Fiscaal Recht & Belastingrecht: studie en kennis

 

Fiscaal Recht en belastingrecht als studie en kennisgebied

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

1 - Start

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen
3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

 

Waar vind je meer informatie over Fiscaal Recht?

Waar vind je meer informatie over Fiscaal Recht?

 

Hoe wordt belasting formeel gedefinieerd?

 • In juridische zin is belasting datgene wat de nationale wetgever als belasting wenst aan te duiden.
 • Belastingen in economische zin zijn inkomens- (of vermogens)overdrachten, anders dan bij straf, van niet overheidshuishoudingen en naar ten behoeve van een of meer overheidshuishoudingen als zodanig, en krachtens rechtsregels.

Wat is de wettelijke basis van belastingheffen?

 • Belastingheffing berust op twee beginselen: het legaliteitsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel
 • Legaliteitsbeginsel: In art. 104 Grondwet staat dat de belastingen van het Rijk worden gegeven uit kracht van een wet. Alle heffingen van het rijk moeten bij wet worden geregeld. Dergelijke bepalingen zijn te vinden in art. 132 lid 6 Grondwet voor provincies en gemeenten. Verder is er in art. 133 lid 2 Grondwet voor de waterschappen. Deze bepalingen zijn uitwerkingen van het legaliteitsbeginsel.
 • Gelijkheidsbeginsel: Het gelijkheidsbeginsel is neergelegd in art. 1 Grondwet. Dit houdt in dat eenieder die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie op bijvoorbeeld ras en geslacht is niet toegestaan. De burger kan bij schending van dit grondwettelijke beginsel niet klagen bij de rechter, omdat er niet getoetst kan worden aan de grondwet. De burger kan wel een beroep doen op art. 26 BUPO en art. 14 EVRM. Dit wil niet zeggen dat er sprake is van discriminatie, omdat het mogelijk is dat voor het onderscheid een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat.

Welke soorten belasting kent Nederland?

Nederland kent de volgende soorten belasting:

 • Inkomstenbelasting: deze belasting dient te worden betaald over inkomsten van natuurlijke personen. Inkomstenbelasting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen;
 • Vennootschapsbelasting: deze belasting moet worden betaald over de winst van rechtspersonen;
 • Loonbelasting: deze vorm van belasting wordt berekend over het loon van een werknemer. Meestal heeft de werkgever de loonbelasting al in mindering gebracht op het brutoloon. Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit houdt dus in dat de betaalde loonbelasting in mindering mag worden gebracht op de te betalen inkomstenbelasting;
 • Omzetbelasting: omzetbelasting of btw wordt in rekening gebracht door ondernemers. Deze vorm van belasting wordt geheven over de levering van goederen en diensten door ondernemers;
 • Dividendbelasting: deze belasting wordt betaald over de winstuitkering op aandelen, ofwel over dividend. Ook dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting;
 • Erfbelasting: deze belasting dient te worden betaald over een erfenis;
 • Schenkbelasting: schenkbelasting wordt betaald als een schenking wordt verkregen;
 • Kansspelbelasting: deze vorm van belasting wordt betaald over gewonnen prijzen(geld);
 • Overdrachtsbelasting: deze belasting wordt bij de verkrijging van onroerend goed betaald;
 • Motorrijtuigenbelasting: motorrijtuigenbelasting wordt betaald bij het hebben van een auto of motorrijwiel;
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen: deze belasting wordt betaald bij registratie van een auto of motorijwiel;
 • Accijnzen: accijns wordt geheven op bijvoorbeeld alcohol en tabaksproducten;
 • Milieuheffingen: bijvoorbeeld waterbelasting en energiebelasting;
 • Provinciale belastingen en gemeentelijke belastingen: bijvoorbeeld de hondenbelasting.

Bronnen

De inventaris, de balans en de winst- en verliesrekening

 • We kunnen het eigen vermogen van een onderneming uitrekenen door de bezittingen van die onderneming te verminderen met zijn schulden. Alle bezittingen en de schulden van een organisatie noemen we de inventaris. Inventariseren zijn de werkzaamheden die nodig zijn voor het samenstellen van de inventaris. De verkorte inventaris zijn de goederenvoorraad, debiteuren en crediteuren.
 • Als een onderneming vorderingen heeft op afnemers, noemen we deze afnemers de debiteuren. Deze staan altijd op de debetzijde van de balans vermeld. Op de creditzijde staan de crediteuren, dit zijn de schulden van de onderneming aan zijn leveranciers.
 • Op de balans vind je normaal gesproken de bezittingen van een organisatie en het eigen vermogen maar ook de schulden. De balans wordt meestal opgesteld in de scrontovorm. Er is dan een linker en een rechterkant op de balans. De linkerkant is dan de debetkant en de rechterkant is de creditkant. Op de debetkant staan de bezittingen van een organisatie en op de rechterkant staan de schulden van de organisatie en ook het eigen vermogen, dus de manier hoe de organisatie zijn bezittingen financiert.
 • De activa staat voor de bezittingen die een organisatie heeft en de passiva staat voor de manier waarop een organisatie zijn activa, oftewel zijn bezittingen, heeft gefinancierd. Het is een regel dat de totalen op de debet en de creditkant gelijk zijn.
 • De volgorde van de posten op debetzijde hangt af van de mate van liquiditeit van de activa. De liquiditeit is de snelheid waarmee een bezitting omgezet kan worden in geld. Er wordt op de balans eerst begonnen met de minst liquide activa, daarna neemt de mate van liquiditeit toe. Dus op de laatste plek staat de meest liquide activa.
 • De creditkant begint met het eigen vermogen waarop de schulden van de onderneming volgen. De schulden kunnen onderverdeeld worden in vreemd vermogen op de lange termijn en vreemd vermogen op de korte termijn.
 • Vreemd vermogen op de lange termijn is vermogen dat langer dan een jaar binnen de organisatie beschikbaar is. Vreemd vermogen op de korte termijn is slechts voor minder dan een jaar beschikbaar voor de organisatie. Op de balans tonen we eerst het vreemd vermogen op de lange termijn en vervolgens het vreemd vermogen op de korte termijn.
 • Denk er altijd aan om de posten crediteuren en debiteuren altijd boven de post bank te zetten.

Meer lezen:

Het grootboek en de proefbalans

 • Om de administratie makkelijker te maken kun je in plaats van telkens opnieuw een balans en een resultatenrekening op te stellen, het boekhoudkundig model volgen. Het boekhoudkundig model bevat de volgende stappen:
  • Het grootboek
  • De proef en saldibalans
  • De resultatenrekening en de eindbalans
  • De afsluiting van de grootboekrekeningen
 • Het grootboek is bedoeld om voor elke balanspost afzonderlijk een overzicht bij te houden. In dit overzicht kunnen we alle financiële feiten opnemen. Het grootboek bevat de rekeningen bezit, schuld en het eigen vermogen. Ook de grootboekrekeningen kennen net als de balans een debet en een creditzijde.
 • Als je iets debiteert dan maak je een notitie op de debetzijde en bij crediteren maak je een aantekening op de creditzijde.
 • Een grootboek open je door het bedrag van een balanspost op dezelfde kant in het grootboek te zetten als deze staat op balans. Dus er geldt dat een bezitrekening wordt gedebiteerd met hetzelfde bedrag als waarvoor deze op de balans staat weergegeven. Een schuldrekening wordt gecrediteerd met hetzelfde bedrag als waarvoor deze op de balans staat vermeld. Het eigen vermogen wordt bij het openen van het grootboek gecrediteerd met hetzelfde bedrag waarvoor deze op de balans staat vermeld. Als we het grootboek openen, zetten we onder beschrijving het woord balans. De reden hiervoor is dat de hoogtes van de posten afkomstig zijn uit de balans.
 • Het is van belang dat er voor elke balanspost een rekening in het grootboek wordt geopend. Dit moet omdat ook de totalen van het grootboek op de debet en creditkant gelijk moeten zijn. Een bezitrekening wordt bij het openen van het grootboek gedebiteerd. Dit betekent dat als de bezitrekening toeneemt dat dit ook gedebiteerd wordt in het grootboek. Daar staat tegenover dat een afname gecrediteerd wordt.
 • Bij een schuldrekening geldt hetzelfde, omdat deze bij de opening van het grootboek wordt gecrediteerd, wordt een toename ervan ook gecrediteerd. Een afname moeten we debiteren. Ook het eigen vermogen wordt bij een toename gecrediteerd en bij een afname gedebiteerd.

Meer lezen:

Winst en belastingen

 • Volgens art. 7 Wet Vpb wordt de winst van binnenlands belastingplichtigen geheven naar het belastbaar bedrag. Wat men hieronder moet verstaan, wordt in dezelfde bepaling behandeld: belastbare winst is de winst minus de aftrekbare giften (lid 3). Van de belastbare winst trekt men vervolgens de te verrekenen verliezen uit andere jaren af (lid 2) om tot het belastbare bedrag te komen.
 • In het vierde lid wordt uitgelegd wat men onder ‘jaar’ moet verstaan. In beginsel is dit het boekjaar, maar het is ook mogelijk dat het kalenderjaar gehanteerd wordt, wanneer belastingplichtige niet regelmatig boekhoudt met geregelde jaarlijkse afsluitingen. Het boekjaar telt in principe 12 maanden.
 • Wordt een dochtermaatschappij in de loop van een boekjaar onderdeel van een fiscale eenheid, dan geldt het gedeelte van het jaar waarin zij geen deel van de fiscale eenheid is, als een afzonderlijk boekjaar. Het overige deel van het jaar wordt ook als afzonderlijk boekjaar aangemerkt. De twee perioden kunnen als zelfstandige boekjaren betrokken worden in de verliesverrekeningsregeling van art. 20 Wet Vpb.
 • Het is overigens toegestaan dat binnenlands of buitenlands belastingplichtigen hun belastbare bedrag op verzoek berekenen in vreemde valuta, de zogenaamde functionele valuta (zie art. 7 lid 5 en 17 lid 1 Wet Vpb; de regeling is nader uitgewerkt in de ‘regeling functionele valuta’).

Meer lezen:

Verliescompensatie

 • Art. 20 t/m 21a Wet Vpb gaan over de wijze waarin een verlies verrekend kan worden met in andere jaren behaalde winsten. Door deze mogelijkheid worden jaarlijkse schommelingen in de belastinggrondslag enigszins verzacht. Er is zowel vooruitwenteling als terugwenteling mogelijk.
 • In art. 20 lid 1 Wet Vpb wordt een ‘verlies’ gedefinieerd als het negatieve bedrag dat voortvloeit uit de berekening van de belastbare winst (voor binnenlands belastingplichtigen) of van het Nederlands inkomen (voor buitenlands belastingplichtigen; zie het laatste hoofdstuk).
 • Verliezen komen slechts in aanmerking voor verrekening, als ze bij beschikking (op het aangiftebiljet) zijn vastgesteld. Dit volgt uit art. 20 lid 2 en 20b Wet Vpb. Vervolgens vindt verrekening plaats met de belastbare winsten van de drie voorafgaande en alle volgende jaren. Deze verrekening vindt volgens art. 20 lid 4 Wet Vpb plaats in de volgorde waarin de verliezen geleden zijn en de belastbare winsten genoten zijn. De verrekening begint dus bij het oudste jaar, daarna gaat men verder bij het op één na oudste jaar, enzovoort. Pas als de terugwenteling niet voldoende is om het verlies te verrekenen, komt vooruitwenteling aan de orde.
 • De terugwenteling zal leiden tot een vermindering van de aanslag van het betreffende jaar. Deze vermindering vindt op grond van art. 21 lid 1 Wet Vpb plaats bij een door de inspecteur genomen beschikking.
 • Op basis van art. 21 lid 3 Wet Vpb is onder omstandigheden een voorlopige teruggaaf mogelijk, deze wordt ook verleend bij voor bezwaar vatbare beschikking. Zie art. 3 Uitv. Besch. Wet Vpb voor nadere regels omtrent de voorlopige teruggaaf.

Meer lezen:

De giftenaftrek

 • Op grond van art. 16 Wet Vpb mogen giften gedaan aan levensbeschouwelijke, kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen in aftrek komen van de belastbare winst. Het betreft hier de niet-zakelijke giften, aangezien giften met zakelijk karakter al in aftrek komen op grond van art. 8 Wet Vpb en art. 3.8 Wet IB.
 • De giften zijn aftrekbaar voorzover zij gezamenlijk niet meer bedragen dan een vooraf bepaald bedrag. De aftrek bedraagt maximaal een bepaald percentage van de winst.

Meer lezen:

Aftrek van de commissarisbeloning

 • In art. 11 Wet Vpb worden beperkingen gesteld aan de aftrekbaarheid van de commissarisbeloning. Een commissaris is in dit verband een natuurlijke persoon die een aanmerkelijk belang (art. 4.6, 4.7 Wet IB) heeft in de vennootschap.
 • De aftrek van de winst wordt beperkt, omdat de wetgever inzag dat een commissarisbeloning het karakter van een winstuitdeling kan hebben.
 • De commissaris maakt deel uit van de (overigens niet bij alle vennootschappen verplichte) raad van commissarissen. Deze raad ziet toe op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in de vennootschap en geeft het bestuur advies. De raad heeft tevens enkele specifieke bevoegdheden en taken, zoals het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders.
 • Fiscaal gezien wordt naar feitelijke omstandigheden bepaald of iemand commissaris is. Een persoon hoeft dus niet de titel commissaris te dragen, het uitvoeren van de taken en bevoegdheden van een commissaris is voldoende. Aan de andere kant is een commissaris die in feite de rol van bestuurder heeft, fiscaal gezien geen commissaris.

Meer lezen:

Het heffingsobject bij buitenlandse belastingplicht

 • In art. 17 lid 1 Wet Vpb staat dat buitenlandse belastingplichtigen naar het belastbare Nederlandse bedrag belast worden. Hieronder wordt het Nederlandse inkomen verstaan, verminderd met de te verrekenen verliezen.
 • Er zijn twee bronnen:
  • Art. 17 lid 3a en 17a Wet Vpb: de belastbare winst uit Nederlandse onderneming. Dit is het bedrag van de voordelen die worden behaald met behulp van een onderneming (of een deel daarvan) dat gedreven wordt door middel van een vaste inrichting in Nederland.

  • Art. 17 lid 3b Wet Vpb: het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang mits dit niet tot het ondernemingsvermogen behoort.

 • De definitie die van het begrip ‘vaste inrichting’ gegeven wordt in het Besluit voorkoming dubbele belasting luidt als volgt: ‘een duurzame inrichting van een onderneming met behulp waarvan de werkzaamheden van die onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend’. Vervolgens worden voorbeelden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan een fabriek of filiaal. De definitie geldt slechts voor het Besluit, maar geeft wel een indicatie.

Meer lezen:

4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

  

5 - Verdieping & Versterking

Proces 5 - Verdiepen & Versterken

 • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
JoHo tools: uitgelichte samenvattingen rond internationale belastingen

JoHo tools: uitgelichte samenvattingen rond internationale belastingen

 

Waar vind ik meer informatie over Belasting en het Buitenland?

Internationaal belastingrecht

 • De uitgangspunten van internationaal belastingrecht.

Besluit voorkoming dubbele Belasting (BvdB)

 • De methoden om dubbele belasting te voorkomen en de insteek van de internationale belastingpolitiek van Nederland.

Praktische voorkomingsmethoden ter voorkoming dubbele belasting wanneer iemand in het buitenland woont of werkt

 • Vrijstellingen en andere mogelijkheden die dubbele belasting uitsluiten.

Europees Belastingrecht

 • De uitgangspunten van het Europees belastingrecht, en het onderscheid tussen belastingen waar de EU regelgeving over heeft bereikt versus belastingen waar de EU naar  coördinatie streeft.

Wat zijn enkele Europese aspecten van belastingheffing?

 • Ontstaan, geschiedenis en achtergronden van het Europees belastingrecht.

Wat zijn de internationale elementen van belastingheffing?

 • Uitleg van de basis van internationaal belastingrecht, Nederlandse dividendbelasting, vaste inrichtingen en dochtermaatschappijen, internationale winstsplitsing en de regels in geval van uitzending van personeel.

How to analyse and use financial statements?

 • (Engelstalige) uitleg van hoe je internationale jaarrekeningen voor de fiscus kunt lezen en interpreteren, en wat daarbij de belangrijkste begrippen zijn.

How did the European financial crisis impact the global economy and how can tax systems stimulate financial stability?

 • De effecten van een financiële crisis en uitleg van hoe overheden belastingsystemen gebruiken om financiële stabiliteit te waarborgen (Engelstalig).

Tax assurance van Russo

 • Uitleg van hoe multinationals en kleinere bedrijven risicomanagement en belastingheffing kunnen regelen.

 

Uitgelichte samenvattingen rond accountancy & boekhouden voor internationale ondernemingen

Uitgelichte samenvattingen rond accountancy & boekhouden voor internationale ondernemingen

Internationale jaarverslaggeving

Financial Accounting and Reporting: a global perspective van Hervé et al., - Boek & JoHo's

 • Financial Accounting & Reporting geeft een internationaal bruikbare uitleg van jaarrekeningen voor de fiscus. Het boek behandelt een grote hoeveelheid onderwerpen die met internationale boekhouding te maken hebben en plaatst het onderwerp in een breder perspectief. Ook uitgelegd worden de kenmerken van economische bedrijfsactiviteiten en mogelijke ontwikkelingen daarin.

Externe Verslaggeving van Klaassen, Hoogendoorn & Vergoossen - Boek & JoHo's

 • Externe Verslaggeving geeft een overzicht van welke onderwerpen spelen bij externe verslaglegging voor de fiscus en andere belanghebbenden. Het behandelt nationale en internationale regelgeving voor het opstellen van een jaarrekening, de verschillende onderdelen van een jaarrekening, de plaats van de jaarrekening binnen het bredere jaarverslag en meer specialistische onderwerpen zoals vreemde valuta en consolidatie.

Financial Accounting and Reporting van Collins en Keith

 • Financial Accounting & Reporting handboek over financial accounting geeft een uitleg op enigszins gevorderd niveau. Door de praktische inslag van het boek valt het direct toe te passen. Het gaat dieper op de behandelde onderwerpen in dan soortgelijke boeken, zo is er een apart hoofdstuk gewijd aan het omgaan met wisselkoersverschillen.

 

Consolidatie

Administratie van deelnemingen en consolidaties - Boek & JoHo's

 • Het onderwerp van dit boek is toegespitst op consolidatie: het samenvoegen van de financiële gegevens van moeder- en dochterondernemingen en andere filialen tot een gezamenlijke jaarrekening voor de fiscus. Zowel binnenlandse als buitenlandse filialen worden behandeld.
 • Het boek is te gebruiken door studenten, accountants, en (potentiële) ondernemers met binnenlandse en/of buitenlandse filialen.

 

Internationale belastingassurantie

Tax assurance - Boek & JoHo's

 • Dit boek behandelt alles wat met belastingen voor bedrijven te maken heeft. Het boek en met name het hoofdstuk over ethiek zijn vooral gericht op het puur maximaliseren van de winst voor een bedrijf. Het boek biedt echter praktische informatie over de uitdagingen en valkuilen van internationale belastingassurantie.

 

Financiering en budgetten

Fundamentals of Corporate Finance van Hillier, Ross, Westerfield & Jaffe - Boek & JoHo's

 • Fundamentals is internationaal het meest gebruikte boek over ondernemingsfinanciering. Het boek is intuïtief en praktisch geschreven. Een aantal onderwerpen wordt behandeld, met een focus op waardering, ook wordt er een verband gelegd tussen financiering en managementbeslissingen.

Management and Cost accounting - Boek & JoHo's

 • Management & Cost accounting gaat redelijk diep in op allerlei aspecten van management accounting. Het boek legt verschillende methoden uit om prijs, budget, kosten etc. te berekenen.
 • Deze Europese editie is een bewerking van de Amerikaanse editie en is internationaal bruikbaar.

Financieel management van non-profit organisaties - Boek & JoHo's

 • Dit boek behandelt aspecten van de financiën en budgetbeheer van non-profit organisaties.
 • Het boek is vooral gericht op de Nederlandse situatie en Nederlandse wetgeving voor non-profits, maar behandelt ook principes die internationaal nuttig zijn.

 

Uitgelichte samenvattingen rond bedrijfsfinanciën en boekhouding

Uitgelichte samenvattingen rond bedrijfsfinanciën en boekhouding

 


Algemene inleiding in bedrijfseconomie

Basisboek bedrijfseconomie van Koetzier et al. - Boek & JoHo's

 • Basisboek bedrijfseconomie is een introductie tot het brede onderwerp bedrijfseconomie. Het is een inleidend boek en is zonder voorkennis te gebruiken.
 • Het Basisboek bedrijfseconomie is vooral handig als uitleg van de basisbegrippen waar ondernemingen mee te maken krijgen.

Financial accounting: international edition van Powers & Needles - Boek & JoHo's

 • Financial accounting behandelt de belangrijkste financiële onderdelen van bedrijven.
 • Het boek is gericht op het stimuleren van begrip en inzicht in de stof, zodat de gebruikers van het boek zelf aan de slag kunnen met financial accounting.

Bedrijfseconomie: theorie en praktijk van Liethof - Boek & JoHo's

 • Bedrijfseconomie geeft een brede inleiding in allerlei onderwerpen op het gebied van bedrijfseconomie. De centrale thema's in het boek zijn kosten, financiering en verslaggeving.
 • Het is een zeer inleidend boek en geeft een eerste uitleg van de basisbegrippen binnen bedrijfseconomie.

De essentie van administratieve organisatie van Fennis & Schilderinck - Boek & JoHo's

 • De essentie geeft op HBO-niveau uitleg van de administratie van organisaties. Het is procesgericht en is ingedeeld in drie soorten bedrijven: handelsondernemingen, industriële ondernemingen en dienstverlenende bedrijven.

Management accounting: Berekenen, beslissen en beheren - Boek & JoHo's

 • Berekenen, beslissen en beheren behandelt management accounting in een breed perspectief. Het boek gaat niet uitgebreid in op boekhoudkundige technieken, maar behandelt de brede basis van accounting.
 • Management accounting wordt gebruikt door bedrijfskundigen en economen, maar ook door bijvoorbeeld statistici en psychologen.

Basisstudie in het boekhouden - Boek & JoHo's

 • Basisstudie geeft een eerste inleiding in allerlei begrippen op het gebied van boekhouden en bedrijfsadministratie.
 • Het boek is gericht op eerstejaars studenten in het hoger onderwijs.

Fundamentals of Corporate Finance van Hillier, Ross, Westerfield & Jaffe - Boek & JoHo's

 • Fundamentals van Hillier et al. is internationaal het meest gebruikte boek over ondernemingsfinanciering. Het boek is intuïtief en praktisch geschreven. Een aantal onderwerpen wordt behandeld, met een focus op waardering, ook wordt er een verband gelegd tussen financiering en managementbeslissingen.

Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo - Boek & JoHo's

 • Dit handboek op bachelorniveau behandelt de basis van ondernemingsfinanciering.
 • Het boek behandelt een aantal onderwerpen met een focus op waardering, om een goed doordachte oordeelsvorming over financiering te stimuleren.

Boekhouden voor beginners

Basisboek bedrijfseconomie van Koetzier et al. - Boek & JoHo's

 • Basisboek bedrijfseconomie is een introductie tot het brede onderwerp bedrijfseconomie. Het is een inleidend boek en is zonder voorkennis te gebruiken.
 • Het Basisboek bedrijfseconomie is vooral handig als uitleg van de basisbegrippen waar ondernemingen mee te maken krijgen.

Introductie Basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. Bedrijfseconomie in breder verband - Boek & JoHo's

 • Basisbegrippen geeft een eerste uitleg van de meest gebruikte begrippen binnen de bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie, zoals opbrengsten, kosten, ontvangsten, uitgaven, balans en resultatenrekening. Het boek is gericht op de praktijk en geeft voorbeelden van hoe je een balans en winst- en verliesrekening en mutaties daarin kunt vormgeven.
 • Het boek wordt onder andere gebruikt door studenten in hoger onderwijs en medewerkers bedrijfsadministratie.

Boekhouden geboekstaafd deel I van Fuchs - Boek & JoHo's

 • Boekhouden geboekstaafd 1 is een praktisch handboek en het geeft in redelijk simpele schrijfstijl een uitleg waarmee je direct aan de slag kunt met boekhouden.
 • Boekhouden geboekstaafd 1 behandelt hoe je de boekhouding en onder andere het grootboek van een handelsonderneming opstelt, hoe je winst, kosten en baten verwerkt en wat de verschillen zijn in de boekhouding van een vennootschap onder firma, nv en bv.

Thema's in Management Accounting van de Boer, Brouwers, Fuchs & Heezen - Boek & JoHo's

 • Thema's gaat er vanuit dat de lezer in de toekomst aan de slag gaat met het besturen van een organisatie. Het legt uit hoe je financiële gegevens kunt verzamelen, interpreteren en verwerken.
 • Als eerste aanzet om beslissingen te kunnen maken over het beleid van een organisatie biedt dit boek een basis voor het gebruik van financiële overzichten.

Management Accounting for Business Decisions - Boek & JoHo's

 • Dit boek legt het verband tussen accounting en het gebruik ervan door managers en mensen die beslissingen maken voor bedrijven.
 • Het is gericht op studenten in de beginnende en licht gevorderde fase in hun studie en kan ook door managers en ondernemers worden gebruikt. Het legt uit hoe je kosten, investeringen, prijs en resultaten in kaart kunt brengen en hoe beslissingen binnen bedrijven hier effect op kunnen uitoefenen.

Boekhouden in de praktijk

Boekhouden geboekstaafd deel I van Fuchs - Boek & JoHo's

 • Boekhouden geboekstaafd 1 is een praktisch handboek en het geeft in redelijk simpele schrijfstijl een uitleg waarmee je direct aan de slag kunt met boekhouden.
 • Boekhouden geboekstaafd 1 behandelt hoe je de boekhouding en onder andere het grootboek van een handelsonderneming opstelt, hoe je winst, kosten en baten verwerkt en wat de verschillen zijn in de boekhouding van een vennootschap onder firma, nv en bv.

Boekhouden geboekstaafd deel II van Fuchs & van Vlimmeren - Boek & JoHo's

 • Boekhouden geboekstaafd 2 is een praktisch handboek en het geeft in redelijk simpele schrijfstijl een uitleg waarmee je aan de slag kunt met bedrijfsadministratie en fabricageboekhouding.
 • Boekhouden geboekstaafd 2 behandelt hoe je verschillende soorten kosten verwerkt in de boekhouding, hoe de fabrieksboekhouding eruit ziet, hoe je de resultaten van een bepaalde periode weergeeft en hoe je ERP-systemen kunt gebruiken.

Introductie Basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. Bedrijfseconomie in breder verband - Boek & JoHo's

 • Dit basisboek geeft een eerste uitleg van de meest gebruikte begrippen binnen de bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie, zoals opbrengsten, kosten, ontvangsten, uitgaven, balans en resultatenrekening. Het boek is gericht op de praktijk en geeft voorbeelden van hoe je een balans en winst- en verliesrekening en mutaties daarin kunt vormgeven.
 • Het boek wordt onder andere gebruikt door studenten in hoger onderwijs en medewerkers bedrijfsadministratie.

De praktijk van Auditing & Assurance van Majoor e.a. - Boek & JoHo's

 • Dit praktijkboek laat de toepassing zien van auditing en accountantscontrole aan de hand van de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA). In combinatie met het theorieboek valt met dit praktijkboek het verband tussen theorie en praktijk makkelijk te leggen.

Accounting Information Systems van Romney en Steinbart - Boek & JoHo's

 • Dit is het meest gebruikte boek over AIS (Accounting Information Systems). Het boek geeft een overzicht van de meest voorkomende systemen die worden gebruikt binnen bedrijven en legt de functies ervan uit. Ook de processen die erbij betrokken zijn worden besproken.
 • Het is een praktijkgericht boek met een grote hoeveelheid informatie die direct toe te passen valt.

Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen - Boek & JoHo's

 • AISIC gaat verder waar de meeste boeken over AIS (Accounting Information Systems) stoppen, want het behandelt niet alleen de mogelijke systemen die bedrijven kunnen gebruiken voor processen, maar bespreekt ook verschillende soorten bedrijven. Het boek stimuleert het ontwerpen, evalueren en kritisch toepassen van AIS en plaatst internal control in een breder perspectief.

Management and Cost accounting - Boek & JoHo's

 • Management & Cost accouting gaat redelijk diep in op allerlei aspecten van management accounting. Het boek legt verschillende methoden uit om prijs, budget, kosten etc. te berekenen.
 • Deze Europese editie is een bewerking van de Amerikaanse editie en is internationaal bruikbaar.

 

Jaarrekening en verslaglegging voor de fiscus

Jaarverslaggeving - Boek & JoHo's

 • Jaarverslaggeving is het meest gebruikte standaardwerk over jaarverslaggeving, het opstellen van een jaarrekening voor de fiscus. Het behandelt op een overzichtelijke manier een verscheidenheid aan onderdelen van het jaarverslag, aan de hand van de IAS (International Accounting Standards).

Externe Verslaggeving van Klaassen, Hoogendoorn & Vergoossen - Boek & JoHo's

 • Dit boek geeft een overzicht van welke onderwerpen spelen bij externe verslaglegging voor de fiscus en andere belanghebbenden. Het behandelt nationale en internationale regelgeving voor het opstellen van een jaarrekening, de verschillende onderdelen van een jaarrekening, de plaats van de jaarrekening binnen het bredere jaarverslag en meer specialistische onderwerpen zoals vreemde valuta en consolidatie.

Boekhouden geboekstaafd deel III van Van de Voort et al. - Boek & JoHo's

 • Boekhouden geboekstaafd 3 is een praktisch handboek en het geeft in redelijk simpele schrijfstijl een uitleg waarmee je een jaarrekening voor de fiscus kunt opstellen. Boekhouden geboekstaafd 3 behandelt hoe je de jaarrekening voor de fiscus opstelt, hoe je een balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht opstelt, hoe je als vennootschap een jaarrekening opstelt en hoe je jaarrekeningen van moeder- en dochterondernemingen consolideert.

Grondslagen van Auditing en Assurance van Majoor e.a. - Boek & JoHo's

 • Grondslagen omvat de beginselen van auditing en legt accountantscontrole uit aan de hand van de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA). In vergelijking met andere boeken over accountantscontrole, biedt dit boek een toegankelijke uitleg.
 • In combinatie met het praktijkboek valt met dit theorieboek het verband tussen theorie en praktijk makkelijk te leggen.

Jaarrekeninglezen voor Juristen van de Geus – Boek & JoHo's

 • De titel verraadt het al: dit boek is gericht op juristen die gebruik moeten maken van jaarrekeningen. Het boek geeft een uitleg van de uitgangspunten van een jaarrekening. Het is een bondig boek dat een inleiding geeft in jaarrekeningen, en waar nodig wordt het verband gelegd met het praktische belang voor juristen.

Administratie van deelnemingen en consolidaties - Boek & JoHo's

 • Het onderwerp van Administratie is toegespitst op consolidatie: het samenvoegen van de financiële gegevens van moeder- en dochterondernemingen en andere filialen tot een gezamenlijke jaarrekening voor de fiscus. Zowel binnenlandse als buitenlandse filialen worden behandeld.
 • Het boek is te gebruiken door studenten, accountants, en (potentiële) ondernemers met binnenlandse en/of buitenlandse filialen.

Tax assurance - Boek & JoHo's

 • Dit boek behandelt alles wat met belastingen voor bedrijven te maken heeft. Het boek en met name het hoofdstuk over ethiek zijn vooral gericht op het puur maximaliseren van de winst voor een bedrijf. Het boek biedt echter praktische informatie over de uitdagingen en valkuilen van internationale belastingassurantie.

 

Aanverwante kennis & studiegebieden

Inleiding fiscaal recht - Proeftentamen

Inleiding fiscaal recht - Proeftentamen

 

Aanmerkelijkbelanghouder

Jaap heeft een aandelenbelang van 5% in BuLo BV; Rens heeft een aandelenbelang van 95% in BuLo BV. Deze vennootschap maakte in 2015 een winst van € 1.000. Deze winst wordt niet uitgedeeld. Welke uitspraak is juist?

A) Rens kan over 2015 op verzoek een fiscale eenheid aangaan met BuLo BV; zij betalen dan tezamen één maal vennootschapsbelasting over 95% van de winst van € 1.000.
B) Jaap en Rens hebben beiden een aanmerkelijk belang in BuLo BV. Zij genieten in 2015 een vervreemdingsvoordeel uit hun aanmerkelijk belang dat belast is met vennootschapsbelasting.
C) Jaap en Rens hebben beiden een aanmerkelijk belang in BuLo BV; zij genieten in 2015 geen regulier voordeel uit hun aanmerkelijk belang.
D) Jaap en Rens hebben beiden een aanmerkelijk belang in BuLo BV; zij genieten in 2015 een vervreemdingsvoordeel uit hun aanmerkelijk belang, maar dit valt voor BuLo BV onder de deelnemingsvrijstelling.

Zelfstandigenaftrek

Jan wil een loodgietersbedrijf beginnen. Jan vraagt zijn vriend Keimpe om het bedrijf samen op te zetten. Keimpe heeft geen kennis van het loodgietersvak, maar hij beschikt wél over het startkapitaal dat nodig is. Jan en Keimpe richten samen een BV op, waarvan ze beide 50% van de aandelen houden. Ze spreken af dat Jan het bedrijf zal leiden en Keimpe slechts vermogen aan de BV zal verschaffen. Kan Keimpe onder de hiervoor geschetste omstandigheden gebruik maken van de zelfstandigenaftrek van art. 3.76 Wet IB 2001?

A) Ja, mits Keimpe voldoet aan het urencriterium van art. 3.6 Wet IB 2001.
B) Ja. Keimpe voldoet niet aan het arbeidsvereiste in de zin van art. 3.92 Wet IB 2001 en kan om die reden gebruik maken van ondernemersfaciliteiten.
C) Nee. Er is ten aanzien van Keimpe sprake van ondernemerschap, maar hij kan geen gebruik maken van ondernemersfaciliteiten aangezien Jan daadwerkelijk het bedrijf leidt.
D) Nee. Keimpe kwalificeert niet als ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001.

Beginselen belastingrecht

Jip neemt bij zijn belastingaangifte al jaren een aftrekpost wegens autokosten in aanmerking. De inspecteur volgde deze aftrekpost jaarlijks bij het opleggen van de belastingaanslag. Echter, bij de aanslag over 2014 honoreert de inspecteur de aftrekpost niet langer. Jip vindt het vreemd dat de inspecteur afwijkt van deze gedragslijn.
Op welk beginsel zal Jip een beroep doen bij de rechter om de aanslag conform de aangifte te verlagen?

A) Het gelijkheidsbeginsel.
B) Het profijtbeginsel.
C) Het vertrouwensbeginsel.
D) Het zorgvuldigheidsbeginsel.

Vergrijpboete

Het opleggen van een vergrijpboete kan een belastingplichtige voorkomen door tijdig “in te keren”. Tot welke moment kan dit zonder boete?

A) Tot drie jaar na het vergrijp, maar voordat de Belastingdienst de belastingplichtige heeft aangemerkt als ‘zwartspaarder’.
B) Tot drie jaar na het vergrijp, ook al heeft de Belastingdienst de belastingplichtige al aangemerkt als ‘zwartspaarder’.
C) Tot twee jaar na het vergrijp, maar voordat de Belastingdienst de belastingplichtige heeft aangemerkt als ‘zwartspaarder’.
D) Tot twee jaar na het vergrijp, ook al heeft de Belastingdienst de belastingplichtige al aangemerkt als ‘zwartspaarder’.

 

  

   

7 - Inspiratie & Samenwerking

Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

 • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
 • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
 • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

Samenwerken met JoHo 

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Wereldstage & Wereldjob

Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

JongLeren.es

JongLeren.es is een stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga, Spanje. 
JongLeren verzorgt meeloopstages, projectstages en afstudeerstages voor de meest uiteenlopende opleidingen op zowel MBO, HBO of WO niveau.
Jongleren.es organiseert en/of is betrokken bij verschillende projecten en activiteiten zoals het ‘Málaga Business Bootcamp’ en persoonlijke coaching bij studiekeuze.
 

Stage Global

Stage Global bestaat uit Stage-USA, Stage-Australia, Stage-Euro en Stage-Asia. Ook bemiddelt Stage Global voor stages op Mauritius. Stage Global biedt verschillende internationale exchange programma's aan, onder andere op het gebied van: stages, afstuderen, traineeships, short training en au pair programma's. De programma's zijn voor studenten en young professionals en er zijn mogelijkheden op veel verschillende studiegebieden en in diverse werkvelden.

Stage Global is an internship agency, founded in 2010, with several programs in the US, Australia, Europe and Asia for students and young professionals.

On-Stage Latin America

On-Stage Latin America, founded by two Dutch people in 2006, wants to contribute to both the sustainable development of the countries in which it operates and that of its clients. On-Stage mediates in internships and work experience places, volunteer work and Spanish courses.

Let's Go Africa

Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

Ontmoet Afrika

Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

    

8 - Werk & Ervaring

Proces 8 - Ervaren & Werken

 • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
 • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
 • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  

9 - Beslissing & Acceptatie

Proces 9 - Beslissen & Accepteren

 • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
 • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
 • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

 

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

JoHo abonnement (€20,- p/j)

 • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
 • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
 • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
 • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

 of met een JoHo donateurschap

JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

 • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
 • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
 • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
 • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

 

Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

10 - Vervolg & Evaluatie

10 - Evalueren & Vervolgen

 • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
 • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
 • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen