Organisatie & Economie: studie en kennis

 

  Thema

Organisatie en economie als studie en kennisgebied

 

Managementstudies  - Bedrijfskunde - Organisatiewetenschappen - HRM studies

JoHo: crossroad uit de bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

Med: Links naar intra + org
1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Wat betekent economie?

Wat betekent economie?

Wat betekent economie?

 • Economie betekent alle productie en ruilhandelactiviteiten die plaatsvinden: al het kopen en verkopen. Omdat middelen schaars zijn, wordt bestudeerd hoe mensen beslissingen maken, hoe mensen met elkaar omgaan en welke krachten en trends de economie beïnvloeden. 
 • Macro-economie betreft de economie van een gehele maatschappij, in het bijzonder fenomenen zoals inflatie, werkeloosheid en economische groei.
 • Micro-economie betreft hoe een gezin of bedrijf beslissingen maakt en zich gedraagt in specifieke markten.
 • Bedrijfseconomie betreft het economisch handelen van productieorganisaties, waarbij arbeid en kapitaal worden ingezet om ondernemingsdoelen na te streven.
 • Fiscale economie betreft economie die samenhangt met belastingen.
 • Internationale economie betreft de interacties tussen economische machten in de wereldeconomie

 

Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

Wat is bedrijfskunde en organisatiewetenschap?

 • Bij bedrijfs- en organisatiestudies wordt vanuit verschillende vakgebieden gekeken hoe een organisatie handelt, welke oorzaken er aan ten grondslag liggen en hoe de organisatie effectief aangestuurd kan worden.
 • Het vakgebied omvat twee aspecten:
 1. Het descriptieve aspect: een analyse van de handelswijze, inclusief oorzaak/gevolg relaties.
 2. Het prescriptieve aspect: een aanbeveling van bedrijfsstructuur en manier van handelen.
 • Organisatiekunde is pragmatisch, d.w.z. theoretisch onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht en toepasbaar. Men kan spreken over een interdisciplinaire benadering, omdat vanuit verschillende vakgebieden een nieuwe benadering tot stand wordt gebracht (in tegenstelling tot een multidisciplinaire benadering).
 • Organisatiekunde streeft overzicht over de hele organisatie na en staat haaks op specialisme. Door de groeiende invloed van diverse macro-economische factoren op bedrijven is namelijk de behoefte ontstaan voor overzicht en visie over het geheel. Het vak Bedrijfskunde komt overeen met Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie, Organisatie en Management of Management.
 • Wiki definitie: "Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen"
Wat betekent bedrijfseconomie?

Wat betekent bedrijfseconomie?

Wat betekent bedrijfseconomie?

 • Bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen de productieorganisaties. Dit zijn productieorganisaties die naar winst streven. De productieorganisatie is een samenwerkingsverband van de productiefactoren arbeid en kapitaal. Het kapitaal zijn de grondstoffen en de duurzame productiemiddelen van de onderneming.
 • Een onderneming streeft naar winst. De grootte van de winst is afhankelijk van de efficiency en effectiviteit van het ondernemingsproces.

 

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

 

Wat is het verschil tussen boekhouden en accounting?

 • Een boekhouder legt veranderingen vast in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden van een bedrijf.
 • Bij bedrijven van meer dan 50 werknemers, een omzet van meer dan 8,8 miljoen of ingewikkelde financiële transacties wordt meestal een accountant ingeschakeld.
 • Handelingen die door een accountant worden gedaan, zijn bijvoorbeeld de boekhouding controleren, periodieke uitgaven en inkomsten verwerken, jaarrekeningen opstellen, budgetten met resultaten vergelijken en belastingvoordelen in kaart brengen.

Welke financiële overzichten kun je opstellen?

 • De boekhouding in het algemeen geeft veranderingen weer in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden.
 • In financiële dagboeken worden dagelijks alle financiële gebeurtenissen geregistreerd, bijvoorbeeld in een kasboek, verkoopboek etc.
 • Het grootboek houdt voor elke balanspost afzonderlijk een overzicht (grootboekrekening) bij van de financiële feiten. Debet (schulden) en credit (bezittingen) moeten in het grootboek gelijke bedragen zijn.
 • De jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en een toelichting en geeft externe verslaglegging onder andere voor de fiscus over het vermogen en het resultaat alsmede omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf. De jaarrekening is het financiële gedeelte van het jaarverslag en valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een accountant.
 • De balans geeft de financiële situatie van een bedrijf weer, met aan de linkerkant de activa (bezittingen) en aan de rechterkant de passiva (bronnen waarmee een bedrijf is opgebouwd). De passiva bestaan uit vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen (activa min de schulden).
 • De winst- en verliesrekening of resultatenrekening geeft de opbrengsten en kosten van een bepaalde periode weer, meestal een jaar.
 • Het kasstroomoverzicht is niet wettelijk verplicht maar wordt door de grote ondernemingen meestal wel opgenomen als extra vorm van verslaglegging. Het geeft objectief de mutaties binnen de liquide middelen (direct te gebruiken financiële middelen) over een jaar weer.

Meer lezen:

Wat is het verschil tussen enkel en dubbel boekhouden?

 • Bij enkel boekhouden worden financiële dagboeken bijgehouden en wordt direct hieruit de jaarrekening afgeleid.
 • Bij dubbel boekhouden wordt naast financiële dagboeken een grootboek bijgehouden, waaruit de jaarrekening wordt afgeleid.
 • Het is wettelijk verplicht dat de interne boekhouding binnen bedrijven, die wordt gebruikt door aandeelhouders en werknemers, overeenkomt met externe verslaglegging voor de fiscus en overige belanghebbende organisaties.

Meer lezen:

3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorde nzoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen

 

Organisatie & Economie: betrokken topics voor studie en kennis - Themabundel

Organisatie & Economie: betrokken topics voor studie en kennis - Themabundel

Bedrijfskunde & Organisatiewetenschappen: studie en kennis
Boekhouding & Accountancy - studie en kennis
Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis
International Business & Internationale zaken - studie en kennis
Financieel Management & Financiele Administratie - studie en kennis
Management & Leiderschap: studie en kennis
Personeelszaken & Arbeid: studie en kennis
Technologie & Wiskunde: studie en kennis
Organisatie & Economie: studie en kennis
4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Australië

   • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

   China

   • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

   Curaçao

   • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
   • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
   • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
   • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
   • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

   Frankrijk

   • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

   Ghana

   • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

   Kenia

   • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

   India

   • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
   • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
   • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

   Indonesië

   • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

   Ivoorkust

   • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

   Nederland

   • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

   Suriname

   •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

   Verenigde Staten van Amerika

   • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
   • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

   Zuid-Afrika

   • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de non-profit sector of bij internationale organisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     China

     • Help mee met verschillende werkzaamheden bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
     • Zet je in bij een ngo voor microkredieten. Deze microkredieten betekenen veel voor de lokale bevolking, omdat zij hiermee zelfstandig kleine bedrijfjes kunnen opzetten. (v)

     Ecuador

     • Werk mee met een uitwisselingsproject bij een non-profit organisatie en help met het organiseren van activiteiten. (v)
     • Help mee bij naschoolse activiteiten voor kinderen uit arme Ecuadoriaanse gezinnen. (v)

     Filipijnen

     • A local NGO which provides disadvantaged children and youth with a caring home, knowledge and skills is looking for TEFL teachers, math teachers, social workers, psychologists, and fundraisers. (v)
     • Steun mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of menselijke conflicten bij een ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. (v)
     • Assist with marketing and fundraising activities for an NGO which offers transportation for people in a wheelchair. (v)

     Ghana

     • Maak informatieve promotiefilms over de activiteiten van een non-profit organisatie. (v)
     • Fotografeer en film de activiteiten en ontwikkelingsprojecten van een Britse organisatie. (v)

     India

     • Werk mee met een uitwisselingsproject georganiseerd door een non-profit en ondersteun bij het organiseren van activiteiten. (v)

     Malawi

     • Creëer informatie- en promotiemateriaal voor een non-profit organisatie door het maken van films. (v)

     Mexico

     • Word mensenrechtenwaarnemer bij een ontwikkelingsorganisatie. (b)

     Singapore

     • Bied ondersteuning bij een nonprofit organisatie die zich inzet tegen dierenleed en help bijvoorbeeld in een opvangcentrum of geef ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. (b/v)
     • Be the voice for the animals. Become an animal ambassador, fundraiser or help the merchandise department of a Singaporean non-profit. (v)

     Zuid-Afrika

     • Word marketing manager bij een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren en voorlichting geeft over natuurbehoud. (b)
     • Ondersteun een lokale ngo bij de preventie van HIV/AIDS en tuberculose door aan de slag te gaan in de administratie of financiën. (s)
     • Draag als student rechten bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse ngo's. (s)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

       

     5 - Verdieping & Versterking

     Proces 5 - Verdiepen & Versterken

     • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
     • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
     • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

     JoHo services bij studies en opleidingen

     Uitgelichte samenvattingen rond logistiek, supply chain management & operations

     Uitgelichte samenvattingen rond logistiek, supply chain management & operations

      

     Logistiek & supply chain management

     Operations and supply chain management van Jacobs & Chase - Boek & JoHo's

     • Uitgebreid handboek over logistiek en het bredere supply chain management.

     Basisboek Logistiek vanuit een economisch perspectief - Boek & JoHo's

     • Toegankelijk inleidend boek over logistiek, heeft een praktische inslag.

     Matching supply with demand - Boek & JoHo's

     • Boek over vraag en aanbod, stimuleert strategisch denken.

      

     Operations

     Operations Strategy van Slack & Lewis - Boek & JoHo's

     • Boek over hoe een afdeling operations binnen een bedrijf te werk gaat.

      

       

      Uitgelichte samenvattingen rond informatietechnologie (IT)

      Uitgelichte samenvattingen rond informatietechnologie (IT)

      Algemene inleiding in informatiesystemen

      Strategic Management of Information Systems of Pearlson and Saunders - Boek & JoHo's

      • Handboek over hoe je met informatiesystemen om kunt gaan.
      • Dit boek plaatst informatiesystemen in een bredere context en behandelt hoe ze kunnen worden ingezet binnen organisaties, welke invloed ze hebben op de economie en welke doelen ermee behaald kunnen worden.

       

      Lean & agile

      Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas - Boek & JoHo's

      • Boek over wat lean inhoudt, hoe je processen ontwerpt voor een agile productieomgeving, en hoe deze efficiëntie een concurrentievoordeel op kan leveren.

       

      Innovatie

      Strategic Management of Technological Innovation - Boek & JoHo's

      • Dit boek stimuleert (technologische) innovatie door te bespreken hoe innovatie ontstaat, welke effecten innovatie kan hebben op een organisatie en hoe je nieuwe systemen implementeert.

       

      Accounting information systems

      Accounting Information Systems van Romney en Steinbart - Boek & JoHo's

      • Dit is het meest gebruikte boek over AIS (Accounting Information Systems).
      • Het boek geeft een overzicht van de meest voorkomende systemen die worden gebruikt binnen bedrijven en legt de functies ervan uit. Ook de processen die erbij betrokken zijn worden besproken.
      • Het is een praktijkgericht boek met een grote hoeveelheid informatie die direct toe te passen valt.

      Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen - Boek & JoHo's

      • Dit boek gaat verder waar de meeste boeken over AIS (Accounting Information Systems) stoppen, want het behandelt niet alleen de mogelijke systemen die bedrijven kunnen gebruiken voor processen, maar bespreekt ook verschillende soorten bedrijven.
      • Het boek stimuleert het ontwerpen, evalueren en kritisch toepassen van AIS en plaatst internal control in een breder perspectief.

       

       

        

      6 - Voorbereiding & Verzekering

      Proces 6 - Voorbereiden & Checken

      • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
      • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
      • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

              

         

      7 - Inspiratie & Samenwerking

      Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

      • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
      • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
      • Waarmee:  Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Wereldstage & Wereldjob

      Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

      JongLeren.es

      JongLeren.es is een stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga, Spanje. 
      JongLeren verzorgt meeloopstages, projectstages en afstudeerstages voor de meest uiteenlopende opleidingen op zowel MBO, HBO of WO niveau.
      Jongleren.es organiseert en/of is betrokken bij verschillende projecten en activiteiten zoals het ‘Málaga Business Bootcamp’ en persoonlijke coaching bij studiekeuze.
       

      Stage Global

      Stage Global bestaat uit Stage-USA, Stage-Australia, Stage-Euro en Stage-Asia. Ook bemiddelt Stage Global voor stages op Mauritius. Stage Global biedt verschillende internationale exchange programma's aan, onder andere op het gebied van: stages, afstuderen, traineeships, short training en au pair programma's. De programma's zijn voor studenten en young professionals en er zijn mogelijkheden op veel verschillende studiegebieden en in diverse werkvelden.

      Stage Global is an internship agency, founded in 2010, with several programs in the US, Australia, Europe and Asia for students and young professionals.

      On-Stage Latin America

      On-Stage Latin America, founded by two Dutch people in 2006, wants to contribute to both the sustainable development of the countries in which it operates and that of its clients. On-Stage mediates in internships and work experience places, volunteer work and Spanish courses.

      Let's Go Africa

      Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

      Ontmoet Afrika

      Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

      Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

      Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

      Vrijwillig Wereldwijd

      Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die de mooiste lokale projecten in meer dan 10 landen ondersteunt op de continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Ze zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk in het buitenland kan leiden tot een geweldige win-win situatie. Door middel van een goede begeleiding en jarenlange ervaring doen ze er alles aan doen om deze belofte waar te maken. Dit omdat ze op deze manier de wereld een stukje mooier willen maken en mensen willen inspireren.

      Let's Go Africa

      Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

      SIW

      SIW is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die Nederlandse vrijwilligers naar projecten over heel de wereld zendt, en buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland ontvangt.

      Wereldstage & Wereldjob

      Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

      Ontmoet Afrika

      Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

      Partnerselectie: Werken in het buitenland I

      Partnerselectie: Werken in het buitenland I

      Yobbers

      Yobbers brengt binnen- en buitenlandse bedrijven en organisaties in contact met Nederlandse jongeren die op zoek zijn naar vakantiewerk, vrijwilligerswerk of een vaste baan in het buitenland.

      Mensen inspireren om de wereld te ontdekken, dit is wat Yobbers iedere dag beweegt. Yobbers gelooft erin dat iedereen de kans moet krijgen om in het buitenland te werken, want het is veel meer dan alleen maar werken in het buitenland!

      Wereldstage & Wereldjob

      Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

      China Plus

      China Plus offers a wide range of services for Europeans, related to cultural exchange with China. With China Plus you have the possibility to teach English in China and to fully experience the culture of this interesting country. Moreover, China Plus will help you to make all the necessary preparations for your departure more transparant and easy.

      Snowminds

      Bij Snowminds deelt het volledige team dezelfde passie: Sneeuw! Iedereen in het team heeft winterseizoenen gedaan, uiteenlopend van één winterseizoen tot meer dan negen. Snowminds begeleidt haar ski- en snowboardleraren van de reis tot skipas, van het hotel tot je contract. Bij Snowminds volgt iedereen basis- en vervolgopleidingen om uiteindelijk zo goed voorbereid mogelijk de verschillende skiculturen ter wereld te kunnen ervaren én de Snowboard gasten van dezelfde passie te laten genieten.

      TEFL in Italy

      Bij TEFL in Italy begin je jouw carrière als docent Engels in Italië. Je kan in Rome niet alleen de TEFL cursus volgen, maar ook de lokale taal leren met een Italiaanse taalcursus. Daarnaast helpt TEFL in Italy je bij het vinden van een betaalde baan als docent Engels.

      Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

      Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

       

       

       

      Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

      Spaanse leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

      Ga minimaal drie maanden betaald werken in een chill hostel in Costa Rica!

      Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

      Overnacht in één van de meest fotogenieke safarilodges tussen de olifanten en giraffen!

      Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

          

      8 - Werk & Ervaring

      Proces 8 - Ervaren & Werken

      • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
      • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
      • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

        Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

         

        Australië

        • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

        China

        • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

        Curaçao

        • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
        • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
        • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
        • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
        • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

        Frankrijk

        • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

        Ghana

        • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

        Kenia

        • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

        India

        • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
        • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
        • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

        Indonesië

        • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

        Ivoorkust

        • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

        Nederland

        • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

        Suriname

        •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

        Verenigde Staten van Amerika

        • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
        • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

        Zuid-Afrika

        • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

        Legenda

        b = betaald werk

        v = vrijwilligerswerk

        s = stage

         

        Meer landen & regio's 

         

        JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

        Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

        JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

        Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

        Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

        Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

        DSW Zorgverzekeraar
        DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
         
         

          

        9 - Beslissing & Acceptatie

        Proces 9 - Beslissen & Accepteren

        • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
        • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
        • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

         

        Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

        Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

        Als JoHo donateur

        • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners

        Als JoHo abonnee

        • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor studie in het buitenland
        • kan je ook gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
        • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

        Als JoHo abonnee met een servicepakket

        • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor stage of sollicitatie in Nederland

         

        Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

        Als JoHo donateur

        • heb je toegang tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp
        • heb je korting op je abonnement

        Als JoHo abonnee

        • heb je toegang tot de online keuzehulp en advieswijzers voor je studiekeuze en studiehulpmiddelen
        • heb je online toegang tot alle JoHo samenvattingen en studiehulp
        • heb je online toegang tot de JoHo’s met studievaardigheden (van leren & studeren tot scriptiehulp) en studiehulpmiddelen
        • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis afhalen in de JoHo support centers (of bij partners) via JoHo
        • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis thuis laten bezorgen

        Als JoHo verzekerde

        •  kan je gebruikmaken van de voordelen van het abonnement

         

        Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

        Als donateur

        • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo stagepartners
        • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland

        Als abonnee

        • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage en sollicitaties in Nederland
        • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage in het buitenland
        • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor stage in het buitenland
        • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
        • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland
        • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv

        Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

        Als donateur

        • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners die bemiddelen bij studie in het buitenland

        Als abonnee

        • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp omtrent je internationale avontuur
        • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers omtrent je internationale avontuur
        • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat studeren in het buitenland

         

        Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

        Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je werkt of een nieuwe baan zoekt - Bundel

        Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je werkt of een nieuwe baan zoekt - Bundel

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor vacatures in buitenland zoeken of carrière switchen

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor vacatures in buitenland zoeken of carrière switchen

        Als JoHo donateur

        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
        • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

        Als JoHo abonnee

        • kan je gebruikmaken van de JoHo Buitenlandzaken Service als je gaat werken in het buitenland
        • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor werk en sollicitaties in Nederland
        • heb je toegang tot alle online keuzehulp en tools om gebruik te maken van de vacatures en organisatieprofielen met werk in het buitenland
        • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers voor werk zoeken in het buitenland
        • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden

        Als JoHo abonnee met servicepakket

        • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor sollicitatie in Nederland
        • kan je gebruikmaken van extra services voor expats en emigratie

        Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

        Als JoHo donateur

        • heb je online toegang tot het deel van de samenvattingen van managementboeken en vakliteratuur die op JoHo WorldSupporter is te vinden
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

        Als JoHo abonnee

        • heb je online toegang tot alle keuzehulp, handvatten en eerste hulp bij werkzaken
        • heb je online toegang tot alle online JoHo samenvattingen en studiehulp
        • heb je meer korting bij het online bestellen van JoHo samenvattingen en studiehulp
        • kun je samenvattingen gratis ophalen in de JoHo support centers via de JoHo Pincards

        Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een werkervaringsplaats zoekt

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een werkervaringsplaats zoekt

        Als JoHo donateur

        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
        • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

        Als JoHo abonnee

        • heb je ook toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor werkervaring opdoen of solliciteren in Nederland
        • heb je ook toegang tot alle online JoHo keuzehulp werkervaring opdoen in het buitenland
        • heb je ook toegang tot alle JoHo advieswijzers voor werkervaring in het buitenland
        • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
        • heb je toegang tot de contactgegevens bij vacatures

         

        Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden 

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor het invullen van een sabbatical of lang verlof

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor het invullen van een sabbatical of lang verlof

        Als JoHo donateur

        • heb je toegang tot alle informatie op JoHo WorldSupporter
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

        Als JoHo abonnee

        • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor een sabattical of een paar maanden er tussenuit
        • ontvang je korting op een TEFL cursus
        • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
        • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

        Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden 

         

        Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

        Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

        Als JoHo donateur

        • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
        • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

        Als JoHo abonnee

        • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor vrijwilligerswerk en stages in het buitenland
        • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers die je helpen bij je keuze voor een passende project of organisatie
        • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend vrijwilligersproject
        • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv
        • heb je korting in de JoHo winkels op je benodigdheden voor je vertrek en vrijwilligerswerk

         

        Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

         

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

        Als JoHo donateur

        • heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
        • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

        Als JoHo abonnee

        • steun je onder meer de projecten die JoHo initieert en stimuleert, zoals de Smokey projecten in Manila
        • kan je gebruikmaken van korting op je aankopen in de JoHo support centers en online
        • kan je gebruikmaken van de organisatieprofielen van ngo's en andere maatschappelijke organisaties voor vrijwilligerswerk, stages of werk met betekenis
        • heb je toegang tot alle online keuzekits en advieswijzers voor vrijwilligerswerk in het buitenland, bijdragen aan een duurzamere wereld en reizen met respect

         

        Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden  

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

        Als JoHo donateur

        • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
        • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo bemiddelingspartners die o.a. ecoprojecten en vrijwilligerswerk met dieren of in de natuur aanbieden
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

        Als JoHo abonnee

        • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je vrijwilligerswerk bij ecoprojecten gaat doen in het buitenland
        • heb je toegang tot de profielen (cv's) van organisaties die ecoprojecten hebben in het buitenland
        • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp over ecoprojecten en werken met dieren of in de natuur in het buitenland
        • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor ecoprojecten
        • heb je online toegang tot alle samenvattingen van boeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
        • heb je korting in de JoHo winkels met artikelen voor je activiteiten in het buitenland
        • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend project

         

        Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

        Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

        Als JoHo donateur

        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
        • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
        • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

        Als JoHo abonnee

        • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering
        • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals reiskluizen, reiskleding, reisschoenen,  reisgidsen en reisapotheekmiddelen, reisklamboes en antimuggenmiddelen
        • heb je ook toegang tot alle online tools voor duurzame tours of ontwikkelingsprojecten
        • kan je gebruikmaken van de volledige vacatureservices en organisatieprofielen
        • kan je jaarlijks kortingscredits via je Pincards inzetten bij je aankopen (reisartikelen)
        • krijg je korting op de TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language)

         

        Gebruik het donateursformulier of ga naar: Aanmelden

         

        Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
         

        Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

        The world of JoHo footer met landenkaart

        Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

        JoHo abonnement (€20,- p/j)

        • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
        • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
        • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
        • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
        • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

         of met een JoHo donateurschap

        JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

        • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
        • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
        • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
        • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

         

        Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

        10 - Vervolg & Evaluatie

        10 - Evalueren & Vervolgen

        • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
        • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
        • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
        JoHo: zoeken en vervolgen

        Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

        JoHo: crossroads uit de bundels
        JoHo: crossroad volgen
        Studie & Kennisgebied: voor opleiding en ontplooiing

        Studie & Kennisgebied: voor opleiding en ontplooiing

        Studeren en kennis opdoen voor opleiding, ontplooiing of werkzaamheden   Communicatie & Marketing   Gezondheid & Zorg   Maatschappij & Cultuur Mens & Gedrag  Natuur & Milieu  Onderwijs & Opvoeding   Organisatie & Economie Politiek & Internationaal   Recht & Bestuur    Techniek & Exact Toerisme & Vrije tijd   Wetenschap & Statistiek  
        Bedrijf & Organisatie: werk en ontwikkeling

        Bedrijf & Organisatie: werk en ontwikkeling

        Werken en ontwikkelen binnen je bedrijf of het management- en organisatie-advies   Eigen organisatie & Eigen bedrijf -  Management & Organisatie-advies Ondernemingen & Rechtspersonen - Voorlichting & Public Relations: - Startup & Ondernemerschap
        Samenvattingen Shops Bedrijfskunde & Marketing Opleidingen
        Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen - studie en kennis
        JoHo: berichten en nieuwsblogs
        JoHo: paginawijzer

        Topics & Thema's

        Wat vind je op een JoHo Themapagina?

        • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
        • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

        Crossroad: volgen

        • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

        Crossroad: kiezen

        • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

        Footprints: bewaren

        • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
        • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

        Abonnement: nemen

        • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

        Hoe is de pagina op gebouwd

        • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
        • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
        • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
        • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
        • De statussen:
        1. Start
        2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
        3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
        4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
        5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
        6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
        7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
        8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
        9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
        10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
         JoHo: footprints achterlaten
         JoHo: pagina delen