visum, daarna een resident visum. Dat betekent in veel gevallen dus ook het regelmatig en op tijd vernieuwen van de geldigheid van je visum.

Enkele open-deur-tips van een ervaren visumverlenger (die nog lang niet altijd worden toegepast):

 • beleefd en respectvol zijn
 • eerlijk zijn
 • besteed aandacht aan je persoonlijke verzorging als je naar een immigration bureau gaat
 • heb geduld
 • kom op tijd; wacht niet tot de laatste week
 • zorg dat je de verlengingsprocedure kent, weet welke documenten je mee moet hebben, welke formulieren op welke manier ingevuld moeten zijn, welke bewijzen je nodig hebt

The stories about people telling you you can slip a few hundred pesos over the counter for your visa renewal are bullshit. I can be short about this one: you risk a refusal by doing so. The Filipino Government is successfully fighting corruption and I have never ran into an officer at the Bureau of Immigration that whispered to me he could rush things through without checking the watch list if I just pay him. The systems are computerised, lists of granted visas are published on the website of the BOI, the visa seal has a serial number on it. 

Philippines emigrant

Wanneer moet je een medische keuring ondergaan als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wanneer moet je een medische keuring ondergaan als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

 • afhankelijk van reisbestemming en type visum dat je wilt verkrijgen kan een medische keuring onderdeel zijn van de visumaanvraag.
 • voor een tijdelijk visum is dat meestal afhankelijk van het werk dat je gaat doen.
 • bij lang verblijf of emigratie wil het land van bestemming vaak voorkomen dat je als nieuwe bewoner al snel beroep gaat doen op sociale voorzieningen. Ook wordt een keuring als instrument gebruikt ter bescherming van de eigen bevolking tegen besmettelijke ziekten.
 • je krijgt tijdens de emigratie-visumprocedure vanzelf een oproep voor een keuring; eerst wordt logischerwijs bekeken of je überhaupt in aanmerking komt voor het betreffende visum. Omdat deze oproep volgens vaste procedures en artsen verloopt, is het niet zinvol zelfstandig al een keuring te regelen; je loopt dan het risico dat deze als ongeldig wordt beoordeeld.
 • binnen de EU wordt niet of nauwelijks om een medische verklaring of keuring gevraagd, tenzij je direct je rijbewijs wil laten overzetten.
 • de medische keuring, vaak voor alle gezinsleden, bestaat meestal uit een algeheel onderzoek en een aantal vragen over het medisch verleden, mogelijke erfelijke ziekten en geestelijke gesteldheid. Daarnaast worden er röntgenfoto’s van de longen gemaakt en wordt bloed en urine onderzocht.
 • hou er rekening mee dat er naar een medisch dossier kan worden gevraagd (van een huisarts, specialist of ziekenhuis); afhankelijk van je tijdsdruk kan het raadzaam zijn al vooraf relevante papieren en verklaringen bij hen te verzamelen -vertaald in de taal van je bestemming, of tenminste in het Engels-, zodat je goed beslagen ten ijs komt bij het keuringsgesprek zelf.
 • aan de keuring zijn kosten verbonden; voor de diverse onderzoeken, voor de röntgen foto's, voor het consult, etc.
 • de ambassade van het ontvangende land wijst een (huis)arts aan die de keuring verricht.
 • het verslag van de medische keuring krijg je niet automatisch te zien. Soms is een tweede keuring nodig.
 • twijfel je zelf of je door de keuring komt, dan kan je soms een pre-advies inwinnen bij een door immigratiedienst aangewezen keuringsarts. De immigratiedienst van het betreffende land bepaalt uiteindelijk het eindoordeel.
Wat te doen als je voor langere tijd in het buitenland woont en je Nederlandse rijbewijs is verlopen of zoekgeraakt?

Wat te doen als je voor langere tijd in het buitenland woont en je Nederlandse rijbewijs is verlopen of zoekgeraakt?

 • een echtheidsverklaring is een verklaring, in het Engels, waarin staat of je met een rijbewijs geregistreerd staat in het Centraal Rijbewijzenregister.
 • je kunt een echtheidsverklaring gebruiken als je bijvoorbeeld naar een ander EU land bent verhuisd en je rijbewijs bent kwijtgeraakt.
 • je moet je rijbewijs dan omruilen in het land waar je woont; dit kan vaak op basis van een echtheidsverklaring.
 • deze verklaring wordt afgegeven door de RDW en bevat gegevens van je rijbewijs zoals persoonsgegevens, rijbewijsnummer, afgiftedatum en categorieën.
 • met een volledig ingevuld formulier en kopie van een geldig identiteitsbewijs en betaling van de kosten ontvang je binnen ongeveer twee à drie weken de verklaring op je buitenlandse correspondentieadres (per post, want het is een origineel gewaarmerkt document).
Wat zijn aandachtspunten als je overweegt gebruik te maken van een visumbureau of bemiddelingsbureau rondom lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Wat zijn aandachtspunten als je overweegt gebruik te maken van een visumbureau of bemiddelingsbureau rondom lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Of je wel of niet gebruik gaat maken van een visum- of emigratie-bemiddelingsbureau is in de meeste gevallen een persoonlijke keuze. Let bijvoorbeeld op de volgende aspecten:

 • je eigen karakter; in hoeverre vind je het juist wel of niet prettig om de controle op procedures rondom visa en vergunningen bij een ander weg te leggen?
 • biedt het bemiddelingsbureau meerdere niveaus van service, waardoor je zelf keuzes kunt maken; bepaalde zaken zelf kunt regelen en andere zaken kunt uitbesteden? Hanteert men één vast bemiddelend tarief of meerdere tarieven voor verschillende services?
 • geef je de voorkeur aan een bureau in Nederland (makkelijker contact, langsgaan etc.), op de plek van bestemming ('dichter bij het vuur'), of wellicht een combi van beide?
 • is de communicatie in het Nederlands of in een andere taal
 • is er een mogelijkheid tot één of meerdere persoonlijk gesprek(ken) of verloopt alles online/digitaal
 • is het bureau gespecialiseerd in één emigratieland of bedient men meerdere landen?
 • is het bureau, of de medewerkers, gecerticificeerd om emigranten te mogen begeleiden bij een visumaanvraag? Vaak hanteert ieder land een bepaalde certificering/accreditatie, die vaak in een register (bijgehouden door het land van bestemming) te checken is. Vraag je wel af wat die accreditatie precies inhoudt, welke checks gedaan zijn, hoe vaak e.e.a. opnieuw wordt beoordeeld etc.
 • biedt het bureau ook hulp bij het zoeken van een baan (zo ja op welke manier) c.q. is er een job search traject mogelijk? Dit traject bestaat uit het contacteren van diverse werkgevers, het aanbieden van daadwerkelijk baanaanbod en de begeleiding bij de sollicitaties.

Maak je gebruik van een ervaren bemiddelaar, stel je dan nog steeds in op veel eigen (regel)werk. Van deze ervaren bemiddelaar kregen we (veel) huiswerk mee, met name gericht op het verzamelen van allerlei documenten en het invullen van formulieren.

Canada emigrant

Wat zijn aandachtspunten rondom burgerlijke staat bij een lang verblijf in het buitenland?

Wat zijn aandachtspunten rondom burgerlijke staat bij een lang verblijf in het buitenland?

 • hou er rekening mee dat de in Nederland inmiddels goed bekende samenlevingsvormen zoals geregistreerd partnerschap en huwelijk voor paren van gelijk geslacht elders nog niet erkend zijn. Dit kan gevolgen hebben bij bijvoorbeeld juridische of visumproblemen
 • trouwen maakt het leven van emigranten in het buitenland nog altijd een stuk eenvoudiger
 • het kerkelijk huwelijk heeft in veel landen, net als in Nederland, geen rechtsgeldigheid. Alleen het burgerlijk huwelijk, een verbond tussen twee personen, is het wettelijk huwelijk.
 • ongehuwd samenwonen is in veel landen buiten Nederland niet zo gewoon, net als het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht. Omdat dit niet overal wordt geaccepteerd, kun je te maken krijgen met praktische, sociale maar bijvoorbeeld ook erfrechtelijke problemen.
 • wil je als Nederlander trouwen in het buitenland, check dan bij de ambassade welke documenten geregeld moeten worden. Meestal moet de huwelijksakte zowel door de autoriteiten van het land als door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger worden gelegaliseerd. Dit heb je weer nodig om het huwelijk in Nederland te kunnen registreren, wat weer handig is als je snel een uittreksel of afschrift van de akte nodig hebt.
Wat zijn aandachtspunten als je in het buitenland woont en een paspoort of identiteitskaart wilt vernieuwen of aanvragen?

Wat zijn aandachtspunten als je in het buitenland woont en een paspoort of identiteitskaart wilt vernieuwen of aanvragen?

 • maak voor jezelf de afweging of je je reisdocument wilt:
  • aanvragen/verlengen bij een ambassade of consulaat op je woonbestemming
  • aanvragen/verlengen bij een aangewezen Nederlandse gemeente of Schiphol, tijdens een tijdelijk bezoek aan Nederland
 • de tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten zijn bij gemeenten in Nederland (flink) lager dan bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland
 • hou er rekening mee dat je tijdens de procedure in het buitenland vaak minimaal twee keer (aanvragen en ophalen) bij de ambassade of het consulaat moet verschijnen (verschijningsplicht). Zeker in regio's waar Nederlandse ambassades zijn gesloten en/of samengevoegd kan je tegen hoe reiskosten aanlopen voor vervoer, overnachting etc.
 • heb je een partner en/of kinderen, hou er dan rekening mee dat je genoemde reiskosten per verlenging kwijt zult zijn; over het algemeen zullen de paspoorten niet in hetzelfde jaar verlopen.
 • bij vernieuwing van het paspoort van één van de gezinsleden kun je checken/overwegen of je gelijktijdig paspoorten van andere gezinsleden vervroegd kunt verlengen, zodat je bij een volgende verlenging kosten kan besparen. Vaak kan dit wel, mits je een "plausibele reden" opgeeft...hetgeen natuurlijk multi-interpretabel is.
 • op sommige locaties in het buitenland werkt de Nederlandse overheid met MVA's: Mobiele Paspoort Aanvraagstations. Een oplossing waarbij de overheid 'naar je toekomt' om reiskosten te besparen; je kunt dan dichter bij huis de aanvraag/verlenging regelen. Deze oplossing is vooral bedoeld voor Nederlanders die om medische redenen niet makkelijk naar de centrale aanvraaglocatie kunnen reizen; dit dien je dan ook aan te kunnen tonen met bv. een medische verklaring van je arts. Toch zijn er pilots van de overheid waarbij ook mensen zonder medische belemmeringen gebruik kunnen maken van het MVA. Je dient dan nog steeds wel goed te motiveren waarom je niet (makkelijk) in staat bent zelf naar de aanvraaglocatie te reizen.
 • ben je aantoonbaar niet in staat om te reizen, dan kan je er ook voor kiezen een verzoek voor een identiteitskaart op afstand/per post in te dienen; dit verzoek dien je per e-mail bij het Ministerie voor Buitenlandse Zaken in
 • soms is het mogelijk om je (nieuwe) paspoort al dan niet aangetekend per post toe te laten sturen; dat scheelt je dan een trip naar de afhaallocatie
 • nog geen DigiD? Lees meer over het aanvragen van DigiD (ook dat kan tijdens een tijdelijk bezoek aan Nederland)
 • is je originele reisdocument gestolen? Dan vul je een verklaring van vermissing in bij de aanvraag van een nieuw reisdocument.

Onze paspoorten konden we niet meer verlengen in Cairns of Brisbane; het kon alleen nog maar in Sydney. Wij moesten dus 3.000 kilometer gaan reizen. We besloten om dan maar niet te verlengen en de Australische nationaliteit te verkrijgen, maar realiseerden ons niet dat we het Nederlanderschap daarmee kwijt raakten. We dachten dat je toch een Nederlander kunt zijn (en blijven) zonder paspoort.

Australië emigrant

Op dit moment kan ik het simpelweg niet meer betalen om Nederlander te blijven. Ik heb niet voldoende geld om naar een consulaat te reizen en om de papierhandel (kopieën en officiële apostilles, etc) te regelen. Je moet door zoveel hoepels springen om je paspoort op tijd te verlengen, en daarmee je Nederlandse nationaliteit te kunnen behouden. Laat staan de kosten die daaraan verbonden zijn.

Emigrant

Procedure "Verlengen in het buitenland"

Check altijd de meest recente stand van zaken; procedures kunnen veranderen.

 • als aanvrager verschijn je persoonlijk bij de ambassade of het consulaat, zodat je identiteit kan worden vastgesteld. Dat geldt ook voor kinderen.
 • je moet een ingevuld en ondertekend Paspoortaanvraagformulier meenemen en een (of meerdere) goed gelijkende pasfoto('s).
 • je moet kunnen aantonen dat je de Nederlandse nationaliteit bezit; bij twijfel over je nationaliteit kunnen de medewerkers op de ambassade of het consulaat je geen document verstrekken.
 • je moet bij je aanvraag ook al je Nederlandse of buitenlandse reisdocumenten ter inzage overleggen.
 • soms zijn er meer documenten nodig, check vooraf altijd even de website van de ambassade of het consulaat waar je een paspoort wilt aanvragen. Bijvoorbeeld: om je nationaliteit vast te stellen toon je bewijsstukken van verblijf in het buitenland; denk aan een geldige (meestal: niet ouder dan 6 maanden) verblijfsvergunning of een verklaring van de bevoegde autoriteiten omtrent je verblijf en nationaliteit. Heb je een andere nationaliteit verkregen, neem dan documenten mee over hoe en wanneer je deze nationaliteit hebt verkregen.
 • heb je een Burger Service Nummer (BSN)? Het is dan verplicht om een BSN op te nemen in een paspoort. Als je overheidscorrespondentie hebt waarmee je je BSN kunt aantonen, is het verstandig die mee te brengen.
 • tip: informeer altijd naar de mogelijkheid om je (nieuwe) paspoort per post toe te laten sturen; in sommige landen kan je tijdens het aanvragen op locatie een antwoordenveloppe achterlaten, waarna het document (meestal aangetekend) naar je opgestuurd wordt als het gereed is. Afhankelijk van je woonlocatie kan dat extra reiskosten schelen.
 • eventuele nog geldige visa in je oude paspoort blijven in de meeste gevallen gewoon geldig, maar bespreek dit wel zorgvuldig tijdens je aanvraag (je dient dan uiteraard je oude paspoort retour te krijgen). Vaak wordt je oude paspoort dan ongeldig gemaakt (gaatjes erin), m.u.v. de betreffende visumpagina. Je reist dan in het vervolg wel met twee paspoorten.
 • soms wordt een visum nog wel eens afgegeven "tot en met de datum van geldigheid van je paspoort"...dat betekent bij verlenging paspoort dus ook je visum weer verlengen...

Procedure "Verlengen in Nederland"

Check altijd de meest recente stand van zaken; procedures kunnen veranderen.

 • behalve bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen voor hun reisdocument ook in Nederland terecht bij een aantal gemeenten.
 • voor alle gemeenten geldt dat je rekening moet houden met een wachttijd van soms enkele weken.
 • je kunt ook bij de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol een reisdocument aanvragen. De balie op Schiphol is 7 dagen per week open. Voor de aanvraag van een reisdocument bij de gemeentelijke balie op Schiphol kun je alleen op afspraak terecht (kan je online maken via de website van de gemeente Haarlemmermeer). Als het reisdocument klaar is, kun je het op afspraak persoonlijk komen afhalen bij de gemeentebalie op Schiphol. Je kunt het document ook laten bezorgen op je verblijfadres in Nederland. Bezorging kan alleen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Afhaalprocedure

 • het paspoort en de identiteitskaart worden in Nederland gemaakt en naar de ambassade of het consulaat opgestuurd waar je het document hebt aangevraagd. Daarom kan de behandeling van je aanvraag enkele weken duren.
 • de Nederlandse vertegenwoordiging laat je meestal weten wanneer je het paspoort of de identiteitskaart kunt afhalen. Soms hoor je bij aanvraag al vanaf welke datum je het document kunt ophalen; zonder tegenbericht kun je daar vanuit gaan
 • afhalen gebeurt altijd persoonlijk, tenzij er omstandigheden zijn waardoor dit niet van je verwacht kan worden. Onder bepaalde voorwaarden, zoals reisafstand of beperkte mobiliteit, kan het paspoort of de identiteitskaart naar het adres van de aanvrager worden opgestuurd. Je spreekt dit af bij de aanvraag. Opsturen kan alleen als dit veilig is, en is voor eigen risico en rekening.
 • tip: check rondom aanvragen en afhalen, zeker bij grotere reistijden, vooraf of je er terecht kunt, of je document inderdaad beschikbaar is, en let op sluitingsdagen van de ambassade of het consulaat
Welke gegevens verzamel je op een checklist voor nabestaanden bij een lang verblijf in het buitenland?

Welke gegevens verzamel je op een checklist voor nabestaanden bij een lang verblijf in het buitenland?

Ook al is er een testament opgesteld, een checklist voor nabestaanden van iemand die in het buitenland woont kan veel problemen voorkomen. Vermeld bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • persoonsgegevens incl. paspoortnummer
 • gegevens over inschrijving in lokale bevolkingsregister, verblijfs- of werkvergunning, visa
 • buitenlands sofi of burger service nummer (of daarmee vergelijkbaar registratie nummer)
 • adres van Nederlandse ambassade/consultaat waar je staat ingeschreven
 • namen, adressen, telefoonnummers van belangrijke personen en instanties in je omgeving
 • lijsten van personen of bureaus die in bezit zijn van sleutel van je huis
 • namen, adressen, telefoonnummers van werkgever, arts en andere mensen die moeten worden ingelicht
 • adressen en telefoonnummers van verzekeringsmaatschappijen en polisnummers
 • namen, adressen, telefoonnummers van eventuele advocaat, accountant, belastingadviseur, notaris of andere vertrouwenspersonen
 • overzicht van maandelijkse betalingen en incasso's, bijvoorbeeld gas, electriciteit, telefoon, abonnementen
 • overzicht van bankrelaties, bankrekeningen, spaarrekeningen, kluisjes
 • etc.
Documenten in het buitenland: vragen en antwoorden over je diploma's, rijbewijs en verklaringen

Documenten in het buitenland: vragen en antwoorden over je diploma's, rijbewijs en verklaringen

Hoe stel je een internationaal goed bruikbaar curriculum vitae op?
Hoe en waar regel je een Verklaring Omtrent gedrag als je voor langere tijd in het buitenland woont en werkt?

Hoe en waar regel je een Verklaring Omtrent gedrag als je voor langere tijd in het buitenland woont en werkt?

 • steeds meer landen vragen bij emigratie om een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag (internationaal: police clearance certificate).
 • voor sommige beroepen (zoals onderwijzer), of wanneer je omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf om een VOG vragen.
 • het aanvraagformulier voor een VOG wordt normaal gesproken door een organisatie of instantie (rechtspersoon) ingevuld en ondertekend. Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning gelden speciale regels. Als aanvrager lukt het je dan niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. Je kan het aanvraagformulier dan zelf invullen. In aanvulling op het aanvraagformulier moet je dan een document inleveren waaruit het doel van de aanvraag blijkt.
 • je vraagt een VOG online aan, of bij de gemeente waar je staat/stond ingeschreven (op vertoon van je paspoort).
 • het Ministerie van Justitie geeft, na een positieve beoordeling, de verklaring uiteindelijk af. Ben je wel eens in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.
 • vaak is de verklaring onbeperkt geldig voor het doel van de aanvraag, het kan ook zijn dat je bij baanverandering of gewoon om de zoveel jaren een nieuwe VOG moet overleggen.
 • het VOG aanvraagformulier is ook in het Engels beschikbaar en het is mogelijk een gecombineerde Nederlands-Engelstalige VOG te krijgen. Wil je de verklaring in een andere taal, dan dien je zelf te zorgen voor een vertaling.
 • woon je al in het buitenland, dan kan een gemachtigde terecht bij de gemeente waar je het laatst woonde of rechtstreeks bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Een aantal bewijsstukken is nodig zoals aanvraagformulier, paspoort kopieën en machtingsverklaring.
Wat is een woonplaatsverklaring en waartoe dient het rondom een lang verblijf in het buitenland?

Wat is een woonplaatsverklaring en waartoe dient het rondom een lang verblijf in het buitenland?

 • een woonplaatsverklaring (certificate of residence) is een verklaring waarin de Nederlandse overheid (Belastingdienst) formeel aangeeft wat je woonplaats is
 • de verklaring ondersteunt ter voorkoming van dubbele belasting of uitkering van pensioen of lijfrente; je kunt er bijvoorbeeld bij de belastingdienst van je nieuwe woonland mee aantonen dat je volgens de Nederlandse overheid niet meer, of juist nog wel, in Nederland woont
 • bij emigratie kan het handig zijn deze verklaring op te vragen zodra je in je nieuwe woonland een identiteitskaart hebt ontvangen
 • check vooraf of je de woonplaatsverklaring kan verkrijgen bij de Nederlandse ambassade; je kan de verklaring veelal ook per e-mail aanvragen bij de Belastingdienst; sommige landen werken met een vast formulier dat je kan meesturen naar de Belastingdienst in Nederland, in andere gevallen geef je het volgende in de mail aan:
  • je naam
  • je burgerservicenummer
  • voor welk jaar je een woonplaatsverklaring nodig hebt
  • voor welk verdragsland je de verklaring nodig hebt
  • in welke taal je de verklaring wenst te ontvangen
 • check vooraf of je aanvullende documenten dient mee te sturen; in een aantal gevallen wordt bijvoorbeeld gevraagd om: uitschrijvingsbewijs Nederlandse basisadministratie in Nederland (via gemeente), een geldig Nederlands paspoort, een geldig lokaal identiteitsbewijs of een lokaal afschrift bankrekening, huurcontract, koop akte woning, elektriciteitsmaatschappij met het adres van de verblijfplaats, eventueel bewijs van burgelijke staat
 • de verklaring ontvang je meestal binnen ongeveer twee weken retour
Wat is een attestatie de vita en waartoe dient het als je voor langere tijd in het buitenland woont?

Wat is een attestatie de vita en waartoe dient het als je voor langere tijd in het buitenland woont?

 • een attestatie de vita is een bewijs van "teken van leven"
 • soms vragen pensioeninstanties of lijfrenteverzekeraars om dit bewijs, met name bij permanente vestiging in het buitenland
 • het bewijs regel je bij de Nederlandse ambassade of via bijvoorbeeld een notaris in je woonregio
 • veelal heb je nodig:
  • geldig identiteitsbewijs met foto
  • bewijs van woonplaats (bv: verblijfsvergunning + huurcontract)
  • bewijs Nederlanderschap (bv: paspoort of Koninklijk Besluit)
  • bewijs van burgerlijke staat
 • logischerwijs moet je je persoonlijk melden bij de Ambassade of bij de notaris
Wat houdt legalisatie van documenten in?

Wat houdt legalisatie van documenten in?

 • legalisatie betekent dat buitenlandse instanties en autoriteiten zekerheid hebben omtrent de rechtsgeldigheid van deze documenten
 • denk bijvoorbeeld aan aktes die je burgerlijke staat en identiteit weergeven
 • Nederland heeft met een aantal landen legalisatieverdragen afgesloten. Dat houdt in dat documenten niet, of slechts één keer, gelegaliseerd en/of vertaald te worden.
 • start ruim voor vertrek met het legaliseren van belangrijke documenten
 • officieel geregistreerde diploma's (dus niet van cursussen e.d.) legaliseer je bijvoorbeeld eerst via DUO om vervolgens een apostille op te halen bij een rechtbank (zie hieronder); soms moet je langskomen, soms kan je documenten (aangetekend) opsturen
 • wetgeving verandert, waardoor je bepaalde documenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) direct, zonder apostille, kunt gebruiken in alle EU-landen en in sommige gebiedsdelen

Welke soorten documenten dienen vaak te worden gelegaliseerd voor gebruik in het buitenland?

 • overheidsdocumenten: afschrift van de burgerlijke stand, kopie van paspoort, verblijfsdocument
 • diploma’s: diploma, cijferlijst, certificaat, bewijs van inschrijving bij een opleiding
 • medische verklaringen: gezondheidsverklaring, medicijnverklaring, dierenpaspoort
 • juridische documenten: volmachten, beschikking van een rechtbank, document van een advocaat, document van een notaris,
 • zakelijke documenten: statuten, analyserapport, exportdocument, certificaat van herkomst

Het CDC (Consulair Dienstencentrum) legaliseert documenten van een aantal organisaties rechtstreeks wanneer op het document de naam en handtekening staan van een bevoegde medewerker.

 • legalisatie kan direct aan de balie, of via post. Via post is er een verwerkingstijd van 2 tot 3 weken.
 • meestal heb je nog een andere legalisatie nodig voordat je naar het CDC gaat; bijvoorbeeld van een rechtbank of de Kamer van Koophandel.
 • na legalisatie door het CDC moet het document vaak nog een legalisatie hebben van de ambassade of het consulaat van het land waar je het document gaat gebruiken.

Bij formele aanvragen moet je kopieën van de benodigde documenten laten certificeren. In Australie is dat gemakkelijk, daar kun je dat doen in veel winkelcentra bij de Justice of Peace of anders op een politiebureau of door iemand anders die daarvoor bevoegd is (arts, apotheker of iets dergelijks).

Australië emigrant

Wat is de waarde van je diploma's in het buitenland?

Wat is de waarde van je diploma's in het buitenland?

 • diplomawaardering vertelt je wat de waarde is van je buitenlandse diploma’s en opleidingen in Nederland, of van je Nederlandse diploma's in het buitenland.
 • een diplomawaardering beschrijft niet alle opleidingen die je hebt gevolgd, maar geeft een indicatie van één diploma. Dit is meestal het ‘hoogste’ diploma dat je hebt behaald.
 • het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW) is het centrale loket, waar je met vragen over diplomawaardering terecht kunt en waar je de aanvragen voor diplomawaardering kunt indienen.
 • de Expertisecentra Internationale diplomawaardering SBB en Nuffic stellen de diplomawaarderingen op.
 • soms kan er een specifieke vergelijking gemaakt worden met Nederlandse opleidingen, soms is het alleen mogelijk om een niveau of een richting aan te geven omdat er teveel verschillen zijn tussen de onderwijssystemen.
 • de waarde van een Nederlands diploma in het buitenland wordt vastgesteld in het land van bestemming. Daar wordt het Nederlandse diploma vergeleken met het onderwijssysteem dat daar geldt. Voor veel Nederlandse diploma's zijn wel beschrijvingen beschikbaar. Hiermee kun je in het buitenland de inhoud van je opleiding duidelijk maken, zodat werkgevers en onderwijsinstellingen de waarde van het diploma beter kunnen inschatten. Deze beschrijvingen worden statusverklaringen genoemd (voortgezet onderwijs, evt. aangevuld met beschrijving vakkenpakket), certificaatsupplement (middelbaar beroepsonderwijs), diploma description (hoger onderwijs, incl. uitspraak over met welk diploma op je bestemming je opleiding het best vergelijkbaar is) of diplomasupplement (inhoudelijke beschrijving van je opleiding). Afhankelijk van wat je aanvraagt, worden er wel of geen kosten doorberekend.
 • niet alle buitenlandse diploma's en/of certificaten komen voor een diplomawaardering in aanmerking. Diploma's of certificaten van opleidingen die korter dan 850 uur hebben geduurd, of die buiten het reguliere onderwijs zijn behaald, kunnen niet gewaardeerd worden.
 • bij de aanvraag van een diplomawaardering stuur je meestal mee: een kopie van het te waarderen diploma (zoals afgegeven door de onderwijsinstelling), een kopie van de bij het diploma behorende vakkenoverzichten of cijferlijsten (zoals afgegeven door de onderwijsinstelling), een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de diplomahouder. Afhankelijk van de taal waarin de documenten zijn opgesteld, stuur je soms ook een beëdigde vertaling mee van diploma's, vakkenoverzichten en cijferlijsten.
 • aan het waarderen van diploma's zijn kosten verbonden (voor de afgifte, voor eventuele vertalingen, voor aangetekende post) en het neemt meestal enkele werkweken in beslag (spoedprocedures zijn vaak mogelijk tegen meerkosten). Als je na een periode in het buitenland in Nederland (vervolg)onderwijs wilt gaan volgen, kan de onderwijsinstelling vaak gratis een diploma- of opleidingswaardering voor je aanvragen.
 • de diplomawaardering kun je zelf aanvullen met een diplomasupplement: een standaard beschrijving van de inhoud en het verloop van studie op HBO- of universitair niveau. Het (Europass) Diplomasupplement is samen met de Raad van Europa en de UNESCO ontwikkeld en geeft inzicht in het niveau, de aard en inhoud van je afgeronde HBO- of universitaire opleiding. Het supplement bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten. Het is een aanvulling op het originele diploma.
 • wanneer je solliciteert naar een baan waarbij talenkennis belangrijk is, dan is het handig om eenduidig en gestructureerd aan te geven over welke spreek-, lees-, schrijf- en luistervaardigheid je in verschillende talen beschikt. Maak bijvoorbeeld gebruik van een (Europass) Taalpaspoort: geen erkend certificaat of bewijs dat je een taal hebt geleerd, maar wel een handig hulpdocument om een goede inschatting te geven.
Wanneer is een internationaal vaarbewijs nodig als je in het buitenland woont?

Wanneer is een internationaal vaarbewijs nodig als je in het buitenland woont?

 • een Internationaal Certificaat van Competentie (ICC) is nodig om een zeil- of motorboot te mogen besturen. Om dat te krijgen, via de ANWB, overleg je je vaardiploma's.
 • neem je een vaartuig mee naar je nieuwe woonland, dan heb je ook een Internationaal Certificaat Plezier Vaartuig (ICP) nodig. De registratie van vaartuigen in Nederland is namelijk anders georganiseerd dan in het buitenland.
Is een internationaal rijbewijs meenemen handig?

Is een internationaal rijbewijs meenemen handig?

 • Een internationaal rijbewijs meenemen is altijd handig, in ieder geval daar waar dat nodig is (in veel westerse landen maar ook in sommige minder westerse landen is het niet nodig). Het is aan te schaffen bij de ANWB, je moet dan wel een pasfoto meenemen.
 • Soms is dit ook handig in het geval van de huur van een brommer of scooter.
Wanneer moet je een internationaal rijbewijs regelen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wanneer moet je een internationaal rijbewijs regelen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

 • binnen de EU kun je je Nederlandse rijbewijs blijven gebruiken, zolang dit geldig is. Neem buiten de EU contact op met de instantie die in je land van bestemming de rijbewijszaken regelt.
 • voor de eerste tijd in het buitenland, zeker buiten de EU, is een internationaal rijbewijs handig. In sommige landen buiten de Europese Unie (EU) is een internationaal rijbewijs verplicht als je aan het verkeer wilt deelnemen. Je moet naast het internationale rijbewijs altijd je geldige Nederlandse rijbewijs bij je hebben.
 • een internationaal rijbewijs is een vertaling van je rijbewijs in meerdere talen, verkrijgbaar bij de ANWB.
 • bromfietsrijbewijzen van verschillende landen worden daarom onderling niet erkend. Het heeft dus geen zin het bromfietsrijbewijs op te nemen in het internationale rijbewijs.
 • het is niet mogelijk om een Nederlands rijbewijs te verlengen in een EU-land. Het rijbewijs wissel je direct, of uiterlijk voor de vervaldatum, dan om voor een rijbewijs uit het betreffende land. Is dit binnen de EU dan ontvang je een Europees rijbewijs. Je hebt meestal een echtheidsverklaring nodig om je rijbewijs te kunnen omruilen: een verklaring van de RDW in het Engels.
 • voor verlenging (vernieuwing) van het Nederlandse rijbewijs buiten de EU neem je contact op met de RDW. Daar kun je een nieuw rijbewijs aanvragen.
Kan je je rijbewijs verlengen vanuit het buitenland?

Kan je je rijbewijs verlengen vanuit het buitenland?

 • Het kan zijn dat je rijbewijs verloopt terwijl je in het buitenland verblijft of op reis bent.
 • Woon je buiten de EU: Je kunt dan via de RDW een aanvraag indienen voor een nieuw rijbewijs Let op: de RDW stuurt deze vooralsnog niet op naar het buitenland, dus zorg dat je je rijbewijs naar iemand laat sturen die in Nederland woont.
 • Woon je binnen de EU: Dan kun je je rijbewijs 'inruilen' voor een rijbewijs in dat land. Let op: het kan zijn dat je opnieuw rijexamen moet doen.
Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

 • status: de nationaliteit of nationaliteiten die je bezit houden een status in: je bent het, je bent het niet, of je bent het niet meer
 • vs document: het hebben van een paspoort of identiteitskaart, een verklaring van Nederlanderschap, je rijbewijs etc. is niets meer of minder dan het hebben van een papieren of digitaal document
 • zo kun je een bepaalde nationaliteit hebben zonder dat je over een document beschikt die dat bewijst (je bent je paspoort kwijt, je paspoort is verlopen e.d.) maar andersom kun je ook over een document beschikken (bv. een paspoort) zonder dat je de betreffende nationaliteit hebt (je Nederlanderschap is verloren gegaan, maar je bezit nog wel een Nederlands paspoort of rijbewijs)
Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

Visa vereisten gedetailleerder uitwerken & starten met visumprocedure

 • werk je basisinventarisatie uit de oriëntatiefase verder uit
 • gebruik daarvoor online communities en fora en check recente ervaringen van andere visum aanvragers; dubbelcheck hun uitspraken
 • maak per emigrerend persoon duidelijk of een werk- en/of verblijfsvergunning nodig is, wie voor welk visum in aanmerking kan komen en wat de vereisten/benodigde documenten zijn
 • sommige landen hebben extra eisen, bijvoorbeeld een Gezondheidsverklaring, vaccinatiecertificaten of Verklaring Omtrent Gedrag
 • regel definitieve arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van toekomstige werkgever
 • leg contact met consulaat of ambassade van je bestemmingsland in Nederland en (dubbel)check recente stand van (visum)zaken
 • download alle benodigde formulieren en lees toelichtingen
 • maak een ruime planning; visumprocedures nemen vaak veel tijd in beslag, soms enkele jaren (flexibel blijven in verkoop/aankoop woning, oplossing voor tijdelijke huisvesting etc.)
 • overweeg gebruik te maken van een visumbureau, zeker bij populaire emigratielanden en/of wanneer werkvisa verplicht zijn

Legaliseren van documenten

 • zoek uit of je bestemmingsland een verdrag heeft met Nederland
 • uitvinden welke documenten vertaald moeten worden naar welke taal
 • uitvinden welke documenten gelegaliseerd moeten worden
 • denk aan geboorteakten, trouwakten, bewijzen van (werk)vaardigheden, diploma's, getuigschriften
 • begin op tijd rekening houdend met wachttijden bij verschillende instanties

Gereed maken van documenten

 • check voldoende geldigheid van alle paspoorten (of regel paspoorten als sommige gezinsleden een ID hebben)
 • o.a.: pasfoto's, rijbewijzen (eventueel tijdelijk internationaal rijbewijs), geboorteakten, trouwakten, testament, euthanasieverklaring, verklaring omtrent gedrag, scheidingspapieren, overlijdensakten (als je eerdere partner is overleden), referenties, diploma's, CV, medisch dossier, financieringsdocumenten/bewijs van kredietwaardigheid, schooldossiers, verzekeringspapieren, student ID, medicijnrecepten, inentingsboekje
 • maak voor alle gezinsleden een goed vindbaar archief met (kopieën van) alle persoonlijke documenten
 • zorg dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen omtrent dubbele nationaliteit en zoek uit hoe het verlengen van paspoorten in je nieuwe woonland werkt
 • gebruik (ook) een online/digitale kluis c.q. cloud functionaliteit en geef je vertrouwenspersoon/zaakbehartiger toegang
 • aankoopbonnen verzamelen van goederen die meegaan naar het buitenland (bewijs dat je ze al langer dan x maanden in je bezit hebt in verband met invoerrechten)

Gebruik maken van juridisch adviseur

 • scan van je juridische status en de mogelijke risico's in het buitenland kan aan te raden zijn
 • checken gevolgen voor successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • eventueel nieuw internationaal arbeidscontract laten 'reviewen' (toepasselijkheid arbeidsrecht)

 

Nederlandse nationaliteit, dubbele nationaliteit en verlies van nederlanderschap: vragen en antwoorden

Nederlandse nationaliteit, dubbele nationaliteit en verlies van nederlanderschap: vragen en antwoorden

Hoe zit het met de Nederlandse nationaliteit bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Hoe zit het met de Nederlandse nationaliteit bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Wanneer hou je de Nederlandse nationaliteit bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Het recht op een nationaliteit is essentieel voor iedere burger, omdat dit bepaalt in hoeverre hij aanspraak kan maken op bepaalde rechten en voorzieningen in het betreffende land, en eventueel de supranationale gemeenschap (bv. de EU). Denk aan burgerschapsrechten, het recht op voorzieningen/diensten en het recht van vrije in- en uitreis.

Ga je emigreren, dan verlies je NIET automatisch de Nederlandse nationaliteit.

 • cruciaal daarbij is dat je telkens TIJDIG je paspoort of identiteitskaart (en/of dat van je partner, kinderen) verlengt
 • noteer dus zorgvuldig alle afloopdata en plan een ruime periode daarvóór de verlenging in
 • het netjes en tijdig verlengen van je paspoort of id-kaart is echter geen garantie op het behouden van de Nederlandse nationaliteit; lees hieronder meer omtrent het verliezen van je Nederlandse nationaliteit
 • dubbelcheck zélf altijd procedures en regelingen; beleid en wetgeving is in onderzoek en kan uiteraard altijd worden aangepast
 • lees ook meer bij "Hoe lang is je paspoort (e.d.) geldig" en "Hoe werkt verlengen-vernieuwen"
 • iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan op grond van de Paspoortwet een Nederlands paspoort aanvragen. Bij elke aanvraag toetst de overheid of je als aanvrager (nog) in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit

Wanneer verlies de Nederlandse nationaliteit?

Ben je meerderjarig, dan verlies je de Nederlandse nationaliteit "van rechtswege" (dat wil zeggen 'automatisch' op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap), onder andere als:

 1. je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt (er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je getrouwd bent met iemand die die andere nationaliteit al heeft)
  • in sommige landen geldt de regel dat als je een huis wilt kopen, je de nationaliteit van het betreffende land moet hebben -> dat kan dus gevolgen hebben voor je Nederlandse nationaliteit!
  • ook voor het krijgen van een baan kan het soms voorwaarde zijn om de nationaliteit van het betreffende land te hebben
  • in sommige landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, gelden bijvoorbeeld andere, minder gunstige, erfrechtregels voor buitenlanders. Je betaalt dan bijvoorbeeld veel meer erfbelasting als je samen een huis bezit en je echtgenoot overlijdt. Dan verlies je bij een negatief scenario naast je echtgenoot ook nog eens je huis als je niet de Amerikaanse nationaliteit hebt.
  • in sommige landen blijft het een moeizaam proces, wanneer je er voor langere tijd wil wonen en werken, om je verblijfsvergunning of werkvergunning (telkens) te verlengen -> dat is voor sommige Nederlanders reden om (ook) de lokale nationaliteit aan te nemen
  • in sommige landen is het voor mensen een overweging te kiezen voor (ook) een andere nationaliteit omdat simpelweg de tijd en kosten (lange reistijd naar locatie voor verlenging, met bijbehorende hoge reiskosten) voor het verlengen van het Nederlandse paspoort niet opwegen tegen de voordelen ervan; zeker als je niet van plan bent op korte termijn voor langere tijd in Nederland te verblijven -> maar je kan dan dus als oud-Nederlander ook niet meer incidenteel langer in Nederland verblijven, bv. in verband met familieomstandigheden. Je wordt dan visumtechnisch behandeld als iedere andere vreemdeling.
  • in incidentele gevallen verkrijg je bijvoorbeeld de nationaliteit van je woonland als eerbetoon (afgegeven door de president) of omdat dat automatisch gebeurt na een verblijf in het land van enkele maanden
 2. als je een verklaring van afstand (van je Nederlandse nationaliteit) aflegt.
 3. als je een dubbele nationaliteit had en minimaal 10 jaar aaneengesloten buiten het Koninkrijk der Nederlanden en buiten de Europese Unie woonde (zgn. 'tijdsverloop'). Tenzij
  • je van de genoemde 10 jaar minimaal 1 jaar toch binnen het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie woonde
  • je op tijd (vóórdat de 10 jaar is verstreken) een nieuw Nederlands paspoort (of verklaring van Nederlanderschap) hebt aangevraagd én hebt verkregen. Vanaf de dag dat je het paspoort ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar te lopen:
   • komt de 10-jaars termijn in zicht; hou dan extra rekening met de (soms lange) aanvraagperiode, waarvoor je vaak ook gelegaliseerde documenten nodig hebt die ook nog gecontroleerd moeten worden
   • de regel is dat binnen de termijn van 10 jaar een paspoort of verklaring moet zijn verstrekt; alleen de aanvraag daartoe is dus niet voldoende

Tips:

 • 'van rechtswege' houdt in deze context in dat je de Nederlandse nationaliteit kwijt kan raken zónder dat je daar een bewuste handeling voor hebt verricht of zonder dat je daar vooraf actief over bent geïnformeerd door de Nederlandse overheid
 • op dit moment is het eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders in het buitenland om, als zij van plan zijn een andere nationaliteit aan te nemen, zich te (laten) informeren over mogelijke gevolgen vanuit de relevante wet- en regelgeving.
 • er is geen actieve informatieplicht vanuit de overheid; je komt er dus vaak pas achter als je je paspoort wilt gaat verlengen (en dit niet meer blijkt te kunnen), of als je reist en aan de grens met Nederland komt
 • het verlengd krijgen van je paspoort door een ambassade is geen garantie op het behoud van Nederlanderschap als achteraf blijkt dat je er toch geen recht op had: ambtenaren kunnen fouten maken in het toepassen van de (steeds aangepaste) wet- en regelgeving. De vele aanpassingen en uitzonderingen hebben in de loop der tijd ook steeds tot verschillende interpretaties -en fouten- geleid.
 • check sowieso altijd de meest recente wetgeving (rijksoverheid), er wordt op meerdere terreinen onderzoek gedaan naar de wetgeving rondom (het verlies van) Nederlanderschap!
  • in sommige complexe gevallen, bijvoorbeeld bij automatisch verlies omdat ouders of grootouders ooit kozen voor een andere nationaliteit, is wetgeving uit meerdere tijdsframes van toepassing -> dat maakt het ook voor (internationale) rechtsspecialisten complex
  • de kennis en beantwoording van vragen omtrent nationaliteitszaken en wetgeving is sinds 2013 verhuisd van de buitenlandse posten naar een kenniscentrum/contactcenter in het departement in Den Haag; goedbedoelende medewerkers van buitenlandse ambassades of consulaten, of ambtenaren van gemeentes in Nederland, verwijzen bij complexe situaties ook steeds vaker naar dit kenniscentrum
 • de huidige wet geeft geen ruimte voor afweging van persoonlijke omstandigheden van betrokkenen
 • procederen tegen beslissingen omtrent het verlies van het Nederlanderschap is mogelijk, maar complex en wordt vaak sterk ontmoedigd door ambassades of de Nederlandse overheid; uit de praktijk blijkt dat procederen vaak kansloos is
 • bij naturalisatie in je nieuwe woonland kan worden gesteld dat je de Nederlandse nationaliteit moet opgeven (dan word je daar dus actief over geïnformeerd en kun je een afweging maken), maar dit wordt lang niet altijd verplicht gesteld (en dan word je dus ook niet actief gewezen op mogelijke gev0olgen)
 • ben je onbedoeld en ongewild je Nederlanderschap kwijtgeraakt en wil je de Nederlandse nationaliteit herkrijgen dan moet je als oud-Nederlander vaak eerst weer (een jaar) in Nederland gaan wonen op basis van een verblijfsvergunning van niet-tijdelijke aard. Dat betekent dus ook dat je (al dan niet met je gezin) terugverhuist naar Nederland en baan, huis, school etc. in je woonland van de andere nationaliteit opgeeft.
  • lees meer over het (opnieuw) verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit in de Keuzekit Terugkeren & Immigreren
 • overweeg je sowieso een terugkeer naar Nederland, bijvoorbeeld na je pensioen of omdat je voor je ouders op leeftijd wilt gaan zorgen, let dan extra goed op de regels omtrent (het ongemerkt verliezen van) nationaliteit; voorkom dat de terugkeer een langdurig proces wordt met de immigratiedienst omdat je de Nederlandse nationaliteit onbedoeld verloren bent

Wanneer verlies je als minderjarige de Nederkandse nationaliteit?

 • Minderjarigen verliezen niet zomaar de Nederlandse nationaliteit, maar er gelden wel andere, aanvullende en vaak ook redelijk complexe regels.
 • Verlies treedt bijvoorbeeld wel af als ouders vrijwillig afstand doen van het Nederlanderschap of onafgebroken 10 jaar buiten het Koninkrijk of de EU hun hoofdverblijf hebben gehad. Maar ook daar zijn weer uitzonderingen op.
 • Omdat het beleid in ontwikkeling is, blijft het raadzaam om tijdig en regelmatig veranderingen te checken als je wilt voorkomen dat je kind onverwacht 'automatisch' de Nederlandse nationaliteit verliest.

Wanneer gebruik je een 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap'?

 • Heb je je paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je reist op het paspoort van de andere nationaliteit)? Dan is er ook een goedkoper alternatief dan een nieuw paspoort aanvragen: je kunt dan ook een 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen bij de ambassade (digitaal of per post).
 • Let op: je moet de verklaring wel aanvragen voordat je paspoort verloopt!
Wanneer verlies je de Nederlandse nationaliteit?

Wanneer verlies je de Nederlandse nationaliteit?

Voor sommige landen (bv. Angola, Argentinië, Bangladesh, Burkina Faso, Costa Rica, Eritrea, Libië, Somalië) geldt dat mensen die er geboren zijn, altijd de nationaliteit van dat land behouden. Ze kunnen er eventueel een tweede, of derde etc. nationaliteit bij krijgen, maar nooit de oorspronkelijke nationaliteit verliezen of er actief afstand van doen.

Voor Nederland geldt dat echter niet. Ben je meerderjarig, dan verlies je de Nederlandse nationaliteit "van rechtswege" (Rijkswet op het Nederlanderschap), bijvoorbeeld als:

 • je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt (er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je getrouwd bent met iemand die die andere nationaliteit al heeft)
  • in sommige landen geldt de regel dat als je een huis wilt kopen, je de nationaliteit van het betreffende land moet hebben -> dat kan dus gevolgen hebben voor je Nederlandse nationaliteit!
  • ook voor het krijgen van een baan kan het soms voorwaarde zijn om de nationaliteit van het betreffende land te hebben
  • in sommige landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, gelden bijvoorbeeld andere, minder gunstige, erfrechtregels voor buitenlanders. Je betaalt dan bijvoorbeeld veel meer erfbelasting als je samen een huis bezit en je echtgenoot overlijdt. Dan verlies je bij een negatief scenario naast je echtgenoot ook nog eens je huis als je niet de Amerikaanse nationaliteit hebt.
  • in sommige landen blijft het een moeizaam proces, wanneer je er voor langere tijd wil wonen en werken, om je verblijfsvergunning of werkvergunning (telkens) te verlengen -> dat is voor sommige Nederlanders reden om (ook) de lokale nationaliteit aan te nemen
  • in sommige landen is het voor mensen een overweging te kiezen voor (ook) een andere nationaliteit omdat simpelweg de tijd en kosten (lange reistijd naar locatie voor verlenging, met bijbehorende hoge reiskosten) voor het verlengen van het Nederlandse paspoort niet opwegen tegen de voordelen ervan; zeker als je niet van plan bent op korte termijn voor langere tijd in Nederland te verblijven -> maar je kan dan dus als oud-Nederlander ook niet meer incidenteel langer in Nederland verblijven, bv. in verband met familieomstandigheden. Je wordt dan visumtechnisch behandeld als iedere andere vreemdeling.
  • in incidentele gevallen verkrijg je bijvoorbeeld de nationaliteit van je woonland als eerbetoon (afgegeven door de president) of omdat dat automatisch gebeurt na een verblijf in het land van enkele maanden
 • als je een verklaring van afstand (van je Nederlandse nationaliteit) aflegt.
 • als je een dubbele nationaliteit had en minimaal 10 jaar aaneengesloten buiten het Koninkrijk der Nederlanden en buiten de Europese Unie woonde (zgn. 'tijdsverloop')

NB 'van rechtswege' houdt in deze context in dat je de Nederlandse nationaliteit kwijt kan raken zónder dat je daar een bewuste handeling voor hebt verricht of zonder dat je daar vooraf actief over bent geïnformeerd door de Nederlandse overheid.

Hoe verkrijg je een nationaliteit?

Hoe verkrijg je een nationaliteit?

Er zijn verschillende gronden op basis waarvan landen staatsburgerschap toe kunnen kennen. De belangrijkste:

 • in veel landen is het een gebruikelijke regel dat als één van de ouders staatsburger is van dat land, diens kinderen dat ook zijn. In sommige gevallen dient een kind dit voor een bepaalde leeftijd te bekrachtigen (bijvoorbeeld Japan).
 • een aantal landen kent staatsburgerschap toe als men in dat land geboren is, ongeacht de nationaliteit van de ouders (bijvoorbeeld Canada). 
 • landen kunnen ook staatsburgerschap toekennen op basis van een huwelijk met een van hun ingezetenen.
 • naturalisatie: als 'vreemdeling' vraag je een land om de nationaliteit van dat land. Bij naturalisatie is het niet altijd vereist de oude nationaliteit op te geven.
 • sommige landen vereisen (verplichten) aanname van de nationaliteit van dat land als je er voor langere tijd komt wonen of werken

Door combinaties van deze oorzaken kan je dus een meervoudige nationaliteit hebben. Zo kan een kind geboren in Canada uit een Nederlandse moeder en een Japanse vader aanspraak maken op die drie nationaliteiten.

In welke uitzonderingsgevallen verlies je de Nederlandse nationaliteit niet, of niet zomaar, in het geval van dubbele nationaliteit?

In welke uitzonderingsgevallen verlies je de Nederlandse nationaliteit niet, of niet zomaar, in het geval van dubbele nationaliteit?

Je verliest je Nederlandse nationaliteit niet wanneer je ernaast nog een andere nationaliteit bezit en:

 • je van de elders vermelde 10 jaar minimaal 1 jaar toch binnen het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie woonde
 • je op tijd (vóórdat de 10 jaar is verstreken) een nieuw Nederlands paspoort (of verklaring van Nederlanderschap) hebt aangevraagd én hebt verkregen. Vanaf de dag dat je het paspoort ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar te lopen.
  • komt de 10-jaars termijn in zicht; hou dan extra rekening met de (soms lange) aanvraagperiode, waarvoor je vaak ook gelegaliseerde documenten nodig hebt die ook nog gecontroleerd moeten worden
  • de regel is dat binnen de termijn van 10 jaar een paspoort of verklaring moet zijn verstrekt; alleen de aanvraag daartoe is dus niet voldoende
Wat zijn voor- en nadelen van het hebben van een dubbele nationaliteit?

Wat zijn voor- en nadelen van het hebben van een dubbele nationaliteit?

Een dubbele nationaliteit kan prettig zijn, bijvoorbeeld:

 • als je reist op basis van een reisdocument gekoppeld aan een nationaliteit waarop wereldwijd niet bijzonder positief wordt gereageerd, kan je bepaalde landen makkelijker binnenkomen als je óók beschikt over een (of meerdere) andere nationaliteit(en)
  • heb je die andere nationalliteit niet, dan kunnen er extra eisen worden gesteld: bijvoorbeeld aantonen dat je voldoende geld hebt om jezelf, je partner en kinderen te onderhouden, het hebben van een terug- of doorreisticket, aantonen dat je een baan hebt
 • als je je wilt vestigen in het land waarvan je de nationaliteit bezit verloopt dat over het algemeen makkelijker en kom je in aanmerking voor allerlei voordelen
 • je hebt met een dubbele nationaliteit voordeel als je bepaalde visa wilt verkrijgen
 • je kunt stemmen in het land waarvan je de nationaliteit bezit

Een dubbele nationaliteit kan ook nadelen hebben, waaronder:

 • verschillende, soms conflicterende, wet- en regelgeving kan van toepassing zijn op jouw situatie
 • er zijn verschillen in dienstplicht
 • er zijn verschillen in kiesrecht
 • je valt onder meerdere belastingregimes, hetgeen tot onduidelijkheden kan leiden
 • bij problemen of conflicten in het buitenland kunnen overheden eerder geneigd zijn om 'weg te kijken': de overheid van de andere nationaliteit moet het maar oplossen...

Wanneer je een enkele nationaliteit hebt, zijn je rechten vaak duidelijker en eenduidiger; er kan minder discussie ontstaan over waar je wel, of niet, recht op hebt.

Wat zijn extra aandachtspunten en ontwikkelingen rondom dubbele nationaliteit bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Wat zijn extra aandachtspunten en ontwikkelingen rondom dubbele nationaliteit bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

De Nederlandse overheid wil, net als veel andere landen, dubbele nationaliteit tegenwoordig zoveel mogelijk beperken.

 • De enkelvoudige nationaliteit is al sinds de negentiende eeuw het uitgangspunt van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
 • Voor wie Nederlander wil worden, geldt een verplichting om de oorspronkelijke nationaliteit op te geven.

Tegelijkertijd is er een sterker wordend tegengeluid waarbij het aanhouden van de Nederlandse nationaliteit (als "eerste" of "tweede" nationaliteit) wel mogelijk moet zijn, ook al word je verplicht de nationaliteit van het land waar je je vestigt aan te nemen. Juist om nationaliteitsproblemen voor de vele Nederlanders die zich elders gaan vestigen, al dan niet tijdelijk, te voorkomen.

Meer recente ontwikkelingen in het Nederlandse nationaliteitsrecht:

 • Sinds 2014 wordt de 2e (of volgende) nationaliteit niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heb je naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als je je (weer) in Nederland laat inschrijven.
 • Er wordt sinds 2017/2018 gewerkt aan nieuwe wetgeving rondom (dubbele) nationaliteit. Je kunt je voorstellen dat het aanpassen van wetgeving rondom dit onderwerp complex is, meerdere lagen kent en dus vrij traag verloopt, óók gezien de uiteenlopende meningen in de Nederlandse politiek en allerlei belanghebbenden.
 • Ook de Brexit (het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie) geeft een nieuwe dimensie aan de nationaliteitsdiscussie. Opties worden onderzocht ter verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten (zij die zélf naar het buitenland verhuisd zijn). Gelijktijdig komt er dan voor volgende generaties (kinderen van die emigranten en immigranten) een verplicht keuzemoment, dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.
 • In 2019 is er door het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan, naar aanleiding van drie zaken waaronder het arrest Tjebbes, waardoor de rechter per individueel geval kan gaan toetsen of het redelijk is dat iemand zijn paspoort is ontzegd zodra de periode van tien jaar verblijf in het buitenland voorbij is. De kern van de uitspraak draait om de vraag of het zomaar kan dat iemand, met het (al dan niet onbedoelde) verlies van het Nederlanderschap, daarmee ook automatisch zijn Europees burgerschap verliest. 
 • Rechters krijgen met deze uitspraak dus de mogelijkheid om de redelijkheid van het verlies te gaan toetsen.
  • Het zou kunnen zijn dat rechters door deze uitspraak anders gaan toetsen wanneer iemand nog volledig Nederlands is, nog voldoende Nederlands spreekt, familie in Nederland heeft die hij regelmatig wil bezoeken of bijvoorbeeld plannen heeft om te gaan studeren of werken in Nederland of elders in Europa.
  • Ook zouden rechters bijvoorbeeld anders kunnen gaan toetsen waneer je nét nét na de termijn van tien jaar te laat bent met het verlengen van je paspoort, of wanneer je als kind je Nederlandse nationaliteit bent verloren omdat je ouders vergeten zijn hun Nederlandse nationaliteit tijdig te verlengen binnen de termijn van tien jaar.
 • Er komst steeds meer aan het licht dat de informatievoorziening vanuit de overheid rondom dubbele nationaliteitskwesties te kort schiet. Er wordt gediscussieerd over de vraag of de overheid haar Nederlande burgers in het buitenland niet actief zou moeten gaan informeren bij dreigend verlies van het Nederlanderschap. Daarnaast blijkt dat veel ambtenaren, in en buiten Nederland, foutief voorlichten door gebrekkige kennis van de wetgeving. Deze fouten hebben soms flinke vertragingen tot gevolg in het proces van verlengen van het paspoort, waardoor Nederlanders volledig onbedoeld hun Nederlanderschap zouden verliezen.
Wat zijn extra aandachtspunten om te voorkomen dat jij, je partner en/of je kinderen de Nederlandse nationaliteit verliezen bij een lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Wat zijn extra aandachtspunten om te voorkomen dat jij, je partner en/of je kinderen de Nederlandse nationaliteit verliezen bij een lang verblijf in het buitenland of emigratie?

 • op dit moment is het eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders in het buitenland om, als zij van plan zijn een andere nationaliteit aan te nemen, zich te (laten) informeren over mogelijke gevolgen vanuit de relevante wet- en regelgeving.
 • er is geen actieve informatieplicht vanuit de overheid; je komt er dus vaak pas achter als je je paspoort wilt gaat verlengen (en dit niet meer blijkt te kunnen), of als je reist en aan de grens met Nederland komt.
 • het verlengd krijgen van je paspoort door een ambassade is geen garantie op het behoud van Nederlanderschap als achteraf blijkt dat je er toch geen recht op had: ambtenaren kunnen fouten maken in het toepassen van de (steeds aangepaste) wet- en regelgeving. De vele aanpassingen en uitzonderingen hebben in de loop der tijd ook steeds tot verschillende interpretaties -en fouten- geleid.
 • check sowieso altijd de meest recente wetgeving (Rijksoverheid), er wordt op meerdere terreinen onderzoek gedaan naar de wetgeving rondom (het verlies van) Nederlanderschap!
  • in sommige complexe gevallen, bijvoorbeeld bij automatisch verlies omdat ouders of grootouders ooit kozen voor een andere nationaliteit, is wetgeving uit meerdere tijdsframes van toepassing -> dat maakt het ook voor (internationale) rechtsspecialisten complex.
  • de kennis en beantwoording van vragen omtrent nationaliteitszaken en wetgeving is sinds 2013 verhuisd van de buitenlandse posten naar een kenniscentrum/contactcenter in het departement in Den Haag; goedbedoelende medewerkers van buitenlandse ambassades of consulaten, of ambtenaren van gemeentes in Nederland, verwijzen bij complexe situaties ook steeds vaker naar dit kenniscentrum.
 • de huidige wet geeft geen ruimte voor afweging van persoonlijke omstandigheden van betrokkenen.
 • procederen tegen beslissingen omtrent het verlies van het Nederlanderschap is mogelijk en zeer complex. Vaak wordt dit sterk ontmoedigd door ambassades of de Nederlandse overheid; uit de praktijk blijkt dat procederen vaak kansloos is.
 • bij naturalisatie in je nieuwe woonland kan worden gesteld dat je de Nederlandse nationaliteit moet opgeven (dan word je daar dus actief over geïnformeerd en kun je een afweging maken), maar dit wordt lang niet altijd verplicht gesteld (en dan word je dus ook niet actief gewezen op mogelijke gevolgen).
 • ben je onbedoeld en ongewild je Nederlanderschap kwijtgeraakt en wil je de Nederlandse nationaliteit herkrijgen dan moet je als oud-Nederlander vaak eerst weer (een jaar) in Nederland gaan wonen op basis van een verblijfsvergunning van niet-tijdelijke aard. Dat betekent dus ook dat je (al dan niet met je gezin) terugverhuist naar Nederland en baan, huis, school etc. in je woonland van de andere nationaliteit opgeeft.
 • overweeg je sowieso een terugkeer naar Nederland, bijvoorbeeld na je pensioen of omdat je voor je ouders op leeftijd wilt gaan zorgen, let dan extra goed op de regels omtrent (het ongemerkt verliezen van) nationaliteit; voorkom dat de terugkeer een langdurig proces wordt met de immigratiedienst omdat je de Nederlandse nationaliteit onbedoeld verloren bent.
Kunnen minderjarigen zomaar de Nederlandse nationaliteit verliezen?

Kunnen minderjarigen zomaar de Nederlandse nationaliteit verliezen?

Minderjarigen verliezen niet zomaar de Nederlandse nationaliteit, maar er gelden wel andere, aanvullende en vaak ook redelijk complexe regels.

 • Verlies treedt bijvoorbeeld wel af als ouders vrijwillig afstand doen van het Nederlanderschap of onafgebroken 10 jaar buiten het Koninkrijk of de EU hun hoofdverblijf hebben gehad. Maar ook daar zijn weer uitzonderingen op.
 • Omdat het beleid in ontwikkeling is, blijft het raadzaam om tijdig en regelmatig veranderingen te checken als je wilt voorkomen dat je kind onverwacht 'automatisch' de Nederlandse nationaliteit verliest.
Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in, en wanneer heb je die in het buitenland nodig?

Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in, en wanneer heb je die in het buitenland nodig?

Verklaring bezit van het Nederlanderschap

 • Gaat je Nederlands paspoort verlopen en heb je dat paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je altijd reist op het paspoort van een andere nationaliteit)?
 • Dan is het niet persé nodig een volledig nieuw Nederlands paspoort aan te vragen. 
 • Je kunt dan ook een zogenaamde 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen.
 • Voordeel is dat deze verklaring veelal goedkoper is dan het aanvragen van een nieuw paspoort.
 • Deze verklaring regel je bij de ambassade (digitaal of per post).
 • Let op: je moet de verklaring wel tijdig aanvragen: vóórdat je paspoort verloopt!
Wat houdt afstandsplicht in met betrekking tot nationaliteit?

Wat houdt afstandsplicht in met betrekking tot nationaliteit?

Bij naturalisatie moet je vaak verplicht afstand doen van je oorspronkelijke nationaliteit, als dat kan. Dit heet afstandsplicht.

Er zijn uiteraard ook weer uitzonderingen op deze afstandsplicht, waaronder:

 • in sommige landen krijg je automatisch de nationaliteit van het land waar je bent geboren.
 • ook bepaalt ieder land zelf wanneer iemand de nationaliteit verliest. Voor burgers uit bijvoorbeeld Griekenland of Iran is het juridisch niet mogelijk de nationaliteit af te staan. In Marokko wordt het doen van afstand in de praktijk niet geaccepteerd.
 • heb je een partner met een andere nationaliteit en zijn jullie getrouwd, dan mag deze partner zijn of haar eigen nationaliteit vaak houden. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.
Wat is een attestatie de vita en waartoe dient het als je voor langere tijd in het buitenland woont?

Wat is een attestatie de vita en waartoe dient het als je voor langere tijd in het buitenland woont?

 • een attestatie de vita is een bewijs van "teken van leven"
 • soms vragen pensioeninstanties of lijfrenteverzekeraars om dit bewijs, met name bij permanente vestiging in het buitenland
 • het bewijs regel je bij de Nederlandse ambassade of via bijvoorbeeld een notaris in je woonregio
 • veelal heb je nodig:
  • geldig identiteitsbewijs met foto
  • bewijs van woonplaats (bv: verblijfsvergunning + huurcontract)
  • bewijs Nederlanderschap (bv: paspoort of Koninklijk Besluit)
  • bewijs van burgerlijke staat
 • logischerwijs moet je je persoonlijk melden bij de Ambassade of bij de notaris
Wat is een woonplaatsverklaring en waartoe dient het rondom een lang verblijf in het buitenland?

Wat is een woonplaatsverklaring en waartoe dient het rondom een lang verblijf in het buitenland?

 • een woonplaatsverklaring (certificate of residence) is een verklaring waarin de Nederlandse overheid (Belastingdienst) formeel aangeeft wat je woonplaats is
 • de verklaring ondersteunt ter voorkoming van dubbele belasting of uitkering van pensioen of lijfrente; je kunt er bijvoorbeeld bij de belastingdienst van je nieuwe woonland mee aantonen dat je volgens de Nederlandse overheid niet meer, of juist nog wel, in Nederland woont
 • bij emigratie kan het handig zijn deze verklaring op te vragen zodra je in je nieuwe woonland een identiteitskaart hebt ontvangen
 • check vooraf of je de woonplaatsverklaring kan verkrijgen bij de Nederlandse ambassade; je kan de verklaring veelal ook per e-mail aanvragen bij de Belastingdienst; sommige landen werken met een vast formulier dat je kan meesturen naar de Belastingdienst in Nederland, in andere gevallen geef je het volgende in de mail aan:
  • je naam
  • je burgerservicenummer
  • voor welk jaar je een woonplaatsverklaring nodig hebt
  • voor welk verdragsland je de verklaring nodig hebt
  • in welke taal je de verklaring wenst te ontvangen
 • check vooraf of je aanvullende documenten dient mee te sturen; in een aantal gevallen wordt bijvoorbeeld gevraagd om: uitschrijvingsbewijs Nederlandse basisadministratie in Nederland (via gemeente), een geldig Nederlands paspoort, een geldig lokaal identiteitsbewijs of een lokaal afschrift bankrekening, huurcontract, koop akte woning, elektriciteitsmaatschappij met het adres van de verblijfplaats, eventueel bewijs van burgelijke staat
 • de verklaring ontvang je meestal binnen ongeveer twee weken retour
Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

 • status: de nationaliteit of nationaliteiten die je bezit houden een status in: je bent het, je bent het niet, of je bent het niet meer
 • vs document: het hebben van een paspoort of identiteitskaart, een verklaring van Nederlanderschap, je rijbewijs etc. is niets meer of minder dan het hebben van een papieren of digitaal document
 • zo kun je een bepaalde nationaliteit hebben zonder dat je over een document beschikt die dat bewijst (je bent je paspoort kwijt, je paspoort is verlopen e.d.) maar andersom kun je ook over een document beschikken (bv. een paspoort) zonder dat je de betreffende nationaliteit hebt (je Nederlanderschap is verloren gegaan, maar je bezit nog wel een Nederlands paspoort of rijbewijs)

Shortlist documenten checken bij vertrek naar buitenland of emigratie

regelen van voldoende geldige internationaal bruikbare documenten (paspoorten, uittreksel persoonsregister, huwelijksverklaring, rijbewijs, vaarbewijs etc.), of op tijd verlengen (hogere tarieven en vaak lastiger te regelen in het buitenland)

regelen van DigiD, als je dat nog niet hebt; en gebruik het nog een keer voor vertrek en jaarlijks wanneer je vertrokken bent, dan blijft je DigiD "actief"

tijdig afmelden van je voertuig

verdiepen in de regelgeving rondom dubbele nationaliteit en hoe je verlies van je Nederlandse nationaliteit voorkomt

uitzoeken welke documenten moeten worden vertaald, gewaardeerd of gelegaliseerd

uitzoeken of je een medische keuring dient te ondergaan en zo ja waar en via welk proces

uitzoeken of je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt rondom bijvoorbeeld het visumproces of voor je nieuwe werkgever

opstellen van een internationaal bruikbaar curriculum vitae

uitzoeken of het zinvol is een internationaal bruikbaar testament op te stellen

checklist samenstellen voor nabestaanden

persoon machtigen om namens jou zaken in Nederland af te handelen

Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

Visa vereisten gedetailleerder uitwerken & starten met visumprocedure

 • werk je basisinventarisatie uit de oriëntatiefase verder uit
 • gebruik daarvoor online communities en fora en check recente ervaringen van andere visum aanvragers; dubbelcheck hun uitspraken
 • maak per emigrerend persoon duidelijk of een werk- en/of verblijfsvergunning nodig is, wie voor welk visum in aanmerking kan komen en wat de vereisten/benodigde documenten zijn
 • sommige landen hebben extra eisen, bijvoorbeeld een Gezondheidsverklaring, vaccinatiecertificaten of Verklaring Omtrent Gedrag
 • regel definitieve arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van toekomstige werkgever
 • leg contact met consulaat of ambassade van je bestemmingsland in Nederland en (dubbel)check recente stand van (visum)zaken
 • download alle benodigde formulieren en lees toelichtingen
 • maak een ruime planning; visumprocedures nemen vaak veel tijd in beslag, soms enkele jaren (flexibel blijven in verkoop/aankoop woning, oplossing voor tijdelijke huisvesting etc.)
 • overweeg gebruik te maken van een visumbureau, zeker bij populaire emigratielanden en/of wanneer werkvisa verplicht zijn

Legaliseren van documenten

 • zoek uit of je bestemmingsland een verdrag heeft met Nederland
 • uitvinden welke documenten vertaald moeten worden naar welke taal
 • uitvinden welke documenten gelegaliseerd moeten worden
 • denk aan geboorteakten, trouwakten, bewijzen van (werk)vaardigheden, diploma's, getuigschriften
 • begin op tijd rekening houdend met wachttijden bij verschillende instanties

Gereed maken van documenten

 • check voldoende geldigheid van alle paspoorten (of regel paspoorten als sommige gezinsleden een ID hebben)
 • o.a.: pasfoto's, rijbewijzen (eventueel tijdelijk internationaal rijbewijs), geboorteakten, trouwakten, testament, euthanasieverklaring, verklaring omtrent gedrag, scheidingspapieren, overlijdensakten (als je eerdere partner is overleden), referenties, diploma's, CV, medisch dossier, financieringsdocumenten/bewijs van kredietwaardigheid, schooldossiers, verzekeringspapieren, student ID, medicijnrecepten, inentingsboekje
 • maak voor alle gezinsleden een goed vindbaar archief met (kopieën van) alle persoonlijke documenten
 • zorg dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen omtrent dubbele nationaliteit en zoek uit hoe het verlengen van paspoorten in je nieuwe woonland werkt
 • gebruik (ook) een online/digitale kluis c.q. cloud functionaliteit en geef je vertrouwenspersoon/zaakbehartiger toegang
 • aankoopbonnen verzamelen van goederen die meegaan naar het buitenland (bewijs dat je ze al langer dan x maanden in je bezit hebt in verband met invoerrechten)

Gebruik maken van juridisch adviseur

 • scan van je juridische status en de mogelijke risico's in het buitenland kan aan te raden zijn
 • checken gevolgen voor successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • eventueel nieuw internationaal arbeidscontract laten 'reviewen' (toepasselijkheid arbeidsrecht)

 

Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Oriëntatie

uitzoeken of er verdragen zijn gesloten tussen Nederland en je nieuwe woonland (denk aan sociale zekerheid, uitkeringen; zie ook Checklist Sociale voorzieningen)

basiskennis opdoen over de in je nieuwe woonland geldende wetten & regels (schaf bijvoorbeeld een landspecifiek handboek aan als dat verkrijgbaar is)

verdiepen in gedrag, gewoonten en cultuur, respect voor autoriteiten, aan- en verkoop van onroerend goed, welke goederen mag je wel en niet importeren, etc.

juridische geldigheid uitzoeken van contracten en akten die je in Nederland had (testament, euthanasie verklaring, samenlevingscontract, donorcodicil etc.)

verdiepen in regelingen voor het wel of niet mogen meenemen van Nederlandse uitkeringen

verdiepen in de sociale voorzieningen ("social security") in je nieuwe woonland (ziekte, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg, toeslagen)

kennis opdoen of verdiepen over wet- en regelgeving omtrent trouwen, scheiden, ziek zijn, overlijden of kinderen krijgen in het buitenland

procedures uitzoeken rondom uitschrijven auto in Nederland en importeren+inschrijven op je nieuwe woonbestemming, wegenbelasting, kentekenplaten, parkeervergunning, overzetten rijbewijs (opnieuw examen?), lokale verkeersregels etc.

kennis opdoen over behoud of verlies van Nederlandse nationaliteit, tijdig verlengen van paspoort, stemmen in het buitenland

Uitschrijven

aandachtspunten lezen omtrent uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

tijdig uitschrijven bij je woongemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

Tips en ervaringen rond documenten en papieren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Tips en ervaringen rond documenten en papieren bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

 • Documenten verlengen: Op dit moment kan ik het simpelweg niet meer betalen om Nederlander te blijven. Ik heb niet voldoende geld om naar een consulaat te reizen en om de papierhandel (kopieën en officiële apostilles, etc) te regelen. Je moet door zoveel hoepels springen om je paspoort op tijd te verlengen, en daarmee je Nederlandse nationaliteit te kunnen behouden. Laat staan de kosten die daaraan verbonden zijn. (Australië)
 • Documenten & Papieren: Mijn man heeft zijn stukadoorspapieren uit Nederland laten omzetten. Er was voldoende werk te vinden, maar die papieren waren wel een vereiste. Ook moest hij een VCA halen, een soort EHBO en veiligheidstest voor de bouw. Daarnaast hebben we allebei met succes een Engelse test gemaakt voor het verkrijgen van het visum. (Australië/Tasmanië)
 • Documenten verlengen: Onze paspoorten konden we niet meer verlengen in Cairns of Brisbane; het kon alleen nog maar in Sydney. Wij moesten dus 3.000 kilometer gaan reizen. We besloten om dan maar niet te verlengen en de Australische nationaliteit te verkrijgen, maar realiseerden ons niet dat we het Nederlanderschap daarmee kwijt raakten. We dachten dat je toch een Nederlander kunt zijn (en blijven) zonder paspoort. (Australië)
 • Documenten verlengen: The stories about people telling you you can slip a few hundred pesos over the counter for your visa renewal are bullshit. I can be short about this one: you risk a refusal by doing so. The Filipino Government is successfully fighting corruption and I have never ran into an officer at the Bureau of Immigration that whispered to me he could rush things through without checking the watch list if I just pay him. The systems are computerised, lists of granted visas are published on the website of the BOI, the visa seal has a serial number on it. (Philippines)
 • Dubbele nationaliteit: De impact van het onbedoelde verlies van de Nederlandse nationaliteit was voor mijn man en mijzelf groot. Hadden wij geweten dat het aannemen van de nationaliteit van Mauritius om daar een huis te kunnen kopen automatisch het verlies van de Nederlandse nationaliteit zou betekenen, dan hadden we dat nooit gedaan. Het voelt alsof je identiteit wordt afgenomen, maar het heeft ook vervelende praktische gevolgen; we zijn een vreemdeling geworden voor Nederland en mogen ons er niet zomaar vestigen. (Mauritius)
 • Dubbele nationaliteit: Ik wilde pasgeleden een Nederlands paspoort in Toronto aanvragen, maar kwam er toen achter dat ik mijn Nederlanderschap kwijt was omdat ik langer dan 10 jaar in Canada woon en ook de Canadese nationaliteit heb. Ik was simpelweg te laat met het verlengen van mijn Nederlandse paspoort. Ik voel me te vondeling gelegd door de Nederlandse staat. (Canada)
 • Dubbele nationaliteit: Ik had een goedlopende praktijk in de VS. Omdat ik ongewild mijn Nederlanderschap kwijt was geraakt, heb ik die praktijk opgedoekt en ben ik met mijn kinderen terug verhuisd naar Nederland. Ik ben nu in Nederland opnieuw een praktijk aan het opbouwen. Mijn man woont nog in de VS, want hij heeft in Nederland nog geen baan kunnen vinden. (Verenigde Staten)
 • Dubbele nationaliteit: Als kind verloor ik mijn Nederlandse nationaliteit omdat mijn ouders de Australische nationaliteit aannamen. Ik heb er als kind geen invloed op en zeggenschap in gehad, maar het verlies is nu niet meer terug te draaien. (Australië)
 • Legalisatie: Mijn man heeft zijn stukadoorspapieren uit Nederland laten omzetten. Er was voldoende werk te vinden, maar die papieren waren wel een vereiste. Daarnaast hebben we allebei met succes een Engelse test gemaakt voor het verkrijgen van het visum. (Australië, Tasmanië)
 • Documenten & Identiteit: Een identiteitscheck komt hier (net als in Nederland denk ik) met regelmaat van de klok voor, bij alle officiële en/of financiële instanties. Je moet eigenlijk gewoon een identiteitsbewijs (bv paspoort) en een bewijs van je adres (bv een water- of een elektriciteitsrekening of een rekening van de gemeentelijke belasting) kunnen overleggen en het formulier invullen/ondertekenen onder toezicht van degene die genoemd wordt die het waarschijnlijk ook moet ondertekenen. (Australië)
 • Dubbele nationaliteit: Er is relatief nog weinig informatie beschikbaar over het verlies van Nederlanderschap. Pas toen ik vroeg om verlenging van mijn paspoort, hoorde ik dat dit niet kon, omdat ik geen Nederlander meer was. Bij het uischrijven kregen we er geen informatie over, en ook niet bij de veelvuldige contacten met het Nederlandse consulaat. Er is nog geen goed functionerend registratiesysteem voor Nederlanders in het buitenland. (Mauritius)
 • Dubbele nationaliteit: Tot mijn grote verbazing -en schrik- ben ik er achter gekomen dat ik mijn Nederlandse nationaliteit ben verloren. Ik kwam erachter toen ik mijn verlopen paspoort weer opnieuw aanvroeg in Nieuw-Zeeland. Ik zou nooit de Nieuw-Zeelandse nationaliteit hebben aangevraagd als ik dat geweten had. Ik heb ook nooit een verklaring getekend dat ik afstand doe van mijn Nederlanderschap. Maar dat is dus niet relevant. (Nieuw-Zeeland)
 • Dubbele nationaliteit: Als Nederlander in Italië is het bijzonder lastig goede informatie vinden over de wet van dubbele nationaliteit. Via de ambassade in Rome kan je niet meer met iemand spreken die hier iets van af weet; er is alleen een nummer van het callcenter dat je kan bellen. Dat callcenter is in Nederland en er werken mensen die informatie voor je opzoeken op de website van de overheid, wat ik zelf ook wel kan doen. Er is geen mogelijkheid meer om met personeel van de ambassade te spreken. (Italië)
 • Documenten & Legalisatie: Bij formele aanvragen moet je kopieën van de benodigde documenten laten certificeren. In Australie is dat gemakkelijk, daar kun je dat doen in veel winkelcentra bij de Justice of Peace of anders op een politiebureau of door iemand anders die daarvoor bevoegd is (arts, apotheker of iets dergelijks). (Australië)
 • Verdragen: Ik ben een paar maanden geleden naar Engeland verhuisd vanwege het werk van mijn man. Ik ontvang, vanwege een auto ongeval, een WAO uitkering. Wij willen nu in Engeland belasting gaan betalen, omdat we denken dat dit voor ons aantrekkelijker kan zijn. Maar ik moet nu eerst via de Belastingdienst Buitenland achterhalen wat er in het verdrag tussen Nederland en Engeland hierover beschreven is; mijn uitkering komt immers 100% uit Nederland. (Engeland

Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen) als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen) als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen)?

 • Als je je uitschrijft, blijf je in principe gewoon Nederlander. Je behoudt je paspoort en BSN-nummer.
 • Na uitschrijving zul je in de Registratie Niet ingezetenen (RNI) worden opgenomen. Op die manier blijf je toch bekend in de registratie van de Rijksoverheid.
 • De uitschrijving kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid waarvan je in Nederland gebruik kunt maken: denk hierbij aan uitkeringen, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW). De Rijksoverheid (met name de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar ook het UWV) kunnen je hier meer informatie over geven.
 • Je particuliere verzekeringen komen te vervallen als je je uitschrijft. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
 • Je uitschrijving kán tot gevolg hebben dat ook de zorgverzekering moet worden stopgezet. De SVB is de instantie die uiteindelijk bepaalt of je verzekeringsplichtig bent of niet.
 • De dekking van woonhuisverzekeringen kan veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer.
 • Een uitschrijving heeft ook gevolgen voor de opbouw van je AOW (Algemene Ouderdomswet): voor ieder jaar dat je niet in Nederland staat ingeschreven, word je 2% gekort op je uiteindelijke AOW-uitkering.

Meer lezen

Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen?

 • Een aantal verzekeringen geeft geen dekking meer als je bent uitgeschreven uit het BRP bij de gemeente:
 • Dit speelt onder andere bij aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
 • Ook kunnen er consequenties zijn voor de Nederlandse zorgverzekering waarbij de dekking kan komen te vervallen
 • Bij woonhuisverzekeringen kan het risico veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer.
Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

 • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars!
 • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met je vertrek naar het buitenland dan de ander. Sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking meer of bieden geen alternatief aan.
 • Overstappen kan lastig, duur of soms onmogelijk zijn op het moment dat je wilt vertrekken, al bent vertrokken of bij opgelopen schade.
 • Het is dus wat dat betreft ook voor je “gewone” lopende verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.
 • Voor advies en hulp kun je terecht op de toolshop  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? 
Wat moet je doen met je zorgverzekering als je bent uitgeschreven uit Nederland en voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wat moet je doen met je zorgverzekering als je bent uitgeschreven uit Nederland en voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Zorgverzekering in het buitenland

 • Dekking voor je ziektekosten in het buitenland regel je via een speciale reisverzekering, als je van plan bent weer terug te keren naar Nederland. Of een internationale ziektekostenverzekering, als je niet van plan bent terug te keren naar Nederland (emigratie).

Hoe zit het met de dekking van je Nederlandse zorgverzekering?

 • Over het algemeen geldt dat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering behouden blijft, als je gaat reizen en je niet gaat werken in het buitenland.
 • Ook als je 1 of 2 jaar reist, kun je je Nederlandse zorgverzekering in principe niet opzeggen en blijf je premie betalen. Uitschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen) heeft hier geen invloed meer op (in het verleden wel). De enige uitzondering hierop is als je de banden met Nederland verbreekt en niet de bedoeling hebt om terug te keren.
 • Na 2 tot 4 jaar kan de situatie veranderen, evenals wanneer je tussentijds toch gaat werken in het buitenland. Ga je tussentijds werken dan vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering en kan je deze laten stopzetten.

Meer lezen

Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

Wanneer moet je je weer inschrijven bij tussentijds bezoek aan Nederland als je bent uitgeschreven?

 • Wanneer je voor tijdelijk bezoek (<4 maanden) terugkomt naar Nederland, hoef je je niet in te schrijven bij de gemeente.
 • Wel is het verstandig om te zorgen dat je goed verzekerd bent tijdens je tijdelijke verblijf in Nederland.
 • Regel bijvoorbeeld een 'Incoming' verzekering zodat je ook tijdens je verblijf in Nederland gedekt bent voor bijvoorbeeld spoedeisende medische zorg
 • Ga je werken in Nederland? Dan kan het zijn dat je je weer dient aan te melden voor de Nederlandse zorgverzekering.
Wat zijn de boetes en is controle op onterechte uitschrijving bij de gemeente (BRP) als je naar het buitenland vertrekt?

Wat zijn de boetes en is controle op onterechte uitschrijving bij de gemeente (BRP) als je naar het buitenland vertrekt?

 • Er worden door de overheid steeds meer maatregelen getroffen om te controleren op uitschrijving bij de BRP. Reden is dat de overheid meer inzicht wil hebben in wie er staat ingeschreven en daadwerkelijk in Nederland woont.
 • Het kan voorkomen dat een gemeente, via bijvoorbeeld de belastingdienst of DUO, wordt getipt dat je niet meer in Nederland bent/woont.
 • Het is niet ondenkbaar dat de gemeente, bij twijfel over jouw inschrijving, een huisbezoek uitvoert. De overheid streeft er al lange tijd naar om minimaal 10.000 huisbezoeken af te leggen en 5.000 administratieve adresonderzoeken uit te voeren, waarbij er naar verwachting 7.500 potentiële fraudegevallen opgespoord zouden worden (bron: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens). Zorg dat jij er niet één van bent!
 • Het kan natuurlijk zo zijn dat je verblijf in het buitenland zo goed bevalt, dat je onverwachts toch langer weg blijft dan 8 maanden. Je kunt je dan vanuit het buitenland alsnog uitschrijven.
 • Bij veel gemeentes kun je dit regelen via DigiD. Omdat dit nog niet bij alle gemeentes kan, is het verstandig vóór vertrek na te vragen hoe een uitschrijving vanuit het buitenland in zijn werk gaat.

Boetes bij onterecht uitschrijven bij de Gemeente (Basisregistratie Personen)

 • Je kunt een administratieve boete krijgen van 325 euro als je je onder valse voorwendselen laat uitschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP)
Wat zijn de boetes en gevolgen als je ingeschreven blijft bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) terwijl je je eigenlijk zou moeten uitschrijven?

Wat zijn de boetes en gevolgen als je ingeschreven blijft bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) terwijl je je eigenlijk zou moeten uitschrijven?

 • Wanneer je onterecht ingeschreven staat bij de gemeente in de Basis Registratie Personen (BRP), riskeer je een boete van € 325,-.
 • Als de gemeente constateert dat je onterecht ingeschreven staat, kun je bovendien alsnog worden uitgeschreven.
 • Over de gevolgen van uitschrijven kan je meer lezen bij: Uitschrijven bij de gemeente, of ingeschreven blijven in Nederland als je langer naar het buitenland gaat?
 • In de kern komt het erop neer dat er niet alleen met terugwerkende kracht gevolgen kunnen zijn voor de dekking van je verzekeringen (zoals je zorgverzekering), je mogelijke uitkeringen en je AOW, maar dat er in dat kader ook gerelateerde boetes opgelegd kunnen worden.
Kan je je inschrijven bij je ouders, vrienden of kennissen als je zelf voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Kan je je inschrijven bij je ouders, vrienden of kennissen als je zelf voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

"Ik ga langer dan 8 maanden op reis, maar wil ingeschreven blijven staan. Kan ik me dan gewoon inschrijven bij mijn ouders/vrienden/kennissen?"

 • Nee, dit is nadrukkelijk niet de bedoeling.
 • Behalve dat het niet toegestaan is, kan een inschrijving financiële gevolgen hebben voor de huidige bewoner (met name wanneer het een eenpersoonshuishouden betreft). Denk bijvoorbeeld aan consequenties voor de hoogte van belastingen (zoals afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting etc.) en toeslagen (zoals huurtoeslag en zorgtoeslag).

Wil je weten wat je wel kan doen ?

Kun je een briefadres aanvragen als je je uitschrijft uit Nederland (bij de gemeente) om voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

Kun je een briefadres aanvragen als je je uitschrijft uit Nederland (bij de gemeente) om voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

Is het mogelijk om een briefadres aan te vragen, als je je uitschrijft bij de BRP?

 • Nee, als je je uitschrijft omdat je naar het buitenland gaat, kun je geen gebruik maken van een briefadres. Om in aanmerking te komen voor een briefadres, dien je namelijk woonachtig te zijn in Nederland.
 • Veel mensen willen als zij zich uitschrijven graag een briefadres, omdat zij vrezen dat zij anders helemaal geschrapt worden uit alle overheidsregisters. Dit gebeurt echter niet: na je uitschrijving word je automatisch opgenomen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI), zodat jouw gegevens gewoon bij de overheid geregistreerd blijven.
 • Let op: als je je uitschrijft bij de gemeente, je zorgverzekering stopzet en toch een briefadres aanvraagt, kan dit problemen opleveren. Het briefadres impliceert namelijk dat je in Nederland woonachtig bent, en in principe is iedereen die in Nederland woont verplicht een zorgverzekering te hebben.
 • Tip: bij veel bedrijven en instanties (zoals de bank) is het wel mogelijk om een correspondentie-adres op te geven of aan te geven dat je de berichtgeving digitaal wilt ontvangen.
Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

 • Een briefadres is niet het adres waar je woont, maar waar je beschikbaar en bereikbaar bent voor de overheid(sinstanties).
 • Je ontvangt je post op dit adres en de persoon die op het betreffende adres woont moet ervoor zorgen dat jij je post ontvangt.
 • Bij aanvraag van een briefadres dient de gemeente te onderzoeken of je daadwerkelijk geen woonadres hebt.
 • Wettelijk gezien is er een aantal situaties waarin iemand een briefadres kan opgeven. Een verblijf in het buitenland is één van de redenen voor het kunnen aanvragen van een briefadres. Daarnaast mag het verblijf niet langer dan 8 maanden duren. Ga je langer dan 8 maanden naar het buitenland, dan kun je officieel dus géén briefadres opgeven.
 • Voor de volledige opsomming van redenen voor een briefadres kan je meer lezen in het (uitgebreide) document over de Wet Gemeentelijke Basis Administratie.
Waar kan je je briefadres of postadres aanvragen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Waar kan je je briefadres of postadres aanvragen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wanneer je in aanmerking komt voor een briefadres, geldt het volgende:

 • Je kunt een briefadres (postadres) kiezen in heel Nederland. Het briefadres hoeft zich dus niet te bevinden in de gemeente waar je het laatst hebt gewoond.
 • Je dient de aanvraag in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het adres zich bevindt.
 • Voor het aanvragen van een briefadres moet je schriftelijke toestemming hebben van de persoon die op het adres woont. Hiervoor kun je een standaardformulier aanvragen bij de betreffende gemeente.
Wat moet je doen als je lang naar het buitenland gaat en je niet wilt uitschrijven bij de gemeente omdat je een huurwoning hebt?

Wat moet je doen als je lang naar het buitenland gaat en je niet wilt uitschrijven bij de gemeente omdat je een huurwoning hebt?

Wat moet je doen als je je niet wilt uitschrijven bij de gemeente omdat je een huurwoning hebt?

 • Het kan vervelend zijn om je uit te schrijven als je nét een huurwoning hebt bemachtigd, of bijna bovenaan de lijst staat.
 • Toch is uitschrijving verplicht als je langer dan 8 maanden weg gaat.
 • Wanneer je voor langere tijd weggaat, kan het voordelig zijn om je huur op te zeggen.
 • Wil je dit echt niet? Dan kun je hierover het best contact opnemen met je verhuurder of woningcorporatie.
 • Sommige woningcorporaties bieden de optie om je huis onder te verhuren. Dit mag meestal maximaal 2 jaar.
 • Soms kan je, in overleg met de woningcorporatie, ondanks je uitschrijving op de wachtlijst blijven staan.
Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden*

Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden*

* Voor een deel van de vragen en antwoorden log je eerst in als JoHo verzekerde, donateur of abonnee

Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden*

Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden*

* Voor een deel van de vragen en antwoorden log je eerst in als JoHo verzekerde, donateur of abonnee

Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je Nederlanderschap als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?
Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in, en wanneer heb je die in het buitenland nodig?

Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in, en wanneer heb je die in het buitenland nodig?

Verklaring bezit van het Nederlanderschap

 • Gaat je Nederlands paspoort verlopen en heb je dat paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je altijd reist op het paspoort van een andere nationaliteit)?
 • Dan is het niet persé nodig een volledig nieuw Nederlands paspoort aan te vragen. 
 • Je kunt dan ook een zogenaamde 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen.
 • Voordeel is dat deze verklaring veelal goedkoper is dan het aanvragen van een nieuw paspoort.
 • Deze verklaring regel je bij de ambassade (digitaal of per post).
 • Let op: je moet de verklaring wel tijdig aanvragen: vóórdat je paspoort verloopt!
Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland (gemeentelijke Basisregistratie personen voor je AOW of ANW op te vangen?

 • Voor een aantal verzekeringen (AOW en ANW) kun je je vrijwillig verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank.
 • Dit moet binnen een jaar na vertrek geregeld zijn.
 • De premie is afhankelijk van je inkomen, met een minimumpremie voor het geval je geen inkomen/weinig inkomen hebt.

Meer lezen

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW?

 • Voor ieder volledig jaar, tussen je 15de en de pensioenleeftijd, dat je in het buitenland verblijft, wordt de opbouw voor AOW (uitkering/pensioen) tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering).

Meer lezen

Welke fiscale gevolgen heeft een uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP/Gemeente/Nederland) als je naar het buitenland vertrekt?

Welke fiscale gevolgen heeft een uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP/Gemeente/Nederland) als je naar het buitenland vertrekt?

 • Als je uitgeschreven bent bij de gemeente en geen huis meer huurt, heb je in de regel geen recht meer op huurtoeslag (voorheen huursubsidie). Vergeet dus niet om dit stop te zetten.
 • Als je je zorgverzekering stopzet (bijvoorbeeld omdat je lang weg gaat of betaald werk gaat doen in het buitenland), heb je geen recht meer op zorgtoeslag. Zet dit dus stop, want anders moet je de ontvangen toeslag later terug betalen.
 • Als je je permanent in het buitenland gaat vestigen, zul je een M-formulier moeten indienen. Dit kun je zien als de laatste afronding van je belastingzaken in Nederland. Je zult het formulier moeten indienen het jaar nadat je bent vertrokken uit Nederland. Je kunt het M-formulier zelf aanvragen bij de belastingdienst.
 • Neem voor persoonlijk advies contact op met een gespecialiseerde fiscalist.

Meer lezen

 

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland en vertrek naar het buitenland?

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland en vertrek naar het buitenland?

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland?

 • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland.
 • De belastingdienst stuurt je dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan je ook, indien van toepassing, het adres van je zaakwaarnemer opgeven en een machtiging voor de belastingdienst regelen. Je kan dit formulier ook bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra je vertrekt. Als je je bij de gemeente uitschrijft, wordt het vaak nogmaals opgestuurd.
 • Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal je een M-formulier toegezonden krijgen, waarop je je situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten.
 • Je kunt hierover met je regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien je financiële situatie ingewikkeld is.
 • Indien je in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.

Meer lezen

Wat kun je doen tegen de gevolgen van uitschrijven bij de gemeente voor je huurwoning of wachtlijst?
Wat kan je doen als je je niet wilt uitschrijven bij de gemeente (BRP) omdat je een koophuis hebt?

Wat kan je doen als je je niet wilt uitschrijven bij de gemeente (BRP) omdat je een koophuis hebt?

Wat kan je doen als je je niet wilt uitschrijven uit Nederland bij de gemeente (BRP) omdat je een koophuis hebt?

 • Ook als je een eigen huis hebt, hoor je je uit te schrijven als je langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt.
 • De uitschrijving kan wel een complexere situatie opleveren als je eigenaar van een woning bent.
 • Als je niet naar je huis wilt terugkeren, kun je proberen het huis te verkopen.
 • Wanneer het huis te koop staat, bestaan er mogelijkheden om de woning tijdelijk legaal te verhuren (op basis van de Leegstandswet).
 • Dit is echter wel gebonden aan een aantal voorwaarden: zo is er een maximale tijdsduur en dien je toestemming te krijgen van je hypotheekverstrekker.

Meer lezen

Hoe kan je een nieuw adres opgeven als je dat nog niet hebt voordat je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?
Hoe werkt inschrijven in Nederland, na een lang verblijf in het buitenland?

Hoe werkt inschrijven in Nederland, na een lang verblijf in het buitenland?

 • Schrijf je binnen 5 dagen na aankomst weer in bij de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waar je gaat wonen (dus niet bij de gemeente waar je ooit hebt gewoond -tenzij je er opnieuw gaat wonen- en ook niet bij de gemeente waar je ooit bent geboren)
 • Voor inschrijving bij de gemeente is wel een soort 'woon'bewijs (adres) nodig, zoals een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of toestemming tot inwoning van de eigenaar.
 • Na inschrijving kun je je ook weer aanmelden voor een zorgverzekering.

Terugkeren ervaarden wij, als hoogopgeleid gezin dat voor emigratie altijd hard werkte en belasting betaalde in Nederland, als pittig. Na maanden vergeefs werk zoeken en logeren bij vrienden klopten we aan bij de gemeente met een verzoek om tijdelijke hulp, een overbrugging om weer op eigen benen te kunnen staan. Kort gezegd: we werden nergens in geholpen, soms echt tegengewerkt en meerdere keren redelijk onbeschoft behandeld.

Tunesië (r)emigrant

Ik ben nu na een lang verblijf op de Antillen weer 6 maanden terug in Nederland. Heb geen grote problemen ondervonden, werd bij de diverse regelzaken altijd netjes geholpen. Ik was vanuit de Antillen al aan het solliciteren bij Nederlandse werkgevers, met sollicitatiegesprekken via Skype. Had snel een baantje en klein appartement gevonden, had wat spaargeld om rond te kunnen komen, en kon vanuit die startsituatie een andere baan en groter appartement vinden.

Antillen (r)emigrant

Wat zijn de gevolgen als je bent uitgeschreven uit de BRP en een briefadres hebt opgegeven?

Wat zijn de gevolgen als je bent uitgeschreven uit de BRP en een briefadres hebt opgegeven?

 • Op het moment dat je geen Nederlandse Basisverzekering meer hebt, maar wél een briefadres hebt opgegeven, dan kun je een brief van het Zorginstituut Nederland verwachten omdat een briefadres officieel een geldig adres is en de zorgverzekeringsplicht niet zonder meer stopt bij vertrek uit Nederland.

 • Het hebben van een briefadres kan een reden zijn om verzekeringsplichtig te blijven.

 • Een briefadres kan door het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen, CvZ) en de SVB worden gezien als een geldig adres.

 

Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor overige bewoners van de woning terwijl jij voor langere tijd in het buitenland zit?
Kan een briefadres in Nederland ervoor zorgen dat je ook weer verplicht wordt om in Nederland een zorgverzekering aan te houden?
Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

Problemen oplossen in het buitenland: van documenten en papieren tot paspoort en visa

Problemen oplossen in het buitenland: van documenten en papieren tot paspoort en visa

Wat moet je doen als je paspoort kwijtraakt in het buitenland, of als je geen identiteitspapieren meer hebt?

Wat moet je doen als je paspoort kwijtraakt in het buitenland, of als je geen identiteitspapieren meer hebt?

Wat staat je te doen als je paspoort of identiteitspapieren kwijtraakt tijdens je reis of in het buitenland?

 • Bij verlies of diefstal van je reisdocument kun je in principe een nieuw document aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het bevoegde Nederlandse consulaat, indien dat aanwezig is in het land waar je verblijft.
 • In het buitenland laat je een proces-verbaal opmaken door de politie of je vult op de ambassade of het consulaat een verklaring van vermissing in.
 • Na terugkeer in Nederland moet je ook een proces-verbaal van vermissing laten opmaken door de Nederlandse politie (gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie niet meer worden gebruikt).

Wat doet de ambassade als je paspoort ben kwijtgeraakt?

Wat is een noodpaspoort of laissez-passer en hoe kan je het aanvragen?


Wat is een noodpaspoort of laissez-passer en hoe kan je het aanvragen?


Wat is een noodpaspoort of laissez-passer en hoe kan je het aanvragen?


Als je tijdens je reis je paspoort verliest moet je een noodpaspoort of laissez-passer aanvragen. Dit kan echter alleen in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden. 

 • Een noodpaspoort en een laissez-passer zijn beiden tijdelijke reisdocumenten. Een laissez-passer wordt alleen uitgegeven als het niet mogelijk is op tijd een noodpaspoort te verstrekken.
 • Een noodpaspoort is geldig voor alle landen, een laissez-passer alleen voor je bestemming en de landen die je daarvoor passeert.
 • Beide documenten moet je uiterlijk inleveren op de dag waarop ze verlopen. Deze datum wordt bepaald bij je aanvraag.
 • Een nooddocument wordt alleen verstrekt als je niet in staat bent om tijdig een paspoort of een identiteitskaart (ID-kaart) te verkrijgen, als je bovendien aannemelijk kunt maken dat je je reis niet kunt uitstellen, als je identiteit en nationaliteit vast te stellen zijn en als je zelf zorgt voor de benodigde bewijsstukken.
 • Een nooddocument is alleen geldig als reisdocument voor de reis waarvoor het is uitgegeven. Je kunt het niet als identiteitsbewijs gebruiken. Bepaalde landen stellen aanvullende of afwijkende eisen aan reisdocumenten, zoals een visum.
 • In Nederland verstrekt de Koninklijke Marechaussee noodpaspoorten op een aantal afgiftepunten, waaronder Bureau Nooddocumenten op Schiphol.
 • Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland verstrekken ook nooddocumenten. 
 • Als je kind een noodpaspoort nodig heeft, gelden dezelfde strikte voorwaarden als in andere gevallen.

Om in aanmerking te komen voor een noodpaspoort, moet je de volgende bewijsstukken meenemen

 • Een bewijs dat je reis geen uitstel kan hebben. Dit kun je aantonen met bijvoorbeeld vliegtickets of hotelreserveringen.
 • Een recent uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) met daarop de vermelding van je nationaliteit.
 • Een gewaarmerkte kopie van je recente aanvraag van een nieuw reisdocument.
 • De in je bezit zijnde reisdocument(en), als je deze nog hebt.
 • Een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal van de aangifte van vermissing (als je reisdocument vermist is).
 • Een geldig legitimatiebewijs, zoals een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietsrijbewijs (categorie AM).
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
Wat moet je doen als je paspoort is verlopen en niet meer geldig is, en je in het buitenland zit?

Wat moet je doen als je paspoort is verlopen en niet meer geldig is, en je in het buitenland zit?

Wat moet je doen als je paspoort is verlopen en niet meer geldig is, en je in het buitenland zit?

 • Mocht je in het buitenland zijn en je paspoort is verlopen, dan moet je contact opnemen met de ambassade of het consulaat in het land waar je je op dat moment bevindt. Hier moet je kunnen bewijzen een Nederlander te zijn.
 • Neem contact op met de ambassade of het consulaat voor informatie over de procedure.
 • Let op: in het ergste geval kan je je Nederlanderschap verliezen.
 • Houd daarom altijd de geldigheid van je paspoort in de gaten, ook op reis.

Tips

 • Check voordat je op reis gaat de geldigheid van je paspoort.
 • Deze moet tenminste geldig zijn tot en met de datum waarop je terug bent in Nederland. 
 • In sommige landen moet je paspoort minimaal 6 maanden geldig zijn bij aankomst.
 • Laat je paspoort tijdig verlengen.
 • Houd er rekening mee dat de wachttijd voor een nieuw paspoort kan oplopen tot een aantal weken.
Wat te doen als je je visum hebt verloren?

Wat te doen als je je visum hebt verloren?

 • Als je je paspoort kwijt bent, zijn in het algemeen ook je visa verdwenen. Neem in dit geval dezelfde stappen als wanneer je je paspoort hebt verloren.
 • Een andere manier om je visa kwijt te raken is doordat deze ergens (soms zelfs door douane-ambtenaren) uit je paspoort zijn gescheurd.
 • Om een nieuw visum aan te vragen als je weer over een identiteitsbewijs beschikt ga je naar de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar je op dat moment verblijft. Wat er vervolgens gebeurt hangt af van het land waar je bent en de omstandigheden.
 • Het is wel handig als je meerdere keren je visa hebt verlengd, al je bonnetjes en papieren te bewaren. Mocht het nodig zijn, dan kan je met terugwerkende kracht bewijs laten zien van aanvraag en verlenging van visa.
Wanneer is een bewijs van doorreis (onward ticket) vereist, en mag je met een enkele reis een land niet binnenkomen?

Wanneer is een bewijs van doorreis (onward ticket) vereist, en mag je met een enkele reis een land niet binnenkomen?

Wanneer is een bewijs van doorreis verplicht (onward ticket required)?

 • Met een enkele reis, met name bij vliegtickets, kan je soms een land niet binnenkomen.... en soms zelfs je vlucht niet nemen!
 • Een aantal landen stelt de eis dat je bij binnenkomst kunt bewijzen dat je binnen de gestelde tijd van het visum dat je krijgt of hebt gekregen ook het land weer verlaat. Als je een enkeltje hebt gekocht omdat je over land verder wilt reizen of een wereldticket hebt waarbij je ook grote stukken over land doet of een terugdatum hebt die buiten de toegestane tijd van het visum valt, kan dit dus lastig worden.
 • Thailand had die regel al jaren maar in de praktijk gebeurde daar eigenlijk niets mee en al zeker niet als je kon bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken. Omdat het in enkele gevallen (onder andere bij verdenking van illigale imigratie) toch problemen opleverde en er de laatste jaren steeds meer landen dezelfde regel zijn gaan toepassen is er wel wat veranderd.
 • Met name bij luchthavens is dit probleem aanwezig omdat je dan niet zomaar teruggestuurd kan worden, zoals bij een landgrens. De luchtvaartmaatschappijen worden verantwoordelijk gesteld en moeten de passagier die aan de grens is geweigerd ook weer mee terug nemen. Dat brengt extra kosten met zich mee. Tegenwoordig stellen steeds meer luchtvaartmaatschappijen dus toch de eis dat je voordat je hun vliegtuig binnenstapt een bewijs kunt laten zien dat je een doorvlucht of terugvlucht hebt geboekt binnen de termijn die in je visum staat of binnen de toegestane tijd van het visum dat je lokaal aan de grens kan krijgen.
 • 'Vroeger' was een bewijs van een hotelboeking in het volgende land of een busticket over de grens voldoende, maar voor de luchtvaartmaatschappijen is dat meestal niet meer voldoende.

Welke luchtvaartmaatschappijen zijn lastig op dit vlak?

 • Qantas, Cathay, Thai, Air France, BA, Iberia.

Welke luchtvaartmaatschappijen schijnen niet lastig te zijn op dit vlak?

 • Singapore Airlines, Condor Air, KLM/Martinair.

Om welk landen gaat het met name?

 • Thailand, Filipijnen, Indonesië, Nieuw Zeeland, USA, Australië, Chili, Mexico, Peru.

Wat kan je doen?

 • Een visum aanvragen dat net zolang geldig is dat je terugvlucht of doorvlucht binnen de tijdslimiet valt.
 • Uberhaupt een visum aanvragen.
 • Een luchtvaartmaatschappij zoeken die geen retour- of doorvluchtticket verplicht stelt (dus niet perse een ticket naar huis...). Air Asia tickets zijn soms zo goedkoop dat men deze aanschaft als bewijs van doorvlucht. Hoe vind je die? Contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij om te vragen of de regel door hen wordt gehanteerd. Zegt men dat er geen probleem is, laat dit dan per e-mail of schriftelijk bevestigen, want in de praktijk is het veelal afhankelijk van hoe de pet van de betreffende medewerk(st)er die dag staat of je wel of niet op de vlucht mag.
 • Een goedkoop (refundable) geldig ticket kopen (vanuit het betreffende land naar een bestemming buiten het betreffende land) waarbij je je geld terug kan vragen als je het ticket niet gebruikt (staat in de voorwaarden bij het kopen van het ticket). De meeste tickets hebben sowieso een niet al te hoog bedrag dat je moet betalen als je wilt annuleren, maar sommige tickets zijn echt vrijwel of helemaal ‘refundable’.
 • Ook is het mogelijk om een zogenaamde open jaw-ticket te kopen waarbij je op de ene stad aanvliegt en vanuit de andere (ook ander land) weer vertrekt. Het nadeel is dat dit soort tickets vaak erg duur zijn.
 • Voor sommige landen is het mogelijk een goedkoop bus- of treinticket naar een buurland te boeken, dit is vaak goedkoper dan een vlucht boeken of verplaatsen. Helaas is dit niet altijd meer voldoende voor elke vliegmaatschappij.

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     

Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

JoHo: crossroads uit de bundels
JoHo: crossroads uit selectie
Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen