Inleiding Recht - Kennis & Studiegebied

 

  Topics & Thema's

Thema & Topic

 

Inleiding Recht

als Kennis- & Studiegebied

 

Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Topic: begrijpen

Topics & Thema's

 

Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
 • Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.

De statussen

 1. Start
 2. Orientatie: oriënteren & verkenning
 3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
 4. Afweging: vergelijken & alternatieven
 5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

  

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Inloggen: voor meer infomatie

  Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Aansluiten: bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

      

  Oriënteren & Verkennen

  Wat zijn belangrijke onderwerpen bij Inleiding Recht?

   

  Onderwerpen & Begrippen

  Bij de achtergronden van het recht zijn ook onderwerpen zoals rechtsgeschiedenis, rechtssociologie en rechtsfilosofie betrokken. Belangrijke begrippen en veelbesproken onderwerpen binnen de rechtsgeleerdheid zijn:

  • Redeneertypen (modus ponens en modus tollens)
  • Modaliteit (gebod, verbod en verlof)
  • Interpretatiemogelijkheden (extensief, restrictief)
  • Cumulatieve en alternatieve voorwaarden
  • Kenmerken van de rechtsstaat
  • Trias politica
  • Machtenscheiding, machtsevenwicht
  • Hoge Raad
  • Natuurrecht vs Rechtspositivisme
  • Rechtvaardigingsgronden
  • Schulduitsluitingsgronden
  • Schadebeginsel
  • Straftheorieen
  • Soevereiniteit
  • Negatief wettelijk bewijsstelsel
  • Eigendom onroerende zaken
  • Wet in formele zin en toetsingsverbod
  • Consumentenkoop
  • Bronnen van het internationaal recht
  • Rechtsvinding en rechtsvergelijking
  • Het verschil tussen vernietiging en ontbinding
  • Positieve en negatieve vrijheid; Materiele en formele gelijkheid
  • Morele vrijheid
  • Goederenrechtelijke afhandeling van overeenkomst
  • Manieren van leveren (bezitsverschaffing is de meest bekende. Andere zijn: aditio brevi manu, traditio longa manu en constitutum possessoriu)
  • Zekerheidsrechten
  • De aard van het recht
  • De relatie tussen recht en moraal
  • Het hoe en het waarom van rechtsvorming
  • Noties van rechtvaardigheid
  • De betekenis van en de relatie tussen vrijheid, gelijkheid en solidariteit in de Nederlandse rechtsorde
  • Het gelijkheidsbeginsel, discriminatie en waardigheid

   

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Quotes: begrijpen
   

  Tips kunnen bestaan uit:

    JoHo Tips (Tickets):  korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen

    JoHo TentamenTickets: korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

    JoHo Coach Quotes : Uitspraken en gedachtegangen die je geest in beweging kunnen krijgen

   
   

       

  Verzamelen & Selecteren

  Uitgelichte samenvattingen rond inleiding recht

   

   

  Inleiding recht

  Grondslagen van het Recht 1: Hoofdlijnen - Boek & JoHo's

  • Dit boek legt de belangrijkste basisbegrippen en principes van het recht uit.
  • Dit eerste deel van de driedelige reeks legt de basis waar in het tweede deel van de reeks op verder wordt gebouwd.
  • Behandeld worden onder andere de functies van het recht, de verschillende deelgebieden van het recht en verschillende rechterlijke machten en bevoegdheden, en de definities van kernbegrippen zoals onrechtmatige daad, delict en schuld.

  Grondslagen van het Recht 2: Achtergronden - Boek & JoHo's

  • In dit boek wordt ingegaan op de filosofische onderbouwing van het recht.
  • De focus ligt op de definitie van en discussie rondom filosofische ideeën zoals rechtvaardigheid, moraliteit, soevereiniteit, vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

  Inleiding in het Nederlandse Recht van Verheugt - Boek & JoHo's

  • Stevig handboek met een focus op Nederlands recht.

  Inleiding recht van Cliteur & Ellian - Boek & JoHo's

  • Toegankelijke inleiding tot het recht. De auteurs van dit boek willen het verhaal van het recht vertellen. Dit doen ze door enkele belangrijke vraagstukken uit de rechtsgeleerdheid uitgebreid uit te werken en te verduidelijken met voorbeelden. Hierdoor ontstaat er een levendig beeld van het recht.

   

  Invloedrijke arresten

  Arresten die duidelijk hoe belangrijk de criteria van een onrechtmatige daad zijn:

  Arresten die duidelijk maken hoe belangrijk de bedoelingen van beide partijen zijn bij de interpretatie van een overeenkomst:

  Arresten die duidelijk maken dat het lastig is om te bepalen welk recht prevaleert (vrijheid van godsdienst / discriminatie):

  Arresten die de relatie tussen Europees/internationaal recht en Nederlands staats- en bestuursrecht duidelijk maken:

   

  Selecteren & Uitlichten

   FAQ JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   3 - Selectie

   3 - Verzamelen & Selecteren

   • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
   • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
   • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

    

   Tip of Quote: checken

   JoHo Tickets: Het vijfstappenplan casus oplossen bij Inleiding recht

   Met het vijfstappenplan Inleiding Recht beantwoord je je casusvragen bij Inleiding Recht

   Het vijfstappenplan casus oplossen

   Stap 1: Het selecteren van de feiten

   • Wat zijn de belangrijke feiten?

   • Wat zijn de onbelangrijke feiten

   Stap 2: Het selecteren van de rechtsregel(s)

   • Welk rechtsgebied is van toepassing?

   • Welke wet is van toepassing?

   • Welke rechtsregel(s) zijn van toepassing?

   Stap 3: De rechtsregel(s) ontleden in voorwaarden en rechtsgevolg

   • Hoe moet deze rechtsregel ontleed worden in voorwaarden en rechtsgevolg?

   Stap 4: Het interpreteren van de voorwaarden

   • Wat wordt bedoeld met de voorwaarden?

   Stap 5: De oplossing: het toepassen van rechtsregel(s) op de feiten

   • Antwoord geven op de casusvraag door het toepassen van de rechtsregel(s) op de feiten

   Meer lezen:

    

   TentamenTickets Inleiding Recht

   Kennis van de achterliggende principes van het recht stelt je in staat om je kennis later verder uit te bouwen. Veel terugkerende principes zijn bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, legaliteitsbeginsel, rechtszekerheidbeginsel en evenredigheidsbeginsel.

    

   TentamenTickets

   • Inleidende vakken in het recht aan universiteiten worden doorgaans getoetst door zowel Multiple Choice vragen als open essayvragen. Daarmee wordt je kennis van het vakgebied getoetst, maar wordt ook je structuur van redeneren getoetst.
   • Per universiteit verschilt het bij welk soort vak de verschillende filosofen en hun ideeën aan bod komen. Vaak worden in een eerste inleidend vak de paar belangrijkste filosofen genoemd, vervolgens worden hun theorieën in een vak over rechtsgeschiedenis uitgebreider behandeld, en tot worden studenten in een of meerdere ouderejaars vakken rechtsfilosofie gestimuleerd om zelf over de filosofieën na te denken.
   • Belangrijk om door te krijgen als je begint met rechtsgeleerdheid is de enorme invloed die het romeinse recht heeft gehad op de geschiedenis, en deels nog steeds heeft op het recht.

   • Jaartallen zijn niet belangrijk om te weten, maar wel welke stromingen er grofweg zijn geweest en in welke tijdsperiode ze in grote lijnen hebben plaatsgevonden.

   • De grondleggers van het recht zijn o.a. Plato, Hugo de Groot, Thomas van Aquino, John Locke, John Stuart Mill, David Hume, Karl Popper, en John Rawls.

   • Ken de filosofen per stroming en in grote lijnen hun kernpunten/houding, zodat je deze kan vergelijken met citaten op tentamens. Het kan dan handig zijn om een schema te maken met punten waar de filosofen overlappen en waar de filosofen het totaal met elkaar oneens zijn zodat je ze makkelijker kan onthouden.

   • Kennis van de achterliggende principes van het recht stelt je in staat om je kennis later verder uit te bouwen. Veel terugkerende principes zijn bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, legaliteitsbeginsel, rechtszekerheidbeginsel en evenredigheidsbeginsel.

   • De doorwerking van Europees recht en gevolgen daarvan voor staats- en bestuursrecht zijn in het verleden meermaals teruggekomen in het tentamen. Zorg dat je begrippen als rechtstreekse werking en voorrang inclusief bijbehorende arresten goed begrijpt.

   • Zonder gelijk alle details te hoeven weten, is het essentieel om te begrijpen dat het Europees recht grote invloed heeft op het Nederlandse staats- en bestuursrecht, en dat het Europees recht nog in ontwikkeling is.

   • Sommige arresten maken de relatie tussen Europees/internationaal recht en Nederlands staats- en bestuursrecht duidelijk, en komen vaak bij meerdere vakken terug, zoals Van Gend en Loos en Costa/ENEL.

   • Zorg dat je weet welke rechtsgebieden bij publiekrecht horen, en welke rechtsgebieden bij privaatrecht.

   • Op veel tentamens bij inleidende vakken worden vragen gesteld over het onderscheid tussen subjectief recht en objectief recht.

   • De arresten Veearts, Lindenbaum/Cohen en Baby Kelly maken duidelijk hoe belangrijk de criteria van een onrechtmatige daad zijn, deze arresten worden vaak zowel bij inleidende als gevorderde vakken behandeld.

   • Bij een eerste kennismaking met wat staatsrecht inhoudt, helpt het om voor jezelf de functies van de verschillende organen op een rijtje te zetten: regering, parlement, Staten-Generaal, Raad van State etc.

   • Belangrijke begrippen waar je mee in aanraking kunt komen binnen dit studiegied zijn:

    • de aard van het recht,

    • de relatie tussen recht en moraal,

    • het hoe en het waarom van rechtsvorming,

    • noties van rechtvaardigheid,

    • de betekenis van en de relatie tussen vrijheid, gelijkheid en solidariteit in de Nederlandse rechtsorde

    • theorieën van schrijvers,

    • begrippen,

    • redeneertypen (modus ponens en modus tollens),

    • modaliteit (gebod, verbod en verlof),

    • interpretatiemogelijkheden (extensief, restrictief),

    • cumulatieve en alternatieve voorwaarden,

    • kenmerken van de rechtsstaat,

    • trias politica,

    • rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden,

    • negatief wettelijk bewijsstelsel,

    • eigendom onroerende zaken,

    • wet in formele zin en toetsingsverbod,

    • consumentenkoop,

    • bronnen internationaal recht,

    • rechtsvinding en rechtsvergelijking,

    • rechtsgeleerdheid en rechtswetenschap

   • Inleidende vakken in het recht aan universiteiten worden doorgaans getoetst door zowel Multiple Choice vragen als open essayvragen. Daarmee wordt je kennis van het vakgebied getoetst, maar wordt ook je structuur van redeneren getoetst.

   • Een beginnend student moet bij tentamens over dit studiegebied letten op de volgende dingen:

    • Het is belangrijk dat je antwoord bestaat uit verschillende onderdelen: leg de begrippen uit, maak een verband tussen deze begrippen en sluit af met een conclusie – zie ook het vijfstappenplan Inleiding Recht.

    • Een beginnend student kan overrompeld worden door de hoeveelheid aan stof. Het belangrijkste is vooral dat je alle werkgroepen bijwoont en je niet teveel verzeilt raakt in de details.

    • Doordat de tentaminering over het algemeen met multiple choice vragen wordt gedaan is het voornamelijk zaak om te zorgen dat je de stof goed hebt gelezen en goed hebt gestampt.

    • Voor de essayvraag is het goed om veel te oefenen en je te laten testen door anderen.

   Crossroad:

      

   Gekoppelde content en crossroads
   4 - Vergelijking

   4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
   • Relaties: Gerelateerde paginabundels

     

   Competenties verbeteren & Contenties verhogen
   • Met Inleiding Recht oefen je in het onthouden, concretiseren en toepassen van informatie

   • Ook raak je bedreven met het structureren, analyseren en helder te communiceren van jouw kennis

   • Je leert meteen om een juridische casus te analyseren

   • Je krijgt training in het schriftelijk communiceren van je ideeën

   • En je neemt inzicht mee van de breedte van Rechtsgeleerdheid en wat de belangrijkste zaken binnen het vakgebied zijn

   5 - Compententies

   5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

   • Wat : Vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   Crossroad: TEFL
    
   De TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) is een cursus die je opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
   De cursus kun je via JoHo zowel online, in Nederland, in Spanje of in Italië volgen

     

   Voorbereiden & Checken

   Uitgelicht Oefenmateriaal

   Hieronder staat uitgelicht oefenmateriaal om extra begrip te creëren en om kennis te testen van de beginselen van de rechtsgeleerdheid. Het materiaal is gebundeld vanuit verschillende universitaire instellingen:

    

    

   banner_footer_johoworldinsurances_compleet_595x125px_klein_maart2019

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
   Crossroads: verzekeringenmenu

      

   Inspireren & Samenwerken

   Quotes & Juridische wijsheden

   "A man cannot govern a nation if he cannot govern a city; he cannot govern a city if he cannot govern a family; he cannot govern a family unless he can govern himself; and he cannot govern himself unless his passions are subject to reason"

   Hugo de Groot

    

   "In law a man is guilty when he violates the rights of others; in ethics he is guilty if he only thinks of doing so"

   Immanuel Kant

    

   "Laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat, die door zijn beschermende functie gelijkheid en vrijheid zal verenigen."

   Jean-Jacques Rousseau

    

   > Inspiratie via JoHo WorldSupporter
   Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
   Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
   Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
   De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
   Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
   Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
   25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
   Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
   How to Handle Stress - Ilona
   Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
   Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
   In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
   Crossroad: Partner
    
    
   Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!
   Tip of Quote: checken

   "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere"

   Martin Luther king, Jr.

    

   Crossroad: Inspiratiemenu

       

   > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

   JoHo Vacatureservice

   • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
   • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
   • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

   Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
   8 - Ervaring

   8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
   Crossroad: vacaturemenu

     

   Footprints: ?

    Footprints

   • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
   • Check the JoHo tips and advice chapters
    
   Footprint: Achterlaten
   10 - Evalueren

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
   • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

    

    

    

   Webshop & Services

    

   Shop: Missie & Zingeving

   JoHo Missie

   Shop: Prijsinfo

   Prijzen & Kortingen

   • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
   • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
   • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
   • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
   • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
   Shop: Kortingen

   JoHo service-abonnement kiezen

   JoHo donateur worden en abonnement kiezen

   • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

   Voor JoHo donateurs

   Crossroads: shopmenu