Arbeidsrecht & Sociaal recht - Kennis & Studiegebied

 

  Topics & Thema(tools)

Arbeidsrecht

&

Sociaal recht

 

als kennis- en studiegebied

 

JoHo: crossroad kiezen
JoHo: nieuws checken
 • Reizen in een gebied met een negatief reisadvies zijn niet verzekerd via een gewone reisverzekering. 
 • Alleen een gespecialiseerde reisverzekering voor lang of...
lees meer

Corona & Contenties

 • De afgelopen maanden is ieder mens en iedere organisatie beproefd op de competenties ‘...
lees meer
Bron: JoHo Nieuws

De decembermaand is de traditionele periode om van zorgverzekering te wisselen. Elk jaar wijzigt de premie, de inhoud van de basisverzekering en aanvullende pakketten en de...

lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  JoHo: themapagina begrijpen

  Topics & Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools..

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaarLet wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

   Inhoud van het thema en de betrokken tools

   Wat houden arbeidsrecht & sociaal recht in?

   Wat houden arbeidsrecht & sociaal recht in?

   Wat zijn arbeidsrecht en sociaal recht?

   • Arbeidsrecht en sociaal recht vormen het geheel aan rechtsregels dat betrekking heeft op arbeidsverhoudingen en bestaanszekerheid. Kernvragen bij arbeidsrecht en sociaal recht hangen af van het niveau van de interpersoonlijke relaties.
   • Bij de individuele relatie tussen werkgever en werknemer staan vragen centraal over hoe de arbeidsovereenkomst en het onslaan van mensen geregeld zijn bij wet.
   • Wanneer gekeken wordt naar de collectieve relaties tussen werkgevers en werknemers wordt bestudeerd hoe de medezeggenschap, CAO en stakingen geregeld zijn.
   • En op het gebied van sociale zekerheid worden vragen gesteld naar de bestaanszekerheid van burgers op het gebied van arbeid en inkomen door uitkeringen en reïntegratieactiviteiten.

   Waarom zijn arbeidsrecht en sociaal recht relevant?

   • Iedereen die in Nederland woont heeft behoefte aan bestaanszekerheid. Daarmee kom je van jong tot oud in aanraking met arbeidsrecht en sociaal recht. Of je nu als werknemer of werkgever een loonverband aangaat (en o.m. te maken krijgt met loon, vakanties, verlof of onstlag) of een pensioen, uitkering of reïntegratieactiviteit moet aanvragen of verlenen - arbeidsrecht en sociaal recht bieden de relevante regelgeving.
   • Voor juristen, beleidsmedewerkers, werkgevers en betrokken werknemers bieden arbeidsrecht en sociaal recht essentiele voorkennis om conflicten te voorkomen en op te lossen en om zeggenschap op de juiste wijze te organiseren.

   Meer informatie

   2 - Inhoud & Oriëntatie

   2 - Verkennen & Oriënteren

   • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
   • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
   • Content: kennis, definities, betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
   Uitgelichte samenvattingen rond Arbeidsrecht en Sociaal Recht

   Uitgelichte samenvattingen rond Arbeidsrecht en Sociaal Recht

    

   Arbeidsrecht

    Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al. - Boek & JoHo's

    • Boek over de basis van het Nederlandse arbeidsrecht.
    • Een apart hoofdstuk is gewijd aan internationaal arbeidsrecht en internationale arbeidsovereenkomsten.

     

    Sociaal recht

    Inleiding Nederlands sociaal recht van Barentsen & Van Voss - Boek & JoHo's

    • Handboek over arbeidsrecht, ontslagrecht, stakingsrecht, medezeggenschapsrecht, sociale zekerheid, werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheid en andere sociale voorzieningen.

    Hoofdzaken socialezekerheidsrecht van Klosse & Vonk - Boek & JoHo's

    • Uitgebreid handboek over socialezekerheidsrecht.

    Sociale zekerheidsrecht van Klosse & Vonk - Boek & JoHo's

    • Boek over de basis van socialezekerheidsrecht.

     

    Aanverwante kennis & studiegebieden

     

    3 - Selectie

    3 - Verzamelen & Selecteren

    • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
    • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
    • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

     

    Geprinte samenvatting van Inleiding Nederlands sociaal recht - Heerma van Voss & Barentsen - 12e druk
    Waar vind je meer informatie over Arbeidsrecht & Sociaal Recht in Nederland?

    Waar vind je meer informatie over Arbeidsrecht & Sociaal Recht in Nederland?

     

     

    Wat is het arbeidsrecht?

    • Het arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en de publieke sector. In de private sector wordt dit commune arbeidsrecht genoemd en in de publieke sector ambtenarenrecht. 
    • Bij arbeidsrecht is er sprake van ongelijkheidscompensatie. In het algemeen is de werknemer de zwakkere partij tegenover de in de praktijk sterkere werkgever. Om de zwakkere positie van werknemers te compenseren is de arbeidsovereenkomst apart geregeld. Die aparte regeling heeft vooral betrekking op onderwerpen als loon(betaling), aansprakelijkheid, bescherming bij ongevallen, arbeidsomstandigheden en bescherming bij ontslag.
    • De arbeidsovereenkomst is vooral geregeld in Boek 7 BW, maar ook in aparte wetten.

    Meer lezen:

    Welke soorten dienstverband zijn er?

    • In Nederland kennen we een arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst en de overeenkomst tot aanneming van werk.
    • Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst als er in een gezagsverhouding tegen betaling arbeid wordt verricht (7:610 BW).
    • Kenmerkend voor de opdrachtovereenkomst is dat er geen sprake is van een gezagsverhouding.
    • Kenmerkend voor de overeenkomst tot aanneming van werk is dat het moet gaan om het maken van iets stoffelijks en dat de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht. De aannemer mag dus weer iemand anders inhuren als het eindresultaat maar goed is. In de praktijk van het arbeidsrecht speelt de overeenkomst tot aanneming van werk een minder grote rol.
    • De opdrachtovereenkomst speelt daarentegen wel een belangrijke rol, omdat het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst niet altijd gelijk duidelijk is. Dat komt bijvoorbeeld doordat vooral hoger geplaatste werknemers ook een hoge mate van zelfstandigheid hebben. Of er in die gevallen sprake is van een arbeidsovereenkomst (waarbij dus wel sprake is van een gezagsverhouding) of een opdrachtovereenkomst (waarbij dus geen sprake is van een gezagsverhouding) moet per geval worden beoordeeld.

    Meer lezen:

    Wanneer kan een arbeidscontract worden gewijzigd?

    • Verschillende redenen kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. De vraag is of de werknemer verplicht is een wijziging te accepteren. Het antwoord hangt af van de arbeidsovereenkomst en de omstandigheden van het geval. Wel is er een kader dat dient ter beantwoording:
     • uitleg van de arbeidsovereenkomst
     • instemming van de werknemer met een wijziging
    • Vaak wordt in arbeidscontracten een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. De werkgever behoudt zich dan het recht voor tot eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Aan dit beding zijn strikte voorwaarden verbonden. Een beroep op dot beding van de werkgever kan alleen werking hebben als er sprake is van
     • een op schrift gesteld beding
     • een situatie waarin de werkgever kan aantonen dat hij een zodanig zwaarwegend belang heeft dat het belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Hier is overigens niet snel sprake van.
    • Instemming door de werknemer op een verzoek tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden mag niet te snel worden aangenomen. Dit heeft te maken met zijn afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever. De werkgever mag ook niet aannemen dat de werknemer akkoord is gegaan met een functiewijziging als aan deze functie een lager salaris is gekoppeld. De Hoge Raad heeft bepaald dat er een bewijslast rust op de werkgever wanneer deze situatie zich voordoet. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel in de jurisprudentie te vinden en dan zal de bewijslast bij de werknemer liggen.

    Meer lezen:

    Wat is een CAO?

    • Nederland kent momenteel een kleine duizend CAO’s (Collectieve Arbeidsovereenkomsten). Deze CAO’s bepalen de rechtspositie van driekwart van de Nederlandse werknemers en zijn daarmee een van de belangrijkste rechtsbronnen in het arbeidsrecht. Het belang van een CAO voor werknemers is dat zij collectief sterker staan dan alleen. Bovendien zorgt een CAO voor de werkgever voor efficiëntie en duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden.
    • CAO’s komen tot stand door een (meestal jaarlijks) overleg tussen werkgevers en vakbonden. De basis voor de onderhandelingen vormt de oude CAO, waarbij beide partijen wijzigingen voorstellen. Voor en tijdens de onderhandelingen wordt overleg met de achterban gevoerd. Ook wordt met de regering over de gevolgen voor de economie gesproken.
    • CAO’s zijn privaatrechtelijke overeenkomsten en daarom geldt voor de totstandkoming van een cao dat partijen vrij zijn in wat zij overeen willen komen en met wie zij daarover onderhandelen. Er bestaan geen wettelijke regels over de vraag of er een recht op toelating tot het overleg bestaat. Wel kan het onredelijk zijn als bepaalde representatieve vakorganisaties geweigerd worden. Deze organisaties kunnen een actie uit onrechtmatige daad instellen om toelating tot het overleg af te dwingen.

    Meer lezen:

    Wat is stakingsrecht?

    • Een werkstaking is het collectief neerleggen van het werk door de werknemers, als protest of als middel teneinde de werkgever of derden tot handelen of nalaten te bewegen.
    • Men kan ook een collectieve actie voeren. Hieronder wordt dan verstaan: het in collectief verband niet of niet op de gebruikelijke wijze verrichten van de arbeidsprestatie. Een collectieve actie kan een werkstaking inhouden, maar kan bijvoorbeeld ook stiptheidsactie zijn.
    • In de praktijk wordt over het stakingsrecht gesproken, wanneer men het ruimere recht op collectieve actie bedoelt. Het stakingsrecht is een noodzakelijk element van het recht op collectief onderhandelen, omdat vakbonden op deze manier gelijkwaardige onderhandelingen kunnen afdwingen.
    • In artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest wordt het stakingsrecht erkend en dit recht kan volgens de Hoge Raad rechtstreeks worden ingeroepen op grond van art. 93 GW (NS-arrest). Daarmee is het stakingsrecht in Nederland als grondrecht erkend.

    Meer lezen:

    Wat is medezeggenschapsrecht?

    • Medezeggenschap houdt in dat de werknemers invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de samenstelling van de leiding van de arbeidsorganisatie.
    • Medezeggenschap is in Nederland een grondrecht (art. 19 Gw).
    • De ondernemingsraad (OR) is het belangrijkste orgaan van de medezeggenschap. Het is een zelfstandig orgaan met uitsluitend door werknemers gekozen leden en een uit zijn midden benoemde voorzitter. De rechten van de OR zijn in de Wet op de ondernemingsraden en in enkele bijzondere wetten geregeld.

    Meer lezen:

    Tickets sociaal recht: welke recente wijzigingen zijn er in het sociaal recht gemaakt?

    Tickets sociaal recht: welke recente wijzigingen zijn er in het sociaal recht gemaakt?

    Tickets

    Het sociaal recht is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Onder andere aangepast qua wetgeving is:

    • de Participatiewet vervangt sinds 2015 het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en Wajong

    • de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen

    • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2015 ingevoerd en in 2017 wordt de eigen bijdrage voor de Wmo verlaagd

    • de WW is strenger geregeld: de berekening van het uitkeringsbedrag is in 2015 aangepast en de uitkeringsduur is sinds 1 januari 2016 verkort

    • de ingangsdatum van pensioenen wordt geleidelijk vervroegd

    • de alleenstaandeouderkop en het kindgebonden budget zijn in 2015 ingevoerd

    • de Wet studiefinanciering is sinds januari 2017 gewijzigd

    • de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is sinds januari 2017 gewijzigd

    • de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is in februari 2017 gewijzigd

    • aanhangig zijn wetsvoorstellen voor de Wijziging van de socialezekerheidswetgeving en de regelingen van uitkeringen bij deelname aan een terroristische organisatie

    4 - Afweging

    4 - Vergelijken & Afwegen

    • Wat: Je keuzeproces starten
    • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
    • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
    • Relaties: Gerelateerde paginabundels

      

    Verdiepen & Bestuderen: Menu
    Welke vaardigheden en competenties oefen je met arbeidsrecht?

    Welke vaardigheden en competenties oefen je met arbeidsrecht?

     

    Creatief zijn

    • Je houdt je met arbeidsrecht intensief bezig met formele plichten en rechten die zowel werknemers als werkgevers raakt. Niet zelden hebben deze partijen tegengestelde of conflicterende belangen.
    • Daardoor word je genoodzaakt om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en ben je spelenderwijs bezig met het doorbreken van gevestigde denkpatronen. Je oefent met andere woorden je creativiteit.
    • Meer weten? Lees meer over creatief zijn

    Organisatiebewust zijn

    • Wanneer je bestudeert hoe de medezeggenschap is opgebouwd in een organisatie of wanneer werknemers in bepaalde situaties ontslagen worden, krijg je inzicht in de wijze waarop een organisatie is opgebouwd en welke gevolgen beslissingen of acties hebben op de organisatie en haar medewerkers.
    • Hierdoor leer je intensief rekening te houden met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking van een organisatie en verbeter je je organisatiebewust zijn.
    • Meer weten? Lees meer over organisatiebewust zijn

    Visie hebben

    • Het arbeidsrecht regelt de samenwerking tussen partijen die principieel tegengestelde belangen hebben. Daardoor sta je met arbeidsrecht altijd boven de partijen, neem je afstand van de dagelijkse praktijk en ben je bezig met voor te schrijven hoe samenwerking of geschillenoplossing in het algemeen zou moeten verlopen.
    • Zodoende ontwikkel je een toekomstbeeld en die draag je ook actief uit; je ontwikkelt visie.
    • Meer weten? Lees meer over visie hebben

    Meer info

    Welke vaardigheden en competenties oefen je met sociaal recht?

    Welke vaardigheden en competenties oefen je met sociaal recht?

     

    Analyseren

    • Bij sociaal recht ben je onder andere bezig met het toetsen van nieuwe wetgeving aan de basiswaarden van het sociaal recht (verantwoordelijkheid, bestaanszekerheid, bescherming, solidariteit, non-discriminatie en participatie). Om dat met succes te kunnen doen dien je informatie te behandelen, problemen te kunnen signaleren, verbanden tussen gegevens te kunnen zien en gegronde conclusies te kunnen trekken
    • Daarmee train je op het opdelen van complexe problemen in onderdelen en scheid je hoofdzaken van bijzaken; je oefent je analysevermogen.
    • Meer weten? Lees meer over analyseren

    Betrokkenheid

    • Bij sociaal recht worden alle mensen die een relatief zwakke positie in de maatschappij hebben in zekere zin beschermd. De belangen van een ander worden daarmee even boven de eigen belangen geschaard.
    • Daarmee toont het sociaal recht betrokkenheid bij de burger. Dat zal de een beter liggen dan de ander, maar eenieder die zich intensief met sociaal recht bezig houdt zal zich tot die betrokkenheid dienen te verhouden
    • Meer weten? Lees meer over betrokkenheid

    Integer zijn

    • Om te bepalen of iemand recht heeft op een uitkering bij bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zal je de situatie aan de wet dienen te toetsen. Jouw handelen - in woord en gedrag - zal dan in lijn moeten liggen met de heersende wetsnormen, zelfs als dit nadelige gevolgen heeft voor jou of degene die verlegen om arbeid zit.
    • De uitkomst is misschien niet altijd even leuk, maar daarmee scherp je jezelf in het integer handelen.
    • Meer weten? Lees meer over integer zijn

    Meer info

    5 - Verdieping

    5 - Verdieping & Versterking

    • Wat : Meer kennis en vaardigheden in huis halen
    • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
    • Content: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

      

    Voorbereiden & Verzekeren: Menu

    Voorbereiden op arbeidsrecht en sociaal recht

    6 - Voorbereiding

    6 - Voorbereiden & Checken

    • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
    • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
    • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

       

    Inspireren & Samenwerken: Menu
    Inspireren & Samenwerken: via JoHo WorldSupporter
    Duurzaam leven. Ik worstel voorlopig nog. - Koert Hommel
    Duurzaamheid. Ik vind het een moeilijk begrip. Het is ook zo’n containerbegrip, dat je naar gelang je voorkeuren of...
    Afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp, of meer zelf doen? - Koert Hommel
    Moeten Afrikaanse landen niet meer zelf doen?” lees ik bijna aan het eind van een artikel in de Volkskrant. Het...
    Vrijwilligerswerk op afstand: júist nu! - Koert Hommel
    Iets doen voor een ander. Je maatschappelijk betrokken tonen. Een steentje bijdragen. Het is van alle tijden en veel...
    Oh? Helpt ontwikkelingssamenwerking dan? - Koert Hommel
    Ontwikkelingssamenwerking? “Weggegooid geld!” “Het gaat allemaal in de zakken van die bureaucratische...
    Zijn Nederlanders bang voor de immigrant geworden? En: stijgt of daalt het draagvlak voor ontwikkelingshulp? - Koert Hommel
    Ik las deze week een klein artikel over het afscheid van een directeur, Luitzen Wobma, van 'zijn' particulier...
    Blaze in Baseco Manila - deanne WEP
    How would your life change if your house burned down? What if you lost almost everything you owned in one snap?...
    7 - Inspiratie

    7 - Inspireren & Samenwerken

    • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
    • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
    • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

        

    Ervaren & Werken: Menu
    Doe je juridische stage bij een lokaal advocatenkantoor in Ghana

    Doe je juridische stage bij een lokaal advocatenkantoor in Ghana

    Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
    • Je helpt met het oplossen van juridische klachten en specifieke problemen van mensen die benadeeld zijn.
    • Je doet onder andere administratieve werkzaamheden, maakt dossiers aan en doet onderzoek. 
    • Je werkt samen met lokale advocaten en juristen en kantoormedewerkers in een professionele omgeving.
    Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
    • Competenties: analyseren, communiceren, organisatiebewust zijn.
    • Je ontvangt begeleiding ter plaatse, en tegen een bijdrage wordt ook accommodatie geregeld.
    • Je ervaart hoe het Ghanese juridische systeem in elkaar zit en krijgt de kans waardevolle ervaring op te doen. 
    Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
    • Competenties: professioneel handelen, integer zijn, zelfstandig zijn.
    • De voorkeur gaat uit naar mensen met een opleiding en/of ervaring binnen het werkveld.
    • Je bent zelfstandig en vindt het leuk te werken in een totaal andere omgeving en cultuur.
    Land: 
    8 - Ervaring

    8 - Ervaren & Werken

    • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
    • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
    • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden

      

    Beslissingen & Contenties: Menu
    Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
     

    Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

    The world of JoHo footer met landenkaart

     Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

     JoHo abonnement (€20,- p/j)

     • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
     • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
     • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
     • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
     • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
     • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

      of met een JoHo donateurschap

     JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

     • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
     • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
     • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
     • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

      

     Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

     9 - Beslissing

     9 - Beslissen & Berusten

     • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  gaan handelen naar je besluit
     • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
     • Content: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen
     Evalueren & Vervolgen: Zoeken

     Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

     Evalueren & Vervolg: De gekoppelde pagina's aan dit thema
     10 - Evalueren

     10 - Evalueren & Vervolgen

     • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
     • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
     • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

      

      

     JoHo: deze pagina delen
     JoHo: begrijpen

     JoHo Missie, Visie & Concept

     Missie & Visie

     • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
     • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

     Concept

     • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
     • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
     • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
     JoHo: footprints achterlaten

      

     Webshop & Services

      

     Shop & Kringloop: Menu