Inleiding Recht - Kennis & Studiegebied

 

  Thema

 

Inleiding Recht

als Kennis- & Studiegebied

 

JoHo: crossroad uit de bundel
1 - Start
1 - Start & Besef   6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

Start en Besef

 • Wat: Wat is je hoofdvraag , welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • JoHo Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

JoHo: berichten en nieuwsblogs
2 - Oriëntatie

2 - Verkennen & Oriënteren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Content: kennis, definities, betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
Wat zijn belangrijke onderwerpen bij Inleiding Recht?

Wat zijn belangrijke onderwerpen bij Inleiding Recht?

 

Onderwerpen & Begrippen

Bij de achtergronden van het recht zijn ook onderwerpen zoals rechtsgeschiedenis, rechtssociologie en rechtsfilosofie betrokken. Belangrijke begrippen en veelbesproken onderwerpen binnen de rechtsgeleerdheid zijn:

 • Redeneertypen (modus ponens en modus tollens)
 • Modaliteit (gebod, verbod en verlof)
 • Interpretatiemogelijkheden (extensief, restrictief)
 • Cumulatieve en alternatieve voorwaarden
 • Kenmerken van de rechtsstaat
 • Trias politica
 • Machtenscheiding, machtsevenwicht
 • Hoge Raad
 • Natuurrecht vs Rechtspositivisme
 • Rechtvaardigingsgronden
 • Schulduitsluitingsgronden
 • Schadebeginsel
 • Straftheorieen
 • Soevereiniteit
 • Negatief wettelijk bewijsstelsel
 • Eigendom onroerende zaken
 • Wet in formele zin en toetsingsverbod
 • Consumentenkoop
 • Bronnen van het internationaal recht
 • Rechtsvinding en rechtsvergelijking
 • Het verschil tussen vernietiging en ontbinding
 • Positieve en negatieve vrijheid; Materiele en formele gelijkheid
 • Morele vrijheid
 • Goederenrechtelijke afhandeling van overeenkomst
 • Manieren van leveren (bezitsverschaffing is de meest bekende. Andere zijn: aditio brevi manu, traditio longa manu en constitutum possessoriu)
 • Zekerheidsrechten
 • De aard van het recht
 • De relatie tussen recht en moraal
 • Het hoe en het waarom van rechtsvorming
 • Noties van rechtvaardigheid
 • De betekenis van en de relatie tussen vrijheid, gelijkheid en solidariteit in de Nederlandse rechtsorde
 • Het gelijkheidsbeginsel, discriminatie en waardigheid

 

Wie zijn de grondleggers van de rechtsgeleerdheid?

Wie zijn de grondleggers van de rechtsgeleerdheid?

 

Grondleggers & Invloedrijke filosofen

Belangrijke grondleggers van de rechtsgeleerdheid en filosofen met een grote invloed op de rechtswetenschap zijn:

 • Socrates (ca. 470–399 v. Chr)
 • Plato (ca. 427–347 v. Chr.)
 • Aristoteles (384-322 v. Chr)
 • Thomas van Aquino (1225–1274)
 • Niccolò Machiavelli (1469-1527)
 • Michel de Montaigne (1533–1592)
 • Grotius, of Hugo de Groot (1583-1645)
 • Thomas Hobbes (1588-1679)
 • René Descartes (1596-1650)
 • John Locke (1632-1704)
 • Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
 • Immanuel Kant (1724-1804)
 • Thomas Paine (1737-1809)
 • Jeremy Bentham (1748–1832)
 • John Stuart Mill (1806–1873)
 • Gustav Radbruch (1878-1949)
 • Hans Kelsen (1881–1973)
 • Joseph Schumpeter (1883-1950)
 • Karl Llewellyn (1893-1962)
 • Lon Fuller (1902- 1978)
 • Karl Popper (1902-1994)
 • H.L.A. Hart (1907–1992)
 • Isaiah Berlin (1909–1997)
 • John Rawls (1921-2002)
 • Claude Lefort (1924–2010)
 • Samuel Huntington (1927–2008)
 • Ronald Dworkin (1931–2013)
 • Francis Fukuyama (1952-...)

 

3 - Verkenning & Selectie

3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

 

Uitgelichte samenvattingen rond inleiding recht

Uitgelichte samenvattingen rond inleiding recht

 

 

Inleiding recht

Grondslagen van het Recht 1: Hoofdlijnen - Boek & JoHo's

 • Dit boek legt de belangrijkste basisbegrippen en principes van het recht uit.
 • Dit eerste deel van de driedelige reeks legt de basis waar in het tweede deel van de reeks op verder wordt gebouwd.
 • Behandeld worden onder andere de functies van het recht, de verschillende deelgebieden van het recht en verschillende rechterlijke machten en bevoegdheden, en de definities van kernbegrippen zoals onrechtmatige daad, delict en schuld.

Grondslagen van het Recht 2: Achtergronden - Boek & JoHo's

 • In dit boek wordt ingegaan op de filosofische onderbouwing van het recht.
 • De focus ligt op de definitie van en discussie rondom filosofische ideeën zoals rechtvaardigheid, moraliteit, soevereiniteit, vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Inleiding in het Nederlandse Recht van Verheugt - Boek & JoHo's

 • Stevig handboek met een focus op Nederlands recht.

Inleiding recht van Cliteur & Ellian - Boek & JoHo's

 • Toegankelijke inleiding tot het recht. De auteurs van dit boek willen het verhaal van het recht vertellen. Dit doen ze door enkele belangrijke vraagstukken uit de rechtsgeleerdheid uitgebreid uit te werken en te verduidelijken met voorbeelden. Hierdoor ontstaat er een levendig beeld van het recht.

 

Invloedrijke arresten

Arresten die duidelijk hoe belangrijk de criteria van een onrechtmatige daad zijn:

Arresten die duidelijk maken hoe belangrijk de bedoelingen van beide partijen zijn bij de interpretatie van een overeenkomst:

Arresten die duidelijk maken dat het lastig is om te bepalen welk recht prevaleert (vrijheid van godsdienst / discriminatie):

Arresten die de relatie tussen Europees/internationaal recht en Nederlands staats- en bestuursrecht duidelijk maken:

 

JoHo: zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een betere wereld, en een zichzelf vernieuwende organisatie

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en een zich vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Geprinte samenvatting van de 10e druk van Grondslagen van het Recht 1: Hoofdlijnen van De Blois - Print Product
Geprinte samenvatting van Grondslagen van het recht 2: Achtergronden - Rosier - 3e druk
JoHo Tickets: Het vijfstappenplan casus oplossen bij Inleiding recht

JoHo Tickets: Het vijfstappenplan casus oplossen bij Inleiding recht

Het vijfstappenplan casus oplossen

Stap 1: Het selecteren van de feiten

 • Wat zijn de belangrijke feiten?

 • Wat zijn de onbelangrijke feiten

Stap 2: Het selecteren van de rechtsregel(s)

 • Welk rechtsgebied is van toepassing?

 • Welke wet is van toepassing?

 • Welke rechtsregel(s) zijn van toepassing?

Stap 3: De rechtsregel(s) ontleden in voorwaarden en rechtsgevolg

 • Hoe moet deze rechtsregel ontleed worden in voorwaarden en rechtsgevolg?

Stap 4: Het interpreteren van de voorwaarden

 • Wat wordt bedoeld met de voorwaarden?

Stap 5: De oplossing: het toepassen van rechtsregel(s) op de feiten

 • Antwoord geven op de casusvraag door het toepassen van de rechtsregel(s) op de feiten

Meer lezen:

 

TentamenTickets Inleiding Recht

TentamenTickets Inleiding Recht

 

TentamenTickets

 • Inleidende vakken in het recht aan universiteiten worden doorgaans getoetst door zowel Multiple Choice vragen als open essayvragen. Daarmee wordt je kennis van het vakgebied getoetst, maar wordt ook je structuur van redeneren getoetst.
 • Per universiteit verschilt het bij welk soort vak de verschillende filosofen en hun ideeën aan bod komen. Vaak worden in een eerste inleidend vak de paar belangrijkste filosofen genoemd, vervolgens worden hun theorieën in een vak over rechtsgeschiedenis uitgebreider behandeld, en tot worden studenten in een of meerdere ouderejaars vakken rechtsfilosofie gestimuleerd om zelf over de filosofieën na te denken.
 • Belangrijk om door te krijgen als je begint met rechtsgeleerdheid is de enorme invloed die het romeinse recht heeft gehad op de geschiedenis, en deels nog steeds heeft op het recht.

 • Jaartallen zijn niet belangrijk om te weten, maar wel welke stromingen er grofweg zijn geweest en in welke tijdsperiode ze in grote lijnen hebben plaatsgevonden.

 • De grondleggers van het recht zijn o.a. Plato, Hugo de Groot, Thomas van Aquino, John Locke, John Stuart Mill, David Hume, Karl Popper, en John Rawls.

 • Ken de filosofen per stroming en in grote lijnen hun kernpunten/houding, zodat je deze kan vergelijken met citaten op tentamens. Het kan dan handig zijn om een schema te maken met punten waar de filosofen overlappen en waar de filosofen het totaal met elkaar oneens zijn zodat je ze makkelijker kan onthouden.

 • Kennis van de achterliggende principes van het recht stelt je in staat om je kennis later verder uit te bouwen. Veel terugkerende principes zijn bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, legaliteitsbeginsel, rechtszekerheidbeginsel en evenredigheidsbeginsel.

 • De doorwerking van Europees recht en gevolgen daarvan voor staats- en bestuursrecht zijn in het verleden meermaals teruggekomen in het tentamen. Zorg dat je begrippen als rechtstreekse werking en voorrang inclusief bijbehorende arresten goed begrijpt.

 • Zonder gelijk alle details te hoeven weten, is het essentieel om te begrijpen dat het Europees recht grote invloed heeft op het Nederlandse staats- en bestuursrecht, en dat het Europees recht nog in ontwikkeling is.

 • Sommige arresten maken de relatie tussen Europees/internationaal recht en Nederlands staats- en bestuursrecht duidelijk, en komen vaak bij meerdere vakken terug, zoals Van Gend en Loos en Costa/ENEL.

 • Zorg dat je weet welke rechtsgebieden bij publiekrecht horen, en welke rechtsgebieden bij privaatrecht.

 • Op veel tentamens bij inleidende vakken worden vragen gesteld over het onderscheid tussen subjectief recht en objectief recht.

 • De arresten Veearts, Lindenbaum/Cohen en Baby Kelly maken duidelijk hoe belangrijk de criteria van een onrechtmatige daad zijn, deze arresten worden vaak zowel bij inleidende als gevorderde vakken behandeld.

 • Bij een eerste kennismaking met wat staatsrecht inhoudt, helpt het om voor jezelf de functies van de verschillende organen op een rijtje te zetten: regering, parlement, Staten-Generaal, Raad van State etc.

 • Belangrijke begrippen waar je mee in aanraking kunt komen binnen dit studiegied zijn:

  • de aard van het recht,

  • de relatie tussen recht en moraal,

  • het hoe en het waarom van rechtsvorming,

  • noties van rechtvaardigheid,

  • de betekenis van en de relatie tussen vrijheid, gelijkheid en solidariteit in de Nederlandse rechtsorde

  • theorieën van schrijvers,

  • begrippen,

  • redeneertypen (modus ponens en modus tollens),

  • modaliteit (gebod, verbod en verlof),

  • interpretatiemogelijkheden (extensief, restrictief),

  • cumulatieve en alternatieve voorwaarden,

  • kenmerken van de rechtsstaat,

  • trias politica,

  • rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden,

  • negatief wettelijk bewijsstelsel,

  • eigendom onroerende zaken,

  • wet in formele zin en toetsingsverbod,

  • consumentenkoop,

  • bronnen internationaal recht,

  • rechtsvinding en rechtsvergelijking,

  • rechtsgeleerdheid en rechtswetenschap

 • Inleidende vakken in het recht aan universiteiten worden doorgaans getoetst door zowel Multiple Choice vragen als open essayvragen. Daarmee wordt je kennis van het vakgebied getoetst, maar wordt ook je structuur van redeneren getoetst.

 • Een beginnend student moet bij tentamens over dit studiegebied letten op de volgende dingen:

  • Het is belangrijk dat je antwoord bestaat uit verschillende onderdelen: leg de begrippen uit, maak een verband tussen deze begrippen en sluit af met een conclusie – zie ook het vijfstappenplan Inleiding Recht.

  • Een beginnend student kan overrompeld worden door de hoeveelheid aan stof. Het belangrijkste is vooral dat je alle werkgroepen bijwoont en je niet teveel verzeilt raakt in de details.

  • Doordat de tentaminering over het algemeen met multiple choice vragen wordt gedaan is het voornamelijk zaak om te zorgen dat je de stof goed hebt gelezen en goed hebt gestampt.

  • Voor de essayvraag is het goed om veel te oefenen en je te laten testen door anderen.

4 - Vergelijking & Afweging

4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
 • Relaties: Gerelateerde paginabundels

  

5 - Verdieping & Versterking

5 - Verdieping & Versterking

 • Wat : Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Content: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
 • Met Inleiding Recht oefen je in het onthouden, concretiseren en toepassen van informatie

 • Ook raak je bedreven met het structureren, analyseren en helder te communiceren van jouw kennis

 • Je leert meteen om een juridische casus te analyseren

 • Je krijgt training in het schriftelijk communiceren van je ideeën

 • En je neemt inzicht mee van de breedte van Rechtsgeleerdheid en wat de belangrijkste zaken binnen het vakgebied zijn

JoHo: menu bestuderen

  

6 - Voorbereiding & Verzekering

6 - Voorbereiden & Checken

 • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
 • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
 • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

Uitgelicht Oefenmateriaal

Hieronder staat uitgelicht oefenmateriaal om extra begrip te creëren en om kennis te testen van de beginselen van de rechtsgeleerdheid. Het materiaal is gebundeld vanuit verschillende universitaire instellingen:

 

JoHo: menu verzekeren

   

7 - Inspiratie & Samenwerking

7 - Inspireren & Samenwerken

 • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
 • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
 • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

Quotes & Juridische wijsheden

"A man cannot govern a nation if he cannot govern a city; he cannot govern a city if he cannot govern a family; he cannot govern a family unless he can govern himself; and he cannot govern himself unless his passions are subject to reason"

Hugo de Groot

 

"In law a man is guilty when he violates the rights of others; in ethics he is guilty if he only thinks of doing so"

Immanuel Kant

 

"Laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat, die door zijn beschermende functie gelijkheid en vrijheid zal verenigen."

Jean-Jacques Rousseau

 

JoHo: menu inspireren
JoHo: tips en quotes

"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere"

Martin Luther king, Jr.

 

JoHo: WorldSupporter blogs
Duurzaam leven. Ik worstel voorlopig nog. - Koert Hommel
Duurzaamheid. Ik vind het een moeilijk begrip. Het is ook zo’n containerbegrip, dat je naar gelang je voorkeuren of...
Afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp, of meer zelf doen? - Koert Hommel
Moeten Afrikaanse landen niet meer zelf doen?” lees ik bijna aan het eind van een artikel in de Volkskrant. Het...
Vrijwilligerswerk op afstand: júist nu! - Koert Hommel
Iets doen voor een ander. Je maatschappelijk betrokken tonen. Een steentje bijdragen. Het is van alle tijden en veel...
Oh? Helpt ontwikkelingssamenwerking dan? - Koert Hommel
Ontwikkelingssamenwerking? “Weggegooid geld!” “Het gaat allemaal in de zakken van die bureaucratische...
Zijn Nederlanders bang voor de immigrant geworden? En: stijgt of daalt het draagvlak voor ontwikkelingshulp? - Koert Hommel
Ik las deze week een klein artikel over het afscheid van een directeur, Luitzen Wobma, van 'zijn' particulier...
Blaze in Baseco Manila - deanne WEP
How would your life change if your house burned down? What if you lost almost everything you owned in one snap?...

    

8 - Werk & Ervaring

8 - Ervaren & Werken

 • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
 • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
 • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
JoHo: menu ervaren
JoHo: partner crossroad

DSW Zorgverzekeraar

DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit.
De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
 

  

9 - Beslissing & Berusting

9 - Beslissen & Berusten

 • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  gaan handelen naar je besluit
 • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
 • Content: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo: menu beslissen
  10 - Vervolg & Evaluatie

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

   

   

  JoHo: zoeken en vervolgen

  Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Topics & Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen