Bedrijfskunde en organisatie studeren in binnen- en buitenland

 

Bedrijfskunde, business en organisatie in binnen- en buitenland: van studie, stage tot onderzoek doen

 

Inhoud: Bedrijfskunde, business en marketing studeren

 • Wat betekent bedrijfseconomie?
 • Wat is international business?
 • Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?
 • Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?
 • Wat is marketing?
 • Wat is micro- en macro-economie, internationale economie. fiscale economie en econometrie

Studiehulp en samenvattingen

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskunde en marketing
 • Samenvattingen en studiehulp voor communicatie en marketing
 • Studierichtingen en kennisthema's: accountancy, boekhouding, bedrijfseconomie, financiele administratie, international business management, personeelszaken
 • Studievaardigheden voor bedrijfskunde, business, economie en marketing
 • Studievaardigheden voor statistiek

Competenties en vaardigheden

 • Bedrijfskundige en economische vaardigheden: van analyseren tot ondernemen en van communiceren tot leidinggeven

Buitenland

 • Studeren in het buitenland
 • Stage in het buitenland
 • Werken in het buitenland

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Bedrijfskunde en economie: vragen en antwoorden over vakken en vakgebieden

Bedrijfskunde en economie: vragen en antwoorden over vakken en vakgebieden

Wat is bedrijfseconomie?

Wat is bedrijfseconomie?

Wat betekent bedrijfseconomie?

 • Bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen productieorganisaties. De productieorganisatie is een samenwerkingsverband van de productiefactoren arbeid en kapitaal. Het kapitaal zijn de grondstoffen en de duurzame productiemiddelen van de onderneming
 • Een onderneming streeft in principe naar winst. De grootte van de winst is afhankelijk van de efficiency en effectiviteit van het ondernemingsproces.

 

Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

 • Bij bedrijfs- en organisatiestudies wordt vanuit verschillende vakgebieden gekeken hoe een organisatie handelt, welke oorzaken er aan ten grondslag liggen en hoe de organisatie effectief aangestuurd kan worden.
 • Het vakgebied omvat twee aspecten:
 1. Het descriptieve aspect: een analyse van de handelswijze, inclusief oorzaak/gevolg relaties.
 2. Het prescriptieve aspect: een aanbeveling van bedrijfsstructuur en manier van handelen.
 • Organisatiekunde is pragmatisch, d.w.z. theoretisch onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht en toepasbaar. Men kan spreken over een interdisciplinaire benadering, omdat vanuit verschillende vakgebieden een nieuwe benadering tot stand wordt gebracht (in tegenstelling tot een multidisciplinaire benadering).
 • Organisatiekunde streeft overzicht over de hele organisatie na en staat haaks op specialisme. Door de groeiende invloed van diverse macro-economische factoren op bedrijven is namelijk de behoefte ontstaan voor overzicht en visie over het geheel. Het vak Bedrijfskunde komt overeen met Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie, Organisatie en Management of Management.
 • Wiki definitie: "Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen"
Wat is economie?

Wat is economie?

Wat betekent economie?

 • Economie betekent alle productie en ruilhandelactiviteiten die plaatsvinden: al het kopen en verkopen. Omdat middelen schaars zijn, wordt bestudeerd hoe mensen beslissingen maken, hoe mensen met elkaar omgaan en welke krachten en trends de economie beïnvloeden. 

Wat is macro-economie?

 • Macro-economie betreft de economie van een gehele maatschappij, in het bijzonder fenomenen zoals inflatie, werkeloosheid en economische groei.

Wat is micro-economie?

 • Micro-economie betreft hoe een gezin of bedrijf beslissingen maakt en zich gedraagt in specifieke markten.

Wat is fiscale economie?

 • Fiscale economie betreft economie die samenhangt met belastingen.

Wat is Internationale economie?

 • Internationale economie betreft de interacties tussen economische machten in de wereldeconomie

Wat is bedrijfseconomie?

 • Bedrijfseconomie betreft het economisch handelen van productieorganisaties, waarbij arbeid en kapitaal worden ingezet om ondernemingsdoelen na te streven.

 

Wat is rechtseconomie?

Wat is rechtseconomie?

Wat is het doel van rechtseconomie?

De wetgever wil met het stellen van rechtsregels, het gedrag van de burger beïnvloeden. Het is de bedoeling dat sommige handelingen die schade zouden kunnen opleveren voor de maatschappelijke welvaart voorkomen worden, terwijl bepaalde handelingen die een vergroting van de maatschappelijke welvaart zouden kunnen betekenen gestimuleerd worden. Het recht is hiertoe het middel bij uitstek. Het doel van rechtseconomie is bestuderen hoe en wanneer het recht het meest efficiënt gebruikt wordt.

Welke vragen staan centraal binnen de rechtseconomie?

De volgende vragen staan centraal binnen de rechtseconomie:

 • Welke invloed oefent het recht op het gedrag van individuen uit?

Toelichting: Een uitgangspunt van de rechtseconomie is dat mensen zich nutsmaximaliserend gedragen. Uit de ter beschikking staande keuzemogelijkheden zullen de mensen dat alternatief kiezen dat volgens hun voorkeuren het beste is. Deze keuze levert het individu het hoogste nut op. Dit is hetzelfde als de hoogste individuele welvaart. Mensen zullen zich alleen aan de wet houden indien dit hen een hoger nut oplevert.

Daaruit komt ook de volgende vraag voort:

 • Zou een eventuele verandering van het recht tot andere, betere resultaten kunnen leiden? Welk effect hebben de rechtsregels op de maatschappelijke welvaart?

Hoe wordt de invloed van rechtsregels op de maatschappelijke welvaart getoetst?

Om te meten welke invloed een rechtsregel op de maatschappelijke welvaart heeft, hanteren de rechtseconomen twee criteria, namelijk:

 • Het Pareto-criterium; en
 • Het Hicks-Kaldor-criterium

Deze criteria zullen hieronder verder toegelicht worden.

Hoe kunnen de besproken begrippen gedefinieerd worden?

(Maatschappelijke) welvaart: Dit is de welvaart (het nut voor) van alle individuen in de samenleving gezamenlijk. Dat wil zeggen de optelsom van de keuzes die het hoogste nut opleveren voor alle individuen. 

Rechtseconomie: Het vakgebied waarin een economische analyse van het recht centraal staat. Het is de bestudering van het recht met behulp van inzichten uit de economische wetenschap.

Efficiënt: Doelmatig; een maatregel is efficiënt wanneer deze een nuttig effect heeft. Hiermee wordt bedoeld dat het een positieve invloed heeft op de grootte van de welvaart. Efficiëntie betekent in de economie de optimale maatschappelijke welvaart.

Nutsmaximaliserend: Uit de ter beschikking staande keuzemogelijkheden zullen de mensen dat alternatief kiezen dat volgens hun voorkeuren het beste is.

Het Pareto-criterium: Er is een toename van de maatschappelijke welvaart wanneer het nut van één of meer leden van de samenleving groter wordt zonder dat het nut van enig ander lid van de samenleving kleiner wordt. Dit noemt men een Pareto-verbetering. Wanneer er geen Pareto-verbetering meer mogelijk is, is er sprake van een Pareto-optimum. Een Pareto-optimale situatie wordt ook wel Pareto-efficiënt genoemd.

Het Hicks-Kaldor-criterium: Hierbij gaat het om de balans tussen winnaars en verliezers bij een verandering. De vraag bij dit criterium moet zijn of de winst van de winnaars groter is dan het verlies van de verliezers. Is dit het geval, dan spreken we van verbetering van maatschappelijke welvaart. Wie wint en wie verliest is dus niet van belang, enkel of de winst groter is dan het verlies.

Een efficiënte situatie op grond van het Hicks-Kaldor-criterium betekent dat er geen verandering meer mogelijk is, waarbij de winst van de winnaars het verlies van de verliezers kan compenseren. Wanneer de winst en het verlies een uitkomst van nul hebben, even groot zijn, is de situatie optimaal. Het Hicks-Kaldor-criterium houdt wel rekening met nutsverlies door een of meerdere individuen, in tegenstelling tot het Pareto-criterium.

Meer lezen?

Bovenstaande inleiding tot Rechtseconomie is onderdeel van de samenvatting 'Recht en Efficiëntie' van Van Velthoven. De volledige samenvatting vind je op WorldSupporter

Wat is human resource management (HRM)?

Wat is human resource management (HRM)?

 • De meest gehanteerde definitie van HRM in de literatuur is van Storey (2000): “HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het op een strategische wijze inzetten van sterk betrokken en bekwame medewerkers, en hierbij gebruikmaakt van een scala aan personeelstechnieken”.
 • Recentelijk is ook de term talentmanagement belangrijk. Hierbij gaat het om “het strategisch management van de stroom van talent door de organisatie, met als doel verzekeren dat het nodige talent wordt aangetrokken, behouden, ontwikkeld en gemotiveerd om te werken richting de strategische doelstellingen van de organisatie” (Effron & Ort, 2010; McCauley & Wakefield, 2006).

Bronnen en meer lezen

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

 

Wat is het verschil tussen boekhouden en accounting?

 • Een boekhouder legt veranderingen vast in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden van een bedrijf.
 • Bij bedrijven van meer dan 50 werknemers, een omzet van meer dan 8,8 miljoen of ingewikkelde financiële transacties wordt meestal een accountant ingeschakeld.
 • Handelingen die door een accountant worden gedaan, zijn bijvoorbeeld de boekhouding controleren, periodieke uitgaven en inkomsten verwerken, jaarrekeningen opstellen, budgetten met resultaten vergelijken en belastingvoordelen in kaart brengen.

Welke financiële overzichten kun je opstellen?

 • De boekhouding in het algemeen geeft veranderingen weer in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden.
 • In financiële dagboeken worden dagelijks alle financiële gebeurtenissen geregistreerd, bijvoorbeeld in een kasboek, verkoopboek etc.
 • Het grootboek houdt voor elke balanspost afzonderlijk een overzicht (grootboekrekening) bij van de financiële feiten. Debet (schulden) en credit (bezittingen) moeten in het grootboek gelijke bedragen zijn.
 • De jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en een toelichting en geeft externe verslaglegging onder andere voor de fiscus over het vermogen en het resultaat alsmede omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf. De jaarrekening is het financiële gedeelte van het jaarverslag en valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een accountant.
 • De balans geeft de financiële situatie van een bedrijf weer, met aan de linkerkant de activa (bezittingen) en aan de rechterkant de passiva (bronnen waarmee een bedrijf is opgebouwd). De passiva bestaan uit vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen (activa min de schulden).
 • De winst- en verliesrekening of resultatenrekening geeft de opbrengsten en kosten van een bepaalde periode weer, meestal een jaar.
 • Het kasstroomoverzicht is niet wettelijk verplicht maar wordt door de grote ondernemingen meestal wel opgenomen als extra vorm van verslaglegging. Het geeft objectief de mutaties binnen de liquide middelen (direct te gebruiken financiële middelen) over een jaar weer.

Meer lezen:

Wat is het verschil tussen enkel en dubbel boekhouden?

 • Bij enkel boekhouden worden financiële dagboeken bijgehouden en wordt direct hieruit de jaarrekening afgeleid.
 • Bij dubbel boekhouden wordt naast financiële dagboeken een grootboek bijgehouden, waaruit de jaarrekening wordt afgeleid.
 • Het is wettelijk verplicht dat de interne boekhouding binnen bedrijven, die wordt gebruikt door aandeelhouders en werknemers, overeenkomt met externe verslaglegging voor de fiscus en overige belanghebbende organisaties.
Wat is international business?

Wat is international business?

 • International Business is de studie van ondernemingen die nationale grenzen overschrijden. Hieronder vallen grensoverschrijdende activiteiten van bedrijven, interacties van bedrijven met de internationale omgeving en vergelijkende studies van bedrijven als een organisatievorm in verschillende landen.     
 • Internationaal management is de studie van het proces van plannen, organiseren, regiseren en controleren van de organisatie. Managers gebruiken internationaal management om de doelen van een organisatie te bereiken wanneer het betrokken is bij grensoverschrijdende activiteiten of functies buiten de nationale staat.
Wat is micro- en macro-economie, internationale economie. fiscale economie en econometrie?

Wat is micro- en macro-economie, internationale economie. fiscale economie en econometrie?

Wat is micro-economie?

 •  Micro-economie bestudeert het economisch gedrag van individuele economische eenheden zoals producenten en consumenten en de markten die deze eenheden omvatten. Micro-economie probeert het (i.c. economische) gedrag van mensen te verklaren en te voorspellen. Daarnaast gaat het over de verdeling van schaarse goederen. De vraag die hierbij vaak gesteld wordt is hoe kan iemand, met de schaarse middelen die er zijn, zo goed mogelijk in zijn behoefte voorzien.

Wat is macro-economie?

 • Economische principes worden ontwikkeld op twee niveaus: micro- en macro-niveau. Micro-economie houdt zich bezig met keuzes die individuele consumenten, gezinnen en bedrijven maken. Macro-economie houdt zich bezig met het grote plaatje van de economie: de overheid, de huishoudens en de bedrijvensector. 
 • Macro-economie bestudeert de werking van de economie als geheel, en nationale economie in het bijzonder, teneinde economische gebeurtenissen te verklaren en economische politiek te verbeteren. Zo worden binnen de macro-economie bijvoorbeeld verbanden bestudeerd tussen de totale consumptie, de totale productie, de totale werkloosheid en het nationaal inkomen.
 • Bron en verder verdiepen: Macroeconomics (Mankiw).

Wat is internationale economie?

 • De internationale financiële markten spelen een steeds grotere rol in de wereld. Monetaire en macro-economische verhoudingen tussen landen bepalen voor een belangrijk deel de internationale financiële ontwikkelingen.
 • Bron en verder verdiepen: International Finance (Eun, Resnick & Sabherwal)

Wat is econometrie?

 • Econometrie is de toepassing van statistische methoden op economische data.

Wat is fiscale economie?

 • De fiscale economie is de tak van economie die zich bezighoudt met belastingen en alles wat daarmee samenhangt.
 • Het begrip fiscale economie kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Vanuit de ondernemer bekeken is de fiscus een kostenpost die een sterke invloed heeft op de beslissingen van de ondernemer. 
Wat is internationale economie en waarom bestaat het?

Wat is internationale economie en waarom bestaat het?

Wat zijn de kernvragen van internationale economie?

 • Internationale economie is de studie van interacties in de wereldeconomie. Kernvragen die aan de orde zijn bij internationale economie zijn:
  • Hoe worden internationale bedrijven beïnvloed door de wereldeconomie?
  • Wat is het effect van hun investerings- en marktstrategieën op de kapitaalmarkt en de structuur van de wereldeconomie?
  • Welke effecten heeft economische globalisering op de prijs van producten, productiehoeveelheden, investeringen in R&D, reclame budget, enzovoorts?

Waarom is internationale economie relevant?

 • Als internationaal econoom werk je vooral aan vraagstukken over de voortschrijdende internationalisering van de economie. Je gaat bijvoorbeeld werken op de beleidsafdeling van een internationaal opererend bedrijf, of de Wereldbank. Je kunt ook in aanmerking komen voor een PhD positie en een carrière maken in de wetenschappelijke wereld.
 • Kennis van internationale economie is essentieel wanneer je werkzaam bent in de internationale handel, de financiële wereld, bij de overheid of supranationale organisaties.
Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Macro-economie?

Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Macro-economie?

Analyseren

 • In de macro-economie ben je bezig om de economische groei op de korte en lange termijn te analyseren aan de hand van de theorie van de bepaling van productie, werkloosheid, inflatie, rentevoeten, wisselkoersen, en andere variabelen; 
 • Je leert hulpmiddelen van economische analyse te beheersen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modellen voor de korte-, middellange- en lange termijn;
 • Meer weten? Lees meer over analyseren.

Omgevingsbewustzijn

 • Als macro-econoom volg je sociaal-economische ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van je vakgebied. 
 • Je leert hiermee welke factoren de welvaart in een volkshuishouding als geheel bepalen;
 • Meer weten? Lees meer over omgevingsbewustzijn.

Oordeel vormen

 • In de macro-economie gebruik je macro-economische modellen en hun voorspellingen om te helpen bij de ontwikkeling en evaluatie van economisch beleid en business strategie.
 • Zo leer je zelfstandig een mening vormen die je kunt onderbouwen.
 • Meer weten? Lees meer over oordeel vormen.

Visie hebben

 • Je plaatst jouw visie op de economie in een ruimere context en in een langetermijn-perspectief van je eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel). Je schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, je onderkent trends en kunt deze tevens naar strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(onderdeel) vertalen.
 • Door je werk als macro-econoom ontwikkel je een toekomstbeeld en kun je deze ook uitdragen. Je leert afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen te onderkennen.
 • Meer weten? Lees meer over visie hebben.

Meer info

Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Micro-economie?

Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met Micro-economie?

Analyseren

 • In de micro-economie ben je continu bezig om concepten en inzichten van de micro-economie toe te passen op concrete keuzesituaties voor consumenten en producenten;
 • Daarmee oefen je te analyseren en leer je problemen te signaleren, verbanden tussen gegevens te zien, gegronde conclusies te kunnen trekken en consequenties te kunnen inschatten.
 • Meer weten? Lees meer over analyseren.

Omgevingsbewustzijn

 • Als micro-econoom volg je sociaal-economische ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van je vakgebied. 
 • Je leert hiermee te bepalen hoe de keuzes van consumenten en producenten afhankelijk zijn van de context, bijvoorbeeld de mededingingssituatie op de markt of overheidsbeleid;
 • Meer weten? Lees meer over omgevingsbewustzijn

Oordeel vormen

 • In de micro-economie kom je op basis van beschikbare informatie tot realistische, onderbouwde en bruikbare conclusies over mogelijke alternatieve handelwijzen, zoals het beoordelen van de effectiviteit van (overheids)maatregelen om de werking van markten te bevorderen.
 • Zo leer je zelfstandig een mening vormen die je kunt onderbouwen.
 • Meer weten? Lees meer over oordeel vormen.

Visie hebben

 • Je plaatst jouw visie op de economie in een ruimere context en in een langetermijn-perspectief van je eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel). Je schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, je onderkent trends en kunt deze tevens naar strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(onderdeel) vertalen.
 • Door je werk als micro-econoom ontwikkel je een toekomstbeeld en kun je deze ook uitdragen. Je leert afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen te onderkennen.
 • Meer weten? Lees meer over visie hebben.

Meer info

Organisaties en rechtspersonen: begrippen en definities

Organisaties en rechtspersonen: begrippen en definities

Wat is een besloten vennootschap of BV?

Wat is een besloten vennootschap of BV?

Besloten vennootschappen in Nederland

 • In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van de besloten vennootschap (BV).
 • Op dit moment zijn er ongeveer 900.000 BV’s. BV’s worden onder meer gebruikt voor het runnen van een onderneming, zoals het drijven van een snackbar met vijf personeelsleden of zeer grote ondernemingen met duizenden medewerkers.
 • Er worden echter ruim 200.000 BV’s niet gebruikt voor het runnen van een onderneming, maar wel voor bijvoorbeeld het fiscaal voordelig opbouwen van een pensioen.

Definitie

 • In art. 2:175 lid 1 BW staat de definitie van de BV.
 • Een kenmerk van een BV is, dat de BV een rechtspersoon is die een in één of meerdere overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft (art 2:175 lid 1 BW).
 • Het is alleen mogelijk om deel te nemen in de BV wanneer men een of meerdere aandelen bezit, daarom wordt de BV ook geschaard onder de kapitaalvennootschappen (ook wel kapitaalassociaties genoemd).

Aandelen

 • Een vereiste dat in acht genomen moet worden is dat er minimaal één aandeel dient te worden uitgegeven. Het nominale bedrag van de aandelen en het te storten bedrag hoeft niet hoog te liggen, omdat er bij de BV geen vereist minimumkapitaal (meer) geldt. Bij een BV mogen de aandelen in handen zijn van een enkele aandeelhouder in het Nederlandse recht.
 • Het aandeel vervult verschillende functies:
  • Het is een middel om vermogen aan te trekken
  • Winstverdeling (art. 2:216 BW). De winstuitkering op een aandeel wordt ook wel dividend genoemd.
  • Stemrecht (art. 2:228 BW)
  • Voor de aandeelhouder is het aandeel een vermogensobject, omdat het vatbaar is voor overdracht
 • Een BV is in beginsel besloten. Dit betekent dat de uitgegeven aandelen niet zomaar kunnen worden overgedragen. Op grond van art. 2:195 lid 1 BW dient een aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen deze eerst aan te bieden aan de overige aandeelhouders. De statuten kunnen echter bepalen dat de overdracht van aandelen kan plaatsvinden zonder aanbieding van de aandelen aan de overige aandeelhouders. De in art. 2:195 lid 1 BW neergelegde regeling wordt ook wel een blokkeringsregeling genoemd. Er moet nog bij worden vermeld dat de overdracht van aandelen alleen bij notariële akte kan plaatsvinden. Volgens art. 2:194 BW moeten alle houders van aandelen in de BV worden opgenomen in een door het bestuur bijgehouden register, zodat de BV weet wie haar aandeelhouders zijn. De BV is in Nederland populair, omdat de aandeelhouders en bestuurders in beginsel niet aansprakelijk zijn voor handelingen die zijn verricht door de BV. Voor de aandeelhouder is dit uitgedrukt in art. 2:175 BW.

Bevordering ondernemerschap

 • Per 1 oktober 2012 is het BV-recht flink herzien. De gedachte achter deze flinke herziening, is het bevorderen van het ondernemerschap. De wetgever wilde door deze herziening de BV aantrekkelijker maken voor startende ondernemers. Hiervoor zochten diverse Nederlandse ondernemers hun toevlucht in buitenlandse rechtsvormen, zoals de Engelse limited company.
 • Een van de opvallendste veranderingen is de schrapping van het verplichte minimumkapitaal van €18.000. Verder zijn alle blokkeringsregelingen niet langer meer verplicht.
Wat is een naamloze vennootschap (NV)?

Wat is een naamloze vennootschap (NV)?

Wat is een naamloze vennootschap (NV)?

 • In Nederland bestaan naar verluidt ongeveer 4000 naamloze vennootschappen (NV). Dit komt, omdat de NV vooral wordt gebruikt door grote ondernemingen. Een aantal NV’s is genoteerd op een effectenbeurs, zoals Euronext Amsterdam.
 • Volgens art. 2:67 lid 2 BW bedraagt het minimumkapitaal van de NV € 45.000. De NV is daardoor minder aantrekkelijk dan de BV. Net als de BV kent de NV volgens art. 2:64 BW een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De NV is evenals de BV een kapitaalassociatie en het aandeel vervult dezelfde functies.
 • Bij een NV hoeven de aandelen niet op naam te luiden. Dit betekent dat een NV aandelen aan toonder kan uitgeven die tevens vrij overdraagbaar zijn.

Structuur- en eenpersoons-NV

 • Wanneer een NV of BV aan bepaalde criteria voor de omvang voldoet (art. 2:153/263 BW), worden zij een structuur-nv/bv genoemd en geldt een structuurregime. Zij zijn verplicht om een raad van commissarissen in te stellen.
 • Sommige NV’s en BV’s worden vrijgesteld van het structuurregime, hiervan is sprake wanneer zij een afhankelijke maatschappij zijn van een structuurvennootschap (art. 152/262 jo 2:153/263 lid 2 onder a BW). Ook zijn er vennootschappen die slechts gedeeltelijk onder het structuurregime vallen (art. 2:155/265 BW en art. 2:155a/265a BW).
 • Een NV of BV waarbij één persoon alle aandelen houdt wordt een eenpersoons-nv of bv genoemd. Hiervoor gelden enkele aparte regels. Een voorbeeld is art. 2:137/247 BW, dat eist dat transacties tussen de nv of de bv en de enige aandeelhouder schriftelijk worden vastgelegd, op straffe van vernietigbaarheid. Er wordt verlangd dat de naam van de aandeelhouder (of de namen van de deelgenoten in een huwelijksgemeenschap waartoe de aandelen in de bv of nv toebehoren) in het handelsregister wordt opgenomen. Ook moet de woonplaats worden vermeld.
 • Er waren de nodige bezwaren tegen deze verplichting, maar dit kan in de praktijk worden opgelost door een aandeel van de vennootschap over te dragen aan een betrouwbare derde.
Hoe worden de BV en de NV opgericht?

Hoe worden de BV en de NV opgericht?

Hoe worden de BV en de NV opgericht?

 • De BV en de NV worden bij notariële akte opgericht.
 • Zowel de BV en de NV kunnen door een of meerdere personen worden opgericht (art. 2:64/175 lid 2 BW). De notaris speelt daarbij een cruciale rol.
 • Tot 1 juli 2011 was voor oprichting van een BV en NV ook een verklaring van geen bezwaar vereist. Een verklaring van geen bezwaar werd alleen door het ministerie van justitie afgegeven als het beleid van de vennootschap niet werd gebruikt om ongeoorloofde activiteiten te verrichten of de antecedenten van de personen die de BV of NV wilden oprichten geen aanleiding gaven tot bezwaren. Het preventieve toezicht was echter niet zo succesvol, want dit toezicht was makkelijk te omzeilen door het gebruiken van zogeheten katvangers of stromannen of door het kopen van aandelen van een al reeds opgerichte BV of NV. Vanaf 1 juli 2011 is er een systeem van doorlopend toezicht op alle rechtspersonen en op de functionarissen die daarbinnen een rol spelen, het is echter de vraag of dit een effectievere vorm van toezicht is.

Rol van notaris

 • In de door de notaris te verlijden akte van oprichting moeten de eerste statuten van de te oprichten BV of NV worden vastgelegd. Volgens art. 2:66/177 BW moeten deze statuten onder meer de naam en de zetel (gemeente in Nederland) bevatten. Voor een aantal van deze geregelde zaken is directe binding mogelijk, zie art. 2:93/203 lid 4 BW. Dit houdt in dat in de akte van oprichting al verplichtingen voor de BV/NV opgenomen zijn. Per 1 oktober 2012 is direct binding bij de BV ook mogelijk voor kosten die met de oprichting verband houden (zoals de notariskosten). Dit kan nog niet voor de NV, maar de verwachting is dat een wijziging van art. 2:93 lid 4 dit in de nabije toekomst wel mogelijk maakt.
 • Als een BV of NV wordt opgericht, moet de notaris een aantal aandachtspunten in acht nemen. De notaris moet er bijvoorbeeld op letten dat de statuten niet in strijd zijn met de wet. Verder geldt er voor de NV een aanvullende eis. Bij de NV moet worden voldaan aan de minimumkapitaaleis van art. 2:67 lid 2 en lid 3 BW. Daarnaast moet de notaris erop toezien dat de bankverklaring aan hem wordt afgegeven bij oprichting van de NV (art. 2:93a BW). De notaris moet de bankverklaring aan de akte van oprichting nieten. Het niet naleven van dit voorschrift levert een oprichtingsgebrek op. Dit houdt in dat de rechtbank de NV op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie de NV ontbindt (art. 2:21 lid 1 onder a BW). Indien aan de NV of BV een oprichtingsgebrek kleeft, bestaat zij rechtens nog wel in de systematiek van Boek 2 BW; zij is nietig noch vernietigbaar, maar voor ontbinding vatbaar (hetgeen geen terugwerkende kracht heeft). Hierdoor heeft niet elke fout die bij een oprichting wordt gemaakt fatale gevolgen voor derden.

Minimumkapitaalvereiste BV

 • Voor de BV is er sinds 1 oktober geen minimumkapitaalvereiste meer. Dit houdt in dat de oprichters van de BV in principe vrij zijn om het beginkapitaal van de BV in de oprichtingsakte zelf te bepalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrag van €1,-.
 • Door schrapping van het minimumkapitaalvereiste ging de wetgever ervan uit dat de BV aantrekkelijker werd voor startende ondernemers. De wetgever wilde ervoor zorgen dat minder startende ondernemers naar goedkope buitenlandse rechtsvormen, zoals de Engelse limited company, zouden uitwijken.
 • De BV moet wel nog steeds de verplichte bijstand van de notaris moeten inroepen; een bedrag dat aardig kan oplopen.

Preconstitutief handelen

 • Tijdens deze fase, dus nog vóór de BV/NV rechtens bestaat, kan men al handelen namens de nog op te richten BV/NV (preconstitutief handelen); art. 2:93/203 BW. Dit wordt beschouwd als een vertegenwoordiging van de nog niet-bestaande vennootschap.
 • Om de BV/NV tegen deze handelingen te beschermen is de BV/NV die wordt opgericht alleen gebonden aan de rechtshandelingen als deze bekrachtigd worden na de oprichting. Daarnaast dient er een document opgesteld te worden waarin de te bekrachtigen rechtshandelingen worden beschreven of deze dienen op te worden genomen in de akte van oprichting.
 • Voordat de rechtshandelingen zijn bekrachtigd, is de wederpartij al wel gebonden; hetgeen voor deze partij een onzekere situatie oplevert. Ter bescherming van deze wederpartij bepalen art. 2:93 lid 2 en art. 203 lid 2 BW dat hij degenen die namens de op te richten BV/NV handelden kan aanspreken. Zij zijn (in beginsel) hoofdelijk aansprakelijk totdat de rechtshandeling bekrachtigd is. Na de bekrachtiging vervalt in beginsel deze gebondenheid van degene die hebben gehandeld. Tegen het vervallen van deze gebondenheid biedt lid 3 van art. 2:93/203 BW de wederpartij eventueel bescherming.
 • De bestuurders zijn na de oprichting ieder voor zich gehouden de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister; dit is echter geen voorwaarde voor het ontstaan van de nv of de bv. De wet verbindt echter wel een strenge aansprakelijkheidssanctie aan schending van deze plicht (art. 2:69/190 lid 2 BW maakt de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor elke rechtshandeling in het tijdsframe voordat de deponering en inschrijving hebben plaatsgevonden). Dit is noodzakelijk, omdat de inschrijving zeer belangrijk is voor een geordend rechtsverkeer en het toezicht op vennootschappen.
Wat zijn de Vennootschap onder firma (vof) & Maatschap?

Wat zijn de Vennootschap onder firma (vof) & Maatschap?

 • Een maatschap is een samenwerkingsovereenkomst tussen twee of meerdere personen van obligatoire aard. In beginsel is het sluiten van een maatschapsovereenkomst vormvrij. Het doel van de maatschap is door middel van samenwerking het behalen van vermogensrechtelijk voordeel dat ten goede komt aan de vennoten. Er kan dus geconcludeerd worden dat de maatschap, net als de NV en BV, streeft naar winst. Bij de maatschap is er sprake van samenwerking voor gemeenschappelijke rekening ten behoeve van een gemeenschappelijk doel. De winsten die de maatschap behaalt, worden volgens een afgesproken verdeelsleutel verdeeld over de vennoten in de maatschap. Voordat er überhaupt een maatschap kan worden gestart, moeten de vennoten iets inbrengen in de maatschap. Deze inbreng kan bijvoorbeeld bestaan uit kapitaalgoederen of arbeid. De maatschap is geregeld in Boek 7A BW, artikelen 1655-1688.
 • Wanneer een maatschap onder gemeenschappelijke naam (firmanaam) een onderneming drijft of voert, dan gelden naast de bepalingen van Boek 7A: 1655-1688 BW, ook art. 16-34 K. Deze maatschap wordt dan de vennootschap onder firma (vof) genoemd. Het verschil tussen de vof en de gewone maatschap is onder meer dat bij een vof de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn op basis van art. 18 K, terwijl bij de maatschap de vennoten voor gelijke delen aansprakelijk zijn op grond van art. 7A:1680 BW.
 • Wat betreft de samenwerking bij een maatschap en de vof valt het volgende te zeggen: de vennoten dienen op basis van gelijkheid samen te werken. Dit houdt in dat er geen sprake mag zijn van een positie van ondergeschiktheid, want dit zou kunnen wijzen op een arbeidsovereenkomst. De vennoten dienen gezamenlijk het beleid te bepalen van de maatschap of vof. Er wordt ook gezegd dat een maatschap of vof intuitu personae wordt genoemd. Dit betekent dat de samenwerking hoogstpersoonlijk wordt aangegaan. De maatschap en de vof worden ook wel personenassociaties of personenvennootschappen genoemd.
 • Een maatschap kan onder meer worden gebruikt voor het gezamenlijk uitoefenen van het beroep van advocaat of plastisch chirurg. Diverse advocaten en chirurgen oefenen hun professie uit voor gemeenschappelijke rekening. Dit houdt in, dat zij onderling hun winsten en verliezen verrekenen. De inbreng bestaat meestal uit arbeid. De beroeps- of bedrijfsuitoefening kan bij een maatschap stil plaatsvinden. Dit houdt in dat er naar buiten niets blijkt van een gezamenlijk beroeps- of bedrijfsuitoefening. Stille maatschappen komen onder meer voor in de agrarische sector. De zoon van de boerenfamilie oefent voor de buitenwereld het boerenbedrijf uit, maar intern heeft de zoon overleg met zijn vader over de stukken land. Een openbare maatschap is het type maatschap dat op duidelijke wijze naar buiten toe onder een gemeenschappelijke naam optreedt, dit gebeurt veelal in de advocatuur.
 • Het onderscheid tussen beroeps- en bedrijfsuitvoering kan zeer gemakkelijk worden gemaakt. Bij beroepsuitoefening is er sprake van persoonlijke dienstverlening. Dit houdt in, dat de persoonlijke kwaliteiten van de dienstverlener voorop staan. Een beroepsuitoefenaar dient de belangen van zijn cliënt te behartigen. Voorbeelden van beroepsuitoefenaars zijn advocaten, artsen en notarissen. Het beroepsgeheim geldt voor beroepsuitoefenaars en is neergelegd in de beroepsregels. Bij bedrijfsuitoefening staat het uitoefenen van het bedrijf centraal. Dit houdt in, dat persoonlijke dienstverlening en vertrouwelijkheid minder prioriteit hebben. De bakker, slager en de snackbarhouder zijn voorbeelden van beroepen die een bedrijf uitoefenen. Het verschil tussen bedrijf en beroep is echter in rap tempo aan het vervagen. Dit komt onder meer doordat beroepsuitoefenaars in toenemende mate gebruik maken van een BV-vorm. Vele grote Nederlandse advocatenkantoren maken zelfs gebruik een NV-vorm. De NV was oorspronkelijk opgezet voor bedrijfsuitoefening. Het verschil tussen beroep en bedrijf vervaagt steeds meer, omdat beroepsbeoefenaren steeds meer gebruik maken van rechtsvormen die bestemd zijn voor bedrijfsuitoefening,
 • Er zijn twee verschillen te noemen tussen de vof en de maatschap.
  • Het eerste verschil is te vinden in de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Bij een vof heeft op grond van art. 17 lid 1 K elke vennoot vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit houdt in dat elke vennoot namens de vof mag handelen. Er is wel een optie mogelijk dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt beperkt door middel van een vennootschapsovereenkomst. Bij een maatschap mag op basis van art. 7A:1679 BW een vennoot alleen vertegenwoordigen als de overige vennoten hem daarvoor een volmacht hebben verleend. De maatschap is meer intern gericht dan de vof; dit verklaart waarom de overige vennoten bij een maatschap een volmacht moeten verlenen voordat een vennoot mag vertegenwoordigen. Er worden ook bij een maatschap minder profijtelijke transacties afgesloten.
  • Het tweede verschil heeft te maken met de aansprakelijkheid. Bij een vof zijn alle vennoten volgens art. 18 K hoofdelijk aansprakelijk. Voor de maatschap is de aansprakelijkheidsregeling wat soepeler, omdat art. 7A:1679 en 1680 BW aangeven dat de vennoten bij een maatschap slechts voor gelijke delen aan te spreken zijn voor vennootschapsschulden.
 • Ook op de maatschap en de vof is de Wet op de ondernemingsraden van toepassing (als er een ondernemingsraad moet worden ingesteld). Verder is de Handelsregisterwet 2007 van toepassing op de maatschap en de vof. In het bijzonder wijzen wij op art. 29 K. Dit strenge artikel is van toepassing wanneer de inschrijving van de vof in het handelsregister niet heeft plaatsgevonden. Het gevolg hiervan is dat de vof bij het achterwege laten van inschrijving in het handelsregister geacht wordt alle handelingen te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Een ander gevolg is dat dan de vertegenwoordigingsbevoegdheid onbeperkt is. Dit betekent dat diegene die handelt namens de vof zijn medevennoten ook kan binden aan de transacties. Dit is zeer risicovol. Er kan een nuancering worden aangebracht, want de vof en haar vennoten zijn niet gebonden wanneer de wederpartij van de vof op de hoogte was van een beperking of uitsluiting van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wat is een eenmanszaak?

Wat is een eenmanszaak?

 • Een eenmanszaak is een onderneming waarbij de ondernemer zelf hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden die namens of door hem zijn aangegaan met zijn privé vermogen.
 • Er kunnen wel werknemers in dienst zijn bij de eenmanszaak.
 • Een eenmanszaak moet in het handelsregister worden ingeschreven (art. 5, onder b Handelsregisterwet).
 • Een eenmanszaak kan in zijn geheel verkocht worden, maar niet als een geheel geleverd worden, omdat een eenmanszaak geen goed is in de zin van art. 3:1 BW. Dit houdt concreet in dat elk deel van de zaak op zijn eigen wijze geleverd zal moeten worden.
Wat is een stichting?

Wat is een stichting?

Doel van de stichting

 • Art 2:285 lid 3 bepaalt: ‘het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben’. Er geldt dus een uitkeringsverbod voor de stichting.
 • Slechts uitkeringen beperkt tot het ideële of sociale terrein zijn toegestaan aan anderen. Het is ook mogelijk om uitkeringen te doen aan oprichters etc. van de stichting voor zover zij onder de algemene regels vallen die de stichting heeft gesteld om tot uitkering over te gaan. Dit geldt echter niet wanneer oprichters etc. de enigen zijn die onder de algemene regels vallen. Wanneer een stichting of vereniging uitkeringen doet die niet zijn toegestaan, kunnen zij deze op grond van onverschuldigde betaling terugvorderen. Een uitzondering op het uitkeringsverbod geldt voor onkostenvergoeding aan oprichters bestuurders etc. mits deze reëel zijn.

Organisatie van de stiching

 • Bij de stichting geldt er een ledenverbod (2:285). Wel heeft zij een bestuur (2:291). Wanneer in statuten over leden wordt gesproken, betekent dit niet dat het ledenverbod is overschreden, mits aan hen geen zeggenschapsrechten zijn toegekend.

Oprichting van de stichting

 • Oprichting geschiedt bij notariële akte 2:286 of door middel van een testament gemaakt bij notariële akte 2:286 lid 2. Indien er sprake is van een onderhands testament en niet van een bij notariële akte gemaakt testament, dan bepaalt 4:135 lid 2 dat de erfgenamen de last hebben om de stichting op te richten. 
 • De notariële akte (a) moet worden verleden in de Nederlandse of Friese taal en (b) statuten bevatten die aan de eisen van art 2:286 lid 4 moeten voldoen. Wanneer er niet is voldaan aan de eisen van art 2:286 is er sprake van een oprichtingsgebrek die tot persoonlijke aansprakelijkheid van de notaris kan leiden lid 5.
 • Een stichting/vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte moeten worden ingeschreven in het Handelsregister (art 6 Hrgw). De inschrijving is geen oprichtingsvereiste. Wanneer inschrijving achterwege blijft, is wel iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de stichting verbindt, naast de stichting hoofdelijk aansprakelijk (2:29/289 lid 2). De artikelen 9-14 en 17 Hrgw bepalen welke gegevens moeten worden ingeschreven. De artikelen 2:6 BW en 25 Hrgw bieden bescherming aan derden. Zo mogen derden alles wat in de registers is ingeschreven als juist aannemen en kan er tegenover derden geen beroep worden gedaan op feiten die niet zijn ingeschreven en waarvan zij onkundig waren.
Wat is een vereniging?

Wat is een vereniging?

Organisatie van de vereniging

 • Bij een vereniging moet er volgens art 2:26 sprake zijn (1) van leden, (2) van regels volgens welke zij willen samenwerken, (3) er moet een bestuur zijn (2:44) en ook (4) een algemene vergadering (2:40). Voor het ontstaan van een vereniging geldt er geen vormvereiste. Het probleem is echter dat het lastig is om een grens te trekken tussen de (in)formele vereniging en de niet rechtspersoonlijkheid bezittende groep. Wanneer een organisatie aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet en niet al een andere rechtsvorm is, dan is er sprake van een vereniging en dus van een rechtspersoon. Dit volgt uit art. 2:26 jo. 2:30.
 • Van een informele vereniging is sprake wanneer een vereniging niet bij notariële akte is opgericht. Ook deze informele vereniging heeft rechtspersoonlijkheid, maar wel in beperkte mate. Art.2:30 bepaald namelijk (1) dat ze geen registergoederen kan verkrijgen. Wel kan zij een koopovereenkomst sluiten, maar nu de vereniging geen notarieel vastgelegde statuten heeft kan er geen uitvoering aan de overeenkomst worden gegeven. (2) Daarnaast kan een informele vereniging geen erfgenaam zijn. (3) Verder zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat degene die bestuurder is op het moment van het opeisbaar worden van een schuld van de vereniging naast de vereniging hoofdelijk verbonden is. Wanneer er geen bestuurder is op het moment van het opeisbaar worden, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk tijdens wier bestuur de rechtshandeling werd verricht. De beperkte rechtspersoonlijkheid wordt opgeheven wanneer de informele vereniging alsnog haar statuten in een notariële akte laat opnemen. Dan wordt zij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
 • De vereniging van eigenaars is geen boek 2 vereniging. Dit is een rechtspersoon die ontstaat bij het verlijden van de notariële akte van splitsing. De appartementseigenaren zijn van rechtswege lid van de vereniging (5:125 lid 2). Het is mogelijk dat aan het lidmaatschap van de ‘vereniging van eigenaars’ een ander lidmaatschap van een andere vereniging is verbonden. Dit wordt ook wel een gekoppelde vereniging genoemd, waarvoor wel de bepalingen uit boek 2 gelden (5:112 lid 3). De bepalingen van boek 2 zijn slechts van toepassing op de vereniging van eigenaars indien er in boek 5, titel 9, afdeling 2 naar wordt verwezen. Voorbeelden hiervan zijn (1) art 5:125 die art 2:40 lid 2 van toepassing verklaard en er dus sprake moet zijn van een vergadering van eigenaars, (2) van een bestuur (3) en van een voorzitter van de vergadering van eigenaars (5:133).

Doelstelling van de vereniging

 • Een vereniging mag geen coöperatief doel hebben of een verzekeringsbedrijf uitoefenen waarin zij verzekeringsovereenkomsten sluit met haar leden (art 2:26 lid 1). Daarnaast mag ze geen winst verdelen onder haar leden (2:26 lid 3). De vereniging moet goed onderscheiden worden van de maatschap (7A:1655). Van een maatschap is sprake wanneer alle deelnemers iets inbrengen ten einde daarmee winst te behalen onder de leden. Wanneer hier geen sprake van is, is er sprake van een vereniging nu winstverdeling onder de leden daar niet is toegestaan.
 • Het is een vereniging overigens vrij een commercieel doel na te streven. De winst die behaald wordt mag slechts niet aan de leden worden uitgekeerd, maar wel aan derden. Uitkeringen met een ideële of sociale strekking mogen wel aan leden worden gedaan.
 • Opvallend is dat de wet geen precieze doelomschrijving geeft, maar slechts de beperkingen.

Oprichting van de vereniging

 • Om een vereniging op te kunnen richten is een (1) notariële akte vereist 2:27. De notariële akte moet (a) worden verleden in de Nederlandse of Friese taal en (b) statuten bevatten lid 3. Wanneer niet aan een eis van art 2:27 is voldaan is er sprake van een oprichtingsgebrek waarvoor een notaris persoonlijk aansprakelijk kan zijn lid 5.
 • Wanneer een vereniging niet bij notariële akte wordt opgericht spreken we van een informele vereniging. (1) Voor de oprichting van een informele vereniging is een meerzijdige rechtshandeling vereist, welke vaak moeilijk vast te stellen is. Het ontbreken van een expliciete oprichtingshandeling staat er niet aan in de weg dat het bestaan hiervan kan worden aangenomen. De voor de rechtshandeling vereiste wilsverklaring kan immers vormvrij geschieden en dus besloten liggen in 1 of meer gedragingen, verklaringen of mededelingen (3:33 jo 3:37 jo 3:59). Voor het aannemen van de oprichting is allereerst vereist (a) dat de vereniging in het maatschappelijke verkeer optreedt als een zelfstandige eenheid en (b) er sprake is van een interne, de essentialia van de vereniging weerspiegelende organisatie.
 • Wanneer een organisatie bijv. een coöperatie wil oprichten, en dit is niet gelukt, dan kan er geen informele vereniging zijn ontstaan omdat de daarop gerichte rechtshandeling ontbreekt. Ze had immers de bedoeling een andersoortige rechtspersoon op te richten. Wanneer de organisatie echter een vereniging op wilde richten en dit is niet gelukt, ontstaat er wel een informele vereniging.
 • Een stichting/vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte moeten worden ingeschreven in het Handelsregister (art 6 Hrgw). De inschrijving is geen oprichtingsvereiste. Wanneer inschrijving achterwege blijft, is wel iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de vereniging verbindt, naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk (2:29/289 lid 2). De artikelen 9-14 en 17 Hrgw bepalen welke gegevens moeten worden ingeschreven. De artikelen 2:6 BW en 25 Hrgw bieden bescherming aan derden. Zo mogen derden alles wat in de registers is ingeschreven als juist aannemen en kan er tegenover derden geen beroep worden gedaan op feiten die niet zijn ingeschreven en waarvan zij onkundig waren.
Wat is een concern?

Wat is een concern?

Concerns in Nederland

 • De meeste ondernemingen in Nederland vormen een concern of groep. Art. 2:24b BW zegt dat een groep een economische eenheid is waarin rechtspersonen en personenvennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Hierbij worden verschillende rechtsvormen gecombineerd in één onderneming. Deze groep (dochtervennootschappen ex art. 2:24a BW) staat onder centrale leiding van een moedervennootschap. Een concern kan bestaan uit alle rechtspersonen en vennootschappen die in de voorgaande paragrafen behandeld zijn.
 • Technisch gezien zijn een dochtermaatschappij en een groepsmaatschappij niet gelijk. Voor een groepsmaatschappij geldt een feitelijk criterium (daadwerkelijk economische eenheid, centrale leiding of organisatorische verbondenheid) en voor een dochtermaatschappij geldt een juridisch criterium (hoeveel potentiële zeggenschap er is). Het kan dus zijn dat niet aan het feitelijk criterium wordt voldaan, er wel sprake is van een dochtermaatschappij, maar niet van een groep en andersom.

Waarom worden concerns gevormd?

 • Er zijn een legio redenen waarom bedrijven een concern willen vormen. Deze hangen allemaal samen met de spreiding van economische en aansprakelijkheidsrisico’s.
  • Elke vennootschap is in beginsel aansprakelijk voor eigen schulden.
  • Het levert schaalvoordelen op
  • Overzichtelijkheid en flexibiliteit
  • Afgebakende onderneming kan vervreemd worden.
  • Fiscale voordelen.

Hoe werkt concernvorming?

 • Een concern kan op verschillende wijzen worden gevormd. Een manier is bijvoorbeeld dat de ene onderneming een andere onderneming opricht, maar het gebeurt meestal door middel van een fusie van aandelen. Dit wordt ook wel een overname genoemd. Een NV neemt bijvoorbeeld de aandelen van een BV over. Om aandelen te kunnen krijgen, moet er eerst een bod uitgebracht worden op de aandelen. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een openbaar bod en een bod met een onderhands karakter. Als de bieder de houders van aandelen kent, kan hij zijn bod aan hen uitbrengen, men spreekt dan van een onderhands bod. Maar als de bieder deze aandeelhouders niet kent, omdat het gaat om beursgenoteerde aandelen, moet hij een bod doen gericht tot het publiek. Dit wordt wel een openbaar bod genoemd. Op dit openbare bod zijn de art. 5:70-83 van de Wet financieel toezicht 2007 met bijbehorende uitvoeringsbesluiten van toepassing. Dit was aan de orde bij AMN AMRO holding NV.
 • Naast het onderscheid tussen een openbaar en een onderhands bod bestaat er een onderscheid tussen een vriendelijk en een vijandelijk bod. Soms is het bestuur van de vennootschap waar het bod zich op richt het eens (vriendelijk bod) en soms is het bestuur niet eens met de inhoud van het bod (dit bod wordt dan een vijandelijk bod genoemd). Het bestuur kan de bieder dwarsliggen door middel van de zgn. beschermingsconstructies. Art. 2:359b BW is sinds september 2007 van toepassing op beursvennootschappen en schept extra regels en uitzonderingen omtrent de beschermingsconstructies bij een vijandige overname.
 • Hoofdstuk 2 van de SER fusiegedragsregels 2000 geeft voorschriften voor het vriendelijke én het vijandelijke bod. Deze voorschriften beschermen de werknemers bij een fusie, dat wil zeggen als men (in)directe zeggenschap over een deel van een onderneming verwerft. Bijvoorbeeld door middel van een activa-passiva-transactie of door het doen van een bod. Vakbonden en ondernemingsraden moeten ingelicht en geraadpleegd worden als men van plan is te fuseren. Dit is niet vereist als beide ondernemingen minder dan 50 werknemers hebben.
 • Een concernrelatie kan ook ontstaan door afsplitsing art. 2:334a BW. In art. 2:334a BW staat dat het mogelijk voor een BV of een NV door middel van afsplitsing van een NV of BV twee NV’s of BV’s te maken. Dit wordt dan een moedervennootschap en een dochtervennootschap. De moedermaatschappij moet een geconsolideerde jaarrekening opnemen in de toelichting van haar jaarrekening volgens art. 2:406 BW. Volgens art. 2:405 BW worden de financiële gegevens van de moedermaatschappij en van alle dochtermaatschappijen tezamen vermeld.
Wat zijn de Commanditaire vennootschap (CV) en Coöperatie?

Wat zijn de Commanditaire vennootschap (CV) en Coöperatie?

De commanditaire vennootschap

 • De commanditaire vennootschap (CV) en de coöperatie zijn rechtsvormen die tussen de BV/NV en de stille en openbare vennootschap instaan.
 • De commanditaire vennootschap is net als de stille en openbare vennootschap een samenwerkingsovereenkomst. Eén of meer hoofdelijk verbonden vennoten (de besturende vennoten) sluiten een overeenkomst met één of meer geldschieters die beperkt aansprakelijk zijn (commanditaire vennoten).
 • Er zijn slechts drie bepalingen die specifiek gericht zijn op de commanditaire vennootschap: art. 19, 20 en 21 K. Deze artikelen gaan met name over handelingen die een commanditaire vennoot naar buiten toe verricht.
 • Alleen de besturende vennoten mogen externe handelingen verrichten. Wanneer een commanditaire vennoot zich hier niet aan houdt en wel externe handelingen verricht is, wordt hij jegens derden als besturende vennoot beschouwd en is hij daardoor, net zoals een besturende vennoot, hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen die tijdens of na zijn verboden handeling zijn ontstaan. De Hoge Raad heeft dit verzwakt in een arrest van 29 mei 2015 (NJ 2015/380), door te beslissen dat de aansprakelijkheid moet worden verlicht, als deze in een onevenredige verhouding staat tot de aard en de ernst van de overtreding van het beheersverbod.
 • De commanditaire vennoot mag wel naar binnen toe bepaalde gedragingen verrichten, zoals samen met de besturende vennoten het interne beleid bepalen. Verder is een commanditaire vennoot niet tot meer gehouden dan het bedrag van zijn inbreng. In het handelsregister wordt het bedrag opgenomen van de commanditaire inbreng, maar daarbij wordt niet vermeld van wie deze inbreng afkomstig is, omdat zij in beginsel niet door de schuldeisers van de CV aangesproken kunnen worden.

De coöperatie

 • Op de coöperatie zijn de bepalingen art. 2:53 – 63j BW van toepassing.
 • De coöperatie moet bepaalde overeenkomsten sluiten met haar leden (art. 2:53 lid 1 BW), omdat zij haar werkzaamheden ten dienste van haar leden moet verrichten (Boek 2 BW). Een coöperatie mag winst uitkeren aan haar leden (art. 2:53a BW) en mag onder bepaalde omstandigheden ook overeenkomsten sluiten met derden (art. 2:53 lid 3 BW). Met derden mogen alleen overeenkomsten worden gesloten, als de overeenkomsten met de leden hierdoor niet van ondergeschikte betekenis geraken (bijvoorbeeld meer derden dan leden).
 • De coöperatie moet als het ware de economische belangen van haar leden behartigen. De coöperatie heeft als doel te voorzien in stoffelijke behoeften van haar leden. Het regime van de aansprakelijkheid van de coöperatie is niet zo streng, aangezien de aansprakelijkheid lijkt op die van de NV en BV. De uitsluiting van de aansprakelijkheid moet de coöperatie echter wel in de naam duidelijk maken (U.A. of B.A). Veel bepalingen die van toepassing zijn op een vereniging zijn ook van toepassing op een coöperatie, omdat de coöperatie door is opgezet als vereniging. Het is echter geen bijzondere soort van vereniging, maar een aparte rechtsvorm. Een belangrijke uitzondering vormt het artikel over het uitkeren van winst. Dit mag een vereniging niet, in tegenstelling tot een coöperatie (art. 2:26 lid 3 BW).
Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij?

Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij?

Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij?

 • De onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging van ondernemers die zich met verzekeren bezig houden.
 • Van een onderlinge waarborgmaatschappij is sprake wanneer:
  • (1) een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging,
  • (2) zich statutair ten doel stelt met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten.
 • Wanneer je als verzekeringnemer een verzekering afsluit bij de onderlinge waarborgmaatschappij, wordt je van rechtswege lid, tenzij in de statuten anders is bepaald (2:62). Ook kan de onderlinge waarborgmaatschappij met derden overeenkomsten sluiten, mits iedere verplichting van leden of oud-leden om bij te dragen in de tekorten is uitgesloten (2:53).

Oprichting van een onderlinge waarborgmaatschappij

 • Een rechtspersoon is een coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij indien deze (1) ‘bij notariële akte als coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij’ is opgericht 2:53 lid 1/2 jo 2:54 lid 1.
 • Verder is vereist (2) dat de naam van de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij het woord ‘coöperatief’ of ‘onderling’ of ‘wederkerig’ omvat en aan het slot de letters WA, BA of UA.
 • Tot slot (3) bepaald art 2:53a dat er bij de oprichting ook aan de eisen van art 2:27 moet zijn voldaan.
Wat is het handelsregister?

Wat is het handelsregister?

 • Het handelsregister is een volledig geautomatiseerde databank voor ondernemingen.
 • Art. 2 Hrgb 2008 geeft een definitie van onderneming: 'Van een onderneming is sprake indien een voldoende zelfstandig optredende organisatorisch eenheid van één of meer personen bestaat waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen.' In essentie: het moet gaan om een bedrijf waarmee winst wordt beoogd. Deze definitie is gebaseerd op rechtspraak van de Hoge Raad (o.a. Coöperatieve Flatexploitatievereniging 'Mariahoeve, HR 13-01-1996 en Hirschmann, HR 12-12-1989). In twee beleidsregels is uitgewerkt hoe de Kamer van Koophandel (KvK) deze definitie moet toepassen, waarbij het uitgangspunt is dat er vrij snel sprake is van een onderneming.
 • Art. 25 Hrgw 2007 bevat twee belangrijke regels:
  • Een derde mag afgaan op hetgeen in het handelsregister is opgenomen.
  • Als een feit er niet in het handelsregister staat, maar er wel in had moeten staan, mag degene aan wie de onderneming toebehoort zich niet op dat feit beroepen jegens iemand die dat feit dan ook niet kende (Damen/Geho, HR 09-02-1984).
 • Op het arrest Damen/Geho is wel een uitzondering mogelijk. In HR 18 juni 1952, NJ 1953/530 heeft de Hoge Raad overwogen dat iemand geen beroep kan op art. 25 Hrgw 2007 wanneer diegene een vordering heeft op iemand uit hoofde van bijvoorbeeld onrechtmatige daad. De reden hiervan is dat art. 25 Hrgw 2007 alleen dient om derden te beschermen die transacties afsluiten. Het slachtoffer van de onrechtmatige daad kan de oud-ondernemer simpelweg niet aanspreken omdat de oud-ondernemer niet diegene kan zijn die de onrechtmatige daad heeft gepleegd. Het is immers niet mogelijk om het handelsregister te raadplegen voordat de onrechtmatige daad wordt begaan.
 • Om als onderneming ingeschreven te staan in het handelsregister dient de ingeschrevene jaarlijks een bedrag te betalen aan de Kamer van Koophandel.
Wat is handelsrecht?

Wat is handelsrecht?

Wat is het handelsrecht?

 • Het juridische aspect van de handel zit hem vooral in het afsluiten van internationale commerciële contracten. Handelskoop is de grondslag; vervoer, betaling en verzekering zijn daarbij onmisbaar. De commerciële contracten in deze deelgebieden kunnen gezien worden als de schakels die samen de keten van de goederenstroom vormen. Bij handelsverkeer is er meestal sprake van een koopcontract, die vervolgens zorgt voor een goederen-, geld- en documentenstroom.
 • In de handel is zekerheid vereist. Er worden pas goederen overhandigd wanneer de betaling van die goederen verzekerd is. Aan de andere kant wil de koper ook waar voor zijn geld (value of money). Om deze reden zijn er documenten in het leven geroepen, waarbij geabstraheerd wordt van onderliggende rechtsbetrekkingen (wissel en cheque, documentair krediet, cognossement etc.).
 • Het handelsrecht bevat dan ook regelingen over - onder andere - het voeren van een bedrijf (boekhouding), vervoer (vervoersrecht), verzekeringen (verzekeringsrecht), faillissement (faillissementsrecht).

Wat is internationaal handelsrecht?

 • Het internationale handelsrecht beoogt in hoofdzaak door liberalisering van de handel in goederen en diensten bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van de economie. Het bepaalt in hoofdzaak bevoegdheden, rechten en plichten van staten en internationale organisaties op het gebied van internationale handel. Het handelsrecht wordt beheerst door zowel mondiale als regionale organisaties.

Wat zijn de vijf kenmerken van het handelsverkeerrecht?

 1. Het beginsel van rechtszekerheid. De risico’s van handelsovereenkomsten worden verwerkt en berekend op grond van het toepasselijke recht. Internatonale verdragen, die toepasselijk zijn op zakelijke contracten, zijn vaak de bronnen van het handelsrecht. Nationaal recht is over het algemeen niet afgestemd op internationale rechtsverhoudingen, waardoor internationale regelingen een beter perspectief bieden op rechtszekerheid.
 2. Het beginsel van vertrouwensbescherming. Vertrouwensbescherming van derden is in de handel cruciaal. Houders van toonder- en orderpapieren kunnen niet worden bestookt met verweren uit de onderliggende rechtsverhouding in het kader waarvan het papier is uitgebracht.
 3. Vlot handelsverkeer. Het is van groot belang dat de goederenstroom spoedig en zonder juridische barrières plaatsvindt. Daarom zijn er een aantal hulpmiddelen tot stand gekomen die dit proces bevorderen, zoals de toonder- en orderpapieren die zorgen voor een eenvoudigere overdraagbaarheid van vorderingen aan derden. Derden mogen zich baseren op de schijn van recht die het papier laat zien; hetgeen niet kenbaar is aan derden, kan niet aan hen worden tegengeworpen.
 4. Drie en meer partijenverhoudingen. Derden zijn veelal nauw betrokken bij handelstransacties in het handelsverkeer. En het is daarom belangrijk dat deze derden beschermd worden.
 5. Internationale dimensie. Bij handelsrecht is er behoefte aan internationale overeenstemming, voor het nationale recht is er slechts een bescheiden rol weggelegd. Verdragen zijn daarom van groot belang.

Bronnen

Wat is ondernemingsrecht en waarom bestaat rechtspersonenrecht?

Wat is ondernemingsrecht en waarom bestaat rechtspersonenrecht?

Wat zijn de kernvragen van ondernemingsrecht?

 • In het ondernemingsrecht bevinden zich de rechtsvormen waarmee ondernemingen gedreven kunnen worden.
 • Het regelt drie onderwerpen: Hoe wordt de interne structuur van een onderneming geregeld? Wie zijn bevoegd om als vertegenwoordigers van de onderneming rechtshandelingen te verrichten? Hoe is de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld bestuurders geregeld?

Waarom is ondernemingsrecht relevant?

 • De rechtsvorm is in feite een gereedschap om de onderneming goed te kunnen laten functioneren. Het eerste doel van het ondernemingsrecht is dan ook facilitair. Dit betekent dat de juridische ondernemingsvormen sterk beïnvloed worden door het functioneren van een onderneming. Een voorbeeld hiervan is de efficiency van een onderneming.
 • Ondernemingsrecht is dan ook noodzakelijke kost voor mensen die zich bezig houden met het opzetten van een bedrijf of andere rechtspersoon; actief en betrokken deelnemen in een rechtspersoon; of juristen, bedrijfskundigen, mediators, bestuurskundigen of anderen die conflicten binnen en tussen rechtspersonen proberen op te lossen.

Meer informatie

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Australië

   • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

   China

   • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

   Curaçao

   • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
   • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
   • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
   • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
   • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

   Frankrijk

   • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

   Ghana

   • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

   Kenia

   • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

   India

   • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
   • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
   • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

   Indonesië

   • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

   Ivoorkust

   • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

   Nederland

   • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

   Suriname

   •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

   Verenigde Staten van Amerika

   • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
   • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

   Zuid-Afrika

   • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de non-profit sector of bij internationale organisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     China

     • Help mee met verschillende werkzaamheden bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
     • Zet je in bij een ngo voor microkredieten. Deze microkredieten betekenen veel voor de lokale bevolking, omdat zij hiermee zelfstandig kleine bedrijfjes kunnen opzetten. (v)

     Ecuador

     • Werk mee met een uitwisselingsproject bij een non-profit organisatie en help met het organiseren van activiteiten. (v)
     • Help mee bij naschoolse activiteiten voor kinderen uit arme Ecuadoriaanse gezinnen. (v)

     Filipijnen

     • A local NGO which provides disadvantaged children and youth with a caring home, knowledge and skills is looking for TEFL teachers, math teachers, social workers, psychologists, and fundraisers. (v)
     • Steun mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of menselijke conflicten bij een ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. (v)
     • Assist with marketing and fundraising activities for an NGO which offers transportation for people in a wheelchair. (v)

     Ghana

     • Maak informatieve promotiefilms over de activiteiten van een non-profit organisatie. (v)
     • Fotografeer en film de activiteiten en ontwikkelingsprojecten van een Britse organisatie. (v)

     India

     • Werk mee met een uitwisselingsproject georganiseerd door een non-profit en ondersteun bij het organiseren van activiteiten. (v)

     Malawi

     • Creëer informatie- en promotiemateriaal voor een non-profit organisatie door het maken van films. (v)

     Mexico

     • Word mensenrechtenwaarnemer bij een ontwikkelingsorganisatie. (b)

     Singapore

     • Bied ondersteuning bij een nonprofit organisatie die zich inzet tegen dierenleed en help bijvoorbeeld in een opvangcentrum of geef ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. (b/v)
     • Be the voice for the animals. Become an animal ambassador, fundraiser or help the merchandise department of a Singaporean non-profit. (v)

     Zuid-Afrika

     • Word marketing manager bij een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren en voorlichting geeft over natuurbehoud. (b)
     • Ondersteun een lokale ngo bij de preventie van HIV/AIDS en tuberculose door aan de slag te gaan in de administratie of financiën. (s)
     • Draag als student rechten bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse ngo's. (s)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

     De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

     De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

     Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

     Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

     Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

          

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen bedrijven en economische instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

     Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen bedrijven en economische instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

     Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

     JoHo: crossroads uit selectie
     Bedrijf en economie bestuderen: vakken en studiegebieden

     Bedrijf en economie bestuderen: vakken en studiegebieden

     Bedrijf, onderneming en organisatie: startpagina's

     Bedrijf, onderneming en organisatie: startpagina's

     JoHo: paginawijzer

     Thema's

     Wat vind je op een JoHo Themapagina?

     • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
     • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

     Crossroad: volgen

     • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

     Crossroad: kiezen

     • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

     Footprints: bewaren

     • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
     • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

     Abonnement: nemen

     • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

     Hoe is de pagina op gebouwd

     • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
     • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
     • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
     • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
     • De statussen:
     1. Start
     2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
     3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
     4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
     5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
     6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
     7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
     8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
     9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
     10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
      JoHo: footprints achterlaten
      JoHo: pagina delen

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken